Kreon 40.000

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kreon 40.000 Lipase 40.000 EP-e enterokapsler, hårde
 • Dosering:
 • Lipase 40.000 EP-e
 • Lægemiddelform:
 • enterokapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kreon 40.000 Lipase 40.000 EP-e enterokapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49587
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon.

3. Sådan skal du tage Kreon.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Kreon 40.000 indeholder fordøjelsesenzymer (amylase, lipase og

protease), som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af

svinebugspytkirtler.

• Kreon 40.000 vil efter opløsning blive blandet med den bearbej-

dede mad fra mavesæk og tarm, hvor den virker ved at spalte fedt,

protein og kulhydrater til mindre dele, som kroppen kan optage.

• Du kan tage Kreon 40.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Kreon

Tag ikke Kreon

• hvis du er allergiske over for svineprotein, pankreatin, eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Kreon (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kreon

• hvis du har svær forstoppelse,

• hvis tarmen ikke fungerer, eller du har betændelse i tarmen.

• hvis du har cystisk fibrose, må du kun tage Kreon efter lægens

anvisning. Hvis du tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr.

dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymp-

tomer, skal du kontakte din læge.

Brug af anden medicin sammen med Kreon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Kreon sammen med mad og drikke og alkohol

Det er bedst at tage Kreon under eller umiddelbart efter et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at bliver gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun tage Kreon efter aftale med lægen.

Amning:

• Du kan tage Kreon, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kreon påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert

i trafikken.

3. Sådan skal du tage Kreon

Tag altid Kreon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller

efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Kapslerne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Det er vigtigt, at du sørger for at indtage rigelig væske hver dag i de

perioder, hvor du bruger Kreon, især i perioder med øget væsketab.

Utilstrækkelig væsketilførsel kan forværre forstoppelse.

Du kan synke kapslerne hele, eller hvis der er problemer med at

synke kapslene, kan du åbne dem forsigtigt og indholdet (minimi-

krosfærer) kan tilsættes sur, blød mad (pH < 5,5), der ikke skal tygges,

eller minimikrosfærererne kan tages sammen med sur væske (pH

< 5,5). Dette kan være æblesauce, yoghurt eller frugtjuice med pH

mindre end 5,5, f.eks æble,- appelsin- eller ananasjuice. Blandinger af

minimikrosfærer og mad eller væske skal anvendes umiddelbart og

må ikke opbevares.

Du må ikke tygge eller knuse minimikrosfærerne, da det kan øde-

lægge det beskyttende entero-overtræk, og det kan medføre nedsat

effekt og irritation i slimhinderne. Det er også vigtigt at sikre, der

ikke bliver noget af produktet tilbage i munden.

Den sædvanlige dosis er

Cystisk fibrose

Dosis afhænger af din vægt og bør tilpasses sygdommens svær-

hedsgrad. Doseringen bør ikke overstige 10.000 lipase enheder/kg

legemsvægt/dag eller 4.000 lipase enheder/gram fedt i kosten/dag.

Følg lægens anvisning.

Voksne og børn over 4 år:

Dosis bør starte med 500 lipase enheder/kg legemsvægt/måltid.

Børn under 4 år:

Bør ikke anvendes til børn under 4 år uden lægens anvisning.

Dosis afhænger af barnets vægt. Dosis bør starte med 1.000 lipase

enheder/kg legemsvægt/måltid. Følg lægens anvisning.

Dosering ved andre tilstande forbundet med nedsat bugspytkirtel

Dosis bør tilpasses individuelt, baseret på graden af fedt i afføringen

og mængden af fedt i måltidet. Den nødvendige dosis til et måltid

varierer fra ca. 25.000 til 80.000 lipase EP-enheder (f.eks. 1-3 kapsler

Kreon 25.000), og det halve til et mellemmåltid.

Kreon, hårde enterokapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine enterokapsler til alle de

anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Kreon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Kreon, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Store doser pancreasenzymer kan give øget urinsyreindhold i blod og

urin.

Hvis du har glemt at tage Kreon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Kreon

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller

føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

KREON

®

40.000

hårde enterokapsler

Pankreatin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag altid dette

lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem ind-

lægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersona-

let, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.

1000099173-002-01

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

• Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diaré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Udslæt.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Kløe, nældefeber.

• Mavesmerter, kvalme, opkastning, udspiling af maven pga. nedsat

passage i tynd- og tyktarmen pga. fibroserende colonopati (sjælden

sygdom som ses hos patienter med cystisk fibrose). Kan blive alvor-

ligt. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Kreon utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Kreon efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Kreon 40.000 ved temperaturer over 30 °C.

• Opbevar ikke Kreon 40.000 ved temperaturer over 25 °C efter

anbrud.

• Efter anbrud, er holdbarheden 3 måneder.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kreon, 40.000, hårde enterokapsler indeholder:

Pankreatin svarende til amylase 25.000 EP-enheder, lipase 40.000 EP-

enheder og protease 1.600 EP-enheder.

Øvrige indholdsstoffer:

Macrogol 4000, hypromellosephtalat, cetylalkohol, triethylcitrat,

dimeticon, gelatine, jernoxid (E 172), titanoxid (E 171), natrium-

laurylsulfat.

Pakningsstørrelser:

Kreon fås i:

Kreon 40.000 i pakninger med 100 og 100 (2x50) enterokapsler.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Kreon også som Creon.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2016.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

23-4-2018

Ziegenfelder Company Recalls Certain Ice Pops For Possible Health Risk

Ziegenfelder Company Recalls Certain Ice Pops For Possible Health Risk

As a precaution, the Ziegenfelder Company of Wheeling, WV is voluntarily recalling approximately 3,000 cases of Budget $aver Cherry Pineapple Monster Pops and Sugar Free Twin Pops because the products have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes. Listeria can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as fever, headache, stiffness, naus...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Tobacco and related products

Tobacco and related products

The Tobacco Products Directive (2014/40/EU) lays down rules relating to the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products (other smoking products, vaping products). While it does not establish a marketing authorisation system, the Directive requires manufacturers and importers to declare these products to the competent authorities of the Member States before they can be marketed. Their composition, emissions, toxicological data on the ingredients, in-depth studies for certain additiv...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

14-3-2018

March 12, 2018: Champaign, Illinois, Resident Sentenced to One Year in Prison for Producing and Selling Over 80,000 Homemade Tramadol Capsules to Customers without Verifying Prescriptions

March 12, 2018: Champaign, Illinois, Resident Sentenced to One Year in Prison for Producing and Selling Over 80,000 Homemade Tramadol Capsules to Customers without Verifying Prescriptions

March 12, 2018: Champaign, Illinois, Resident Sentenced to One Year in Prison for Producing and Selling Over 80,000 Homemade Tramadol Capsules to Customers without Verifying Prescriptions

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g Due to High Out of Specification Impurity Results

Sagent Pharmaceuticals, Inc. today announced the voluntary nationwide recall of ten lots of Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection, USP, 40mg, 125mg, and 1g. A detailed listing of products and lots is listed below. These products were manufactured by Gland Pharma Ltd. and distributed by Sagent Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA authorizes, with special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes

FDA has authorized 23andMe to market a consumer test that reports only 3 out of more than 1,000 known mutations in BRCA genes

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-3-2018

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection 40mg, 125mg, and 1g by Sagent Pharmaceuticals: Recall - High Out of Specification Impurity Results

An elevated impurity has the potential to decrease effectiveness of the product in patients. Posted: 03/06/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

November 8, 2018: Queensbury Oncologist and Spouse to Pay $500,000 for Submitting False Claims to Medicare for the Administration of Unapproved Cancer Drugs

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws For Paws Recalls Turkey Pet Food Because of Possible Salmonella Health Risk

Raws for Paws of Minneapolis, MN is recalling approximately 4,000 pounds of its 5 lb. and 1 lb. chubs of Ground Turkey Pet Food because they have the potential to be contaminated with Salmonella. Salmonella can affect animals eating the product and there is risk to humans from handling contaminated products, especially if they have not thoroughly washed their hands after having contact with the products or any surfaces exposed to these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Kareway Products, Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Gericare Eye Wash due to Complaints Received on Potential Product Contamination which Compromises Sterility

Compton, California, Kareway Products, Inc is voluntarily recalling 60,000 lots of Gericare Eye Wash, Sterile Eye Irrigation Solution, 4 fluid ounces to the hospital, retail or consumer level. The product has been found to have potential microbial contamination which compromises sterility.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-1-2018

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

Products Pacheco Inc Issues Allergy Alert For Undeclared Wheat, Soy, Egg, Milk and Undeclared Artificial Coloring in its Bakery Products

PRODUCTS PACHECO INC. in Bayamón, Puerto Rico, is recalling the following products of PACHECO brand because they may contain undeclared allergens: Wheat, Soy, Egg, Milk and artificial coloring not listed: Red#40, Yellow#5, Yellow#6. People who have allergies to these foods run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2018

Productos Pacheco Inc Emite La Alerta De Alergenos No Declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche Y Colorantes No Declarados En Sus Productos De Panaderia

Productos Pacheco Inc Emite La Alerta De Alergenos No Declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche Y Colorantes No Declarados En Sus Productos De Panaderia

PRODUCTOS PACHECO INC. en Bayamón, Puerto Rico, está recogiendo los siguientes productos marca PACHECO porque pueden contener alérgenos no declarados: Trigo, Soya, Huevo, Leche y colorantes artificiales no listados en ingredientes Rojo#40, Amarillo#5, Amarillo#6. Las personas que tienen alergias a estos alimentos y colores artificiales corren el riesgo de una reacción alérgica grave o que pone en peligro la vida si consumen estos productos.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-1-2018

Ottogi America, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Rice Cake Soup

Ottogi America, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in Rice Cake Soup

Ottogi America, Inc. of Gardena, CA is recalling 6.40 ounce “Rice cake soup” food, because it may contain undeclared milk. People who have allergies to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2017

Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial: Recall - Presence of Glass Particles

Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial: Recall - Presence of Glass Particles

Administration of a glass particulate may result in local irritation or swelling in response to the foreign material. More serious potential outcomes would include blockage and clotting in blood vessels, which may be life-threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2017

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Pantoprazole Sodium for Injection 40 Mg Per Vial, Due to Presence of Glass Particles in the Vial.

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling one lot of Pantoprazole Sodium for Injection 40 mg per vial, to the hospital level. The product was found to contain glass particles in the vial. This problem was discovered as a result of a product complaint in which the contents of one vial from one batch was found to contain a piece of glass.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Abnormal heart rhythms associated with high doses of Celexa (citalopram hydrobromide)

FDA Drug Safety Communication: Abnormal heart rhythms associated with high doses of Celexa (citalopram hydrobromide)

[8-24-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing healthcare professionals and patients that the antidepressant Celexa (citalopram hydrobromide; also marketed as generics) should no longer be used at doses greater than 40 mg per day because it can cause abnormal changes in the electrical activity of the heart.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-12-2017

November 28, 2017: Champaign, Illinois, Resident Guilty of Producing and Selling Over 80,000 Homemade Tramadol Capsules to Customers Without Verifying Prescriptions

November 28, 2017: Champaign, Illinois, Resident Guilty of Producing and Selling Over 80,000 Homemade Tramadol Capsules to Customers Without Verifying Prescriptions

November 28, 2017: Champaign, Illinois, Resident Guilty of Producing and Selling Over 80,000 Homemade Tramadol Capsules to Customers Without Verifying Prescriptions

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: Report

Title: More Than 40% of Americans Breathe Dirty Air: ReportCategory: Health NewsCreated: 4/18/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-3-2018

Acetaminophen Overdosing Common, Especially in Cold/Flu Season

Acetaminophen Overdosing Common, Especially in Cold/Flu Season

Researchers who asked more than 14,000 adults about their recent use of acetaminophen found significant numbers are exceeding the maximum adult daily dose of 4 g (4000 mg).

US - RxList

6-3-2018

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go

FDA authorizes, w/ special controls, direct-to-consumer test that reports three mutations in the BRCA breast cancer genes. Test only reports 3 out of more than 1,000 known BRCA mutations & negative result doesn’t rule out increased cancer risk https://go.usa.gov/xnuGN 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 40 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 SA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

BARE 40 HA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

BARE 40 HA (Urea) Gel [Scientific Solutions Global, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GLO SKIN BEAUTY OIL FREE SPF 40 Lotion [Hayden Caleel LLC]

GLO SKIN BEAUTY OIL FREE SPF 40 Lotion [Hayden Caleel LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-12-2017

3LAB PERFECT BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 03 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc]

3LAB PERFECT BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 03 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

3LAB AQUA BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 01 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc.]

3LAB AQUA BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 01 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

3LAB AQUA BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 02 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc.]

3LAB AQUA BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 02 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

3LAB AQUA BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 03 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc.]

3LAB AQUA BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 03 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

3LAB PERFECT BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 01 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc]

3LAB PERFECT BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 01 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

3LAB PERFECT BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 02 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc]

3LAB PERFECT BB SPF 40 BROAD SPECTRUM 02 (Titanium Dioxide) Cream [3LAB, Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OXYGEN HELIUM MIXTURE 40/60 Gas [Aero All Gas Company]

OXYGEN HELIUM MIXTURE 40/60 Gas [Aero All Gas Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

Flu Kills 646,000 People Worldwide Each Year: Study

Flu Kills 646,000 People Worldwide Each Year: Study

Title: Flu Kills 646,000 People Worldwide Each Year: StudyCategory: Health NewsCreated: 12/14/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/14/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet