Lentacol Universal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lentacol Universal Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 135 g/l thiram
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lentacol Universal Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 56-1
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

LENTACOL

UNIVERSAL

Nordisk Alkali

Middelbovej 1, 8900 Randers

Tlf. 86 42 56 92, www.nordiskalkali.dk

Vildt-afskrækningsmiddel

Må kun anvendes som afskrækningsmiddel.

Afskrækningsmiddel nr. 56-1.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Thiram 10% (135 g pr. ltr.)

Fabrikationsnr.: Se pakning.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer huden (R38).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Mulighed for varig skade på helbred (R68).

Undgå kontakt med huden (S24).

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker

(S36/37).

Drik ikke alkohol under og i nogen tid efter arbejdet.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets infor-

mationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes som afskrækningsmiddel.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer (S13).

Tom emballage må ikke genanvendes.

Sundhedsskadelig

Indhold:

6 KG

Miljøfarlig

® Registrerings- og varemærkeindehaver:

Nufarm GmbH & Co KG

Linz, Østrig

20144/0903/DK/VS

Lentacol 6kg DK 17.10.2003 11:20 Uhr Seite 1

LENTACOL

®

UNIVERSAL

Virkning:

LENTACOL Universal er et afskræknings-

middel til beskyttelse af frugttræer samt

løv og nåletræer. LENTACOL Universal

danner efter tørring en meget vejrbe-

standig hvid belægning, der virker afvi-

sende over for råvildt og harer pga. lugt

og smag. Ved forskriftsmæssig anvendel-

se om efteråret forbliver de behandlede

skud beskyttede hele vinteren mod vildt-

bid. Ved anvendelse om foråret kan bes-

kyttes mod sommerbidning og fejning.

Udbringning:

LENTACOL Universal skal udbringes ved

temperaturer over 0°C på tørre planter fra

skudmodenhed i august. Da LENTACOL

Universal skal tørre efter påføringen, bør

det ikke udbringes i eller umiddelbart før

regn.

Påstrygning:

LENTACOL Universal påstryges jævnt på

topskud/knopper

eller

stammer

egnede redskaber (pensel eller børste).

Den tyktflydende konsistens ved lave tem-

peraturer afhjælpes ved at fortynde LEN-

TACOL Universal med indtil 20% vand.

Påsprøjtning:

LENTACOL Universal kan udsprøjtes med

højtrykssprøjter,

egnet

dyse.

LENTACOL

Universal

skal

almindeligvis

fortyndes med 10–30% vand ved denne

udbringningsmetode.

Dypning:

LENTACOL Universal kan også udbringes

ved at bøje topskud og dyppe ca. 5 cm i

ufortyndet LENTACOL Universal.

Dosering:

Som rettesnor for dosering kan man gå

ud fra, at der pr. 1.000 topskudsbehand-

linger bruges 2–4 kg LENTACOL Universal

ved påstrygning og 3–5 kg LENTACOL

Universal ved påsprøjtning.

BEMÆRK: Omrøres før brug!

Da indtørret LENTACOL Universal natur-

ligvis

vanskeligt

fjerne,

bør

alle

anvendte

redskaber

straks

efter

brug

rengøres med vand.

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt men frostfrit.

Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning for farligt affald. Tomme

beholdere kan bortskaffes med dagreno-

vationen. Den tomme beholder bør skyl-

les inden bortskaffelse. Skyllevandet hæl-

des op i sprøjtevæsken.

Brandfare:

Kan ikke brænde.

Førstehjælp:

Gennemvædet tøj aftages straks.

HUD: Vask med sæbe og vand.

ØJNE: Skyl med rigeligt vand i mindst 15

minutter.

INDÅNDING:

Anbring

personen

frisk

luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefin-

dende.

INDTAGELSE: Rens munden og giv rige-

ligt vand at drikke. Fremkald ikke opkast-

ning.

Kontakt omgående læge og vis denne

beholder eller etiket.

BEMÆRK: Giv intet til en bevidstløs.

20144/0903/DK/RS

Lentacol 6kg DK 17.10.2003 11:20 Uhr Seite 2

7-11-2018

Murray Wholesale Cash & Carry recalls King Universal Butane Fuel

Murray Wholesale Cash & Carry recalls King Universal Butane Fuel

The recalled products do not have proper hazard labelling as required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.