KLERCIDE QUAT BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KLERCIDE QUAT BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KLERCIDE QUAT BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 116316E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE

CONCENTRATE

116316E

1 / 14

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

Produkt kode

116316E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Overfladedesinfektion

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+4578746855

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

02.08.2017

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Akut toksicitet, Kategori 4

H302

Hudætsning, Kategori 1B

H314

Alvorlig øjenskade, Kategori 1

H318

Hudsensibilisering, Kategori 1

H317

Kræftfremkaldende egenskaber, Kategori 2

H351

Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering, Kategori

H372

Akut toksicitet for vandmiljøet, Kategori 1

H400

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

2 / 14

Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 1

H410

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Signalord

Fare

Faresætninger

H302

Farlig ved indtagelse.

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og

øjenskader.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H351

Mistænkt for at fremkalde kræft.

H372

Forårsager organskader ved længerevarende

eller gentagen eksponering.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse:

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/

ansigtsbeskyttelse.

Reaktion:

P303 + P361 + P353

VED KONTAKT MED HUDEN (eller

håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af.

Skyl/brus huden med vand.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres

let. Fortsæt skylning.

P310

Ring omgående til en

GIFTINFORMATION/læge.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Benzalkoniumklorid

Polyhexamethylen biguanid hydroklorid

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.

1272/2008

Koncentration

Benzalkoniumklorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akut toksicitet Kategori 4; H302

Hudætsning Kategori 1B; H314

Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318

Akut toksicitet for vandmiljøet Kategori 1;

>= 25 - < 30

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

3 / 14

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

Kategori 1; H410

Polyhexamethylen

biguanid hydroklorid

27083-27-8

Akut toksicitet Kategori 4; H302

Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318

Hudsensibilisering Under-kategori 1B;

H317

Kræftfremkaldende egenskaber Kategori

2; H351

Specifik målorgantoksicitet - gentagen

eksponering Kategori 1; H372

Akut toksicitet for vandmiljøet Kategori 1;

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

Kategori 1; H410

>= 10 - < 20

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning. Søg omgående læge.

I tilfælde af hudkontakt

Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter. Brug mild sæbe

hvis tilgængelig. Vask forurenet tøj før genbrug. Rengør grundigt

skoene før genbrug. Søg omgående læge.

Ved indtagelse.

Skyl munden med vand. Fremprovoker IKKE opkastning. Giv

aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg

omgående læge.

Hvis det indåndes

Søg frisk luft. Behandles symptomatisk. Søg læge hvis symptomer

opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

4 / 14

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke

udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenet

brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold personer borte fra og imod

vindretningen i forhold til spild/lækage. Undgå indånding,

indtagelse og kontakt med hud og øjne. Hvis medarbejdere

udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte

egnede godkendte åndedrætsværn. Sørg for, at rengøring kun

udføres at uddannet personale. Der henvises til

beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller

saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Må ikke sluges. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

5 / 14

Indånd ikke pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray. Brug kun med

tilstrækkelig ventilation. Vask hænder grundigt efter brug.

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 25 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

Effektivt udsugningssystem. Hold luftkoncentrationerne under

erhvervsmæssige eksponeringsstandarder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

sikkerhedsforanstaltninger. Fjern forurenet tøj og vask før

genbrug. Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter

brug. Ved kontakt eller risiko for stænk, sørg for at der forefindes

nødbruser eller andet udstyr til skyldning af øjne og krop.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Beskyttelsesbriller

Ansigtsskærm

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Anbefalet forbyggende hudbeskyttelse

Handsker

Nitrilgummi

butylgummi

Gennemtrængningstid: 1-4 timer

Minimumstykkelse for butylgummi er 0.7 mm og for nitrilgummi 0.4

mm eller tilsvarende (se venligst handskeproducent / distributør

for vejledning).

Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som

helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Personligt beskyttelsesudstyr bestående af: egnede

beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller og beskyttelsesdragt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

6 / 14

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: klar, lysegul

Lugt

: svag

pH-værdi

4.0 - 6.0, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

0.99 - 1.03

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

7 / 14

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toksicitet

: Estimat for akut toksicitet : 1,080 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

8 / 14

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: Benzalkoniumklorid

LD50 Rotte: 344 mg/kg

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: Benzalkoniumklorid

LD50 Kanin: 3,340 mg/kg

Polyhexamethylen biguanid hydroklorid

LD50 Rotte: > 5,000 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Forårsager alvorlig øjenskade.

Medfører alvorlige hudforbrændinger. Kan medføre allergisk

hudreaktion.

Indtagelse

Farlig ved indtagelse. Forårsager ætsninger i fordøjelseskanalen.

Indånding

Kan medføre næse, hals og lunge irritation.

Langtidspåvirkning

Mistænkt for at fremkalde kræft.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Rødme, Smerte, Ætsning

Hudkontakt

Rødme, Smerte, Irritation, Ætsning, Allergiske reaktioner

Indtagelse

Ætsning, Mavesmerter

Indånding

Åndedrætsirritation, Hoste

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

9 / 14

organismer.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Benzalkoniumklorid

48 h EC50 Daphnia magna (Stor dafnie): 0.016 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Ingen data tilgængelige

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

Benzalkoniumklorid

Resultat: Bionedbrydelig

Polyhexamethylen biguanid hydroklorid

Resultat: Ikke let bionedbrydeligt

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvor det

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

10 / 14

er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller

forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal

bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer. Bortskaf affald til

en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges. Bortskaffes i

overensstemmelse med lokale, regionale og nationale

bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt

anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger

omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske

Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer

affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af

materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og

bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse

med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale

bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3265

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S.

(kvaternær ammoniumforbindelse, Polyhexamethylene biguanide

hydrochloride)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ingen

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3265

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.

(quaternary ammonium compound, Polyhexamethylene biguanide

hydrochloride)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

None

Søtransport (IMDG/IMO)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

11 / 14

14.1 FN-nummer

3265

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

(quaternary ammonium compound, Polyhexamethylene biguanide

hydrochloride)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

None

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Not applicable.

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

Produktregister nummer

2462576

Anvendelsesbegrænsninger for unge under 18, jf. BEK nr 239 af 06/04/2005 Bekendtgørelse om

unges arbejde (Ungebekendtgørelsen).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Klassifikation

Begrundelse

Akut toksicitet 4, H302

Beregningsmetode

Hudætsning 1B, H314

Beregningsmetode

Alvorlig øjenskade 1, H318

Beregningsmetode

Hudsensibilisering 1, H317

Beregningsmetode

Kræftfremkaldende egenskaber 2, H351

Beregningsmetode

Specifik målorgantoksicitet - gentagen

eksponering 1, H372

Beregningsmetode

Akut toksicitet for vandmiljøet 1, H400

Beregningsmetode

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. 1, H410

Beregningsmetode

Fuld tekst af H-sætninger

H302

Farlig ved indtagelse.

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

12 / 14

H351

Mistænkt for at fremkalde kræft.

H372

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen

eksponering ved indånding.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

13 / 14

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Polyhexamethylen biguanid hydroklorid

27083-27-8

Indånding

Polyhexamethylen biguanid hydroklorid

27083-27-8

Polyhexamethylen biguanid hydroklorid

27083-27-8

Øjne

Benzalkoniumklorid

68424-85-1

270-325-2

vandmiljø

Benzalkoniumklorid

68424-85-1

270-325-2

Fysikaliske egenskaber DPD+-stoffer:

Stof

Damptryk

Vandopløselighe

d

Pow

Molar masse

Benzalkoniumklorid

< 0.0000001 HPa

403 g/l

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KLERCIDE QUAT / BIGUANIDE UNIT DOSE CONCENTRATE

116316E

14 / 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-2-2018

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Acyclovir (Lot 19900) Due to Product Mix-up

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Acyclovir (Lot 19900) Due to Product Mix-up

Apace Packaging LLC is voluntarily recalling one lot of Acyclovir Tablet, USP, 400mg, 50ct Unit Dose, NDC# 50268-061-15, Lot Number 19900, to the Retail level. These products have been recalled due to a product mix-up. A small number of blister cards containing Acyclovir Tablets, 400mg, UD Blister Cards may potentially also include Torsemide, 20mg, Tablets.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Unit Dose Services]

SILVER SULFADIAZENE (Silver Sulfadiazine) Cream [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SILVER SULFADIAZINE Cream [Unit Dose Services]

SILVER SULFADIAZINE Cream [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ROPINIROLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ROPINIROLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Tablet [Unit Dose Services]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

ONDANSETRON (Ondansetron Hydrochloride) Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

SILDENAFIL Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

SEVELAMER CARBONATE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUMETANIDE Tablet [Unit Dose Services]

BUMETANIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

ETODOLAC Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ETODOLAC Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

UNIT DOSE BISACODYL (Bisacodyl) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

UNIT DOSE BISACODYL (Bisacodyl) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LIDOCAINE Patch [Unit Dose Services]

LIDOCAINE Patch [Unit Dose Services]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

UNIT DOSE BISACODYL (Bisacodyl) Tablet, Coated [Cardinal Health]

UNIT DOSE BISACODYL (Bisacodyl) Tablet, Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

METRONIDAZOLE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CIPROFLOXACIN Tablet CIPROFLOXACIN Tablet [Unit Dose Services]

CIPROFLOXACIN Tablet CIPROFLOXACIN Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

NITROFURANTION MACROCRYSTALS Capsule [Unit Dose Services]

NITROFURANTION MACROCRYSTALS Capsule [Unit Dose Services]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

LIPROTEK (Petrolatum, Lidocaine) Ointment [Unit Dose, Ltd.]

LIPROTEK (Petrolatum, Lidocaine) Ointment [Unit Dose, Ltd.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

NUMQUICK ANALGESIC (Epinephrine, Lidocaine Hydrochloride) Solution [Unit Dose, Ltd.]

NUMQUICK ANALGESIC (Epinephrine, Lidocaine Hydrochloride) Solution [Unit Dose, Ltd.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRAGEL PUNCH TOPICAL ANALGESIC (Tetracaine) Gel [Unit Dose, Ltd.]

TETRAGEL PUNCH TOPICAL ANALGESIC (Tetracaine) Gel [Unit Dose, Ltd.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

NUMFAST TETRACAINE GREEN (Tetracaine) Cream [Unit Dose, Ltd.]

NUMFAST TETRACAINE GREEN (Tetracaine) Cream [Unit Dose, Ltd.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

HEALQUICK TATTOO BALM (Petrolatum) Stick [Unit Dose, Ltd.]

HEALQUICK TATTOO BALM (Petrolatum) Stick [Unit Dose, Ltd.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

FEXMID (Cyclobenzaprine Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

FEXMID (Cyclobenzaprine Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

UNIT DOSE BISACODYL (Bisacodyl) Tablet, Coated [Major Pharmaceuticals]

UNIT DOSE BISACODYL (Bisacodyl) Tablet, Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

PHENTERMINE HYDROCHLORIDE (Phentermine Hydrochloride) Capsule [Unit Dose Services]

PHENTERMINE HYDROCHLORIDE (Phentermine Hydrochloride) Capsule [Unit Dose Services]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

MECLIZINE HCL 25 MG (Meclizine Hydrochloride) Tablet, Chewable [Unit Dose Services]

MECLIZINE HCL 25 MG (Meclizine Hydrochloride) Tablet, Chewable [Unit Dose Services]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

DULOXETINE Capsule, Delayed Release Pellets [Unit Dose Services]

DULOXETINE Capsule, Delayed Release Pellets [Unit Dose Services]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

ACETIC ACID Solution [Unit Dose Services]

ACETIC ACID Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

IBU (Ibuprofen) Tablet [Unit Dose Services]

IBU (Ibuprofen) Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Unit Dose Services]

LISINOPRIL AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Unit Dose Services]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Unit Dose Services]

POTASSIUM CHLORIDE Tablet, Extended Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

AZITHROMYCIN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

METFORMIN HYDROCHLORIDE (Metformin Hydrochloride) Tablet [Unit Dose Services]

METFORMIN HYDROCHLORIDE (Metformin Hydrochloride) Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSARTAN POTASSIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Unit Dose Services]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

WARFARIN SODIUM Tablet [Unit Dose Services]

WARFARIN SODIUM Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LOVASTATIN Tablet [Unit Dose Services]

LOVASTATIN Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

CLOPIDOGREL Tablet [Unit Dose Services]

CLOPIDOGREL Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

FENOFIBRATE Tablet [Unit Dose Services]

FENOFIBRATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ESZOPICLONE Tablet, Coated [Unit Dose Services]

ESZOPICLONE Tablet, Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LACTULOSE Solution [Unit Dose Services]

LACTULOSE Solution [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ALLOPURINOL Tablet [Unit Dose Services]

ALLOPURINOL Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ESZOPICLONE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

ESZOPICLONE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

DOXAZOSIN Tablet [Unit Dose Services]

DOXAZOSIN Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSARTAN POTASSIUM Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

LOSORTAN POTASSIUM (Losartan Potassium) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

METAXALONE Tablet [Unit Dose Services]

METAXALONE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed