Klopoxid "Takeda"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Klopoxid "Takeda" 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Klopoxid "Takeda" 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07236
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Klopoxid DAK 5 mg, 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter

Chlordiazepoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Klopoxid DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Klopoxid DAK

3. Sådan skal du tage Klopoxid DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Klopoxid DAK er et lægemiddel, der tilhører gruppen af benzodiazepiner. Klopoxid DAK

virker angstdæmpende og beroligende. Du kan bruge Klopoxid DAK mod angst, uro og

ved alkohol-abstinenssymptomer.

Lægen kan have givet dig Klopoxid DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KLOPOXID DAK

Tag ikke Klopoxid DAK hvis du

er overfølsom over for chlordiazepoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer

har akut vejrtrækningsbesvær

har meget nedsat leverfunktion

har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)

har ekstrem muskeltræthed (myastenia gravis)

har hæmmet vejrtrækning under søvn (søvnapnø)

Vær ekstra forsigtig med at tage Klopoxid DAK

Tal med din læge inden du tager Klopoxid DAK, hvis du

har muskelsvaghed

har meget nedsat nyrefunktion

har nedsat leverfunktion

Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve, at virkningen af medicinen

aftager. Dette er især set ved høje doser og ved længerevarende behandling.

Behandlingsvarigheden bør derfor være så kort som mulig, og lægen bør regelmæssigt

følge din tilstand.

Brat afslutning af behandlingen kan give abstinenssymptomer; nedtrap derfor

behandlingen gradvist.

Især hos ældre og børn er der set adfærdsmæssige bivirkninger som rastløshed, mareridt

og ophidselse. Hvis dette forekommer, bør behandlingen ophøre. Tal med din læge.

Ved behandling med især høje doser kan du opleve forbigående hukommelsestab. Tal

med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod mavesår (cimetidin)

medicin mod svampeinfektion (ketoconazol)

nogle typer medicin mod allergi eller køresyge (antihistaminer)

medicin mod psykiske lidelser samt muskelafslappende og beroligende medicin

stærk smertestillende medicin (morfin eller morfinlignende medicin)

medicin mod astma (theophyllin)

medicin mod alkoholmisbrug (disulfiram)

Brug af Klopoxid DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Klopoxid DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Vær opmærksom på at alkohol øger den sløvende virkning af Klopoxid DAK.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du aftale med din læge, hvordan du ophører

behandlingen.

Hvis du er gravid, må du kun tage Klopoxid DAK efter aftale med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Klopoxid DAK, da Klopoxid DAK går over i

modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Klopoxid DAK virker

sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Klopoxid DAK

Klopoxid DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KLOPOXID DAK

Tag altid Klopoxid DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan eventuelt knuse dem.

Angst- og urotilstande

Voksne: 10 – 40 mg daglig fordelt på 3 – 4 doser.

Børn over 6 år: 5 mg 2 – 4 gange daglig.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Alkohol-abstinenssymptomer

Voksne: 25 – 100 mg gentaget ved behov. Følg lægens anvisning.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens

anvisning.

Hvis du har taget for mange Klopoxid DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Klopoxid DAK, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering kan være lav kropstemperatur, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk

og langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Klopoxid DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Klopoxid DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Du må ikke

pludseligt holde op med at tage Klopoxid DAK, da du kan få abstinenssymptomer f.eks.

forvirring, svedudbrud, rysten, prikken, snurren eller følelsesløshed i huden.

4. BIVIRKNINGER

Klopoxid DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Døsighed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Sløvhed; muskelsvaghed; rokkende, vridende bevægelser især med

benene; balanceforstyrrelser; svimmelhed; besvimelse; hovedpine; træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Hukommelsestab, nedsat lyst til sex, impotens.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær; hallucinationer.

Ikke alvorlige: Forvirring; truende evt. voldelig adfærd; ophidselse; mareridt; angst;

søvnløshed; søvnforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Gulsot, ofte med hudkløe samt andre leverpåvirkninger; udslæt i ansigt,

nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter på grund af bindevævslidelse.

Ikke alvorlige: Øget lysfølsomhed i huden; beskadigede slimhinder.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Klopoxid DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Brug ikke Klopoxid DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDRLIGER OPLYSNINGER

Klopoxid DAK 5 mg, 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Chlordiazepoxid.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, glycerol 85 % (E 422), hypromellose (E 464),

kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), propylenglycol (E 1520),

og talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Klopoxid DAK er runde, hvide, filmovertrukne tabletter.

Klopoxid DAK 5 mg og 10 mg findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Klopoxid DAK 25 mg findes i pakningsstørrelser à 50 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2009

22-8-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that preliminary results from a safety clinical trial show an increased risk of heart-related death with febuxostat (Uloric) compared to another gout medicine called allopurinol. We required the Uloric drug manufacturer, Takeda Pharmaceuticals, to conduct this safety study when we approved the medicine in 2009. Once we receive the final results from the manufacturer, we will conduct a comprehensive review and will update the public with any new inf...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

12-9-2018

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Active substance: Brentuximab vedotin) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)5973 of Wed, 12 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2455/R/58

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Active substance: vedolizumab) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5712 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10186/201711

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Active substance: ixazomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4463 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Active substance: alogliptin / pioglitazone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3347 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2178/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Active substance: alogliptin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3345 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2182/R/19

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Active substance: Expanded human allogeneic mesenchymal adult stem cells extracted from adipose tissue) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3029 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/054/09/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Alofisel (Takeda Pharma A/S)

Alofisel (Takeda Pharma A/S)

Alofisel (Active substance: Darvadstrocel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3050 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4258/T/1

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety