Latanoprost/Timolol "Apotex"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Latanoprost/Timolol "Apotex" 50 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mikrog/ml+5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Latanoprost/Timolol "Apotex" 50 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46137
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

2. november 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Latanoprost/Timolol ”Apotex”, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

26987

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Latanoprost/Timolol ”Apotex”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 50 mikrogram latanoprost og 6,8 mg timololmaleat svarende til

5 mg timolol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Benzalkoniumchlorid 0,2 mg/ml.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

Klar, farveløs væske.

pH 5,5-6,5; osmolalitet 270-330 mOsmol/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær

hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på lokale beta-blokkere eller

prostaglandinanaloger.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Anbefalet dosering til voksne (herunder ældre):

Den anbefalede behandling er 1 øjendråbe i det/de angrebne øje/øjne en gang dagligt.

Hvis en dosis glemmes, bør behandlingen fortsætte med den næste planlagte dosis. Den

daglige dosis bør ikke overskride 1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne.

46137_spc.doc

Side 1 af 12

Brug til børn og unge:

Sikkerhed og virkning ved Latanoprost/Timolol ”Apotex” er ikke fastslået hos børn og

unge.

Administration:

Kontaktlinser bør tages ud inden drypning af øjnene, og de kan isættes igen 15 minutter

efter drypning (se pkt. 4.4).

Såfremt der anvendes mere end et lokaltvirkende øjenpræparat, bør lægemidlerne

administreres med mindst 5 minutters mellemrum.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjenlågene i 2 minutter reduceres den systemiske

absorption. Dette kan medføre et fald i forekomsten af systemiske bivirkninger og forøget

lokal aktivitet.

4.3

Kontraindikationer

Latanoprost/Timolol ”Apotex” er kontraindiceret til patienter med:

reaktiv luftvejssygdom, herunder bronkial astma eller bronkial astma i anamnesen,

svær kronisk obstruktiv lungesygdom

sinusbradykardi, anden- eller tredjegrads atrioventrikulært blok, åbenlyst hjertesvigt,

kardiogent shock

overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller over for hjælpestofferne angivet

i pkt.6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Systemisk virkning

Ligesom for andre lokalt administreret oftalmologiske lægemidler kan

Latanoprost/Timolol ”Apotex” absorberes systemisk. På grund af det beta-adrenerge

indholdsstof timolol kan der forekomme samme typer kardiovaskulære, pulmonale og

andre bivirkninger, som ses ved systemiske beta-adrenerge blokkere. Incidensen af

systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk administration er lavere end ved

systemisk administration. For reduktion af den systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Hjertesygdomme

Hos patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals

angina, hjertesvigt) og i hypotensionsbehandling bør behandling med beta-blokkere

vurderes meget nøje, og behandling med andre stoffer bør overvejes. Patienter med

kardiovaskulære lidelser bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme og

bivirkninger.

På grund af dets negative effekt på ledningstiden bør betablokkere kun gives med

forsigtighed til patienter med hjerteblok af første grad.

Der har været rapporteret påvirkninger af hjertet, og i sjældne tilfælde død i forbindelse

med hjertesvigt, efter administration af timolol.

Vaskulære sygdomme

Patienter med svære perifere kredsløbsforstyrrelser/ -lidelser (dvs. alvorlige former for

Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsigtighed.

46137_spc.doc

Side 2 af 12

Respiratoriske sygdomme

Respiratoriske reaktioner, herunder dødsfald på grund af bronkospasmer hos patienter med

astma er blevet rapporteret efter administration af nogle oftamologiske betablokkere.

Latanoprost + timolol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med mild / moderat

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og kun hvis den potentielle fordel opvejer den

potentielle risiko.

Hypoglykæmi/diabetes

Betablokkere bør anvendes med forsigtighed til patienter med spontan hypoglykæmi eller

til patienter med labil diabetes, idet beta-blokkere kan maskere tegnene og symptomerne

på akut hypoglykæmi. Betablokkere kan også maskere tegn på hypertyreoidisme.

Korneale sygdomme

Oftamologiske β-blokkere kan fremkalde tørhed i øjnene. Patienter med korneale

sygdomme bør behandles med forsigtighed.

Andre beta-blokkere

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger ved systemisk beta-blokade

kan blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede behandles med en

systemisk beta-blokker. Reaktionerne hos disse patienter bør observeres nøje. Brugen af to

topikale beta-adrenerge blokkere anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med beta-blokkere kan patienter, med atopi eller svær anafylaksi overfor

forskellige allergener i anamnesen, reagere kraftige på gentaget eksponering for sådanne

allergener og ikke respondere på den typiske dosis adrenalin til behandling af anafylaktiske

reaktioner.

Choroidalløsning

Choroidalløsning har været rapporteret ved samtidig administration af vandig

tryksænkende behandling (f.eks. timolol og acetazolamid) efter filtrationsprocedurer.

Kirurgisk anæstesi

Βeta-blokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemisk β-agonistiske virkninger

af f.eks. adrenalin. Anæstesiologen bør informeres, når patienten får timolol.

Samtidig behandling

Timolol kan interagere med andre lægemidler, se pkt. 4.5.

Brugen af to lokalt virkende betablokkere eller to lokalt virkende prostaglandiner anbefales

ikke.

Okulær virkning

Latanoprost kan gradvist ændre øjenfarven ved at øge mængden af brunt pigment i iris.

Ligesom med latanoprost øjendråber er pigmentforøgelse set hos 16-20 % af alle patienter

behandlet med Latanoprost/Timolol ”Apotex” i op til et år (vist ved fotografier). Denne

effekt er overvejende set hos patienter, hvor iris har en blandet farve, f.eks. grøn-brun, gul-

brun eller blå/grå-brun. Farveændringen skyldes et øget indhold af melanin i stromal-

melanocytterne i iris. Den brune pigmentering omkring pupillen breder sig typisk

koncentrisk mod periferien af det behandlede øje, men hele iris eller dele af denne kan

46137_spc.doc

Side 3 af 12

blive mere brunlig. Hos patienter med homogene blå, grå, grønne eller brune øjne er

ændringen kun sjældent set i løbet af 2 års behandling med latanoprost i kliniske forsøg.

Farveændringen af iris indtræffer langsomt og er måske ikke synlig i adskillige måneder til

år. Farveændringen har hidtil ikke været forbundet med symptomer eller patologiske

ændringer.

Der er ikke iagttaget yderligere stigning af brunt pigment i iris efter behandlingens ophør,

men den opnåede farveændring kan være permanent.

Hverken nævi eller pletter på iris er blevet påvirket af behandlingen.

Akkumulation af pigment i trabekelværket eller andetsteds i forkammeret er ikke set, men

patienter bør undersøges regelmæssigt. Afhængigt af den kliniske situation kan

behandlingen seponeres, hvis øget irispigmentering forekommer.

Før behandlingen indledes, bør patienterne informeres om muligheden for ændring af

øjenfarven. Unilateral behandling kan resultere i permanent heterochromi.

Der er ingen dokumenteret erfaring med latanoprost ved inflammatorisk, neovaskulær,

kronisk lukketvinkel eller medfødt glaukom, ved åbenvinklet glaukom hos pseudophakiske

patienter og ved pigmentglaukom.

Latanoprost har ingen eller kun ringe virkning på pupillen, men der er ingen dokumenteret

erfaring ved akutte anfald af lukketvinkel glaukom. Derfor anbefales det, at

Latanoprost/Timolol ”Apotex” bruges med forsigtighed ved disse tilstande, indtil mere

erfaring er opnået.

Latanoprost bør anvendes med forsigtighed hos patienter med fortilfælde af keratitis

herpetica og bør undgås i tilfælde af aktiv herpes simplex keratitis og hos patienter med

fortilfælde af tilbagevendende keratitis herpetica især i forbindelse med prostaglandin

analoger.

Maculaødem, herunder cystoidt maculaødem, er rapporteret ved behandling med

latanoprost. Disse tilfælde er hovedsagligt forekommet hos aphakiske patienter, hos

pseudophakiske patienter med en iturevet baglinsekapsel eller hos patienter med kendt

risiko for maculaødem. Latanoprost/Timolol ”Apotex” bør derfor anvendes med

forsigtighed til disse patienter.

Brug af kontaktlinser

Latanoprost/Timolol ”Apotex” indeholder benzalkoniumchlorid, der ofte anvendes som

konserveringsmiddel i øjenprodukter. Benzalkoniumchlorid kan forårsage

punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati, øjenirritation samt misfarvning af

bløde kontaktlinser. Patienter med tørre øjne eller skader på cornea bør overvåges tæt ved

hyppig eller langtidsbrug af Latanoprost/Timolol ”Apotex”. Da kontaktlinser kan

absorbere benzalkoniumchlorid, bør disse tages ud, inden påføring af Latanoprost/Timolol

”Apotex”, men de kan isættes igen efter 15 minutter (se pkt. 4.2).

46137_spc.doc

Side 4 af 12

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Specifikke interaktionsundersøgelser med andre lægemidler er ikke udført med latanoprost

+ timolol.

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig brug af to

prostaglandinanaloger. Det anbefales derfor ikke at bruge to eller flere prostaglandiner,

prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt.

Effekterne er potentielt additive med risiko for hypotension og / eller udtalt bradykardi ved

samtidig administration af oftalmologiske betablokkere med orale calciumkanalblokkere,

beta-adrenerge blokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalis glycosider,

parasympatomimetika, guanethidin.

Forstærket systemisk beta-blokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens, depression) har været

rapporteret ved samtidig behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol.

Effekten på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemisk beta-blokering

kan potenseres, når Latanoprost/Timolol ”Apotex” gives til patienter, som allerede er i

behandling med en oral beta-adrenerg blokker. Anvendelse af to eller flere topikale beta-

adrenerge blokkere anbefales ikke.

Der er rapporteret om tilfælde af mydriasis ved samtidig brug af oftalmologoske

betablokkere og adrenalin (ephinephrine) og epineprin.

Den hypertensive reaktion ved pludselig seponering af clonidin kan forstærkes, når der

tages beta-blokkere.

Beta-blokkere kan øge antidiabetikas hypoglykæmiske effekt. Beta-blokkere kan tilsløre

tegnene og symptomerne på hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Latanoprost

Der er ingen fyldestgørende data vedrørende brug af latanoprost til gravide kvinder.

Dyreundersøgelser har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for

mennesker er ukendt.

Timolol

Der foreligger ikke tilstrækkelig data for brug af timolol hos gravide kvinder. Timolol bør

ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Epidemiologiske undersøgelser har ikke vist misdannelser, men viser en risiko for

intrauterin væksthæmning, når betablokkere administreres oralt. Desuden har tegn og

symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension, åndenød og hypoglykæmi)

været observeret hos den nyfødte, når beta-blokkere har været administreret frem til

fødslen. Hvis latanoprost + timolol administreres frem til fødslen, skal den nyfødte

overvåges nøje i de første dage af livet.

46137_spc.doc

Side 5 af 12

Som konsekvens heraf bør Latanoprost/Timolol ”Apotex” ikke bruges under graviditet (se

pkt. 5.3).

Amning

Beta-blokkere udskilles i modermælk. Ved terapeutiske doser af timolol som øjendråber er

det ikke sandsynligt, at tilstrækkelige mængder vil være til stede i modermælken til at

forårsage kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. For at reducere den

systemiske absorption, se pkt. 4.2.

Latanoprost og dets metabolitter kan passere over i modermælken. Latanoprost/Timolol

”Apotex” bør derfor ikke anvendes af ammende kvinder.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Inddrypning af øjendråber kan forårsage forbigående sløring af synet. Indtil dette er gået

over, bør patienter ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hovedparten af latanoprosts bivirkninger relaterer sig til øjnene. Data fra et pivotalt

forlængelsesforsøg med latanoprost/timolol viser, at 16-20 % af patienterne udvikler øget

irispigmentering, som kan blive permanent. I et åbent 5-års sikkerhedsforsøg med

latanoprost udviklede 33 % af patienterne irispigmentering (se pkt. 4.4). Andre

øjenbivirkninger var generelt forbigående og forekom i forbindelse med drypning. De

alvorligste bivirkninger set med timolol var af systemisk natur og omfattede bradykardi,

arytmi, kongestivt hjertesvigt, bronkospasme og allergiske reaktioner.

Som andre topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes <aktiv substans>

i det systemiske kredsløb. Dette kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk

administration er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter

reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske betablokkere.

Behandlingsrelaterede bivirkninger set i kliniske forsøg med latanoprost og timolol er

angivet herunder.

Bivirkningerne er anført efter følgende frekvenser:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Nervesystemet

Ikke almindelig: hovedpine.

Øjne

Meget almindelig: øget irispigmentering.

Almindelig: øjenirritation (herunder stikken, brændende fornemmelse og kløe),

øjensmerte.

46137_spc.doc

Side 6 af 12

Ikke almindelig: øjenhyperæmi, konjunktivitis, sløret syn, øget tåreflåd, blepharitis,

cornealidelser.

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: hududslæt, pruritus.

Yderligere bivirkninger er specifikt rapporteret efter brug af enkeltkomponenterne i

lægemidlet, enten i kliniske forsøg, som spontane rapporter eller i litteraturen.

For latanoprost er disse

Infektioner og parasitære sygdomme

Herpetisk keratitis

Nervesystemet

Svimmelhed

Øjne: Ændringer af øjenvipperne og vellushår (øget længde, tykkelse, pigmentering og

antal), punktformet erosion af epitelet, periorbital ødem, iritis/uveitis, maculaødem (hos

aphakiske patienter, pseudophakiske patienter med iturevet bagerste linsekapsel med

erkendt risiko for maculaødem), tørre øjne, keratitis, corneaødem og erosioner, øjenvipper

som vokser i forkert retning og lejlighedsvis giver øjenirritation og iriscyste, fotofobi samt

periorbital- og øjenlågsforandringer hvilket giver dybere øjenlågssulcus.

Hjerte

Forværring af angina hos patienter med forudgående sygdom, palpitationer.

Luftveje, thorax og mediastinum

Astma, astmaeksacerbation, dyspnø.

Hud og subkutane væv

Mørkfarvning af øjenlågshuden.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ledsmerter, muskelsmerter.

Almene symptomer og forstyrrelser på administrationsstedet

Brystsmerter.

For timolol er disse

Immunsystemet

Systemiske allergiske reaktioner, herunder angioødem, urticaria, lokal og generaliseret

udslæt, pruritus, anafylaktisk reaktion.

Metabolisme og ernæring:

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Insomni, depression, mareridt, hukommelsestab.

46137_spc.doc

Side 7 af 12

Nervesystemet

Synkope, cerebrovaskulær hændelser, cerebral iskæmi, stigninger i tegn og symptomer på

myasthenia gravis, svimmelhed, paræstesi og hovedpine.

Øjne

Tegn og symptomer på øjenirritation (f.eks. brænden, svien, kløe, tåreflåd, rødme),

blefaritis, keratitis, sløret syn og choroidalløsning efter filtrationskirurgi (se pkt. 4.4).

Nedsat corneasensitivitet, tørre øjne, corneal erosion, ptose, diplopi.

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Bradykardi, brystsmerter, palpitationer, ødem, arytmi, kongestivt hjertesvigt,

atrioventrikulær blok, hjertestop, hjertesvigt.

Vaskulære lidelser

Hypotension, Raynaud's fænomen, kolde hænder og fødder.

Luftveje, thorax og mediastinum

Bronkospasme (især hos patienter med forudgående bronkospatisk lidelse), dyspnø, hoste.

Mave-tarmkanalen

Smagsforstyrrelser, kvalme, dyspepsi, diarré, mundtørhed, mavesmerter, opkastning.

Hud og subkutane væv

Alopeci, psoriasislignende udslæt eller eksacerbation af psoriasis, hud udslæt.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi

Det reproduktive system og mammae

Sexuel dysfunktion, nedsat libido.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni/træthed.

Tilfælde af hornhinde forkalkning er rapporteret meget sjældent i forbindelse med brugen

af phosphatholdigt øjendråber hos nogle patienter med væsentligt beskadigede hornhinder.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

46137_spc.doc

Side 8 af 12

4.9

Overdosering

Der er ingen data tilgængelige med hensyn til overdosering af latanoprost/timolol hos

mennesker.

Systemiske overdoseringssymptomer af timolol er: Bradykardi, hypotension,

bronkospasmer og hjertestop. Hvis sådanne symptomer forekommer, bør der behandles

symptomatisk og støttende. Undersøgelser har vist, at det er svært at fjerne timolol ved

dialyse.

Bortset fra øjenirritation og konjunktival hyperæmi kendes ingen andre okulære eller

systemiske bivirkninger ved overdosering af latanoprost.

Hvis latanoprost ved et uheld indtages oralt, kan følgende information være nyttig:

Behandling: Maveskylning om nødvendigt. Symptomatisk behandling.

Latanoprost har en stor first pass-metabolisme i leveren. Intravenøs infusion af 3

mikrogram/kg hos raske frivillige gav ingen symptomer, men en dosis på 5,5-10

mikrogram/kg gav kvalme, mavesmerter, svimmelhed, træthed, hedeture og

svedafsondring. Disse tilfælde var milde til moderate i sværhedsgrad og forsvandt uden

behandling inden for 4 timer efter ophør af infusionen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Oftalmologisk beta-blokker - timolol, kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Latanoprost/Timolol ”Apotex” 50 mikrogram/5 mg øjendråber, opløsning består af to

komponenter: latanoprost og timololmaleat. Begge stoffer sænker forhøjet intraokulært

tryk ved forskellige virkningsmekanismer. Den kombinerede effekt resulterer i en ekstra

reduktion af det intraokulære tryk sammenlignet med de respektive stoffer hver for sig.

Latanoprost, en prostaglandin F

2alfa

-analog, er en selektiv prostanoid FP-receptoragonist,

som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet.

Hovedvirkningsmekanismen er et øget uveoscleralt afløb. Yderligere er der rapporteret om

et lettere afløb (reduktion i trabeculær afløbsmodstand) hos mennesker. Latanoprost har

ingen signifikant virkning på produktionen af kammervand, blod-kammervandbarrieren

eller på den intraokulære blodcirkulation. Kronisk latanoprostbehandling af abeøjne, der

har gennemgået ekstrakapsulær linseekstraktion, påvirkede ikke blodkarrene i retina. Dette

blev påvist ved fluorescein angiografi. Under korttidsbehandling har latanoprost ikke

induceret fluorescein lækage i det bagerste kammer i pseudophakiske humane øjne.

Timolol er en beta-1 og beta-2 adrenerg (ikke-selektiv) receptorblokker, som ikke har

signifikant egentlig sympatomimetisk, direkte myokardiedepressiv eller

membranstabiliserende aktivitet. Timolol sænker det intraokulære tryk ved at reducere

produktionen af kammervand i det ciliære epitel. Den præcise virkningsmekanisme er ikke

nøjagtig fastlagt, men det er sandsynligt, at der sker en hæmning af den øgede syntese af

46137_spc.doc

Side 9 af 12

cyklisk AMP forårsaget af endogen beta-adrenerg stimulation. Timolol har ingen

signifikant virkning på blod-kammervandbarrierens permeabilitet for plasmaproteiner. Hos

kaniner havde kronisk behandling med timolol ingen effekt på den lokale okulære

blodgennemstrømning.

Farmakodynamiske virkninger

Kliniske virkninger

I forsøg, der skulle fastlægge dosis, sænkede latanoprost/timolol det gennemsnitlige

daglige intraokulære tryk signifikant mere end latanoprost og timolol administreret en gang

dagligt som monoterapi. I to velkontrollerede, dobbeltblinde 6-måneders kliniske forsøg

blev latanoprost/timolols reducerende effekt på det intraokulære tryk sammenlignet med

latanoprost og timolol i monoterapi med patienter med et intraokulært tryk på mindst 25

mmHg.

Efter en 2-4 ugers indkøringsperiode med timolol (gennemsnitlig sænkning af det

intraokulære tryk med 5 mmHg fra inklusion) blev en yderligere sænkning af det

gennemsnitlige diurnale intraokulære tryk observeret efter 6 måneders behandling med

latanoprost og timolol (to gange dagligt) på hhv. 3,1, 2,0 og 0,6 mmHg.

Latanoprost/Timolol ”Apotex”s reducerende effekt på det intraokulære tryk blev bibeholdt

i 6 måneder i åbne forlængelser af disse forsøg.

Eksisterende data viser, at dosering om aftenen kan resultere i en mere effektiv reduktion

af det intraokulære tryk end dosering om morgenen. Inden en eventuel rekommandation

om enten morgen- eller aftendosering gives, bør der tages hensyn til patientens livsstil og

sandsynlige compliance.

Det bør bemærkes, at der kan være tilfælde, hvor den faste kombination er utilstrækkelig. I

disse tilfælde har resultater af kliniske forsøg vist, at administration af timolol 2 gange

dagligt og latanoprost 1 gang dagligt stadig kan være effektiv.

Latanoprost/Timolol ”Apotex” begynder at virke inden for en time og har maksimal effekt

inden for 6-8 timer. Adækvat intraokulær tryksænkende effekt opretholdes i op til 24 timer

efter gentagne behandlinger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Latanoprost

Latanoprost er et isopropylester prodrug, som i sig selv er inaktivt. Latanoprost bliver i

cornea hydrolyseret af esterase til den biologisk aktive latanoprost-syre. Prodruget

absorberes godt gennem cornea, og alt lægemiddelstof, der passerer over i kammervandet,

hydrolyseres ved passagen gennem cornea. Forsøg med lokal administration af latanoprost

hos mennesker tyder på, at den maksimale koncentration i kammervandet, ca. 15-30 ng/ml,

nås efter ca. 2 timer. Efter lokal applikation hos aber fordeles latanoprost primært i forreste

kammer, bindehinder og øjenlåg.

Latanoprost-syren har en plasmaclearance på 0,4 l/time/kg og et lille fordelingsvolumen,

0,16 l/kg, hvilket resulterer i en kort plasmahalveringstid, 17 minutter. Efter lokal okulær

administration er den systemiske biotilgængelighed af latanoprost-syren 45 %.

Latanoprost-syren har en plasmaproteinbinding på 87 %.

46137_spc.doc

Side 10 af 12

Der er stort set ingen metabolisme af latanoprost-syren i øjet. Hovedmetabolismen foregår

i leveren. I dyreforsøg udviser hovedmetabolitterne, 1,2-dinor og 1,2,3,4-tetranor

metabolitterne, ingen eller kun svag biologisk aktivitet, og metabolitterne udskilles primært

via urinen.

Timolol

Den maksimale timololkoncentration i kammervandet nås ca. 1 time efter lokal

administration af øjendråber. En del af dosis absorberes systemisk, og efter lokal

administration af en øjendråbe i hvert øje en gang dagligt (300 mikrogram/dag) nås efter

10-20 minutter maksimum plasmakoncentrationen, 1 ng/ml. Plasmahalveringstiden for

timolol er ca. 6 timer. Timolol bliver i stor udstrækning metaboliseret i leveren.

Metabolitterne udskilles via urinen sammen med noget uomdannet timolol.

Latanoprost/timolol

Der er ikke observeret nogle farmakokinetiske interaktioner mellem latanoprost og timolol,

skønt der er en tendens til en fordobling i koncentrationen af latanoprost-syren i

kammervandet 1-4 timer efter administrering af latanoprost/timolol sammenlignet med

monoterapi.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Den okulære og systemiske sikkerhedsprofil for de enkelte stoffer er godt belyst. Der er

ikke set nogle okulære eller systemiske bivirkninger hos kaniner behandlet lokalt med den

faste kombination eller med samtidig administrering af latanoprost og timolol øjendråber.

Farmakologiske, gentoksiske og carcinogene sikkerhedsforsøg med hvert enkelt stof

indikerede ingen speciel risiko for mennesker. Latanoprost påvirkede ikke corneasårheling

hos kaniner. Timolol hæmmede derimod processen i kanin- og abeøjne, når timolol

administreres hyppigere end en gang dagligt.

Latanoprost påvirker ikke fertiliteten hos han- og hunrotter, og der er ikke set nogen

teratogen effekt hos rotter og kaniner. Der blev ikke observeret embryotoksicitet hos rotter

efter intravenøs indgift af op til 250 mikrogram/kg/dag. Latanoprost forårsagede imidlertid

embryoføtal toksicitet i form af en øget hyppighed af sen resorption og abort samt en

nedsat fostervægt hos kaniner efter intravenøs indgift af 5 mikrogram/kg/dag (ca. 100

gange den kliniske dosis) og højere. Timolol påvirker ikke fertiliteten hos han- og

hunrotter, og der er ikke set nogen teratogen effekt hos mus, rotter og kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Benzalkoniumchlorid

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Dinatriumhydrogenphosphatdodecahydrat

Renset vand

Natriumhydroxid til pH-justering

Saltsyre til pH-justering.

6.2

Uforligeligheder

In vitro-undersøgelser har vist, at der sker en udfældning, når øjendråber indeholdende

thiomersal blandes sammen med Latanoprost/Timolol ”Apotex”. Hvis sådanne lægemidler

46137_spc.doc

Side 11 af 12

bruges samtidig med Latanoprost/Timolol ”Apotex”, bør administreringen ske med et

tidsinterval på mindst 5 minutter.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Opbevaring efter åbning: 28 dage. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Skal opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Se pkt. 6.3 for oplysninger om opbevaringsforhold efter første åbning af lægemidlet.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Transparent LDPE-flaske med transparent LDPE-dråbeindsats og hvidt HDPE-skruelåg.

Pakningsstørrelser: 1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml og 6 x 2,5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Apotex Europe BV

Darwinweg 20

2333 CR Leiden

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46137

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

3. marts 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. november 2015

46137_spc.doc

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety