Kynapine ODT

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kynapine ODT 15 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 15 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Kynapine ODT 15 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41259
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

2. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Kynapine ODT, smeltetabletter

0.

D.SP.NR.

25199

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Kynapine ODT

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver smeltetablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg olanzapin.

Hjælpestof: Aspartam (E951) henholdsvis 2,8 mg, 5,6 mg, 8,4 mg og 11,2 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Smeltetabletter

5 mg

Rund, bikonveks, gul tablet, diameter 6 mm og mærket med ”O” på den ene side.

10 mg

Rund, bikonveks, gul tablet, diameter 8 mm og mærket med ”O1” på den ene side.

15 mg

Rund, bikonveks, gul tablet, diameter 9 mm og mærket med ”O2” på den ene side.

20 mg

Rund, bikonveks, gul tablet, diameter 10 mm og mærket med ”O3” på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Olanzapin er indiceret til behandling af skizofreni.

41259_spc.doc

Side 1 af 20

Olanzapin er effektivt i fastholdelse af den kliniske bedring ved fortsat behandling af

patienter, der har vist initialt behandlingsrespons.

Olanzapin er indiceret til behandling af moderat til svær manisk episode.

Olanzapin er indiceret til forebyggelse af tilbagefald af de maniske eller depressive

episoder i bipolær lidelse for patienter, hvis maniske episode har responderet på

olanzapinbehandling (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne

Skizofreni

Den anbefalede startdosis af olanzapin er 10 mg/dag.

Manisk episode

Startdosis er 15 mg, som administreres som en enkelt daglig dosis ved monoterapi, eller 10

mg daglig ved kombinationsterapi (se pkt. 5.1).

Forebyggelse af tilbagefald i bipolær lidelse: Den anbefalede startdosis er 10 mg/dag.

Patienter, som har fået olanzapin til behandling af maniske episoderfortsættes i terapi med

samme dosis for forebyggelse af tilbagefald. I tilfælde af nyopstået manisk, blandet eller

depressiv episode bør olanzapinbehandlingen fortsættes (med dosisoptimering efter behov)

med klinisk indiceret supplerende terapi til behandling af stemningssymptomer.

Ved behandling af skizofreni, en manisk episode og til forebyggelse af tilbagefald af

bipolær lidelsekan den daglige dosering herefter justeres på basis af den individuelle

kliniske status indenfor intervallet 5-20 mg/dag. Dosisøgning udover den anbefalede

startdosis kan kun anbefales efter en passende klinisk revurdering og bør generelt foretages

med mindst 24 timers interval. Olanzapin kan tages uden hensyntagen til måltider, da

absorptionen ikke påvirkes af fødeindtagelse.

Ved seponering af olanzapin bør det overvejes gradvist at reducere dosis.

Olanzapin smeltetablet er bioækvivalent med olanzapin overtrukne tabletter, med en

lignende absorptionshastighed og grad af absorption. Der anvendes samme dosis og

dosisinterval som for olanzapin overtrukne tabletter. Olanzapin smeltetabletter kan

anvendes som et alternativ til olanzapin overtrukne tabletter.

Særlige

populationer

Ældre

En lavere startdosis (5 mg/dag) er ikke rutinemæssigt indiceret, men bør overvejes til

patienter ≥ 65 år,dersom det findes klinisk indiceret (se også pkt. 4.4).

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

En lavere startdosis (5 mg) bør overvejes til sådanne patienter. I tilfælde af moderat

leverinsufficiens (cirrhose, Child-Pugh klasse A eller B) bør startdosis være 5 mg og bør

kun øges med forsigtighed.

41259_spc.doc

Side 2 af 20

Rygere

Det er ikke nødvendigt rutinemæssigt at ændre startdosis og dosisinterval hos ikke-rygere i

forhold til rygere. Metaboliseringen af olanzapin induceres ved rygning. Klinisk

overvågning anbefales og en øget dosis af olanzapin kan overvejes, hvis nødvendigt (se

pkt. 4.5).

Når mere end én parameter, som kan føre til nedsat metabolisering, er til stede (kvinder,

ældre, ikke-rygere) bør det overvejes at reducere startdosis. Optrapning af dosis, når

indiceret, bør hos sådanne patienter foretages med forsigtighed.

I tilfælde, hvor dosisstigninger på 2,5 mg er nødvendige, bør Kynapine ODT overtrukne

tabletter anvendes.

(Se pkt. 4.5 og 5.2).

Pædiatrisk population

Olanzapin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på grund af manglende

dokumentation for sikkerhed og virkning. Der er rapporteret vægtøgningog lipid- og

prolaktinforandringer i en større mængde i kortvarige studier med unge patienter end i

studier med voksne patienter (se pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2).

Administration

Kynapine ODT smeltetablet bør placeres i munden, hvor den hurtigt vil dispergeres i

spyttet, så den let kan synkes. Det er svært at fjerne den intakte smeltetablet fra munden

igen. Da smeltetabletten er skrøbelig, bør den tages umiddelbart efter, at den er trykket ud

af blisterkortet.

Alternativt kan den dispergeres i et helt glas vand eller anden egnet væske (appelsinjuice,

æblejuice, mælk eller kaffe) umiddelbart før administration.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Patienter med kendt risiko for snævervinklet glaukom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Under antipsykotisk behandling kan det tage flere dage eller nogle uger, før patientens

kliniske tilstand bedres. Patienter bør følges nøje i denne periode.

Demensrelaterede psykoser og/eller adfærdsforstyrrelser

Olanzapin bør ikke anvendes hos patienter med demensrelateret psykose og/eller

adfærdsforstyrrelse på grund af øget mortalitet og risiko for cerebrovaskulære hændelser. I

placebokontrollerede kliniske forsøg (af 6-12 ugers varighed) med ældre patienter

(gennemsnitlig alder 78 år) med demensrelateret psykose og/eller adfærdsforstyrrelse var

der en dobbelt så høj forekomst af dødsfald hos de olanzapinbehandlede patienter i forhold

til de placebobehandlede patienter (henholdsvis 3,5 % og 1,5 %). Den højere forekomst af

dødsfald var ikke relateret til olanzapindosis (gennemsnitlig daglig dosis, 4,4 mg) eller

behandlingsvarighed. Risikofaktorer, som kan prædisponere denne patientpopulation til

øget mortalitet, inkluderer alder >65 år, dysfagi, sedation, fejlernæring og dehydrering,

pulmonale tilstande (f.eks. pneumoni, med eller uden aspiration) eller samtidig brug af

41259_spc.doc

Side 3 af 20

benzodiazepiner. Forekomsten af dødsfald var dog højere hos olanzapinbehandlede

patienter end hos patienter, behandlet med placebo, uafhængig af disse risikofaktorer.

I de samme kliniske forsøg blev cerebrovaskulære hændelser (f.eks. slagtilfælde,

forbigående iskæmiske anfald), inklusive dem med udgang, rapporteret. Der var en tre

gange så høj forekomst af cerebrovaskulære hændelser hos de patienter, som blev

behandlet med olanzapin, sammenlignet med patienterne, som blev behandlet med placebo

(henholdsvis 1,3 % og 0,4 %). Alle de olanzapin- og placebobehandlede patienter, som

oplevede en cerebrovaskulær hændelse, havde præeksisterende risikofaktorer. Alder >75 år

og vaskulær/blandet demens blev identificeret som risikofaktorer for cerebrovaskulære

hændelser i relation til olanzapinbehandling. Effekten af olanzapin blev ikke påvist i disse

forsøg.

Parkinsons sygdom

Anvendelse af olanzapin til behandling af dopaminagonist-relateret psykose hos patienter

med Parkinsons sygdom kan ikke anbefales. I kliniske forsøg var rapportering af forværret

Parkinson symptomatologi og hallucinationer meget almindelig og hyppigere end for

placebo (se pkt. 4.8), og olanzapin var ikke mere effektivt end placebo til behandling af

psykotiske symptomer. I disse forsøg skulle patienterne initialt være stabiliserede på den

lavest effektive dosis af antiparkinsonbehandling (dopaminagonist) og skulle forblive på

den samme antiparkinsonbehandling og dosering under hele forsøget. Olanzapin blev

initieret på 2,5 mg/dag og titreret til maksimalt 15 mg/dag, baseret på lægens vurdering.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS er en potentielt livstruende tilstand, som er forbundet med antipsykotisk behandling.

Sjældne tilfælde af mulig NMS er også observeret i forbindelse med olanzapin. De kliniske

manifestationer af NMS er hyperpyreksi, muskelrigiditet, ændret mental status og tegn på

autonom ustabilitet (uregelmæssig puls eller ustabilt blodtryk, takykardi, svedtendens og

hjertearytmi). Yderligere symptomer kan inkludere forhøjet kreatinfosfokinase,

myoglobulinuri (rhabdomyolyse) og akut nyresvigt. Hvis en patient får tegn og

symptomer, som tyder på NMS, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske

manifestationer af NMS, bør alle antipsykotika, inklusive olanzapin, seponeres.

Hyperglykæmi og diabetes

Hyperglykæmi og/eller udvikling eller forværring af diabetes, lejlighedsvist forbundet med

ketoacidose eller koma, er indberettet med hyppigheden ikke almindelig, heriblandt

dødelige tilfælde (se pkt. 4.8). I nogle tilfælde er en forudgående vægtøgning rapporteret,

hvilket kan være en disponerende faktor. Passende klinisk monitorering tilrådes i

overensstemmelse med anvendte antipsykotiske vejledninger, som f.eks. måling af

blodsukker ved baseline, 12 uger efter start på olanzapinbehandling og derefter årligt.

Patienter I behandling med antipsykotika herunder Kynapine ODT bør observeres for tegn

og symptomer på hyperglykæmi (som polydipsi, polyuri, polyfagi og svaghed). Patienter

med diabetes mellitus eller patienter med risikofaktorer for udvikling af diabetes bør

monitoreres regelmæssigt for dårligere blodsukkerkontrol. Vægten bør kontrolleres

regelmæssigt, f.eks. ved baseline, 4, 8 og 12 uger efter start på olanzapinbehandling, og

derefter kvartalsvist.

Lipidforandringer

Hos olanzapinbehandlede patienter i placebo-kontrollerede kliniske studier, er der set

uønskede forandringer i lipidniveauer (se pkt. 4.8). Forandringerne i lipidniveauer skal

håndteres i henhold til normal klinisk praksis, specielt hos patienter med dyslipidæmi og

41259_spc.doc

Side 4 af 20

hos patienter med risikofaktorer for udvikling af lipidforstyrrelser. Patienter, der behandles

med antipsykotika herunder Kynapine ODT, bør have kontrolleret lipider regelmæssigt i

henhold til de anvendte antipsykotiske vejledninger, f.eks. ved baseline og 12 uger efter

start på olanzapinbehandling, og derefter hvert 5. år.

Antikolinerg aktivitet

Selvom olanzapin udviste antikolinerg aktivitet in vitro, frembød kliniske studier en lav

forekomst af dertil relaterede hændelser. Da klinisk erfaring med olanzapin til patienter

med samtidige sygdomme er begrænset, tilrådes forsigtighed ved ordination til patienter

med prostatahypertrofi eller paralytisk ileus og beslægtede tilstande.

Leverfunktionen

Forbigående, asymptomatiske forhøjelser af leveraminotransferaser (ALAT, ASAT) er

almindeligt forekommende, især initialt i behandlingen. Forsigtighed bør udvises og

opfølgning organiseres hos patienter med forhøjet ALAT og/eller ASAT, hos patienter

med tegn og symptomer på leverfunktionsnedsættelse, hos patienter med tilstande

forbundet med begrænset leverfunktionskapacitet og hos patienter i behandling med

potentielle hepatotoksiske præparater. I tilfælde, hvor hepatitis (inklusive hepatocellulær,

kolestatisk eller blandet leverskade) er diagnosticeret, bør olanzapin seponeres.

Neutropeni

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med lavt leukocyt- og/eller neutrofiltal uanset

årsag, hos patienter, som får medicin, der er kendt for at medføre neutropeni, hos patienter

med tidligere medicin-induceret knoglemarvsdepression, hos patienter med

knoglemarvsdepression forårsaget af samtidig sygdom, strålebehandling eller kemoterapi,

og hos patienter med hypereosinofile tilstande eller myeloproliferativ sygdom. Neutropeni

er almindeligt rapporteret, når olanzapin og valproat anvendes samtidig (se pkt. 4.8).

Ophør med behandling

Akutte symptomer såsom perspiration, søvnløshed, rysten, angst, kvalme eller opkastning

er rapporteret sjældent (≥ 0.01 % og <0,01 %) når olanzapin stoppes pludseligt.

QT-interval

I de kliniske forsøg var klinisk betydningsfulde QTc-forlængelser usædvanlige (0,1 % til 1

%) hos de patienter, som blev behandlet med olanzapin. QTc-forlængelse blev defineret

som Fridericia korrigeret QT (QTcF) ≥500 millisekunder (msek) på et hvilket som helst

tidspunkt post-baseline hos patienter med baseline QTcF<500 msek. I forhold til placebo

var der ingen signifikante forskelle i hjertelidelser, som var relaterede til QTc-forlængelse.

Der skal udvises forsigtighed, når olanzapin ordineres sammen med lægemidler, der vides

at øge QTc-intervallet, specielt hos ældre patienter, hos patienter med medfødt langt QT-

syndrom, hjerteinsufficiens, hjertehypertrofi, hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi.

Tromboemboli

Venetrombose med en tidsmæssig sammenhæng med olanzapinbehandling er rapporteret

med frekvensen ”ikke almindelig” (≥ 1/1.000 til < 1/100). Der er ikke blevet konstateret

nogen kausal sammenhæng mellem forekomsten af venøse tromboembolier og

behandlingen med olanzapin. På trods af dette bør alle mulige risikofaktorer for venøse

tromboembolier identificeres, f.eks. immobilisation, og forebyggende foranstaltninger

iværksættes, da patienter, som lider af skizofreni, ofte har sygdomsbetingede risikofaktorer

for venøse tromboembolier.

41259_spc.doc

Side 5 af 20

Almindelig CNS aktivitet

Som følge af olanzapins primære effekt på centralnervesystemet bør der udvises

forsigtighed, når stoffet anvendes i kombination med andre centralt virkende lægemidler

og alkohol. Da olanzapin udviser in vitro antagonisme, kan det hæmme effekten af direkte

eller indirekte dopaminagomisme.

Krampeanfald

Olanzapin bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere krampeanfald, eller

som er udsat for faktorer, som kan nedsætte krampetærsklen. Krampeanfald forekommer

med hyppigheden ikke almindelig hos patienter i behandling med olanzapin. I de fleste af

disse tilfælde var tidligere krampeanfald eller risikofaktorer for krampeanfald observeret.

Tardiv dyskinesi

I sammenlignende undersøgelser af op til 1 års varighed var olanzapin forbundet med en

statistisk lavere forekomst af behandlingsrelateret dyskinesi. Risikoen for tardiv dyskinesi

øges imidlertid ved længerevarende behandling, hvorfor reduktion af dosis eller seponering

bør overvejes, hvis der forekommer tegn eller symptomer på tardiv dyskinesi hos en

patient i behandling med olanzapin. Disse symptomer kan temporært forværres eller endog

opstå efter afslutning af behandling.

Postural hypotension

Postural hypotension observeredes lejlighedsvist hos ældre i kliniske studier med

olanzapin. Det anbefales at måle blodtrykket periodisk på patienter over 65 år.

Pludselig, uventet hjertedød

I postmarketingrapporter vedrørende olanzapin er hændelsen pludselig, uventet hjertedød

blevet rapporteret hos patienter i behandling med olanzapin. I et retrospektivt

observationskohortestudie var risikoen for formodet pludselig, uventet hjertedød blandt

patienter behandlet med olanzapin dobbelt så stor som hos patienter, der ikke blev

behandlet med antipsykotika. Risikoen forbundet med olanzapin var i studiet

sammenlignelig med risikoen forbundet med de atypiske antipsykotika, som var inkluderet

i en pooled analyse.

Pædiatrisk population

Olanzapin er ikke godkendt til behandling af børn og unge under 18 år. Forsøg med

patienter i alderen 13 – 17 år gav forskellige bivirkninger, inklusive vægtøgning, ændringer

i metaboliske parametre og stigning i prolaktinværdier (se pkt. 4.5 og 5.1).

Phenylalanin

Kynapine ODT smeltetabletter indeholder aspartam, som er en phenylalaninkilde. Kan

være skadelig for patienter med phenylketonuri.

Tabletbeholderen indeholder tørremiddel, som ikke må synkes.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelser er kun udført hos voksne.

Interaktioner, der potientielt kan påvirke olanzapin

Da olanzapin metaboliseres af CYP1A2, kan substanser, som specifikt inducerer eller

inhiberer dette isoenzym, påvirke farmakokinetikken af olanzapin.

41259_spc.doc

Side 6 af 20

Induktion af CYP1A2

Olanzapins metabolisering kan induceres ved rygning eller af carbamazepin, hvilket kan

medføre reducerede olanzapinkoncentrationer. Der er kun observeret en let til moderat

øgning af olanzapins clearance. De kliniske konsekvenser er sandsynligvis begrænsede,

men klinisk overvågning anbefales og en øgning af olanzapindosis bør overvejes, hvis

nødvendigt (se pkt. 4.2).

Inhibition af CYP1A2

Fluvoxamin, en specifik CYP1A2- inhibitor, er vist signifikant at hæmme

metaboliseringen af olanzapin. Den gennemsnitlige øgning af olanzapin C

efter

fluvoxamin var 54 % hos kvindelige ikke-rygere og 77 % hos mandlige rygere. Den

gennemsnitlige øgning af olanzapin AUC var henholdsvis 52 % og 108 %. En lavere

startdosis af olanzapin bør overvejes hos patienter, som anvender fluvoxamin eller andre

CYP1A2- inhibitorer, såsom ciprofloxacin. En nedsat dosis af olanzapin bør overvejes,

hvis behandling en inhibitor af CYP1A2 initieres.

Nedsat biotilgængelighed

Aktivt kul reducerer biotilgængeligheden af oral olanzapin med 50 til 60 % og bør tages

mindst 2 timer før eller efter olanzapin.

Der er ikke fundet tegn på, at fluoxetin (en CYP2D6 inhibitor), enkeltdoser af antacida

(aluminium, magnesium) eller cimetidin påvirker farmakokinetikken af olanzapin

signifikant.

Olanzapins potentielle indvirken på andre lægemidler

Olanzapin kan antagonisere effekten af direkte og indirekte dopamin agonister.

Olanzapin inhiberer ikke de vigtigste CYP isoenzymer in vitro (f.eks. 1A2, 2D6, 2C9,

2C19, 3A4). Derfor forventes ingen særlig interaktion, hvilket bekræftes af in vivo studier,

hvor der ikke blev fundet inhibition af metaboliseringen af følgende aktive substanser:

Tricykliske antidepressiva (hovedsageligt CYP2D6), warfarin (CYP2C9), theophyllin

(CYP1A2) eller diazepam (CYP3A4 og 2C19).

Olanzapin viste ingen interaktion, når det blev administreret samtidigt med lithium eller

biperiden.

Terapeutisk monitorering af valproat-plasmaniveauer indikerer ikke, at en justering af

valproat-dosis er nødvendig, når olanzapin gives sammen med valproat.

Almindelig CNS aktivitet

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, som indtager alkohol eller får lægemidler, der

kan undertrykke centralnervesystemet og alkohol.

Samtidig brug af olanzapin med antipsykotiske lægemidler til patienter med Parkinsons

sygdom og demente frarådes (se pkt. 4.4).

QTc interval

Der skal udvises forsigtighed, hvis olanzapin administreres samtidig med lægemidler, som

øger QTc intervallet.

41259_spc.doc

Side 7 af 20

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige og velkontrollerede studier af gravide kvinder. Patienter

bør rådes til at informere deres læge, hvis de bliver gravide eller påtænker at blive gravide

under behandling med olanzapin. Da human erfaring er begrænset, bør olanzapin kun

anvendes til gravide, hvis den potentielle gavnlige effekt retfærdiggør den potentielle risiko

for fostret.

Nyfødte, der har været eksponeret for antipsykotika (inklusive olanzapinl) under tredje

trimester af graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er

blevet rapporteret om agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut respirations-

besvær eller besvær ved fødeindtagelse. Derfor bør nyfødte overvåges nøje.

Amning

I et studie af raske, ammende kvinder blev olanzapin udskilt i mælken. Den gennemsnitlige

dosis, som barnet blev udsat for (mg/kg), blev ved steady state bestemt til at være 1,8 % af

moderens olanzapindosis (mg/kg). Patienterne bør frarådes at amme, hvis de er i

behandling med olanzapin.

Fertilitet

Påvirkning af fertiliteten er ukendt (se pkt. 5.3 for information om prækliniske data).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene

maskiner. Da olanzapin kan forårsage døsighed og svimmelhed, bør patienterne tilrådes

forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Voksne

De hyppigst rapporterede (set hos ≥ 1 % af patienter) bivirkninger, som blev set i

forbindelse med anvendelse af olanzapin i kliniske forsøg, var døsighed og vægtøgning,

eosinofili, forhøjede niveauer af prolaktin, kolesterol, glucose og triglycerider (se pkt. 4.4),

glukosuri, øget appetit, svimmelhed, akatisi, parkinsonisme, leukopeni, neutropeni (se pkt.

4.4), dyskinesi, ortostatisk hypotension, antikolinerge virkninger, forbigående

asymptomatisk forhøjede leveraminotransferaser (se pkt. 4.4), hududslæt, asteni, træthed,

pyreksi, artralgi, forhøjet alkalisk fosfatase, høje niveauer af gammaglutamyltransferase, af

urinsyre og af kreatinkinase samt ødemer.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Følgende tabel viser bivirkninger og laboratorieundersøgelser set i spontane indberetninger

og i kliniske forsøg. Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter

faldende grad af alvorlighed. Hyppighederne er defineret som følgende

Meget almindelig (≥1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til <1/10)

41259_spc.doc

Side 8 af 20

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Meget almindelig

Almindelig

Ikke Almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Eosinofili

Leucopeni

Neutropeni

Thrombocytopeni

Immunsystemet

Overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Vægtstigning

Forhøjede

kolesterolniveauer

Forhøjede

glucoseniveauer

Forhøjede

triglyceridniveauer

Glucosuria

Øget appetit

Udvikling eller

forværring af diabetes

lejlighedsvist sammen

med ketoacidose eller

koma, heriblandt

dødelige tilfælde (se

pkt. 4.4)

Hypotermi

Nervesystemet

Døsighed

Svimmelhed

Akatisi

Parkinsonisme

Dyskinesi

Krampeanfald, hvor

der i de fleste tilfælde

var rapporteret

krampeanfald i

anamnesen eller

risikofaktorer for

kramper

Dystoni (inklusive

oculogyration)

, tardiv

dyskinesi

, amnesi,

dysartri, Restless legs-

syndrom

Malignt neuroleptika

syndrom (se pkt.

4.4)

Abstinens-

symptomer

7,12

Hjerte

Bradykardi

QTc forlængelse (se

pkt. 4.4)

Ventrikulær

takykardi/ventrikel-

flimren, pludselig

død

(se pkt. 4.4)

Vaskulære sygdomme

Orthostatisk hypotension

Thromboemboli

(inklusive lungeemboli

og dyb venetrombose)

(se pkt. 4.4)

41259_spc.doc

Side 9 af 20

Luftveje, thorax og mediastinum

Epistaxis

Mave-tarmkanalen

Lette, forbigående

antikolinerge

virkninger, herunder

forstoppelse og

mundtørhed

Udspilet abdomen

Pankreatitis

Lever og galdeveje

Forbigående,

asymptomatisk

forhøjede

leveraminotransferaser

(ALAT, ASAT), særligt

i behandlingen (se pkt.

4.4)

Hepatitis (inklusive

hepatocellulær,

kolestatisk eller

blandet leverskade

Hud og subkutane væv

Hududslæt

Lysfølsomhedsreaktion

Alopeci

Lægemiddelfremkal

dt udslæt med

eosinofili og

systemiske

symptomer

(DRESS)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Artralgi

Rabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Urinretention

Vandladningsbesvær

Graviditet, puerperium og den perinatale periode

Abstinenssyndrom

hos nyfødte (se pkt.

4.6)

Det reproduktive system og mammae

Erektil dysfunktion hos

mænd

Nedsat libido hos mænd

og kvinder

Amenorré

Brystforstørrelse

Galaktorré hos kvinder

Gynækomasti/brystfor-

størrelse hos mænd

Priapisme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Asteni

Træthed

Ødemer

41259_spc.doc

Side 10 af 20

Pyreksi

Undersøgelser

Forhøjede

plasmaprolaktinniveauer

Forhøjet alkalisk

fosfatase

Høje niveauer af

kreatinkinase

Høje niveuaer af

gamma-

glutamyltransferase

Høje niveauer af

urinsyre

Forhøjet total bilirubin

Klinisk signifikant vægtøgning blev observeret på tværs af alle baseline bodymassindex

(BMI) kategorier. Efter kortvarig behandling (gennemsnitlig varighed 47 dage) var

vægtøgning ≥7% af baseline kropsvægt meget almindelig (22,2%), ≥ 15% var almindelig

(4,2%) og ≥25% var ikke almindelig (0,8%). Patienterne med vægtøgning på ≥7%, ≥15%

og ≥25% af deres baseline kropsvægt ved langvarig eksponering (mindst 48 uger) var

meget almindelig (henholdsvis 64,4%, 31,7% og 12,3%).

Gennemsnitlig forøgelse i fastende lipidtal (totalt kolesterol, LDL kolesterol og

triglycerider) var højere hos patienter uden tegn på lipiddysregulering ved baseline.

Observeret for fastende normalt niveau ved baseline (< 5,17 mmol/l), der blev øget til højt

niveau (≥ 6,2 mmol/l). Ændring i total fastende kolesterolniveau fra let forhøjet niveau ved

baseline (≥ 5,17 - < 6,2 mmol/l) til højt niveau (≥ 6,2 mmol/l) var meget almindeligt.

Observeret for fastende normalt niveau ved baseline (< 5,56 mmol/l), der blev øget til højt

niveau (≥ mmol/l). Ændring i fastende glucoseniveau fra let forhøjet niveau ved baseline

(≥ 5,56 - < 7 mmol/l) til højt niveau (≥ 7 mmol/l) var meget almindeligt.

Observeret for fastende normalt niveau ved baseline (< 1,69 mmol/l), der blev øget til højt

niveau (≥ 2,26 mmol/l). Ændring i fastende triglyceridniveau fra let forhøjet niveau ved

baseline (≥ 1,69 - < 2,26 mmol/l) til højt niveau (≥ 2,26 mmol/l) var meget almindeligt.

I kliniske forsøg var forekomsten af parkinsonisme og dystoni hos olanzapin-behandlede

patienter numerisk højere men ikke statistisk signifikant forskellig fra placebo. Patienter

behandlet med olanzapin havde en lavere forekomst af parkinsonisme, akatisi og dystoni

sammenlignet med titrerede doser haloperidol. På grund af manglende detaljeret

information om tidligere individuelle akutte og tardive ekstrapyramidale bevægelses-

forstyrrelser, kan det for nuværende ikke konkluderes, at olanzapin forårsager mindre

tardiv dyskinesi og/eller andre tardive ekstrapyramidale syndromer.

Akutte symptomer såsom svedtendens, søvnløshed, tremor, angstanfald, kvalme og

opkastning er rapporteret ved pludselig seponering af olanzapin.

I kliniske forsøg af op til 12 ugers varighed oversteg plasma-prolaktinkoncentrationen den

øvre normalgrænseværdi hos ca. 30 % af de olanzapinbehandlede patienter med en normal

baselineprolaktinværdi.

Koncentrationsøgningen var generelt lille hos hovedparten af disse patienter, og den

forblev under den dobbelte værdi af normalområdets øvre grænse.

41259_spc.doc

Side 11 af 20

Bivirkning identificeret fra kliniske studier i Den Integrerede Olanzapindatabase.

Vurderet ud fra målte værdier fra kliniske studier i Den Integrerede Olanzapindatabase.

Bivirkning identificeret fra spontane indberetninger efter markedsføring med en

hyppighed bestemt ved brug af Den Olanzapindatabase.

Bivirkning identificeret fra spontane indberetninger efter markedsføring med en

hyppighed estimeret ved den øvre grænse for 95% konfidensintervallet ved brug af Den

Integrerede Olanzapindatabase.

Langvarig eksponering (mindst 48 uger)

Andelen af patienter, som fik kritisk, klinisk signifikante ændringer i vægtøgning, glucose,

total/LDL/HDL-cholesterol eller triglycerider, blev forøget over tid. Hos voksne patienter,

som fuldførte 9-12 måneders behandling, aftog hyppigheden i stigning af

middelblodglucose efter ca. 6 måneder.

Yderligere oplysninger om særlige populationer

I kliniske forsøg med ældre demente patienter blev olanzapinbehandling forbundet med en

højere incidens af dødsfald og cerebrovaskulære hændelser sammenlignet med placebo (se

også pkt. 4.4). Meget almindelige bivirkninger i forbindelse med brugen af olanzapin til

denne patientgruppe var unormal gang og fald. Pneumoni, øget legemstemperatur, apati,

erythem, synsforstyrrelser og urininkontinens blev observeret almindeligt.

I kliniske forsøg med patienter med lægemiddelinduceret psykose (dopaminagonist) i

forbindelse med Parkinsons sygdom, blev der rapporteret forværring af Parkinson

symptomatologi og hallucinationer meget almindeligt og hyppigere end med placebo.

I et klinisk forsøg med patienter med bipolær mani resulterede valproat kombinationsterapi

med olanzapin i en incidens af neutropeni på 4,1 %. En potentielt medvirkende faktor

kunne være høje niveauer af valproat i plasma. Olanzapin administreret sammen med

lithium eller valproat resulterede i øgede værdier (≥ 10 %) af rysten, mundtørhed, øget

appetit og øget vægt. Taleforstyrrelser blev ligeledes rapporteret almindeligt. Under

behandling med olanzapin sammen med lithium eller valproat forekom en stigning på ≥ 7

% af baseline legemsvægt hos 17,4 % af patienterne akut behandling (op til 6 uger).

Langvarig olanzapinbehandling (op til 12 uger) forebyggende mod tilbagefald hos

patienter med bipolær sygdom blev forbundet med en stigning på ≥7 % af baseline

legemsvægt hos 39,9 % af patienterne.

Pædiatrisk population

Olanzapin er ikke godkendt til behandling af børn og unge under 18 år. På trods af, at

ingen kliniske studier designet til at sammenligne unge med voksne er blevet udført, er

data fra studier med unge blevet sammenlignet med dem fra voksenstudier.

Den følgende tabel opsummerer de bivirkninger, som blev rapporteret med større frekvens

hos unge patienter (alder 13-17 år) end hos voksne patienter, eller bivirkninger som kun

blev identificeret i kortvarige kliniske forsøg med unge patienter. Klinisk signifikant

vægtøgning (≥ 7 %) synes at forekomme hyppigst hos i den unge population sammenlignet

med ældre med sammenlignelig eksponering. Størrelsen af vægtøgning og andelen af unge

patienter, som havde klinisk signifikant vægtøgning, var større end langvarig eksponering

(mindst 24 uger) end ved kortvarig eksponering. Inden for hver hyppighedsgruppe er

41259_spc.doc

Side 12 af 20

bivirkningerne opført efter faldende grad af alvorlighed. Hyppighederne er defineret som

følgende: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 og < 1/10).

41259_spc.doc

Side 13 af 20

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig: Vægtstigning

, forhøjede triglyceridniveauer

, øget appetit.

Almindelig: Forhøjede kolesterolniveauer

Nervesystemet

Meget almindelig: Sedation (inklusive: hypersomni, letargi, døsighed).

Mave-tarmkanalen

Almindelig: Mundtørhed

Lever og galdeveje

Meget almindelig: Forhøjede leveraminotransferaser (ALAT/ASAT; se pkt. 4.4).

Undersøgelser

Meget almindelig: Nedsat total bilirubin, forhøjet GGT, forhøjet plasma-prolaktin

Efter kortvarig behandling (gennemsnitlig varighed 22 dage) var øget vægt ≥ 7 % af

baseline legemsvægt (kg) meget almindelig (40,6%), ≥ 15 % af baseline legemsvægt var

almindelig (7,1%) og ≥25% var almindelig. Ved langvarig eksponering (mindst 24 uger)

tog 89,4% ≥7% på i vægt, 55,3% tog ≥15% på i vægt og 29,1% tog ≥25% af deres

baseline kropsvægt på.

Observerede normalniveauer ved faste ved baseline (< 1.016 mmol/l, som steg til (≥

1.467 mmol/l) og ændringer i triglycerider ved faste fra grænser ved baseline (≥ 1.016

mmol/l - < 1.467 mmol/l) op til (≥ 1.467 mmol/l).

Ændringer i de totale kolesterolniveauer ved faste fra normale ved baseline (< 4.39

mmol/l) op til (≥ 5.17 mmol/l) blev observeret almindeligt. Ændringer i de totale

kolesterolniveauer ved faste fra grænser ved baseline (≥ 4.39 - < 5.17 mmol/l) op til (≥

5.17 mmol/l) var meget almindeligt.

Forhøjet plasma-prolaktin blev rapporteret hos 47% af de unge patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

41259_spc.doc

Side 14 af 20

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

Meget almindelige symptomer på overdosering (forekomst >10 %) inkluderer takykardi,

agitation/aggressivitet, dysartri, forskellige ekstrapyramidale symptomer og nedsat

bevidsthedsniveau, varierende fra sedation til koma.

Andre medicinsk signifikante sequelae efter overdosering inkluderer delirium, kramper,

koma, muligt malignt neuroleptikasyndrom, respirationsbesvær, aspiration, hypertension

eller hypotension, hjertearytmi (<2 % af overdoseringstilfældene) og kardiopulmonært

ophør. Dødelig udgang er rapporteret efter akut overdosering med ned til 450 mg, men

overlevelse er også rapporteret efter akut overdosering med ca. 2 g olanzapin oralt.

Behandling

Der er ingen specifik antidot til olanzapin. Fremkaldelse af opkastning kan ikke anbefales.

Standardprocedurer til behandling af overdosering kan være indiceret (f.eks. ventrikel-

skylning, administration af aktivt kul). Samtidig administration af aktivt kul har vist sig at

nedsætte den perorale biotilgængelighed af olanzapin med 50-60 %.

Symptomatisk behandling og overvågning af de vitale organers funktion bør indledes

afhængig af den kliniske tilstand, inklusiv behandling af hypotension og kredsløbssvigt

samt understøtning af den respiratoriske funktion. Brug ikke adrenalin, dopamin eller

andre sympatomimetiske midler med beta-agonist aktivitet, da beta-stimulation kan

forværre hypotension. Der et nødvendig at overvåge det kardiovaskulære system for at

afsløre mulige arytmier. Omhyggelig medicinsk kontrol og overvågning bør fortsætte,

indtil patienten kommer sig.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AH 03. Psykoleptika, diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakodynamisk virkning

Olanzapin er et antipsykotisk, antimanisk og stemningsstabiliserende lægemiddelstof med

en bred farmakologisk profil omfattende adskillige receptorsystemer.

I prækliniske studier udviste olanzapin affinitet (Ki; < 100 nM) til serotonin 5-HT

2A/2C

, 5-

, 5-HT

, dopamin D

, kolinerge muskarine receptorer M

, α

adrenerge og histamin H

-receptorer. Dyreadfærdsstudier af olanzapin indikerede 5-HT,

dopamin og kolinerg antagonisme i overensstemmelse med receptorbindings-profilen.

Olanzapin udviste større affinitet til serotonin 5HT

end til dopamin D

-receptorer in vitro

og større 5-HT

end D

-aktivitet i in vivo-modeller. Elektrofysiologiske undersøgelser viste,

at olanzapin selektivt reducerede "firing" ved de mesolimbiske (A10) dopaminerge

neuroners, hvorimod det kun havde lille påvirkning af de striatale (A9) baner for motorisk

funktion. Olanzapin hæmmede et klassisk betinget respons (conditioned avoidance

41259_spc.doc

Side 15 af 20

response), en test der indikerer antipsykotisk aktivitet, ved lavere doser end de, der

frembringer katalepsi, en effekt der indikerer motoriske bivirkninger. I modsætning til

visse andre antipsykotika øger olanzapin responset ved en "anxiolytisk" test.

I en enkeltdosis (10 mg) Positron Emission Tomography (PET) undersøgelse hos raske

forsøgspersoner bandt olanzapin sig til flere 5-HT

end til dopamin D

receptorer.

Desuden afslørede en Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)

undersøgelse af skizofrene patienter, at olanzapinresponderende patienter havde en lavere

striatal D

-binding end visse andre antipsykotika- og risperidonresponderende patienter,

hvorimod det var sammenligneligt med clozapinresponderende patienter.

Klinisk virkning og sikkerhed

I 2 ud af 2 placebo- og 2 ud af 3 komparatorkontrollerede studier af mere end 2.900

skizofrene patienter med både positive og negative symptomer blev olanzapin forbundet

med statistisk signifikante større forbedringer af negative såvel som positive symptomer.

Der er foretaget et multinationalt, dobbeltblindt kontrolleret studie af skizofreni,

skizoaffektive og beslægtede lidelser. Studiet omfattede 1481 patienter med varierende

grad af hertil forbundne depressive symptomer (middelværdi før behandling lig 16,6 ved

Montgomery-Asberg Depression Rating Scale). Studiet viste en prospektiv sekundær

analyse af ændring i stemningslejeniveauet fra før behandling til endt behandling en

statistisk signifikant forbedring (p = 0,001) til fordel for patienter behandlet med olanzapin

(-6,0) i forhold til patienter behandlet med haloperidol (-3,1).

Hos patienter med maniske eller blandede episoder af bipolar sindslidelse havde olanzapin

overlegen effekt i reduktion af maniske symptomer over 3 uger i forhold til placebo og

valproat. Olanzapin havde også effekt svarende til haloperidol, udtrykt ved andelen af

patienter med symptomatisk remission af mani og depression efter 6 og 12 uger. I et studie

af patienter i behandling med lithium eller valproat i minimum 2 uger medførte samtidig

behandling med olanzapin 10 mg (kombinationsterapi med lithium eller valproat) en større

reduktion af symptomerne på mani efter 6 uger end ved lithium- eller valproat-

monoterapi.

I et 12 måneders studie af forebyggelse af tilbagefald i de maniske episoder blev patienter,

som havde opnået bedring ved brug af olanzapin, randomiseret på olanzapin eller placebo.

Olanzapin viste sig statistisk signifikant overlegen over for placebo på det primære

slutpunkt for bipolære tilbagefald. Olanzapin viste også en statistisk signifikant fordel over

for placebo i form af forebyggelse af enten tilbagefald til mani eller tilbagefald til

depression.

I et andet 12 måneders studie af tilbagefald i de maniske episoder blev patienter, som

havde opnået bedring ved brug af en kombination af olanzapin og lithium, randomiseret på

olanzapin eller lithium alene. Olanzapin viste sig ikke ringere end lithium på det primære

slutpunkt for bipolære tilbagefald (olanzapin 30,0%, lithium 38,3%, p = 0,055).

I et 18 måneders co-terapi studie af maniske eller blandede episoder hos patienter

stabiliseret med olanzapin samt en stemningsstabilisator (lithium eller valproat), viste

langtids olanzapin co-terapi med lithium eller valproat sig ikke statistisk signifikant

overlegen overfor lithium eller valproat alene i forsinkelse bipolære tilbagefald, defineret i

overensstemmelse med det syndromiske (diagnostiske) kriterium.

41259_spc.doc

Side 16 af 20

Pædiatrisk population

Kontrolleret effektdata hos unge (13 – 17 år) omfatter mindre end 200 unge og er

begrænset til kortvarige studier hos patienter med skizofreni (6 uger) og mani i forbindelse

med bipolar I-sygdom (3 uger). Olanzapin blev brugt i en fleksibel dosis, som begyndte

med 2,5 mg, og som gik op til 20 mg daglig. Under behandling med olanzapin tog de unge

signifikant mere på i vægt sammenlignet med voksne. Størrelsen af ændringer i faste

totalkolesterol, LDL-kolesterol, triglycerider og prolaktin (se pkt. 4.4 og 4.8) var større hos

unge end hos voksne. Der findes ingen kontrollerede data vedrørende virkning ved

vedligeholdelsesbehandling eller sikkerheden ved langvarig brug (se pkt. 4.4 og 4.8).

Information om sikkerheden ved langvarig brug er primært begrænset til open-label, ikke

kontrollerede data.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Olanzapin smeltetabletter er bioækvivalente med olanzapin overtrukne tabletter, med en

lignende absorptionshastighed og grad af absorption. Olanzapin smeltetabletter kan

anvendes som et alternativ til olanzapin overtrukne tabletter.

Absorption

Olanzapin absorberes godt efter oral administration og når maksimal plasmakoncentration

indenfor 5 til8 timer. Absorptionen påvirkes ikke af fødeindtagelse. Fuldstændig peroral

biotilgængelighed relativ til intravenøs administration er ikke bestemt.

Distribution

Olanzapins plasmaproteinbinding var ca. 93 % over koncentrationsintervallet fra ca. 7 til

ca. 1000 ng/ml. Olanzapin er overvejende bundet til albumin og surt α1-glykoprotein.

Biotransformation

Olanzapin metaboliseres i leveren via konjugering og oxidation. Den overvejende

cirkulerende metabolit er 10-N-glucuronid, som ikke passerer blod-hjerne-barrieren.

Cytochrom P450-CYP1A2 og P450-CYP2D6 bidrager til dannelsen af N-desmethyl- og 2-

hydroxymethyl-metabolitterne, der udviser signifikant mindre in vivo farmakologisk

aktivitet end olanzapin i dyrestudier. Den dominerende farmakologiske aktivitet stammer

fra det native olanzapin.

Elimination

Efter oral administration sås en variation i den gennemsnitlige eliminationshalveringstid

for olanzapin hos raske forsøgspersoner afhængig af alder og køn.

Hos raske ældre forsøgspersoner (> 65 år) var den gennemsnitlige eliminations-

halveringstid forlænget (51,8 versus 33,8 timer) og clearance var reduceret (17,5 versus

18,2 l/time). Den farmakokinetiske variation hos ældre forsøgspersoner er inden for

variationen hos ikke-ældre. Hos 44 patienter > 65 år med skizofreni gav dosering med 5-20

mg/dag ingen udsving i bivirkningsprofilen.

Hos kvinder versus mænd var den gennemsnitlige halveringstid en del forlænget (36,7

versus 32,3 timer), og clearance reduceret (18,9 versus 27,3 l/time). Olanzapin (5-20 mg)

udviste imidlertid en sammenlignelig sikkerhedsprofil hos kvindelige (n = 467) som hos

mandlige patienter (n = 869).

41259_spc.doc

Side 17 af 20

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <10 ml/min) versus raske

forsøgspersoner fandtes ingen signifikant forskel i den gennemsnitlige eliminations-

halveringstid (37,7 versus 32,4 timer) eller clearance (21,2 versus 25,0 l/time). Et studie af

den totale omsætning af olanzapin viste imidlertid, at omkring 57 % radioaktivt mærket

olanzapin genfandtes i urinen, hovedsageligt som metabolitter.

Rygere

Hos rygere med let leverfunktionsnedsættelse var den gennemsnitlige eliminations-

halveringstid (39,3 timer) forlænget, og clearance (18,0 l/time) reduceret i

overensstemmelse med raske ikke-rygende forsøgspersoner (henholdsvis 48,8 timer og

14,1 l/time).

Hos ikke-rygere versus rygere (mænd og kvinder) var den gennemsnitlige eliminations-

halveringstid forlænget (38,6 versus 30,4 timer), og clearance reduceret (18,6 versus 27,7

l/time).

Olanzapins plasmaclearance er lavere hos ældre end hos yngre personer, kvinder end hos

mænd og ikke-rygere end hos rygere. Betydningen af forskellene i olanzapins clearance og

halveringstid grundet alder, køn eller rygning er imidlertid lille i forhold til den generelle

variation fra person til person.

I et studie af kaukasiske, japanske og kinesiske individer fandtes ingen forskel i

farmakokinetiske parametre i de tre populationsgrupper.

Pædiatrisk population

Unge (i alderen 13-17 år): Farmakokinetikken af olanzapin er den samme hos unge og

voksne. Den gennemsnitlige eksponering med olanzapin var i kliniske forsøg ca. 27 %

højere hos unge. Demografiske forskelle mellem unge og voksne omfatter en lavere

gennemsnitlig legemsvægt og færre unge var rygere. Sådanne faktorer medvirker muligvis

til den højere gennemsnitlige eksponering, som blev set hos unge.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut (enkelt-dosis) toksicitet

Den observerede perorale toksicitet hos gnavere er karakteristisk for potente antipsykotiske

lægemiddelstoffer: hypoaktivitet, coma, tremor, kloniske kramper, spytsekretion og

hæmmet vægtøgning. De mediane letal-doser var ca. 210 mg/kg (mus) og 175 mg/kg

(rotter). Hunde tolererede perorale enkeltdoser på op til 100 mg/kg uden mortalitet.

Kliniske tegn omfattede sedation, ataksi, tremor, øget hjertefrekvens, anstrengt respiration,

miosis og anoreksi. Hos aber medførte perorale enkelt-doser på op til 100 mg/kg

afkræftelse, og højere doser medførte halvt bevidstløs tilstand.

Toksicitet ved gentagen dosis

I studier af op til 3 måneders varighed af mus og op til 1 års varighed af rotter og hunde var

CNS depression, antikolinerge effekter og perifere hæmatologiske forstyrrelser de

dominerende effekter. Der udvikledes tolerance overfor CNS depressionen.

Vækstparametre mindskedes ved høje doser. Reversible virkninger, som var i

overensstemmelse med forhøjet prolaktin hos rotter, omfattede nedsat vægt af ovarier og

uterus og morfologiske forandringer i det vaginale epitel og i mælkekirtler.

41259_spc.doc

Side 18 af 20

Hæmatologisk toksicitet

Der blev observeret påvirkning af de hæmatologiske parametre i hver dyreart, herunder

dosis-afhængig reduktion af cirkulerende leukocytter hos mus og ikke-specifik reduktion af

cirkulerende leukocytter hos rotter. Der sås imidlertid ingen tegn på knoglemarvs-

cytotoksicitet. Reversibel neutropeni, trombocytopeni eller anæmi udvikledes hos enkelte

hunde, som blev behandlet med 8 eller 10 mg/kg/dag (total olanzapin dosis [arealet under

kurven] var 12-15 gange højere end human dosis på 12 mg). Hos cytopeniske hunde var

der ingen bivirkninger på stamceller og prolifererende celler i knoglemarven.

Reproduktiv toksicitet

Olanzapin udviste ingen teratogene virkninger. Sedation påvirkede parringsevnen hos

hanrotter. Østralperioder blev påvirket ved doser på 1,1 mg (3 gange maksimal human

dosis), og reproduktionsparametre påvirkedes hos rotter, der fik 3 mg/kg (9 gange

maksimal human dosis). Hos afkommet af rotter, der havde fået olanzapin, observeredes en

forsinket fosterudvikling og et forbigående nedsat aktivitetsniveau hos afkommet.

Mutagenicitet

Olanzapin var ikke mutagent eller clastogen i en række standardtests, der omfattede

bakterielle mutationstests og in vitro- og in vivo-test på pattedyr.

Karcinogenicitet

På baggrund af resultaterne fra studier af mus og rotter blev det konkluderet, at olanzapin

ikke er karcinogent.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Magnesiumstearat

L-Methionin

Silica, kolloid vandfri

Hydroxypropylcellulose (lavt substitueret)

Crospovidon

Aspartam (E951)

Mikrokrystallinsk cellulose

Guargummi

Magnesiumcarbonat, tungt

Silesia appelsinsmag.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Blister

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

41259_spc.doc

Side 19 af 20

Tabletbeholder

Opbevares i originale emballage, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (Aluminium/Aluminium) med gennembrydeligt folie

Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70 og 100 stk.

Perforerede enkeltdosis blister (Aluminium/Aluminium) med aftageligt folie

Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 30, 35, 56, 70 og 100 stk.

Tabletbeholder (HDPE) med silicagel tørremiddel, lukket med forseglet LDPE-låg

Pakningsstørrelser: 30 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MEDOCHEMIE HELLAS S.A.

6, Pasteur str.

115 21 Ampelokipi, Athens

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

41257

10 mg: 41258

15 mg: 41259

20 mg: 41260

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. juli 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. februar 2018

41259_spc.doc

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

19-7-2018

Openfoodtox: over 300 substances added to EFSA chemical hazards database

Openfoodtox: over 300 substances added to EFSA chemical hazards database

Openfoodtox: over 300 substances added to EFSA chemical hazards database

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Press Releases & News Stories

2-8-2018

EU/3/18/2054 (Mallinckrodt Specialty Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/18/2054 (Mallinckrodt Specialty Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/18/2054 (Active substance: Tetracosactide) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5286 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/043/18

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety