Laxoberal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Laxoberal 7,5 mg/ml orale dråber, opløsning
 • Dosering:
 • 7,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • orale dråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Laxoberal 7,5 mg/ml orale dråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09243
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Laxoberal drops QRD update af 07jun2017

Indlægsseddel: Information til brugeren

Laxoberal

®

7,5 mg/ml, orale dråber, opløsning

natriumpicosulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Tag altid Laxoberal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller

apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Laxoberal

3. Sådan skal du tage Laxoberal

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Laxoberal er et afføringsmiddel. Det virker ved at øge tyktarmens bevægelser og fremmer ophobning af vand og

visse salte i tyktarmen. Dette stimulerer tarmtømningen, mindsker passagetiden og giver en blødere afføring.

Laxoberal bruges ved forstoppelse af kortere eller længere varighed.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Laxoberal for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Laxoberal

Tag ikke Laxoberal

hvis du er allergisk over for natriumpicosulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Laxoberal (angivet i

punkt 6)

hvis der er ingen eller kun dårlig passage i tarmen (f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen)

hvis du generelt er dehydreret, dvs. har indtaget for lidt væske gennem længere tid

hvis du har betændelse i tarmen

hvis du har stærke mavesmerter med kvalme og opkastninger (f.eks. blindtarmsbetændelse)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Laxoberal, hvis du har et dagligt behov for afføringsmiddel, og du ikke ved hvorfor.

Det bør undersøges, hvorfor du har et sådant dagligt behov. Laxoberal bør kun indtages dagligt over længere

perioder efter aftale med din læge.

Laxoberal drops QRD update af 07jun2017

For enkelte patienter har dét, at skulle på toilettet, været forbundet med anstrengelse og smerte, hvilket kan være

årsag til svimmelhed og besvimelse. Vær opmærksom på dette.

Brug af anden medicin sammen med Laxoberal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Ved overdrevent brug af Laxoberal og samtidig anvendelse af vanddrivende medicin eller medicin indeholdende

binyrebarkhormoner, er der risiko for forstyrrelser i saltbalancen i kroppen.

Forstyrrelser i saltbalancen i kroppen øger bivirkningerne ved brug af digoxin (hjertemedicin).

Brug af Laxoberal sammen med mad og drikke

Laxoberal kan både tages sammen med mad og alene.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Laxoberal.

Hvis du er gravid, må du kun tage Laxoberal efter lægens anvisning.

Hvis du ammer, kan du godt tage Laxoberal.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Laxoberal påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

På grund af mavesmerter forårsaget af forstoppelse kan der forekomme bivirkninger i form af svimmelhed

og/eller besvimelse, som kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj og/eller betjene maskiner. Hvis du oplever,

at du bliver svimmel, skal du undgå at foretage dig ting, der kan være farlige, såsom bilkørsel eller brug af

værktøj eller maskiner.

Laxoberal indeholder sorbitol

Hvis du ikke tåler visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager Laxoberal dråber.

3. Sådan skal du tage Laxoberal

Tag altid Laxoberal nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Dråberne tages sædvanligvis om aftenen efter behov. Virkningen af medicinen kan forventes 6-12 timer efter

indtagelsen.

Den anbefalede dosis er

Voksne:

Det anbefales at begynde med 10 dråber.

Dosis kan øges til 20 dråber for at skabe regelmæssig afføring. Denne dosis bør ikke overskrides.

Hold flasken med afdrypningsanordningen på hovedet for at få dråber frem. Hvis opløsningen ikke straks

drypper, bank da let på flaskens bund for at få den første dråbe frem.

Laxoberal bør kun anvendes til børn efter aftale med læge.

Børn over 10 år:

Det anbefales at begynde med 10 dråber.

Dosis kan øges til 20 dråber for at skabe regelmæssig afføring. Denne dosis bør ikke overskrides.

Laxoberal drops QRD update af 07jun2017

Børn mellem 4 og 10 år:

Det anbefales at begynde med 5 dråber.

Dosis kan øges til 10 dråber for at skabe regelmæssig afføring. Denne dosis bør ikke overskrides.

Børn under 4 år:

1 dråbe pr. 2 kg legemsvægt, sædvanligvis om aftenen.

Hvis du har taget for meget Laxoberal

Hvis du har taget for meget Laxoberal, og du føler dig utilpas, så kontakt lægen, skadestuen eller

apotekspersonalet. Tag pakningen med.

Diarré, mavekramper og væsketab kan være tegn på overdosering.

Ved kronisk overforbrug af afføringsmidler ses kronisk diarré, mavesmerter, nedsættelse af blodets

kaliumindhold, hvilket medfører muskeltræthed og nyrepåvirkninger såsom nyresten og nyrebeskadigelse.

Hvis du har glemt at tage Laxoberal

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De bivirkninger, der er beskrevet nedenfor, er forekommet hos patienter, der har brugt dette lægemiddel, og de

er anført efter hyppighed som enten meget almindelig, almindelig, ikke almindelig eller ikke kendt.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på, er anført med •

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

Diarré.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

Mavekramper, mavesmerter, ubehag i maven.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme op til 1 ud af 100 personer):

Svimmelhed. Opkastning. Kvalme.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Overfølsomhedsreaktioner herunder udslæt (nældefeber) og hævelser samt hudreaktioner. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Desuden: Besvimelse, hudreaktioner så som kløe og udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Laxoberal drops QRD update af 07jun2017

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Laxoberal utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Tag ikke Laxoberal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller i skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Laxoberal dråber indeholder:

Aktivt stof: natriumpicosulfat

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), natriumbenzoat (E211), citronsyremonohydrat, koncentreret

natriumcitratdihydrat, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Laxoberal dråber er en klar, farveløs opløsning og fås i plastflasker indeholdende 30 ml med

afdrypningsanordning.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Repræsentant i Danmark:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Boehringer Ingelheim International GmbH

Strødamvej 52

Ingelheim am Rhein, Tyskland

2100 København Ø

Tlf. 39 15 88 88

Fremstiller:

e-mail: info.cop@boehringer-ingelheim.com

Istituto de Angeli S.r.l.

Reggello, Italien

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2017

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety