Lafene

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lafene 12 mikrogram/time depotplastre
 • Dosering:
 • 12 mikrogram/time
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lafene 12 mikrogram/time depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48090
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lafene

®

12 mikrogram/time depotplaster

Lafene

®

25 mikrogram/time depotplaster

Lafene

®

50 mikrogram/time depotplaster

Lafene

®

75 mikrogram/time depotplaster

Lafene

®

100 mikrogram/time depotplaster

fentanyl

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lafene til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Lafene depotplaster

Sådan skal du bruge Lafene depotplaster

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lafene tilhører den gruppe af stærkt smertestillende lægemidler, der kaldes opioider.

Det smertestillende stof, fentanyl, frigøres langsomt fra plastret, og passerer gennem huden og ind i

kroppen.

Voksne

Lafene depotplaster bruges til behandling af stærke og længerevarende smerter, som kun kan

behandles tilstrækkeligt med stærk smertestillende medicin (opioider).

Børn

Langtidbehandling af stærke kroniske smerter hos børn over 2 år, der er i behandling med opioider.

Lægen kan have foreskrevet anden foreskrevet anden dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Lafene depotplaster

Brug ikke Lafene depotplaster

hvis du er allergisk over for fentanyl eller et af øvrige indholdsstoffer i Lafene (angivet i pkt.

hvis du lider af kortvarige smerter (f.eks. efter en operation)

hvis dit centralnervesystem er alvorligt svækket, f. eks. ved hjerneskade

hvis du har alvorlige problemer med vejrtrækningen

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Lafene.

Plasteret klæber til en anden person

Plastret bør kun anvendes af den person, som lægen har udskrevet det til. Der har været rapporteret

om tilfælde, hvor plasteret ved et uheld blev overført på et andet familiemedlem under ophold i samme

seng eller ved anden fysisk nærkontakt med en plasterbruger. Et plaster, som sidder på en anden person

(især børn), kan resultere i en overdosis. I tilfælde af et plaster overføres til en anden ved en fejltagelse,

skal det overførte plaster straks fjernes fra huden og lægehjælp skal opsøges omgående.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Lafene depotplaster

På samme måde som andre stærke smertestillende lægemidler kan Lafene gøre Dem usædvanlig

døsig og gøre åndedrættet langsomt og svagt. I meget sjældne tilfælde kan dette åndedrætsbesvær

være livstruende eller dødeligt for personer, der ikke tidligere har anvendt morfinlignende lægemidler

eller Lafene. Hvis du eller en anden bemærker, at du eller dit barn trækker vejret langsommere

eller svagere end normalt, skal du:

tage plastret af

straks kontakte læge eller skadestue

gå omkring og tale så meget som muligt

Fortæl din læge, hvis du får feber under behandlingen, da en øget kropstemperatur kan bevirke, at

plastret virker stærkere, fordi en øget mængde medicin kan trænge gennem huden. Derfor må du

heller ikke lade et påsat plaster komme i nærheden af direkte varme, som for eksempel varmepude,

varmetæppe, varmedunk, opvarmet vandseng, varmelampe eller højfjeldssol, intensiv solbadning,

sauna, lange varme bade og varme boble/spabade

Inden behandling med Lafene depotplaster bør du informere din læge, hvis du har en af de anførte

lidelser, fordi risikoen for bivirkninger med fentanyl kan være højere, og det kan blive nødvendigt at

lægen ordinerer en lavere dosis af fentanyl:

astma, nedsat eller hæmmet vejrtrækning eller anden lungesygdom

lavt blodtryk eller lille blodmængde

nedsat leverfunktion

nedsat nyrefunktion

skader i hovedet, svulst i hjernen, tegn på forhøjet tryk i hjernen (f.eks. hovedpine,

synsforstyrrelser), forandringer i din bevidsthed, besvimelse eller bevidstløshed (koma)

langsom uregelmæssig hjerterytme

myasthenia gravis, en sygdom, der medfører hurtig indsættende træthed og muskelsvaghed.

Hvis behandlingen foregår gennem længere tid, kan du måske opleve, at du føler en fysisk eller

psykisk afhængighed af Lafene depotplaster. Fortæl din læge, hvis du på et eller andet tidspunkt har

været eller er afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller ulovlige lægemidler.

Ældre skal følges nøje af lægen, fordi det kan blive nødvendigt, at lægen skal ordinere en lavere dosis.

Plastrene må ikke deles eller klippes i mindre stykker. Det skyldes, at det ikke er blevet undersøgt,

hvordan kvaliteten, virkningen og sikkerheden er, hvis man gør det.

ADVARSEL:

Lafene er medicin, der kan være livsfarligt, hvis det bruges af børn.

Dette kan også ske med brugte plastre.

Husk at udformningen af denne medicin kan friste børn, hvilket i nogle tilfælde kan have et

dødeligt udfald.

Lafene depotplaster kan have livstruende bivirkninger hos personer, som ikke regelmæssigt

bruger lægeordineret medicin af opioid-typen.

Brugen af Lafene plastre kan give en positiv dopingtest. Det kan være sundhedsfarligt at bruge

fentanyl plastre som et dopingmiddel.

Børn

Lafene må ikke bruges til børn under 2 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med behandling af børn

i den alder, medmindre lægen ordinerer det.

Brug af anden medicin sammen med Lafene

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det er særlig vigtigt at informere lægen eller på apoteket, hvis du bruger:

andre smertestillende lægemidler (opioider - buprenorphin, nalbuphin eller pentazocin)

sovemedicin

beroligende medicin og medicin til behandling af psykiske sygdomme

medicin, der virker bedøvende, hvis du skal bedøves, så fortæl lægen eller tandlægen, at du

bruger Lafene depotplaster

muskelafslappende medicin

medicin mod depression (citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin,

paroxetin, sertralin, venlafaxin)

MAO-hæmmere fx moclobemid, mod depression eller selegelin (mod Parkinsons sygdom).

Du må ikke bruge Lafene før tidligst 14 dage efter, at du er holdt op med at bruge disse typer

medicin.

nefazodon, medicin mod depression

cimetidin, medicin mod mavesygdomme

medicin til behandling af allergier eller transportsyge især den type, der er sløvende

visse typer antibiotika til behandling af infektion, fx erythromycin, clarithromycin eller

troleandomycin

medicin til behandling af svampeinfektion, fx itraconazol, ketokonazol, fluconazol eller

voriconazol

medicin til behandling af HIV, fx ritonavir eller nelfinavir

medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme, fx amiodaron, diltiazem eller verapamil

rifampicin til behandling af tuberkulose

medicin til behandling af epilepsi, fx carbamazepin, fenobarbital eller fenytoin.

Fortæl lægen, hvis du bruger medicin mod depression også kaldt selektiv serotonin-

genoptagshæmmer (SSRI), en serotonin-noradrenalin-genoptagshæmmer (SNRI) eller en

monoaminoxidasehæmmer (MAO

-

hæmmer).

Din læge skal vide alt om din anvendelse af din medicin mod depression, da fentanyl i kombination

med din medicin mod depression kan øge risikoen for seretoninsyndrom, som er en potentiel

livstruende tilstand.

Lægen ved hvilken medicin, der er sikker at tage sammen med Lafene plaster. Det kan være

nødvendigt, at du bliver kontrolleret regelmæssigt, da medicinen herover kan øge eller forlænge

virkningen og bivirkningerne ved Lafene, så styrken af det plaster du bruger eventuelt skal ændres.

Brug af Lafene sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, når du bliver behandlet med Lafene. Alkohol kan øge risikoen for

vejrtrækningsproblemer. Samtidig brug af Lafene og alkoholiske drikke øger risikoen for alvorlige

bivirkninger og kan give vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald, besvimelse og dyb bevidstløshed.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Lafene.

Der er ikke tilstrækkelige oplysninger om brug af Lafene til gravide kvinder. Hvis du er gravid eller

ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Lafene depotplaster bør ikke anvendes under fødslen, da fentanyl kan give åndedrætsbesvær hos det

nyfødte barn. Fentanyl bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er særligt nødvendigt.

Fentanyl udskilles i modermælk, og kan give barnet bivirkninger i form af sløvhed og

vejtrækningsbesvær. Amning bør afbrydes under behandling og i mindst 72 timer efter at plastret er

fjernet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Lafene virker sløvende, og at det

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Lad derfor være med at køre bil, motorcykel eller cykel og lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner, med mindre din læge har rådet dig til, at du kan gøre det. Hvis du har brugt den samme

dosis i en længere periode, kan din læge give dig tilladelse til at køre bil eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Lafene depotplaster

Brug altid Lafene depotplaster nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Din læge har fastlagt hvilken dosering (styrke) af Lafene depotplaster, som er den bedste til dig.

Lægen baserer sin vurdering på: Smertens alvorlighed, din generelle tilstand og typen af den

smertebehandling, du har fået tidligere.

Der kan blive brug for at justere styrken eller antallet af plastre, som du skal bruge, afhængig af din

reaktion på behandlingen.

Virkningen nås i løbet af 24 timer efter det første plaster er sat på, og virkningen aftager langsomt

efter plastret er fjernet. Afbryd ikke behandlingen uden at aftale det med din læge.

Dit første plaster virker langsomt i begyndelsen, det kan vare optil en dag. Derfor kan din læge give

dig ekstra smertestillende medicin indtil Lafene plastret virker fuldstændigt. Herefter bør Lafene

depotplaster give konstant smertelindring, og du kan almindeligvis ophøre med at tage ekstra

smertestillende midler. Imidlertid kan nogle patienter få behov for ekstra smertestillende medicin.

Påsætning af Lafene

Find et fladt stykke hud på overkroppen eller overarmen, hvor huden ikke er behåret, har rifter,

bumser eller skønhedspletter. Hudområdet må ikke have været udsat for strålebehandling.

Hvis du har meget hår på huden, kan du klippe håret af med en saks. Barbering skal undgås for

ikke at irritere huden. Hvis hudområdet skal vaskes inden påsætning af plaster, skal du gøre det

med vand. Brug ikke sæbe, olie, creme, skintonic (alkohol) eller andre renseprodukter, der kan

irritere huden. Hudområdet skal være fuldstændigt tørt før plastret sættes på.

Klip et lille hak med en saks i posens kant lige ind over forseglingen og ikke

længere, da plastret ellers kan beskadiges.

Posen kan herefter åbnes ved at rive forsigtigt langs kanten.

Åben posen ved at trække siderne fra hinanden.

Tag plasteret ud. Lad være med at bruge plastret, hvis det er beskadiget. Plastret må

ikke deles eller klippes over.

Fjern den klare beskyttelsesfolie, som er let at tage af.

Træk derefter den anden del af beskyttelsesfolie af, ved at løfte hjørnet af

plastret og rør så lidt som muligt ved den klæbende side af plastret.

Plastret skal påsættes umiddelbart efter pakningen er åbnet. Når beskyttelsesfolien er fjernet,

placeres plasteret på det ønskede område og presses fast med håndfladen mod huden i cirka

30 sekunder for at sikre, at det sidder ordentligt fast. Vær opmærksom på, at plasteret har

kontakt med huden over det hele – især i langs kanterne.

Vask hænder med vand

uden sæbe

Plastrene må ikke deles eller klippes i mindre stykker. Det skyldes, at det ikke er blevet

undersøgt, hvordan kvaliteten, virkningen og sikkerheden er, hvis man gør det.

Et Lafene depotplaster bruges almindeligvis i 72 timer (3 dage). På yderpakningen kan du

notere dato og klokkeslæt for påsætning af plastret. Dette kan hjælpe dig med at huske, hvornår

plastret skal skiftes.

Hudområdet med plaster bør ikke udsættes for direkte varme, se afsnit 2: Vær ekstra forsigtig

med at bruge Lafene depotplaster.

Plastret kan godt beholdes på under bruserbadning, fordi det er beskyttet med en vandtæt film.

Når plastret anvendes til børn, er det bedst at placere det på den øverste del af ryggen, for at

undgå at barnet selv fjerner plastret.

Undlad at dele eller klippe plastret over og anvend ikke plastre, der er delte, klippet over eller på

anden måde beskadiget.

Skift af plaster

Fjern plastret efter brug i den tid, din læge har angivet. Almindeligvis er det efter 72 timer

(3 dage), hos nogle patienter kan det være efter 48 timer (2 dage). Det falder normal ikke af, af

sig selv. Hvis der bliver rester af plaster siddende tilbage på huden, kan disse rester fjernes med

rigeligt sæbe og vand.

Tag altid det gamle plaster af før et nyt plaster sættes på.

Skift altid plaster på samme tidspunkt af dagen hver 3. dag (72 timer) eller hver anden dag (48

timer).

Noter dato og tidspunkt for påsætning af plastret, for at kunne huske, hvornår det er tid til at

skiftet plastret igen.

Fold det brugte plaster sammen på midten, så de klistrende kanter klæber sammen. Det brugte

plaster lægges tilbage i yderpakningen, bortskaffes på en sikker måde eller returneres til

apoteket.

Sæt et nyt plaster på som beskrevet tidligere, men sæt det på et nyt hudområde. Der bør gå

mindst 7 dage inden et tidligere anvendt hudområde benyttes igen.

Hvis plastret falder af med det samme, eller hvis plastret er beskadiget, bør det bortskaffes og et nyt

plaster skal sættes på et andet sted.

Hvis du har brugt for mange Lafene depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lafene, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet.

De alvorligste symptomer på overdosering er åndedrætsbesvær. Det viser sig ved unormal

vejrtrækning, som bliver langsom og svag. Hvis dette skulle opstå, fjern da straks plasteret og kontakt

en læge med det samme. Mens der ventes på lægen, er det er vigtigt at holde personen vågen og ved

bevidsthed ved at blive ved med at tale til vedkommende og eventuelt ryste kroppen en gang i mellem.

Hvis du har glemt at bruge Lafene depotplaster

Du må ikke under nogen omstændigheder tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Du bør skifte dit plaster på samme tidspunkt af dagen hver tredje dag (hver 72 time), med mindre

lægen har informeret om, at du skal gøre det anderledes. Hvis du har glemt det, så skift plaster så snart

du kommer i tanke om det. Hvis der er gået ekstra lang tid, inden plastret bliver skiftet, bør du

kontakte din læge, da du kan få brug for ekstra smertestillende medicin.

Hvis du holder op med at bruge Lafene depotplaster

Hvis du ønsker at afbryde eller ophøre med behandlingen, bør du altid tale med din læge om grundene

herfor og din fortsatte behandling.

Lang tids brug af Lafene depotplaster kan give fysisk afhængighed. Hvis du stopper med at bruge

plastrene, kan du føle dig utilpashed.

Risikoen for at få abstinenssymptomer (kvalme, opkastning, diaré, angstfornemmelse,

muskelrystelser) er større ved pludselig afbrydelse af behandlingen, derfor bør du aldrig ophøre med

behandlingen uden først at aftale det med din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogle af de følgende bivirkninger, skal du straks stoppe behandlingen og kontakte læge

eller sygehus:

stærkt hæmmet vejtrækning (alvorligt åndenød, rallende vejtrækning)

total forstoppelse (krampeagtige smerter, opkastning, luft i maven)

Andre bivirkninger

Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 brugere ud af 10

Søvnighed

Kvalme eller opkastning, forstoppelse.

Svimmelhed, hovedpine.

Almindelige: forekommer hos 1-10 brugere ud af 100

Allergisk reaktion.

Hjertebanken, hurtig puls.

Højt blodtryk.

Appetitløshed eller mundtørhed.

Sløvhed.

Søvnbesvær.

Depression.

Ængstelse.

Forvirring, hallucinationer (se, føle eller høre ting som ikke er der).

Snurrende eller prikkende fornemmelse, rysten, omtumlet.

Muskelkramper.

Mavesmerter.

Vejrtrækningsbesvær.

Fordøjelsesbesvær, vandladningsbesvær.

Diarré.

Fryse, svede kraftigt.

Generel utilpashed, træthed, svaghed.

Hævede hænder, ankler eller fødder (væskeophobning i vævet).

Kløende hud, udslæt eller hudrødme (hududslæt, hudrødme og kløe forsvinder normalt en

dage efter fjernelse af plastret).

Ikke almindelige: forekommer hos 1-10 brugere ud af 1 000

Influenzalignende symptomer.

Langsom puls.

Lavt blodtryk.

Langsommere eller svagere vejrtrækning.

Nedsat følsomhed, især i huden.

Kramper (krampeanfald).

Blåfarvning af huden.

Følelse af ophidselse, desorienteret, begejstret eller unaturlig lykkefølelse (eufori).

Hukommelsestab.

Eksem og/eller hudlidelser inklusive betændelse i huden, der hvor plastret har siddet.

Forstyrrelser i seksualfunktion, potensproblemer.

Total forstoppelse (tarmslyng).

Muskelsammentrækninger.

Følelse af ændret i kropstemperatur.

Abstinenser (kvalme, opkastning, diaré, angstfornemmelse og kulderystning).

Talebesvær.

Sjældne: forekommer hos 1-10 brugere ud af 10 000

Uregelmæssig hjerterytme.

Små pupiller.

Vejrtrækningsstop, overfladisk eller langsom vejrtrækning.

Udvidede blodkar.

Delvis forstoppelse.

Eksem på det sted, hvor plasteret sidder.

Meget sjældne: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 brugere.

Tab af muskelkoordination.

Smertefuld luft i maven og i tarmene.

Usædvanlig lille urinproduktion.

Smerter i urinblæren.

Hyppigheden ikke er kendt

Udbredt akut allergisk reaktion, som kan være livsfarlig (anafylaktisk shock).

Unormalt langsom vejtrækning.

Allergiske reaktioner forårsaget af forskellige årsager: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk- og

anafylaktoid reaktion/anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Som for andre stærke smertestillende lægemidler, som bruges gennem lang tid, kan det ske, at

virkningen aftager og du kan udvikle fysisk og psykisk afhængighed. Abstinenssymptomer som

kvalme, opkastning, diaré angstfornemmelse og kulderystning kan opstå, hvis du skifter fra et andet

smertestillende lægemiddel til Lafene, eller hvis du afbryder behandlingen hurtigt.

Der er set sjældne tilfælde af nyfødte, som har haft abstinenssymptomer, efter at deres mor har brugt

Lafene under graviditeten.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel

5.

Opbevaring

Opbevar brugte og ubrugte Lafene plastre utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lafene efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i

den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale kuvert for at beskytte mod fugt.

Anvendelse af plasteret

Selv efter brug er der store mængder fentanyl tilbage i plastrene. Både brugte og ubrugte plastre skal

foldes sammen med de klæbende sider mod hinanden og bortskaffes sikkert. Utilsigtet udsættelse for

brugte og ubrugte plastre kan især hos børn, have et dødeligt udfald. Ubrugte plastre skal afleveres på

apoteket (hospitalet) i henhold til lokale retningslinjer.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide brugte plastre i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lafene depotplaster indeholder:

Det aktive stof: fentanyl

Lafene 12 mikrogram/time depotplaster indeholder 1,375 mg fentanyl i hvert plaster af 5 cm

, som

frigiver 12 mikrogram per time.

Lafene 25 mikrogram/time depotplaster indeholder 2,75 mg fentanyl i hvert plaster af 10 cm

, som

frigiver 25 mikrogram per time.

Lafene 50 mikrogram/time depotplaster indeholder 5,50 mg fentanyl i hvert plaster af 20 cm

, som

frigiver 50 mikrogram per time.

Lafene 75 mikrogram/time depotplaster indeholder 8,25 mg fentanyl i hvert plaster af 30 cm

, som

frigiver 75 mikrogram per time.

Lafene 100 mikrogram/time depotplaster indeholder 11,0 mg fentanyl i hvert plaster af 40 cm

, som

frigiver 100 mikrogram per time.

Øvrige indholdsstoffer:

Forsidefolie: Polyethylenterephtalat film med flourcarbon frigivelseslag

Bagsidelag: Pigmenteret polyethylenterephtalat/ethylenvinylacetat (EVA)-copolymer film

Klæbende lag (produkt): Silikone adhæsiver (klister) (dimethicon, silikat resin), dimethicon

Hastighedskontrollerende membran: Ethylenvinylacetat – copolymer film

Klæbende lag (hud): Silikone adhæsiver (klister) (dimethicon, silikat resin), dimethicon

Beskyttelsesfilm: Polyethylenterephtalat film med flourcarbon frigivelseslag

Trykfarve: Rød blæk

Udseende og pakningsstørrelser

Lafene depotplaster er et firkantet beigefarvet plaster, der er placeret mellem to klare beskyttelseslag,

som skal fjernes før påsætning af plastret.

Plastret har følgende tryk med rødt blæk:

fentanyl 12 µ/h

fentanyl 25 µg/h

fentanyl 50 µg/h

fentanyl 75 µg/h

fentanyl 100 µg/h.

Lafene findes i pakninger af 3, 4, 5, 8, 9,10 16, 19 eller 20 depotplastre.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelse:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark

Fremstiller:

LAVIPHARM SA, Agias Marinas str, 19002 Peania, Athen, Grækenland

Lafene depotplaster har markedsføringstilladelse i andre EEA medlemslande under følgende navne:

DE/H/2556/001-005/DC

Tyskland

Fentanyl Pfizer 12/25/50/75/100 Mikrogramm/Stunde transdermales

Pflaster

Østrig

Lafene 12/25/50/75/100 Mikrogramm/h transdermales Pflaster

Spanien

Durfenta 12/25/50/75/100 μg/h Parche transdérmico

Irland

Fentadur 12/25/50/75/100μg/h micrograms/hour transdermal patch

Danmark

Lafene

Luxembourg

Recorfen 12/25/50/75/100 μg/h/ transdermales Pflaster// dispositifs

transdermiques

Portugal

Durfenta

Tjekkiet

Durfenta

0,012; 0,025; 0,050; 0,075; 0,1 mg/h transdermální náplast

Rumænien

Durfenta 12, 25, 50, 75, 100 micrograme/h plasture transdermic

Polen

Durfenta

Storbritannien

Opiodur 12, 25, 50, 75, 100

μg/h transdermal patch

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2016.

5-11-2018

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-7-2018

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

OTTAWA – With the growing availability of fentanyl test strips on store shelves and online, Health Canada would like to remind Canadians of the potential limitations when using fentanyl test strips to detect fentanyl or other deadly substances in street drugs before consuming them.

Health Canada

2-5-2018

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Active substance: fentanyl) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)6412 of Mon, 01 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4890 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3007 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/PSUSA/1369-201704

Europe -DG Health and Food Safety