Klyx

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Klyx 1 + 250 mg/ml rektalvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 + 250 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • rektalvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Klyx 1 + 250 mg/ml rektalvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43352
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Klyx.

3. Sådan skal du bruge Klyx.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Klyx er et afføringsmiddel, der indføres i endetarmen.

• Klyx virker ved at øge vandindholdet i afføringen. Hård afføring

bliver blød, og afføringen lettes.

• Du kan bruge Klyx ved forstoppelse og til at tømme tarmen før

operation eller undersøgelse af tarmen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Klyx

Brug ikke Klyx

• Hvis du er allergisk over for docusatnatrium og sorbitol, eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Klyx (angivet i punkt 6).

• Hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen.

• Hvis du har smerter i maven af ukendt årsag.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Klyx

• hvis du har blødninger eller betændelse i tarmen, med mindre det

er din læge der har sagt at du skal anvende Klyx før undersøgelse.

• hvis du har hæmorroider eller rifter ved endetarmen.

• Du må kun bruge Klyx i kortere tid. Hvis du bruger Klyx i længere

tid, kan du komme til at lide af mangel på vand eller salte og ska-

der på tarmslimhinden.

Brug af anden medicin sammen med Klyx

Tal med din læge, hvis du tager andre afføringsmidler, da det kan

være nødvendigt at nedsætte dosis af dem.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.Spørg din læge eller

apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du kan bruge Klyx under graviditet, men anden afførende medicin

er mere velegnet. Tal med din læge.

• Du kan bruge Klyx i forbindelse med fødsel.

Amning:

• Du kan bruge Klyx, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Klyx påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Klyx

Denne medicin indeholder konserveringsmidlerne methylparahydro-

xybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). De kan give

allergiske reaktioner.

3. Sådan skal du bruge Klyx

Brug altid Klyx nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller

efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne:

Du kan bruge 120 ml eller 240 ml, hvis det er nødvendigt.

Børn:

Du må ikke bruge Klyx til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Klyx til dig, skal du altid følge lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Klyx

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Klyx, end der står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Brugsanvisning

Før du bruger Klyx, kan du opvarme flasken i vandbad til kroppens

temperatur.

Hvis virkningen af Klyx er for stærk eller for svag, så henvend dig til

din læge eller til apoteket.

1. For at beskytte studsen, er studsen på flasken for

synet med en hætte (figur 1).

2. Tag hætten af ved at hive med tilstrækkelig kraft

(figur 2).

3. Drej den yderste del af spidsen af (figur 3).

Indlægsseddel: Information til brugeren

KLYX

®

1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning

Docusatnatrium + sorbitol

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette

lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem

indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apoteksper-

sonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000097292-001-02

4. Nu er produktet klar til brug (figur 4).

5. Smør spidsen enten med vaseline eller ved at presse et par dråber

Klyx ud.

6. Læg dig ned på venstre side med bøjede ben.

7. Før spidsen forsigtigt ind i endetarmen og pres langsomt væsken

ud (figur 5).

8. Træk spidsen ud, mens beholderen stadig er sammenpresset.

9. Forsøg at holde væsken i tarmen i ca. 5-10 minutter.

Der vil normalt være lidt væske tilbage i flasken efter brug.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse specielt hos

børn (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylak-

tisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Nældefeber.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Mangel på salte i blodet efter længere tids brug (elektrolyttab).

• Irritation i endetarmen ved længere tids brug.

• Smerter og blødning fra endetarmen.

• Mavesmerter.

• Utilpashed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Klyx utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Klyx efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Klyx ved temperaturer over 25 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Klyx, 1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Docusatnatrium 1 mg/ml og sorbitol 250 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E

216), natriumhydroxid, saltsyre og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Klar væske i en engangsklysterflaske (plast).

Klyx 1+250 mg/ml rektalvæske, opløsning fås i pakninger med 120

ml, 10x120 ml, 240 ml og 10x240 ml.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

I

ndehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller

Orifarm supply s.r.o., Palouky, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2016.

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.