Lacidipin "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lacidipin "2care4" 2 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lacidipin "2care4" 2 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59838
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lacidipin 2care4 2 mg og 4 mg filmovertrukne tabletter

Lacidipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lacidipin 2care4

3. Sådan skal du tage Lacidipin 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lacidipin 2care4 indeholder det aktive stof lacidipin. Dette

tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes calciumblokkere.

Lacidipin 2care4 får blodkarrene til at slappe af, så

de udvides. Herved øges blodgennemstrømningen, og

blodtrykket falder. Ved regelmæssig anvendelse af Lacidipin

2care4 efter lægens anvisning kan du sænke forhøjet

blodtryk (behandle hypertension).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får

det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Lacidipin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Lacidipin 2care4:

– hvis du er allergisk over for lacidipin, andre

calciumblokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i

lacidipin 2care4 (angivet i afsnit 6).

– hvis du har en forsnævring af hjerteklapperne (alvorlig

aortastenose).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager

Lacidipin 2care4:

– hvis du har hjerterytmeforstyrrelse eller andre problemer

med hjertet

– hvis du har eller har haft leverproblemer

– hvis du har haft et hjerteanfald inden for den seneste

måned, eller hvis du får brystsmerter (angina pectoris)

– hvis du for nyligt har haft en blodprop i hjertet.

Børn og unge

Lacidipin 2care4 anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Lacidipin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du

tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan måske påvirke behandlingen med

Lacidipin 2care4, eller Lacidipin 2care4 kan påvirke

behandlingen med anden medicin. Tal med din læge eller

apotekspersonalet, hvis du samtidig tager:

medicin mod for højt blodtryk

antibiotika (f.eks. rifampicin)

cimetidin – medicin mod bl.a. mavesår/tolvfingertarmssår

ciclosporin – immundæmpende medicin til behandling af

bl.a. transplantationspatienter

12-2017

P458454-1

medicin der er kendt for at forlænge QT intervallet

(f.eks. erythromycin og terfenadin)

binyrebarkhormoner eller tetracosactid til behandling

af betændelsessygdom i tarmen, Crohns sygdom,

leddegigt (arthritis) og betændelse i knogler og led

(osteoarthritis).

Hvis du skal have taget en blodprøve, skal du fortælle

din læge, at du tager Lacidipin 2care4, da det kan

påvirke resultaterne.

Brug af Lacidipin 2care4 sammen med mad, drikke

og alkohol

Du kan tage Lacidipin 2care4 på tom mave eller sammen

med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice.

Du bør normalt ikke drikke alkohol, mens du tager Lacidipin

2care4, da det kan forstærke virkningen af Lacidipin

2care4. Tal med lægen.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Graviditet

Bør ikke anvendes under graviditet, uden lægens anvisning.

Amning

Bør ikke anvendes under amning, uden lægens anvisning.

Lacidipin kan udskilles i modermælken.

Fertilitet

Lacidipin 2care4 kan nedsætte fertiliteten hos mænd. Tal

med lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive svimmel, når du tager Lacidipin 2care4.

Hvis dette sker, må du ikke køre bil, betjene værktøj

og maskiner.

Lacidipin 2care4 indeholder lactose

Lacidipin 2care4 indeholder lactose. Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Lacidipin 2care4

Tag altid Lacidipin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Det er vigtigt, at du tager det korrekte antal tabletter på

det korrekte tidspunkt på dagen.

Den anbefalede begyndelsesdosis er 2 mg om dagen,

som helst skal tages hver morgen.

Efter 3-4 uger kan dosis øges til 4 mg hver morgen.

Hvis det er nødvendigt, kan dosis øges igen til 6 mg hver

morgen, der er den maksimale daglige dosis.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Tabletterne må ikke tages sammen med grapefrugtjuice.

Lacidipin 2care4 4 mg tabletter kan deles i 2 lige store

doser.

Brug til børn og unge

Lacidipin 2care4 anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Hvis du har taget for mange Lacidipin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere af Lacidipin 2care4, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du

føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er:

– uregelmæssig puls

– hurtig, overfladisk vejrtrækning

– lavt blodtryk

– kold, klam hud eller en følelse af at være svimmel,

besvime, svag eller syg.

Hvis du har glemt at tage Lacidipin 2care4

Hvis du har glemt at tage en tablet, skal du tage den, så

snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage

den næste tablet, så spring den glemte tablet over og

fortsæt med den sædvanlige dosis. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Lacidipin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du

er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever følgende

bivirkning:

Brystsmerter (angina), herunder forværring

af brystsmerter.

Følgende bivirkninger har været rapporteret:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud

af 10 patienter):

hovedpine

svimmelhed

rødme

hurtig puls

mavegener, kvalme

hududslæt, kløe

forøget urinmængde

kraftesløshed og svaghed

hævelser (ødemer), især af anklerne

ændringer i blodprøveresultater i forbindelse med levertest

hjertebanken.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter):

svimmelhed pga. lavt blodtryk

fortykkelse af tandkødet

besvimelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 patienter):

allergiske reaktioner, der giver hævelser af ansigtet

(angioødem)

nældefeber

muskelkramper.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1

ud af 10.000 patienter):

rysten

depression.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data):

rysten eller ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger,

muskelstivhed og langsomme bevægelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar blisterkortet i den ydre karton for at beskytte

mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lacidipin 2care4 indeholder:

– Aktivt stof: Lacidipin.

En tablet indeholder 2 mg eller 4 mg lacidipin.

– Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: povidon K-30, vandfri lactose,

natriumstivelsesglycolat (type A), magnesiumstearat.

Filmovertræk: titandioxid (E171),

hydroxypropylmethylcellulose (E464),

akaciegummi (E414), lactosemonohydrat,

talcum (E553b). Tabletter med 2 mg

indeholder desuden jernoxid, gul (E172) og

jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Lacidipin 2care4 2 mg tabletter: Beige, bikonvekse, runde

filmovertrukne tabletter mærket “2LC” på den ene side. Den

anden side er glat.

Lacidipin 2care4 4 mg tabletter: Hvide, bikonvekse, ovale

filmovertrukne tabletter med delekærv og præget med “4”

og “LC” på den ene side. Den anden side er glat.

Pakningsstørrelser

Tabletterne er pakket i aluminiumsblisterkort.

Lacidipin 2care4 fås i pakningsstørrelser á 28 tabletter og

98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Lacidipin 2care4 svarer til Lacidipin Teva.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

december 2017.