Kodein "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kodein "Alternova" 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kodein "Alternova" 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 46754
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kodein Alternova 25 mg filmovertrukne tabletter

codeinphosphathemihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein Alternova

Sådan skal du tage Kodein Alternova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Kodein Alternova virker hoste- og smertestillende. Kodein Alternova anvendes til behandling af hoste

eller til behandling af svage smerter.

Dette præparat indeholder codein. Codein tilhører en gruppe medicin, der kaldes opioide analgetika,

som virker smertestillende. Det kan tages alene eller sammen med andre smertestillende midler, f.eks.

paracetamol.

Codein kan bruges til børn over 12 år til kortvarig lindring af moderate smerter, som ikke lindres med

andre smertestillende midler som paracetamol eller ibuprofen alene.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KODEIN ALTERNOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Kodein Alternova:

Hvis du er allergisk over for codein eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kodein Alternova

(angivet i afsnit 6).

Hvis du er under 12 år.

Til smertelindring hos børn og unge (i alderen 0-18 år) efter fjernelse af mandler eller

polypper på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn (obstruktiv søvn-apnø).

Hvis du ved, at du omdanner codein til morfin meget hurtigt.

Hvis du ammer.

Unge over 12 år

Codein frarådes til unge med vejrtrækningsproblemer til behandling af hoste og/eller forkølelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Kodein Alternova, hvis du

har:

nedsat lungefunktion

astma

bronkitis med opspyt

hoste med slim

Længere tids behandling med Kodein Alternova kan føre til afhængighed.

Kodein Alternova har en sløvende bivirkning, der forstærkes, hvis du samtidigt indtager alkohol.

Et enzym i leveren omdanner codein til morfin. Morfin er det stof, der giver virkningen af codein og

lindrer smerter og hostesymptomer. Nogle mennesker har en variant af dette enzym, og det kan

påvirke mennesker på forskellige måder. Hos nogle mennesker omdannes codein ikke til morfin, eller

det omdannes i meget små mængder, og det vil ikke give tilstrækkelig smertelindring eller hjælpe på

deres hoste.

Andre mennesker har en øget risiko for at få alvorlige bivirkninger, fordi der dannes en meget stor

mængde morfin. Hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, skal du ophøre med at tage denne

medicin og straks søge lægehjælp: langsomt eller overfladisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små

pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed.

Børn og unge

Brug hos børn og unge efter operation

Codein må ikke anvendes til smertelindring hos børn og unge efter fjernelse af mandler eller polypper

på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn (obstruktiv søvn-apnø).

Brug hos børn med vejrtrækningsproblemer

Det frarådes at give codein til børn med vejrtrækningsproblemer, da symptomerne på morfin-

forgiftning kan blive værre hos disse børn.

Brug af anden medicin sammen med Kodein Alternova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager:

sovemedicin eller beroligende medicin

hjertemedicin (quinidin, antiarytmika, betablokkere)

medicin mod psykiske lidelser

medicin mod depression (SSRI, venlafaxin)

smertestillende medicin (opioider)

medicin mod blærelidelser (tolterodin)

Kontakt din læge, hvis du indtager nogle af ovenstående lægemiddelstoffer, eller der er noget du er i

tvivl om.

Brug af Kodein Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Kodein Alternova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Kodein Alternova.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Kodein Alternova efter aftale med lægen.

Du må ikke tage Kodein Alternova i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning

Tag ikke codein, mens du ammer. Codein og morfin udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil, eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodein Alternova

virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kodein Alternova indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE KODEIN ALTERNOVA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket. Tabletten tages sammen med rigelig væske. Tabletten kan evt. deles, tygges

eller knuses.

Den sædvanlige dosis er:

Ved hoste

Voksne: 1-2 tabletter (25-50 mg) 1-3 gange dagligt.

Akutte moderate smerter

Voksne: 1-2 tabletter (25-50 mg) op til 4 gange dagligt efter behov.

Denne dosis kan tages op til 4 gange dagligt med mindst 6 timer mellem hver dosis.

Den maksimale daglige dosis codein må ikke overstige 240 mg.

Børn i alderen 12 til 18 år

Børn over 12 år bør tage 1-2 tabletter (25-50 mg) hver 6. time efter behov. Tag ikke mere end 8

tabletter i løbet af 24 timer.

Børn under 12 år

Kodein Alternova må ikke tages af børn under 12 år på grund af risiko for alvorlige vejrtræknings-

problemer.

Denne medicin må ikke tages i mere end 3 dage. Hvis smerterne ikke lindres i løbet af 3 dage, skal du

rådføre dig med din læge.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Kodein Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kodein Alternova, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering:

Bevidstløshed

Vejrtrækningsbesvær

Eventuelt stop af vejrtrækning

Ved alvorlig overdosering (forgiftning) kan forekomme:

Små pupiller

Kramper (særligt hos børn)

Opkast

Døsighed

Hududslæt

Hævelser i ansigtet

Kløe

Vejrtrækningsbesvær

Blåfarvning i ansigtet på grund af iltmangel og til sidst coma

Hvis du har glemt at tage Kodein Alternova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Kodein Alternova

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Kramper.

Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Akut betændelse i bugspytkirtlen (voldsomme mavesmerter i den øvre del af maven).

Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder

pga. nyreskade.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Svimmelhed

Døsighed

Kvalme

Opkastning

Forstoppelse

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Opstemthed

Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk

Nældefeber

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Risiko for afhængighed

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirking.dk,

ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kodein Alternova 25 mg indeholder:

Aktivt stof: codeinphosphathemihydrat

Øvrige indholdsstoffer: Tablet: Lactosemonohydrat; kartoffelstivelse; cellulose,

mikrokrystallinsk (E460); talcum (E553b); gelatine; magnesiumstearat (E470b). Filmovertræk:

Hypromellose (E464); talcum (E553b); titandioxid (E 171); propylenglycol (1520).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Kodein Alternova 25 mg er en filmovertrukken tablet, hvid til offwhite, rund, hvælvet med delekærv

på den ene side.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder: 30, 100 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04.09.2015