Lanreotid Orifarm

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lanreotid Orifarm 120 mg injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 120 mg
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Lanreotid Orifarm 120 mg injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 49430
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

30. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Lanreotid Orifarm, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte (Orifarm)

0.

D.SP.NR.

9712

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lanreotid Orifarm

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Lanreotid 60 mg, 90 mg og 120 mg som lanreotidacetat. Hver fyldt sprøjte indeholder en

overmættet opløsning af lanreotidacetat svarende til 0,246 mg lanreotid-base pr. mg

opløsning, hvilket sikrer en egentlig injektionsdosis på henholdsvis 60 mg, 90 mg og 120

mg lanreotid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. (Orifarm)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Lanreotid Orifarm er indiceret til

behandling af akromegali, når det cirkulerende niveau af væksthormon (GH)

og/eller insulinlignende vækstfaktor -1 (IGF-1) forbliver abnormt efter kirurgi

og/eller stråleterapi. Lanreotid Orifarm er ligeledes indiceret til patienter som

behøver behandlinger inden et indgreb og til patienter hvor kirurgi og/eller

stråleterapi ikke er en mulighed.

behandling af gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer (GEP-NETs), grad

1 og en del af grad 2 (Ki-67 index op til 10 %), i midgut, pankreas eller af ukendt

oprindelse, med undtagelse af primærtumorer i hindgut, hos voksne patienter med

inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk sygdom (se pkt. 5.1).

lindring af symptomer, der ledsager neuroendokrine tumorer (navnlig carcinoide

tumorer).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

49430_spc.doc

Side 1 af 12

Akromegali:

I starten gives en injektion (60 mg lanreotid) hver 28. dag. Dosis kan varieres i henhold til

patientens reaktion (bedømt ud fra symptomatologi og/eller biokemisk effekt) eller ud fra

patientens eventuelle erfaringer med somatostatin analoger.

Eksempelvis kan patienter med akromegali behandlet hver 14. dag med Ipstyl Depot 30 mg

skiftes til Lanreotid 60 mg hver 28. dag initialt. Patienter behandlet hver 10. dag med Ipstyl

Depot 30 mg kan skiftes til Lanreotid 90 mg hver 28. Dag initialt. Derefter individualiseres

dosen i henhold til patientens kliniske reaktion nemlig mindskning af symptomer og/eller

reduktion af GH- eller IGF-1 niveau. Hvis svaret på behandlingen er utilfredsstillende, kan

dosis øges.

Fuld terapeutisk kontrol ved akromegali anses for opnået, når GH er < 1 ng/ml, IGF-1 er

normaliseret og/eller symptomfrihed. Herefter kan reduktion af dosis overvejes. Patienter,

der er terapeutisk kontrolleret med somatostatin analoger, kan behandles med Lanreotid

120 mg hver 42. – 56. dag.

Behandling af gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer, grad 1 og en del af

grad 2 (Ki-67 index op til 10 %), i midgut, pankreas eller af ukendt oprindelse, med

undtagelse af primærtumorer i hindgut, hos voksne patienter med inoperabel lokalt

fremskreden eller metastatisk sygdom:

Den anbefalede dosis er én injektion af Lanreotid 120 mg, som administreres hver 28. dag.

Behandlingen med Lanreotid bør fortsættes så længe, det er nødvendigt for tumorkontrol.

Behandling af symptomer forbundet med neuroendokrine tumorer:

For neuroendokrine tumorer startes med 60-120 mg hver 28. dag. Doseringen afpasses

derefter ud fra graden af symptomlindring. Patienter, der er terapeutisk kontrolleret med

somatostatin analoger, kan behandles med Lanreotid 120 mg hver 42. – 56. dag.

Pædiatrisk population:

Lanreotid bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation for sikkerhed

og effekt.

Ældre patienter:

På grund af det brede terapeutiske vindue for lanreotid er det ikke nødvendigt med

dosisjustering hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyre- og leverfunktion:

På grund af det brede terapeutiske vindue for lanreotid er det ikke nødvendigt med

dosisjustering hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion (se pkt. 5.2).

Administration:

Lanreotid skal injiceres af sundhedspersonale via en dyb subkutan injektion i det øvre ydre

kvadrant af balden eller i den øverste ydre del af låret.

Hos patienter, som behandles med en fast dosis af Lanreotid, kan produktet efter passende

oplæring administreres af patienten selv eller af en anden oplært person. Ved

selvadministration skal injektionen gives i den øverste ydre del af låret.

Beslutningen om administration af patienten selv eller anden oplært person skal træffes af

sundhedspersonalet.

49430_spc.doc

Side 2 af 12

Uanset injektionssted må huden ikke foldes og nålen skal indføres hurtigt i dens fulde

længde, vinkelret på huden.

Injektionsstedet skal skifte mellem højre og venstre side.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for somatostatin eller beslægtede peptider eller over for et eller flere

af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Farmakologiske studier i dyr og mennesker har vist, at lanreotid ligesom somatostatin og

andre somatostatinanaloger hæmmer udskillelsen af insulin og glukagon. Derfor kan

patienter i behandling med Lanreotid Orifarm få hypoglykæmi eller hyperglykæmi.

Blodsukkerkoncentrationen bør følges, når lanreotidbehandlingen påbegyndes, eller når

dosis ændres, og evt. diabetesbehandling bør følgelig justeres.

Lanreotid kan reducere galdeblæremotiliteten og forårsage dannelse af galdesten. Patienter

bør derfor undersøges regelmæssigt.

Til trods for at klinisk hypothyroidisme er sjælden, er der under behandling med lanreotid

blevet observeret en svag reduktion af thyreoideafunktionen hos patienter med akromegali.

Det anbefales, at udføre thyreoideafunktionstests, når det er klinisk indiceret.

Lanreotid kan føre til nedsat hjertefrekvens uden nødvendigvis at føre til bradykardi hos

patienter, der ikke har underliggende hjerteproblemer. Hos patienter, som har

hjerteproblemer før behandlingen med lanreotid påbegyndes, kan der opstå sinus

bradykardi. Der bør udvises forsigtighed ved påbegyndelse af behandling med lanreotid

hos patienter med bradykardi (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den farmakologiske gastrointestinale effekt af lanreotid kan resultere i en reduktion

af den intestinale absorption af samtidigt indgivne lægemidler, herunder

ciclosporin. Samtidig administration af ciclosporin og lanreotid kan reducere den

relative biotilgængelighed af ciclosporin, og det kan derfor være nødvendigt at

justere dosis af ciclosporin for at opretholde terapeutiske niveauer.

Interaktioner med stærkt proteinbundne lægemidler er næppe sandsynlige i lyset af

lanreotids moderate binding til serumproteiner.

Begrænsede publicerede data indikerer, at samtidig administration af

somatostatinanaloger og bromocriptin kan øge tilgængeligheden af bromocriptin.

Samtidig administration af lægemidler, der kan inducere bradykardi (f.eks.

betablokkere), kan have en additiv effekt på lanreotids svagt reducerende effekt på

hjertefrekvensen. Det kan være nødvendigt at justere dosis for sådanne lægemidler,

hvis de administreres samtidigt med Lanreotid Orifarm.

Den begrænsede tilgængelige publicerede data indikerer, at somatostatinanaloger

kan reducere den metaboliske clearance af stoffer, der normalt metaboliseres af

cytochrom-P450-enzymer. Dette skyldes muligvis suppressionen af væksthormon.

Da det ikke kan udelukkes, at lanreotid kan have denne effekt, bør andre

lægemidler, der primært metaboliseres af CYP3A4 og som har et snævert

terapeutisk indeks (f.eks. quinidin, terfenadin), anvendes med forsigtighed.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

49430_spc.doc

Side 3 af 12

Prækliniske data:

Studier i dyr viser, at der ikke er evidens for, at lanreotid forårsager teratogene effekter

under organogenesen. Ved doser større end dem, der opnås hos mennesker ved

terapeutiske doser, blev der observeret reduceret fertilitet hos hunrotter. Dette skyldes en

hæmning af væksthormon-sekretionen.

Kliniske data:

Data fra et begrænset antal af gravide kvinder, som har været eksponeret for lanreotid,

indikerer ingen bivirkninger af lanreotid på graviditeten eller på sundhedstilstanden af

føtus/det nyfødte barn. På nuværende tidspunkt findes der ingen anden relevant

epidemiologisk data.

Da undersøgelser med dyr ikke altid er prædiktive for respons hos mennesker, bør

lanreotid kun anvendes på tvingende indikation til gravide.

Amning

Det vides ikke, om dette lægemiddel udskilles i modermælken.

Eftersom mange lægemidler udskilles i modermælken, bør der udvises forsigtighed, når

lanreotid administreres til ammende kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke mærkning.

Det er ikke påvist, at Lanreotid Orifarm påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Der er dog blevet rapporteret om svimmelhed under behandling med

Lanreotid Orifarm, og hvis en patient er påvirket, bør han/hun ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De bivirkninger, der er rapporteret i kliniske studier hos patienter med akromegali og GEP-

NET i behandling med lanreotid, er inddelt i den tilsvarende systemorganklasse efter

følgende frekvenser: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100).

De mest almindeligt observerede bivirkninger efter behandling med lanreotid er

gastrointestinale lidelser (mest almindeligt rapporterede er diarré og abdominale smerter,

normalt mild til moderat og forbigående), cholelithiasis (ofte asymptomatisk) samt

reaktioner på injektionsstedet (smerte, noduli og induration).

Bivirkningsprofilen for alle indikationer er tilsvarende.

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

(≥1/100 til

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

Erfaring efter

markedsføring

49430_spc.doc

Side 4 af 12

(≥1/10)

<1/10)

<1/100)

(frekvens ikke

kendt)

Undersøgelser

Forhøjet

ALAT*, abnorm

ASAT*, abnorm

ALAT*, forhøjet

blodbilirubin*,

forhøjet

blodglukose*,

forhøjet

glykosyleret

hæmoglobin*,

vægttab, nedsat

pankreatiske

enzymer**

Forhøjet

ASAT*, forhøjet

alkalisk fosfatase

i blodet*,

abnorm

blodbilirubin*,

nedsat natrium i

blodet*

Hjerte

Sinus

bradykardi*

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine,

apati**

Mave-tarmkanalen

Diarré, løs

afføring*,

abdominale

smerter

Kvalme,

opkastning,

forstoppelse,

flatulens,

oppustethed,

mavegener,

dyspepsi,

steatorré**

Misfarvet fæces*

Pankreatitis

Hud og subkutane

væv

Alopeci,

hypotrichose*

Metabolisme og

ernæring

Hypoglykæmi,

nedsat appetit**,

hyperglykæmi,

diabetes mellitus

Vaskulære

sygdomme

Hedeture*

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

t

Asteni, træthed,

reaktioner på

injektionsstedet

(smerte, hårdhed,

induration,

noduli, pruritus)

Lever og galdeveje

Cholelithiasis

Biliær

dilatation*

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Smerter i

knogler, led,

muskler og

bindevæv**,

myalgi**

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed*

49430_spc.doc

Side 5 af 12

Immunsystemet

Allergiske

reaktioner

(inklusive

angioødem,

anafylaksi,

hypersensitivitet)

* baseret på en pool af studier udført med akromegalipatienter

** baseret på en pool af studier udført med patienter med GEP-NET.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Hvis overdosering skulle forekomme, er symptomatisk behandling indiceret.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

H 01 CB 03 - Antivæksthormoner

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Lanreotid er et oktopeptid, der er afledt af endogent somatostatin. Ligesom somatostatin

hæmmer lanreotid en række endokrine, neuroendokrine, exokrine og parakrine funktioner.

Lanreotid har høj affinitet for human-somatostatinreceptorer SSTR 2 og 5 og en nedsat

bindingsaffinitet for SSTR 1, 3 og 4. Aktiviteten ved human SSTR 2 og 5 anses for at være

den primære mekanisme for hæmningen af væksthormon. Lanreotid er mere aktiv end

naturligt somatostatin og har en længere virkningstid.

Lanreotid hæmmer i lighed med somatostatin generelt exokrin sekretion, herunder den

basale sekretion af motilin, Gastric Inhibitory Peptide og pancreas-polypeptid. Derimod

har det ingen betydende virkning på hverken faste sekretin eller sekretion af gastrin.

Derudover reducerer det plasmaniveauet af chromogranin A og 5-HIAA (5-

hydroxyindoleddikesyre) i urinen hos patienter med GEP-NET og forhøjede niveauer af

disse tumormarkører. Lanreotid hæmmer markant den stigning i blodgennemstrømningen i

portåren og A. mesenterica superior, der udløses af et måltid.

Lanreotid reducerer signifikant prostaglandin E1-stimuleret sekretion af vand, natrium,

kalium og klorid i jejunum. Langtidsbehandling med lanreotid reducerer prolaktinniveauet

hos patienter med akromegali.

49430_spc.doc

Side 6 af 12

I et open-label-studie blev Lanreotid Orifarm 120 mg administreret hver 28. dag i 48 uger

til 90 hidtil ubehandlede patienter med akromegali, der har fået diagnosen

hypofysemakroadenom. Der blev observeret en reduktion i tumorvolumen på ≥ 20% hos

63 % af patienterne (95 % CI: 52 %-73 %). I uge 48 var den gennemsnitlige procentvise

reduktion i tumorvolumen 26,8 %, væksthormonniveauet var under 2,5 µg/l hos 77,8 % af

patienterne, og IGF-1-niveauet blev normaliseret hos 50 %. Normaliserede IGF-1-niveauer

kombineret med væksthormonniveauer under 2,5 µg/l blev observeret hos 43,5 % af

patienterne. De fleste patienter rapporterede en klar lindring af akromegalisymptomerne

såsom træthed, udtalt sveden, artralgi og hævelse af bløddele. Der blev observeret både

tidlig og vedvarende reduktion af tumorvolumen samt væksthormonniveau og IGF-1-

niveau fra uge 12 og frem. Studiet udelukkede patienter, som forventedes at have brug for

operation eller strålebehandling af hypofysen i studieperioden.

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-multicenterstudie af 96 ugers

varighed med Lanreotid Orifarm blev udført med patienter med gastroenteropankreatisk

neuroendokrine tumorer for at vurdere den antiproliferative effekt af lanreotid.

Patienterne blev randomiseret 1:1 til at få enten Lanreotid Orifarm 120 mg hver 28. dag

(n=101) eller placebo (n=103). Randomisering blev stratificeret efter tidligere behandling

ved studiets start og tilstedeværelse/fravær af progression ved baseline som vurderet af

RECIST 1.0 (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours) i løbet af en screeningsfase

på 3 til 6 måneder.

Patienterne havde metastatisk og/eller lokalt fremskreden inoperable sygdom med

histologisk bekræftet veldifferentierede eller moderat veldifferentierede tumorer, der

primært fandtes i pankreas (44,6 % patienter), midgut (35,8 %), hindgut (6,9 %) eller som

havde en anden/ukendt primær lokation (12,7 %).

69 % af patienterne med GEP-NET havde tumorgrad 1 (G1), defineret ved enten et

proliferationsindex på Ki67 ≤ 2 % (50,5 % af den samlede patientpopulation) eller et

mitotisk index < 2 mitose/10 HPF (18,5 % af den samlede patientpopulation) og 30 % af

patienterne med GEP-NET havde tumorer i den nederste del af grad 2 (G2) (defineret ved

et Ki67-index > 2 % - ≤ 10 %). Hos 1 % af patienterne var graden ikke tilgængelig. Studiet

udelukkede patienter med G2 GEP-NET med et højere cellulært proliferationsindex (Ki 67

>10 % - ≤ 20 %) og G3 GEP neuroendokrine carcinoma (Ki 67-index > 20 %).

I alt 52,5 % af patienterne havde en hepatisk tumorbelastning på ≤10 %, 14,5 % havde en

hepatisk tumorbelastning på > 10 og ≤25 % og 33 % havde en hepatisk tumorbelastning på

>25 %.

Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS), som blev målt som tiden til

enten sygdomsprogression af RECIST 1.0 eller død inden for 96 uger efter første

behandlingsadministration. Analysen af PFS brugte en uafhængig centralt vurderet

radiologisk evaluering af progression.

49430_spc.doc

Side 7 af 12

Tabel 1: Virkningsresultater af fase III-studiet

Gennemsnitlig progressionsfri

overlevelse (uger)

Hazard Ratio

(95% CI)

Reduktion i

risiko for

progression

eller død

p-værdi

Lanreotid Orifarm

(n=101 )

Placebo

(n=103 )

> 96 uger

72,00 uger

(95 % CI: 48,57,

96,00)

0,470

(0,304, 0,729)

53 %

0,0002

Figur 1: Kaplan-Meier-kurver for progressionsfri overlevelse

Den gavnlige virkning af lanreotid i forbindelse med reduktion af risikoen for progression

eller død var konsekvent uanset placeringen af den primære tumor, hepatisk

tumorbelastning, tidligere kemoterapi, baseline Ki67, tumorgrad eller andre allerede

specificerede kendetegn som vist i figur 2.

Der blev set en klinisk relevant fordel ved behandlingen med Lanreotid Orifarm hos

patienter med tumorer i pankreas, midgut og andre af ukendt oprindelse, som i den samlede

studiepopulation. Det begrænsede antal patienter med tumorer i hindgut (14/204) var med

til at gøre det vanskeligt at tolke resultaterne i denne undergruppe. De tilgængelige data

tydede ikke på, at der var nogen fordel ved lanreotid hos disse patienter.

49430_spc.doc

Side 8 af 12

Figur 2: Resultater af Cox Proportional Hazards kovariant-analyse af PFS

I forlængelsesstudiet forekom der crossover fra placebo til åben Lanreotid Orifarm hos

45,6 % (47/103) af patienterne.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur

har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med Lanreotid Orifarm i alle undergrupper af den pædiatriske

population ved akromegali og kæmpevækst af hypofysen (se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk

anvendelse).

Europæiske

Lægemiddelagentur

placeret

gastroenteropankreatiske

neuroendokrine

tumorer

(eksklusive

neuroblastomer,

neuroengioglioblastomer, fæokromocytomer) på listen over klassedispensationer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Intrinsikke farmakokinetiske parametre for lanreotid efter intravenøs indgift til raske

forsøgspersoner indikerer begrænset ekstravaskulær distribution med et steady-state

distributionsvolumen på 16,1 liter. Total clearance var 23,7 l/t, terminal halveringstid var

1,14 time, og middel residenstiden var 0,68 timer.

I forsøg, der evaluerede udskillelsen af lanreotid, blev mindre end 5 % udskilt med urinen,

og mindre end 0,5 % blev genfundet uomdannet i fæces, hvilket indikerer nogen

udskillelse gennem galden.

Efter dyb subkutan injektion af Lanreotid Orifarm 60, 90 og 120 mg til raske frivillige steg

koncentrationen af lanreotid til en gennemsnitligt maksimal serumkoncentration på 4,25;

8,39 og 6,79 ng/ml. Disse værdier for C

blev opnået i løbet af den første dag efter indgift

ved 8, 12 og 7 timer (gennemsnitsværdier). Når de maksimale serumniveauer af lanreotid

er opnået, falder koncentrationerne langsomt efter en første ordens kinetik med en terminal

halveringstid på henholdsvis 23,3; 27,4 og 30,1 dage. Fire uger efter indgift af lanreotid var

det gennemsnitlige serumniveau på henholdsvis 0,9; 1,11 og 1,69 ng/ml. Den absolutte

biotilgængelighed var 73,4; 69,0 og 78,4 %.

49430_spc.doc

Side 9 af 12

Efter dyb subkutan injektion af Lanreotid Orifarm 60, 90 og 120 mg til patienter med

akromegali steg koncentrationen af lanreotid til en gennemsnitligt maksimal

serumkoncentration på 1,6; 3,5 og 3,1 ng/ml. Disse værdier for C

blev opnået i løbet af

den første dag efter indgift ved 6, 6 og 24 timer. Når de maksimale serumniveauer af

lanreotid er opnået, falder koncentrationerne langsomt efter en første ordens kinetik. Fire

uger efter indgift af lanreotid var det gennemsnitlige serumniveau på henholdsvis 0,7; 1,0

og 1,4 ng/ml.

Steady-state-serumniveauer for lanreotid blev i gennemsnit opnået efter fire injektioner

hver fjerde uge. Efter gentagne doser hver fjerde uge var den gennemsnitlige værdi for C

ved steady-state 3,8; 5,7 og 7,7 ng/ml for henholdsvis 60, 90 og 120 mg. Den

gennemsnitlige værdi for C

blev fundet til at være 1,8; 2,5 og 3,8 ng/ml. Udsving i

fluktuationsindekset var moderat med udsving fra 81 til 108 %.

Lineær farmakokinetisk frigivelsesprofil blev observeret hos patienter med akromegali

efter dyb subkutan injektion af Lanreotid Orifarm 60, 90 og 120 mg. Det laveste

serumniveau, der opnås for lanreotid efter tre dybe subkutane injektioner af Lanreotid

Orifarm 60 mg, 90 mg eller 120 mg givet hver 28. dag, svarer til steady-state minimums

koncentrationer for lanreotid fundet hos akromegalipatienter, der tidligere har været

behandlet med Ipstyl Depot 30 mg hver 14., 10. respektive 7. dag.

I en populations-PK-analyse med 290 GEP-NET-patienter, der fik Lanreotid Orifarm 120

mg, blev der set hurtig første frigivelse, hvor gennemsnitlige C

-værdier på 7,49 ± 7,58

ng/ml blev nået inden for den første dag efter en enkelt injektion. Der blev opnået steady-

state-koncentrationer efter 5 injektioner med Lanreotid Orifarm 120 mg hver 28. dag og

varede ved op til den sidste vurdering (op til 96 uger efter første injektion). Ved steady-

state var de gennemsnitlige C

-værdier 13,9 ± 7,44 ng/ml og de gennemsnitlige

dalniveauer var 6,56 ± 1,99 ng/ml. Den gennemsnitlige tilsyneladende terminale

halveringstid var 49,8 ± 28,0 dage.

Nedsat nyre- eller leverfunktion:

Personer med svær nedsat nyrefunktion viser en omtrentlig 2-fold reduktion i total

serumclearance af lanreotid, med en følgelig stigning af halveringstid og AUC. Hos

patienter med moderat til svær nedsat leverfunktion blev der observeret en reduktion i

clearance (30 %). Distributionsvolumen og gennemsnitlig residenstid steg hos patienter

med alle grader af nedsat leverfunktion.

Der blev ikke observeret nogen effekt på clearance af lanreotid i en populations-PK-

analyse af patienter med GEP-NET, herunder 165 med let til moderat nedsat nyrefunktion

(henholdsvis 106 og 59), som blev behandlet med Lanreotid Orifarm. GEP-NET-patienter

med svær nedsat nyrefunktion blev ikke undersøgt.

Der blev ikke undersøgt nogen GEP-NET-patienter med nedsat leverfunktion (i forhold til

Child-Pugh-score).

Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis hos patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion, eftersom serumkoncentrationen af lanreotid hos disse patienter forventes at

ligge inden for det område, som tolereres fint af raske personer.

49430_spc.doc

Side 10 af 12

Ældre patienter:

Ældre personer viser en stigning i halveringstid og gennemsnitlig residenstid sammenlignet

med raske yngre personer. Det er ikke nødvendigt at ændre startdosis hos ældre patienter

eftersom serumkoncentrationen af lanreotid hos disse patienter forventes at ligge inden for

det område, som tolereres fint af raske personer.

I en populations-PK-analyse af patienter med GEP-NET, herunder 122 i alderen 65 til 85

år, blev der ikke observeret, at alder havde nogen indvirkning på clearance og

distributionsvolumen af lanreotid.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I carcinogene biostudier hos rotter og mus blev der ikke observeret systemiske

neoplastiske ændringer ved doser større end dem, der opnås hos mennesker efter

indgift af terapeutiske doser. Der blev observeret forhøjet forekomst af subkutane

tumorer på injektionsstedet. Dette skyldes højst sandsynligt den høje dosisfrekvens

hos dyr (dagligt) sammenlignet med den månedlige dosering hos mennesker, og

observationen er derfor nok ikke klinisk relevant.

I in vivo og in vitro standard batteritests udviste lanreotid ingen genotoksiske

potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker. Eddikesyre (til justering af pH).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Produkter skal administreres umiddelbart efter anbrud på den laminerede beskyttelsespose.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Opbevares i den originale emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Produktet leveres i en fyldt sprøjte (klar polypropylen)tilpasset med et automatisk

sikkerhedssystem, en nål (rustfrit stål), en plastikbeskyttelseskappe til nålen (LDPE), og en

stempelprop (brombutylgummi).

Hver fyldt sprøjte er pakket i en lamineret pose

(polyethylenterephthalat/aluminium/polyethylenlaminat ) og en papkarton.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Injektionsvæsken, opløsningen, i den fyldte injektionssprøjte er klar til brug.

Anvendes umiddelbart efter åbning (engangsbrug).

Det er vigtigt, at injektionen af produktet udføres nøjagtigt i henhold til anvisningerne i

indlægssedlen.

Anvend ikke produktet, hvis den laminerede pose er beskadiget eller åbnet.

49430_spc.doc

Side 11 af 12

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

Box: 69

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

60 mg:

49495

90 mg:

49432

120 mg:

49430

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

7. oktober 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. august 2017

49430_spc.doc

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety