Latificom

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Latificom 50 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mikrog/ml+5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Latificom 50 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 48221
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

19. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Latificom, øjendråber, opløsning

1.

D.SP.NR.

27664

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Latificom

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml øjendråber indeholder 50 mikrogram latanoprost og 6,8 mg timololmaleat svarende til

timolol 5 mg.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Indeholder benzalkoniumchlorid (0,2 mg/ml) og phosphater.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

Opløsningen er en klar, farveløs væske.

pH 5,5 – 6,5; osmolalitet 270 – 330 mOsmo

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af intraokulært tryk hos patienter med åbenvinkel glaukom og okulær

hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale beta-blokkere, eller prostaglandin-

analoger.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne (inklusive ældre)

Den anbefalede behandling er 1 øjendråbe i det/de angrebne øje/øjne en gang daglig.

Hvis en dosis glemmes, bør behandlingen fortsætte med den næste planlagte dosis.

48221_spc.docx

Side 1 af 12

Den daglige dosis bør ikke overskride 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne.

Pædiatrisk population

Latificoms sikkerhed og virkning hos børn og unge er ikke klarlagt.

Administration

Kontaktlinser bør tages ud inden drypning af øjnene og kan isættes igen 15 minutter efter

drypning (se pkt. 4.4).

Såfremt der anvendes mere end et lokalt øjenpræparat, bør lægemidlerne administreres

med mindst 5 minutters mellemrum.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter reduceres den

systemiske absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af systemiske bivirkninger

og forøget lokal aktivitet.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer, beta-blokkere eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Reaktiv luftvejssygdom herunder asthma bronchiale eller asthma bronchiale i

anamnesen, svær kronisk obstruktiv lungesygdom

Sinusbradykardi, syg sinussyndrom, sinoatrialt blok, atrioventrikulært blok af anden

eller tredje grad, der ikke kontrolleres med pace-maker, åbenlyst hjertesvigt, kardiogent

shock.

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Systemisk virkning

Ligesom for andre lokalt administreret oftalmologiske lægemidler kan Latificom

absorberes systemisk. På grund af det beta-adrenerge indholdsstof timolol kan der

forekomme de samme typer af kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses

ved systemiske beta-blokkere. Incidensen af systemiske bivirkninger efter topikal

oftalmologisk administration er lavere end ved systemisk administration. For reduktion af

den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hjertesygdomme

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals

angina og hjertesvigt) og i hypotensionsbehandling bør behandling med beta-blokkere

vurderes meget nøje, og behandling med andre aktive substanser bør overvejes. Patienter

med kardiovaskulære lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme

og bivirkninger.

På grund af dets negative effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

Der er blevet rapporteret om hjertereaktioner og i sjældne tilfælde dødsfald i forbindelse

med hjertesvigt efter administration af timolol.

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/-lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

48221_spc.docx

Side 2 af 12

Respiratoriske sygdomme:

Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med

astma er blevet rapporteret efter administration af nogle oftalmologiske beta-blokkere.

Latanoprost/timolol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med mild/moderat

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel opvejer den

potentielle risiko.

Hypoglykæmi/diabetes

Beta-blokkere bør anvendes med forsigtighed hos patienter med spontan hypoglykæmi

eller til patienter med labil diabetes, idet beta-blokkere kan maskere tegn og symptomer på

akut hypoglykæmi.

Beta-blokkere kan også maskere tegn på hyperthyreoidisme.

Korneale sygdomme

Oftalmologiske β-blokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale

sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Andre beta-blokkere

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemisk beta-blokade

kan blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede behandles med en

systemisk beta-blokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to

topikale betaadrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter, med atopi eller svær anafylaksi overfor

forskellige allergener i anamnesen, reagere kraftige på gentaget eksponering for sådanne

allergener og ikke repondere på de typiske doser adrenalin til behandling af anafylaktiske

reaktioner.

Choroidalløsning

Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig

tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.

Kirurgisk anæstesi

β-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemisk β-agonistiske virkninger af

f.eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får timolol.

Okulær virkning:

Latanoprost kan gradvist ændre øjenfarven ved at øge mængden af brunt pigment i iris.

Ligesom med latanoprost øjendråber er pigmentforøgningen set hos 16-20 % af alle

patienter i løbet af et års behandling med latanoprost/timolol (vist ved fotografier). Denne

effekt er overvejende set hos patienter, hvor iris har en blandet farve, f.eks. grøn-brun, gul-

brun eller blå/grå-brun. Farveændringen skyldes et øget indhold af melanin i

stromamelanocytterne i iris. Den brune pigmentering omkring pupillen breder sig typisk

koncentrisk mod periferien af det behandlede øje, men hele iris eller dele af denne kan

blive mere brunlig. Hos patienter med homogene blå, grå, grønne eller brune øjne er

ændringen kun sjældent set i løbet af 2 års behandling med latanoprost i kliniske forsøg.

48221_spc.docx

Side 3 af 12

Farveændringen af iris indtræffer langsomt og er måske ikke synlig i adskillige måneder til

år. Farveændringen har hidtil ikke været forbundet med symptomer eller patologiske

ændringer.

Der er ikke iagttaget yderligere stigning af brunt pigment i iris efter behandlingens ophør,

men den opnåede farveændring kan være permanent.

Hverken naevi eller pletter på iris er blevet påvirket af behandling.

Akkumulation af pigment i trabekelværket eller andetsteds i forkammeret er ikke iagttaget,

men patienter bør undersøges regelmæssigt. Afhængigt af den kliniske situation kan

behandlingen seponeres, hvis øget irispigmentering forekommer.

Før behandlingen indledes, bør patienterne informeres om muligheden for ændring af

øjenfarven. Unilateral behandling kan resultere i permanent heterochromi.

Der er ingen dokumenteret erfaring med latanoprost ved inflammatorisk, neovaskulær eller

kronisk lukket vinkel, ved åbenvinkel glaukom hos pseudophakiske patienter og ved

pigmentglaukom.

Latanoprost har ingen eller kun ringe virkning på pupillen, men der er ingen dokumenteret

erfaring ved akutte anfald af lukketvinkel glaukom. Derfor anbefales det, at

latanoprost/timolol bruges med forsigtighed ved disse tilstande, indtil mere erfaring er

opnået.

Latanoprost/timolol bør anvendes med forsigtighed til patienter med herpetisk keratitis i

anamnesen og bør undgås i tilfælde af aktiv herpes simplex keratitis. Latanoprost/timolol

bør desuden undgås til patienter med tidligere tilbagevendende herpetisk keratitis specifikt

forbundet med prostaglandinanaloger.

Maculaødem, inklusiv cystoidt maculaødem, er rapporteret ved behandling med

latanoprost. Disse tilfælde er hovedsagligt forekommet hos aphakiske patienter, hos

pseudophakiske patienter med en iturevet baglinsekapsel eller hos patienter med erkendt

risiko for maculaødem. Latanoprost/timolol bør derfor anvendes med forsigtighed til disse

patienter.

Latificom indeholder benzalkoniumchlorid

Latificom indeholder benzalkoniumchlorid, der ofte anvendes som konserveringsmiddel i

øjenprodukter. Det er blevet rapporteret, at benzalkoniumchlorid kan forårsage

punktatkeratopi og/eller toksisk ulcerativ keratopati og øjenirritation. Patienter med tørre

øjne eller skader på cornea bør overvåges tæt, ved hyppig eller langtidsbrug af

latanoprost/timolol. Kontaktlinser kan absorbere benzalkoniumchlorid. Undgå kontakt med

bløde kontaktlinser. Benzalkoniumchlorid vides at misfarve bløde kontaktlinser. Fjern

bløde kontaktlinser inden administration af øjendråberne, og vent mindst 15 minutter,

inden linserne sættes i igen (se pkt. 4.2).

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig brug af to

prostaglandinanaloger. Det anbefales derfor ikke at bruge to eller flere prostaglandiner

eller prostaglandinanaloger samtidigt.

48221_spc.docx

Side 4 af 12

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemisk beta-blokering

kan potenseres, når latanoprost/timolol gives til patienter, som allerede er i behandling med

en oral beta-adrenerg blokker. Anvendelse af to eller flere topikale beta-adrenerge blokkere

anbefales ikke.

Der er rapporteret om enkeltstående tilfælde af mydriasis ved samtidig brug af

oftalmologiske betablokkere og adrenalin (ephinephrine) og epinefrin.

Effekterne er potentielt additive med risiko for hypotension og / eller udtalt bradykardi ved

samtidig administration af oftalmologiske beta-blokkere med orale calciumkanalblokkere,

beta-adrenerge blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalis glycosider,

parasympatomimetika, guanethidin.

Den hypertensive reaktion ved pludselig seponering af clonidin kan forstærkes, når der

tages beta-blokkere.

Beta-blokkere kan øge antidiabetikas hypoglykæmiske effekt. Beta-blokkere kan tilsløre

tegnene og symptomerne på hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

Forstærket systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret ved samtidig behandling med CYP2D6 hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol.

5.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Latanoprost og timolol havde i dyreforsøg ingen indvirkning på fertiliteten hos hverken

kvinder eller mænd (se pkt. 5.3).

Graviditet

Latanoprost

Der er ingen fyldestgørende data vedrørende brug af latanoprost til gravide kvinder.

Dyreundersøgelser har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt.

Timolol

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for brug af timolol hos gravide kvinder. Timolol bør

ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når beta-blokkere administreres oralt. Desuden har tegn og

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

været observeret hos den nyfødte, når beta-blokkere har været administreret frem til

fødslen. Hvis latanoprost/timolol administreres frem til fødslen, skal den nyfødte

overvåges nøje i de første dage af livet.

Som konsekvens heraf bør latanoprost/timolol ikke bruges under graviditet (se pkt. 5.3).

48221_spc.docx

Side 5 af 12

Amning

Beta-blokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er

det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at

forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Latanoprost og dets metabolitter kan passere over i modermælken.

Latanoprost/timolol bør derfor ikke anvendes af ammende kvinder.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Inddrypning af øjendråber kan forårsage forbigående sløring af synet. Indtil dette er gået

over, bør patienter ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Hovedparten af latanoprosts bivirkninger relaterer sig til øjnene. Data fra et pivotalt

forlængelsesforsøg med latanoprost/timolol viser at 16-20 % af patienterne udvikler øget

iris pigmentering, som kan bliver permanent. I et åbent 5-års sikkerhedsforsøg med

latanoprost udviklede 33 % af patienterne iris pigmentering (se pkt. 4.4). Andre

øjenbivirkninger var generelt forbigående og forekom i forbindelse med drypning. De

alvorligste bivirkninger set med timolol var af systemisk natur og omfattede bradykardi,

arrhytmi, kongestiv hjertesvigt, bronkospasme og allergiske reaktioner.

Som andre topikalt applicerede oftalmologiske præparater absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Dette kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske beta-

blokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter

reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske betablokkere.

Bivirkningerne er anført frekvens:

Meget almindelig

1/10)

Almindelig

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig

1/1.000 til <1/100)

Meget sjælden

(<1/10.000)

Behandlingsrelaterede bivirkninger set i kliniske forsøg med latanoprost og timolol er listet

herunder.

Nervesystemet

Ikke almindelig:

Hovedpine

Øjne

Meget almindelig:

Øget iris pigmentering

Almindelig:

Øjenirritation (herunder stikken, brændende fornemmelse

og kløe), øjensmerte

Ikke almindelig:

Øjenhyperemi, konjunktivitis, sløret syn, øget tåreflåd,

blepharitis, kornealidelser

48221_spc.docx

Side 6 af 12

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig:

Hududslæt, pruritus

Yderligere bivirkninger er rapporteret efter specifik brug af lægemidlets enkelt-

komponenter, enten i kliniske forsøg, som spontane rapporter eller i den tilgængelige

litteratur.

For latanoprost er disse:

Infektioner og parasitære sygdomme

Herpetisk keratitis

Nervesystemet

Svimmelhed

Øjne

Ændringer af øjenvipperne og vellus hår (øget længde, tykkelse, pigmentering og antal),

punktformet erosion af epitelet, periorbital ødem, iritis/uveitis, maculaødem (hos aphakiske

patienter, pseudoaphakiske patienter med iturevet bagerste linsekapsel med erkendt risiko

for maculaødem), tørre øjne, keratitis, korneaødem og erosioner, øjenvipper som vokser i

forkert retning og lejlighedsvis giver øjenirritation og iriscyste, fotofobi, periorbital og

øjenlågsforandringer, der medfører fordybning af øjenlågets sulcus.

Hjerte

Forværring af angina pectoris hos patienter med forudgående sygdom, palpitationer

Luftveje, thorax og mediastinum

Astma, astma eksacerbation, dyspnø

Hud og subkutane væv

Mørkfarvning af øjenlågshuden

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ledsmerter, muskelsmerter

Almene symptomer og forstyrrelser på administrationsstedet

Brystsmerter

For timolol er disse:

Immunsystemet

Systemiske allergiske reaktioner herunder angioødem, urticaria, lokal og generaliseret

udslæt, pruritus, anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Insomni, depression, mareridt, hukommelsestab

48221_spc.docx

Side 7 af 12

Nervesystemet

Synkope, cerebrovaskulære hændelser, cerebral iskæmi, stigninger i tegn og symptomer på

myasthenia gravis, svimmelhed, paræstesi, og hovedpine

Øjne

Tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, svien, kløe, tåreflåd, rødme),

blefaritis, keratitis, sløret syn og choroidalløsning efter filtrationskirurgi (se pkt. 4.4).

Nedsat følsomhed i cornea, tørre øjne, corneal erosion, ptose, diplopi

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Bradykardi, brystsmerter, palpitationer, ødem, arytmi, kongestivt hjertesvigt,

atrioventrikulær blok, hjertestop, hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Hypotension, Raynaud's fænomen, cold hands and feet

Luftveje, thorax og mediastinum

Bronkospasmer (fortrinsvis hos patienter med præ-eksisterende bronkospastisk lidelse),

dyspnø, hoste

Mave-tarmkanalen

Smagsforstyrrelser, kvalme, dyspepsi, diarré, mundtørhed, mavesmerter, opkastning

Hud og subkutane væv

Alopecia, psoriasislignende udslæt eller forværring af psoriasis, hud udslæt

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi

Det reproduktive system og mammae

Sexuel dysfunktion, nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni/træthed

Der er i meget sjældne tilfælde blevet rapporteret om forkalkning af hornhinden under

behandling med phosphatholdige øjendråber hos patienter med betydelige

hornhindeskader.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

48221_spc.docx

Side 8 af 12

E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der er ingen data tilgængelige med hensyn til overdosering af latanoprost/timolol hos

mennesker.

Systemiske overdoseringssymptomer af timolol er: Bradykardi, hypotension,

bronkospasmer og hjertestop. Hvis sådanne symptomer forekommer, bør der behandles

symptomatisk og støttende. Undersøgelser har vist, at det er svært at fjerne timolol ved

dialyse.

Bortset fra øjenirritation og konjunktival hyperæmi kendes ingen andre okulære eller

systemiske bivirkninger ved overdosering af latanoprost.

Hvis latanoprost ved et uheld indtages oralt, kan følgende information være nyttig:

Behandling: Maveskylning om nødvendigt. Symptomatisk behandling. Latanoprost har en

stor first pass metabolisme i leveren. Intravenøs infusion af 3 mikrogram/kg hos raske

frivillige gav ingen symptomer, men en dosis på 5,5-10 mikrogram/kg gav kvalme,

mavesmerter, svimmelhed, træthed, hedestigning og svedafsondring. Disse tilfælde var

milde til moderate i sværhedsgrad og forsvandt uden behandling indenfor 4 timer efter

ophør af infusionen.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Ophthalmologica-beta-blokerende midler - timolol,

kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Latificom, 50 mikrogram/5 mg, øjendråber, opløsning består af to komponenter:

latanoprost og timololmaleat. Begge stoffer sænker forhøjet intraokulært tryk ved

forskellige virkningsmekanismer. Den kombinerede effekt resulterer i en ekstra reduktion

af det intraokulære tryk sammenlignet med de respektive stoffer hver for sig.

Latanoprost, en prostaglandin F

2alfa

-analog, er en selektiv prostanoid FP-receptoragonist,

som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet. Hovedvirknings-

mekanismen er et øget uveoscleralt afløb. Yderligere er der rapporteret om et lettere afløb

(reduktion i trabeculær afløbsmodstand) hos mennesker. Latanoprost har ingen signifikant

virkning på produktionen af kammervand, blod-kammervandbarrieren eller på den

intraokulære blodcirkulation. Kronisk latanoprostbehandling af abeøjne, der har

gennemgået ekstrakapsulær linseekstraktion, påvirkede ikke blodkarrene i retina. Dette

blev påvist ved fluorescein angiografi. Under kortidsbehandling har latanoprost ikke

induceret fluorescein lækage i det bagerste kammer i pseudophakiske humane øjne.

48221_spc.docx

Side 9 af 12

Timolol er en beta-1 og beta-2 adrenerg (ikke-selektiv) receptorblokker, som ikke har

signifikant egentlig sympatomimetisk, direkte myokardiedepressiv eller membran-

stabiliserende aktivitet. Timolol sænker det intraokulære tryk ved at reducere produktionen

af kammervand i det ciliære epitel. Den præcise virkningsmekanisme er ikke nøjagtig

fastlagt, men det er sandsynligt, at der sker en hæmning af den øgede syntese af cyklisk

AMP forårsaget af endogen beta-adrenerg stimulation. Timolol har ingen signifikant

virkning på blod-kammervandbarrierens permeabilitet for plasmaproteiner. Hos kaniner

havde kronisk behandling med timolol ingen effekt på den lokale okulære blodgennem-

strømning.

Farmakodynamisk virkning

Klinisk virkning

I forsøg, der skulle fastlægge dosis, sænkede latanoprost/timolol det gennemsnitlige

daglige intraokulære tryk signifikant mere end latanoprost og timolol administreret en gang

daglig som monoterapi. I to velkontrollerede, dobbelt blinde 6 måneders kliniske forsøg

blev latanoprost/timolol reducerende effekt på det intraokulære tryk sammenlignet med

latanoprost og timolol i monoterapi på patienter med et intraokulært tryk på mindst 25

mmHg. Efter en 2-4 ugers indkøringsperiode med timolol (gennemsnitlig sænkning af det

intraokulære tryk med 5 mmHg fra inklusion) blev en yderligere sænkning af det

intraokulære tryk observeret efter 6 måneders behandling med latanoprost/timolol,

latanoprost og timolol (to gange daglig) på hhv. 3,1, 2,0 og 0,6 mmHg. Latanoprost/timolol

reducerende effekt på det intraokulære tryk blev bibeholdt i 6 måneder i åbne forlængelser

af disse forsøg.

Data fra kliniske forsøg viser, at dosering om aftenen kan resultere i en mere effektiv

reduktion af det intraokulære tryk end dosering om morgenen. Inden en eventuel

rekommandation om enten morgen- eller aftendosering gives, bør der tages hensyn til

patientens livsstil og compliance.

Det bør bemærkes, at der kan være tilfælde, hvor den faste kombination er utilstrækkelig. I

disse tilfælde har resultater af kliniske forsøg vist, at administration af timolol 2 gange

daglig og latanoprost 1 gang daglig stadig kan være effektiv.

Latanoprost/timolol begynder at virke indenfor en time og har maksimal effekt indenfor 6-

8 timer. Adækvat intraokulær tryksænkende effekt opretholdes i op til 24 timer efter

gentagne behandlinger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Latanoprost

Latanoprost er et isopropylester prodrug, som i sig selv er inaktivt. Latanoprost bliver i

cornea hydrolyseret af esterase til den biologisk aktive latanoprost-syre. Prodruget

absorberes godt gennem cornea, og alt lægemiddelstof, der passerer over i kammervandet,

hydrolyseres ved passagen gennem cornea. Studier med lokal administration af latanoprost

hos mennesker tyder på, at den maksimale koncentration i kammervandet, ca. 15-30 ng/ml,

nås efter ca. 2 timer. Efter lokal applikation hos aber fordeles latanoprost primært i forreste

kammer, bindehinder og øjenlåg.

48221_spc.docx

Side 10 af 12

Latanoprost-syren har en plasma clearance på 0,40 l/time/kg og et lille fordelingsvolumen,

0,16 l/kg, hvilket resulterer i en kort plasmahalveringstid, 17 minutter. Efter lokal okulær

administration er den systemiske biotilgængelighed af latanoprost-syren 45 %.

Latanoprost-syren har en plasmaproteinbinding på 87 %.

Der er stort set ingen metabolisme af latanoprost-syren i øjet. Hovedmetabolismen foregår

i leveren. I dyrestudier udviser hovedmetabolitterne, 1,2-dinor og 1,2,3,4-tetranor

metabolitterne, ingen eller kun svag biologisk aktivitet, og metabolitterne udskilles primært

via urinen.

Timolol

Den maksimale timololkoncentration i kammervandet nås ca. 1 time efter lokal

administration af øjendråber. En del af dosis absorberes systemisk, og efter lokal

administration af en øjendråbe i hvert øje en gang daglig (300 mikrogram/dag) nås efter

10-20 minutter maksimum plasmakoncentrationen, 1 ng/ml. Plasmahalveringstiden for

timolol er ca. 6 timer. Timolol bliver i stor udstrækning metaboliseret i leveren.

Metabolitterne udskilles via urinen sammen med noget uomdannet timolol.

Latanoprost/timolol

Der er ikke observeret nogen farmakokinetiske interaktioner mellem latanoprost og

timolol, skønt der er en tendens til en fordobling i koncentrationen af latanoprost-syren i

kammervandet 1-4 timer efter administrering af latanoprost/timolol sammenlignet med

monoterapi.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den okulære og systemiske sikkerhedsprofil for de enkelte stoffer er godt belyst. Der er

ikke set nogle okulære eller systemiske bivirkninger hos kaniner behandlet lokalt med den

faste kombination eller med samtidig administrering af latanoprost og timolol øjendråber.

Farmakologiske, gentoksiske og carcinogene sikkerhedsstudier på hvert enkelt stof

indikerede ingen speciel risiko for mennesker. Latanoprost påvirker ikke corneasårheling

hos kaniner. Timolol hæmmer derimod processen i kanin- og abeøjne, når timolol

administreres hyppigere end en gang daglig.

Latanoprost påvirker ikke fertiliteten hos han- og hunrotter, og der er ikke set nogen

teratogen effekt hos rotter og kaniner. Der blev ikke observeret embryotoksicitet hos rotter

efter intravenøs indgift af op til 250 mikrogram/kg/dag. Latanoprost forårsagede imidlertid

embryoføtal toksicitet i form af en øget hyppighed af sen resorption og abort samt en

nedsat fostervægt hos kaniner efter intravenøs indgift af 5 mikrogram/kg/dag (ca. 100

gange den kliniske dosis) og højere. Timolol påvirker ikke fertiliteten hos han- og

hunrotter, og der er ikke set nogen teratogen effekt hos mus, rotter og kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Renset vand

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Dinatriumhydrogenphosphatdodecahydrat

Natriumchlorid

48221_spc.docx

Side 11 af 12

Benzalkoniumchlorid

Natriumhydroxid til pH-justering

Saltsyre til pH-justering

6.2

Uforligeligheder

In vitro-undersøgelser har vist, at der sker en udfældning, når øjendråber indeholdende

thiomersal blandes sammen med latanoprost/timolol. Hvis sådanne lægemidler bruges

samtidig med latanoprost/timolol, bør administreringen ske med et tidsinterval på mindst 5

minutter.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Opbevaringstid efter åbning: 28 dage - Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Gennemsigtig LDPE-flaske med gennemsigtig LDPE-dråbetæller med hvidt HDPE-

skruelåg.

Pakningsstørrelser:

1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Strasse 15

06796 Brehna

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

48221

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. december 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. august 2016

48221_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her