Klopoxid "Takeda"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Klopoxid "Takeda" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Klopoxid "Takeda" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07235
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Klopoxid DAK 5 mg, 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter

Chlordiazepoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Klopoxid DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Klopoxid DAK

3. Sådan skal du tage Klopoxid DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Klopoxid DAK er et lægemiddel, der tilhører gruppen af benzodiazepiner. Klopoxid DAK

virker angstdæmpende og beroligende. Du kan bruge Klopoxid DAK mod angst, uro og

ved alkohol-abstinenssymptomer.

Lægen kan have givet dig Klopoxid DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KLOPOXID DAK

Tag ikke Klopoxid DAK hvis du

er overfølsom over for chlordiazepoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer

har akut vejrtrækningsbesvær

har meget nedsat leverfunktion

har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)

har ekstrem muskeltræthed (myastenia gravis)

har hæmmet vejrtrækning under søvn (søvnapnø)

Vær ekstra forsigtig med at tage Klopoxid DAK

Tal med din læge inden du tager Klopoxid DAK, hvis du

har muskelsvaghed

har meget nedsat nyrefunktion

har nedsat leverfunktion

Du kan udvikle psykisk eller fysisk afhængighed eller opleve, at virkningen af medicinen

aftager. Dette er især set ved høje doser og ved længerevarende behandling.

Behandlingsvarigheden bør derfor være så kort som mulig, og lægen bør regelmæssigt

følge din tilstand.

Brat afslutning af behandlingen kan give abstinenssymptomer; nedtrap derfor

behandlingen gradvist.

Især hos ældre og børn er der set adfærdsmæssige bivirkninger som rastløshed, mareridt

og ophidselse. Hvis dette forekommer, bør behandlingen ophøre. Tal med din læge.

Ved behandling med især høje doser kan du opleve forbigående hukommelsestab. Tal

med din læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod mavesår (cimetidin)

medicin mod svampeinfektion (ketoconazol)

nogle typer medicin mod allergi eller køresyge (antihistaminer)

medicin mod psykiske lidelser samt muskelafslappende og beroligende medicin

stærk smertestillende medicin (morfin eller morfinlignende medicin)

medicin mod astma (theophyllin)

medicin mod alkoholmisbrug (disulfiram)

Brug af Klopoxid DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Klopoxid DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Vær opmærksom på at alkohol øger den sløvende virkning af Klopoxid DAK.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du aftale med din læge, hvordan du ophører

behandlingen.

Hvis du er gravid, må du kun tage Klopoxid DAK efter aftale med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Klopoxid DAK, da Klopoxid DAK går over i

modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Klopoxid DAK virker

sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Klopoxid DAK

Klopoxid DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KLOPOXID DAK

Tag altid Klopoxid DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan eventuelt knuse dem.

Angst- og urotilstande

Voksne: 10 – 40 mg daglig fordelt på 3 – 4 doser.

Børn over 6 år: 5 mg 2 – 4 gange daglig.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Alkohol-abstinenssymptomer

Voksne: 25 – 100 mg gentaget ved behov. Følg lægens anvisning.

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens

anvisning.

Hvis du har taget for mange Klopoxid DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Klopoxid DAK, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering kan være lav kropstemperatur, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk

og langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Klopoxid DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Klopoxid DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Du må ikke

pludseligt holde op med at tage Klopoxid DAK, da du kan få abstinenssymptomer f.eks.

forvirring, svedudbrud, rysten, prikken, snurren eller følelsesløshed i huden.

4. BIVIRKNINGER

Klopoxid DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Døsighed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Sløvhed; muskelsvaghed; rokkende, vridende bevægelser især med

benene; balanceforstyrrelser; svimmelhed; besvimelse; hovedpine; træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Hukommelsestab, nedsat lyst til sex, impotens.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær; hallucinationer.

Ikke alvorlige: Forvirring; truende evt. voldelig adfærd; ophidselse; mareridt; angst;

søvnløshed; søvnforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Gulsot, ofte med hudkløe samt andre leverpåvirkninger; udslæt i ansigt,

nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter på grund af bindevævslidelse.

Ikke alvorlige: Øget lysfølsomhed i huden; beskadigede slimhinder.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Klopoxid DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Brug ikke Klopoxid DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDRLIGER OPLYSNINGER

Klopoxid DAK 5 mg, 10 mg og 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Chlordiazepoxid.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, glycerol 85 % (E 422), hypromellose (E 464),

kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), propylenglycol (E 1520),

og talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Klopoxid DAK er runde, hvide, filmovertrukne tabletter.

Klopoxid DAK 5 mg og 10 mg findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Klopoxid DAK 25 mg findes i pakningsstørrelser à 50 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2009

15-11-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that preliminary results from a safety clinical trial show an increased risk of heart-related death with febuxostat (Uloric) compared to another gout medicine called allopurinol. We required the Uloric drug manufacturer, Takeda Pharmaceuticals, to conduct this safety study when we approved the medicine in 2009. Once we receive the final results from the manufacturer, we will conduct a comprehensive review and will update the public with any new inf...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

19-3-2018

Bentyl vs. Librax

Bentyl vs. Librax

Bentyl (dicyclomine) and Librax (chlordiazepoxide and clidinium bromide) are prescribed to treat irritable bowel syndrome (IBS). Librax is also used to treat stomach ulcers and intestinal disorders. Bentyl is an anticholinergic and Librax is a combination of a benzodiazepine and an anticholinergic/spasmolytic. The brand name Librax is no longer available in the U.S. Generic versions may be available.

US - RxList

14-3-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1974 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/1974 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/1974 (Active substance: 6-{[(1R,2S)-2-aminocyclohexyl]amino}-7-fluoro-4-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one monocitrate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1257 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/193/17

Europe -DG Health and Food Safety

13-2-2018

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Active substance: vedolizumab) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)952 of Tue, 13 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2782/PSUSA/10186/201705

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

COLCRYS (Colchicine) Tablet, Film Coated [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

COLCRYS (Colchicine) Tablet, Film Coated [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

ROZEREM (Ramelteon) Tablet, Film Coated [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

ROZEREM (Ramelteon) Tablet, Film Coated [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

NESINA (Alogliptin) Tablet, Film Coated [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

NESINA (Alogliptin) Tablet, Film Coated [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Cardinal Health]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

ACTOS (Pioglitazone) Tablet [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

ACTOS (Pioglitazone) Tablet [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Active substance: alogliptin / pioglitazone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9094 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE AND CLIDINIUM BROMIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE AND CLIDINIUM BROMIDE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Active substance: Brentuximab vedotin) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2017)7613 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2455/R/51

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Tandemact (Takeda Pharma A/S)

Tandemact (Takeda Pharma A/S)

Tandemact (Active substance: Pioglitazone / Glimepiride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7650 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Glubrava (Takeda Pharma A/S)

Glubrava (Takeda Pharma A/S)

Glubrava (Active substance: Pioglitazone / metformin hydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017) 7648 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/893/R/54

Europe -DG Health and Food Safety

25-10-2017

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7243 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

3-10-2017

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

TachoSil (Takeda Austria GmbH)

TachoSil (Takeda Austria GmbH)

TachoSil (Active substance: Human Fibrinogen / Human Thrombin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6640 of Thu, 28 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

24-8-2017

ULORIC (Febuxostat) Tablet [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

ULORIC (Febuxostat) Tablet [Takeda Pharmaceuticals America, Inc.]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [REMEDYREPACK INC.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-8-2017

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-5-2017

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed

10-5-2017

chlordiazepoxide (Librium)

chlordiazepoxide (Librium)

Title: chlordiazepoxide (Librium)Category: MedicationsCreated: 3/2/2005 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/10/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-5-2017

Actos (Takeda Pharma A/S)

Actos (Takeda Pharma A/S)

Actos (Active substance: pioglitazone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 2980 of Wed, 03 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2017

Glustin (Takeda Pharma A/S)

Glustin (Takeda Pharma A/S)

Glustin (Active substance: pioglitazone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 2979 of Wed, 03 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety