Lamisil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lamisil 10 mg/g gel
 • Dosering:
 • 10 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lamisil 10 mg/g gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31237
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lamisil® 10 mg/g, gel

Terbinafin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige informationer.

Brug altid Lamisil gel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen

eller apotekspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af to uger.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Lamisil gel

Sådan skal du bruge Lamisil gel

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lamisil gel er et svampemiddel til behandling af hudinfektioner, som skyldes svamp. Lamisil gel

virker ved at dræbe de svampe, som forårsager hudproblemerne. Lamisil gel anvendes til behandling

af: Fodsvamp (tinea pedis), ringorm (tinea corporis), lyskesvamp (tinea cruris) og en svampeinfektion

i huden kaldet pityriasis versicolor.

Kontakt din læge, hvis du er usikker på hvilken type infektion du har, før du bruger Lamisil

gel.

Lægen kan have givet dig Lamisil gel for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Kontakt lægen,

hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af to uger.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Lamisil gel

Brug ikke Lamisil gel

hvis du er allergisk over for terbinafin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Fortæl din læge eller apoteket, hvis dette gælder for dig og lad være med at bruge Lamisil gel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Lamisil gel.

Lamisil gel er kun til udvortes brug. Må ikke bruges i munden eller synkes.

Undgå kontakt med gelen i dit ansigt, i øjnene eller på beskadiget hud, hvor alkohol kan være

irriterende. Hvis gelen ved en fejltagelse skulle komme i øjnene, så skyl dem omhyggeligt med

rindende vand. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke bruge Lamisil gel.

Brug af anden medicin sammen med Lamisil gel

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept fx naturlægemidler, vitaminer og mineraler.

Brug ikke andet medicin eller andre behandlinger på det berørte område samtidig med Lamisil gel

(dette gælder også medicin som ikke er købt på recept).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid, eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Lamisil gel.

Graviditet

Lamisil gel må ikke bruges under graviditeten medmindre det er absolut nødvendigt.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke bruge Lamisil gel. Spædbørn må ikke komme i kontakt med det

behandlede område, heller ikke brysterne.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lamisil gel påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

Lamisil gel indeholder butylhydroxytoluen (E 321). Kan give lokalt hududslæt (f. eks. kontakteksem)

og irritation af øjne og slimhinder.

3.

Sådan skal du bruge Lamisil gel

Brug altid Lamisil gel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er påsmørelse af Lamisil gel én gang daglig i en uge, som beskrevet

herunder

Behandlingsvejledning:

Voksne:

Rens og tør de inficerede områder og vask dine hænder.

Skru hætten af og ved brug første gang skal den forseglede membran på tuben gennembrydes

med den indbyggede spids på skruelåget.

Klem forsigtigt på tuben og påfør gelen i et tyndt lag på og umiddelbart omkring de inficerede

steder.

Smør forsigtigt indtil gelen trænger ind i huden.

Sæt hætten på tuben igen efter brug.

Vask dine hænder efter påsmøring af gelen, ellers er der risiko for at du spreder infektionen til

andre steder af kroppen eller til andre mennesker.

I tilfælde af infektion i hudfolderne kan det inficerede område dækkes med gaze, specielt om natten.

Husk at skifte gazen hver gang du påfører gelen.

Hvor ofte og hvor længe skal du tage Lamisil gel

Påfør Lamisil gel på det inficerede område:

Fodsvamp: én gang om dagen i én uge

Lyskesvamp og ringorm: én gang om dagen i én uge

Pityriasis versicolor: én gang om dagen i én uge

Symptomerne vil ofte forbedres i løbet af få dage, men der kan gå op til 4 uger, inden huden ser helt

normal ud.

Hvis du ikke oplever en forbedring inden for 2 uger efter brug af Lamisil gel skal du kontakte din

læge eller apoteket.

Hvis der er overskydende gel tilbage i tuben 16 uger efter åbning skal det smides ud. Det skal

afleveres på apoteket som andre medicinrester.

Understøttende behandling

For at understøtte din behandling med Lamisil gel, skal du holde det inficerede område rent ved at

vaske det regelmæssigt. Tør det omhyggeligt uden at gnubbe, men dub det forsigtigt. Selv om huden

måtte klø, så lad være med at kradse, da dette kan gøre mere skade og forsinke helbredelse eller

sprede smitten. Brug dit eget håndklæde og tøj og del det ikke med andre, da dette kan sprede

infektionen til andre. Vask dit tøj og håndklæde ofte for at undgå at blive inficeret igen.

Brug til børn og unge

Må ikke bruges til børn og unge under 18 år.

Hvis du har glemt at bruge Lamisil gel

Hvis du har glemt at bruge Lamisil gel, så påfør det så snart du opdager det og fortsæt behandlingen

som normalt. Hvis du først kommer i tanke om det ved næste påsmøring så brug den normale dosis og

fortsæt behandlingen som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Det er vigtigt at følge den anbefalede dosis og behandlingstid, for at undgå at infektionen kommer

igen.

Hvis du ved en fejltagelse sluger noget af lægemidlet

Hvis du kommer til at sluge Lamisil gel, skal du henvende dig til din læge. Indeholdet af alkohol skal

tages i betragtning.

Hvis du ved en fejltagelse får noget af lægemidlet i øjet

Hvis du får Lamisil gel i øjet, skal du skylle det med rindende vand. Søg læge, hvis ubehaget

fortsætter.

Spørg din læge eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Lamisil gel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle kan være allergisk overfor Lamisil gel, hvilket kan forårsage hævelse og smerte, udslæt eller

nældefeber. Dette er rapporteret med ukendt frekvens (kan ikke estimeres ud fra tilgængelig data).

Hvis du oplever nogle af disse symptomer, bør behandlingen stoppes og du bør kontakte din læge

eller apoteket omgående.

Følgende bivirkninger har også været indberettet:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Afskalning af hud, kløe på applikationsstedet

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Hudlæsion, skorpedannelse, hudlidelser, misfarvning af huden, rødme, brændende fornemmelser af

huden. Smerte og irritation på applikationsstedet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Tør hud, kontakteksem. Forværret tilstand af hudinfektionen.

Hvis Lamisil gel ved et uheld kommer i øjnene, kan der forekomme øjenirritation.

Ukendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data):

Udslæt

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Lægemiddelsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C.

Brug ikke Lamisil gel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Sæt låget på igen efter brug. Hvis der er gel tilbage i tuben 16 uger efter åbning, skal dette smides ud.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lamisil gel indeholder:

Aktivt stof: Terbinafin

Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, ethanol 96%, isopropylmyristat, polysorbat 20, carbomer,

sorbitanlaurat, benzylalkohol, natriumhydroxid og butylhydroxytoluen (E321)

Lamisil gel’s udseende og pakningstørrelse

Lamisil gel er en hvid til off-white skinnende gel

Pakningsstørrelser: Aluminium tuber eller laminerede tuber á 5 g, 15 g og 30 g

Det er ikke alle pakningsstørrelser, som er markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsensvej 14, 3. sal

2300 København S

Fremstiller

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Denne indlægsseddel blev senest godkendt juli 2016

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety