KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KLERCIDE LOW RESIDUE QUAT
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 116158E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

1 / 11

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Klercide Low Residue Quat

Produkt kode

116158E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Overfladedesinfektion

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+4578746855

+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

15.09.2017

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

2 / 11

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Bemærkninger

Ingen farlige indholdsstoffer

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

3 / 11

af brandmandskabet

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller

saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Vask hænder efter håndtering. For personlig beskyttelse se punkt

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 25 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

4 / 11

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: lysegul

Lugt

: svag

pH-værdi

5.5 - 7.5, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

5 / 11

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

0.995 - 1.005

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

6 / 11

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

7 / 11

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Fortyndet produkt kan skylles til sanitære kloaksystem

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

8 / 11

Forurenet emballage

: Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og

nationale bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Uorganisk affald der ikke indeholder farlige stoffer i en

koncentration >=0.1%. Hvis dette produkt anvendes i yderligere

processer, skal den endelige bruger omdefinere og tildele den

mest hensigtsmæssige Europæiske Affaldskatalogkode (EAK).

Det påhviler den der producerer affaldet at bestemme toksicitet og

fysiske egenskaber af materialet som genereres for at identificere

affaldet korrekt og bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i

overensstemmelse med gældende europæisk (EU direktiv

2008/98 / EF) og lokale bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

Ikke farligt gods

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

9 / 11

forsigtighedsregler for

brugeren

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Klassifikation

Begrundelse

Ikke et farligt stof eller blanding.

Beregningsmetoden

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS

- Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

10 / 11

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Ikke afhængighedsstof, ikke forlig

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Klercide Low Residue Quat

116158E

11 / 11

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Overfladedesinfektionsmiddel. Spray og aftør, manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC11: Ikke-industriel sprøjtning

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-4-2018

Acrodose PLus and PL Systems by Haemonetics: Recall - Low pH Readings for Platelets Stored in CLX HP Bag

Acrodose PLus and PL Systems by Haemonetics: Recall - Low pH Readings for Platelets Stored in CLX HP Bag

Platelets with pH lower than 6.2 and a lack of “swirl” may not be viable. Transfusion of these platelets may lead to delayed correction of coagulopathy or low quality prophylactic platelet transfusion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-4-2018

Recall of Certain Lots of Izzy’s Maple Nut Ice Cream Due to Undeclared Peanuts

Recall of Certain Lots of Izzy’s Maple Nut Ice Cream Due to Undeclared Peanuts

Izzy’s Ice Cream, LLC is voluntarily recalling limited numbers of its Maple Nut Ice Cream pints following a supplier’s recall of walnuts due to the possible presence of undeclared peanut residue. People who have an allergy or severe sensitivity to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2018

Disney Store recalls Toy Story Woody Accessory Set

Disney Store recalls Toy Story Woody Accessory Set

The metal rivets of the hat and holster and the brown polyurethane material contained lead in excess of the allowable limit. Lead is toxic to children even at low exposure levels. Children can ingest harmful amounts of lead when they chew, suck, items containing lead.

Health Canada

9-2-2018

Meijer Recalls Select Meijer Greek and Low Fat Yogurt Products

Meijer Recalls Select Meijer Greek and Low Fat Yogurt Products

Meijer is announcing a voluntary recall of select Meijer branded Greek and Low-fat yogurt as a precautionary measure due to the potential risk of a small glass particles. Meijer became aware of the issue when a customer returned a yogurt cup containing two small pieces of glass. Upon investigation at the retailer’s manufacturing facility, there may have been a possible risk of contamination.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-12-2017

FDA approves drug to treat dangerously low blood pressure

FDA approves drug to treat dangerously low blood pressure

The FDA today approved the new drug Giapreza (angiotensin II) injection for intravenous infusion to increase blood pressure in adults with septic or other distributive shock.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

ASPIRIN CHEWABLE LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [FRED'S, INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ASPIRIN LOW DOSE CHEWABLE (Aspirin) Tablet, Chewable [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

ASPIRIN LOW STRENGTH, ENTERIC (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

Low Sperm Count May Signal Serious Health Risks for Men

Low Sperm Count May Signal Serious Health Risks for Men

Title: Low Sperm Count May Signal Serious Health Risks for MenCategory: Health NewsCreated: 3/19/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/19/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-3-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

The LDL Dilemma in Diabetes: How Low Do You Go?

The LDL Dilemma in Diabetes: How Low Do You Go?

Debating the benefits of ultra-low low-density lipoprotein (LDL) cholesterol versus a more reasonable, but still low, level among patients with diabetes, Steve Nissen, MD, of the Cleveland Clinic, Ohio, and Henry N Ginsberg, MD, Irving Professor of Medicine, Vagelos College of Physicians and Surgeons, Columbia University, New York, entertained delegates on March 17 here at ENDO 2018: The Endocrine Society Annual Meeting.

US - RxList

16-3-2018

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

MRL pending EC decision: Diflubenzuron - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits AA

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion recommending the amendment of the entry for diflubenzuron.

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-3-2018

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

MRL pending EC decision: Isoflurane - Summary opinion of the CVMP on the establishment of maximum residue limits

On 15 March 2018, the Committee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) adopted an opinion2 recommending the establishment of MRLs for isoflurane in porcine species and amending the existing entry for Equidae.

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-3-2018

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid (levothyroxine sodium) and Levothroid (levothyroxine sodium) are replacements for hormones produced by the human thyroid gland used to treat hypothyroidism (low thyroid hormone). Synthroid is also used for pituitary TSH suppression. Levothroid is also used to treat or prevent goiter (enlarged thyroid gland), which can be caused by hormone imbalances, radiation treatment, surgery, or cancer.

US - RxList

13-3-2018

Triple Low-Dose Combo Pill a Success in Hypertension

Triple Low-Dose Combo Pill a Success in Hypertension

A pill combining low doses of three antihypertensive medications decreased blood pressure faster and more effectively and increased the number of patients reaching goal compared with usual care, without increasing adverse effects, in a new study.

US - RxList

13-3-2018

Triple Low-Dose Combo Pill Success in Hypertension

Triple Low-Dose Combo Pill Success in Hypertension

Triple Low-Dose Combo Pill a Success in Hypertension

US - eMedicineHealth

6-3-2018

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [LR Distributors, Inc.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [LR Distributors, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

LOW DOSE ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

ASPIRIN LOW DOSE ENTERIC COATED (Aspirin) Tablet, Coated [McKesson Corporation]

ASPIRIN LOW DOSE ENTERIC COATED (Aspirin) Tablet, Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

PAIN RELIEF ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Rite Aid Corporation]

PAIN RELIEF ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

Low-Fat Diet vs. Low-Carb: And the Winner Is …

Low-Fat Diet vs. Low-Carb: And the Winner Is …

Title: Low-Fat Diet vs. Low-Carb: And the Winner Is …Category: Health NewsCreated: 2/20/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/21/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

21-2-2018

It's a Draw! Low-Fat or Low-Carb Diets Equally Good, Finds Study

It's a Draw! Low-Fat or Low-Carb Diets Equally Good, Finds Study

In a large, randomized trial, 1-year weight loss was similar with a healthy low-fat diet or a healthy low-carbohydrate diet.

US - RxList

21-2-2018

Low-Fat or Low-Carb Diets?

Low-Fat or Low-Carb Diets?

It's a Draw! Low-Fat or Low-Carb Diets Equally Good, Finds Study

US - eMedicineHealth

20-2-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Harmon Store Inc.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

ADULT LOW DOSE ENTERIC COATED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

ADULT LOW DOSE ENTERIC COATED ASPIRIN (Aspirin) Tablet, Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

ASPIRIN CHEWABLE, LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

ASPIRIN CHEWABLE, LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

10-2-2018

Low Blood Sodium Tied to Impaired Thinking in Older Men

Low Blood Sodium Tied to Impaired Thinking in Older Men

Title: Low Blood Sodium Tied to Impaired Thinking in Older MenCategory: Health NewsCreated: 2/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-2-2018

Magnesium Sulfate

Magnesium Sulfate

Magnesium sulfate is a naturally occurring mineral used to control low blood levels of magnesium. Magnesium sulfate injection is also used for pediatric acute nephritis and to prevent seizures in severe pre-eclampsia, eclampsia, or toxemia of pregnancy.

US - RxList

1-2-2018

Low-Carb Diets Boost Risk for Serious Birth Defects

Low-Carb Diets Boost Risk for Serious Birth Defects

Title: Low-Carb Diets Boost Risk for Serious Birth DefectsCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

ASPIRIN LOW STRENGTH (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

ASPIRIN LOW STRENGTH (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Rising Obesity in South Leads to Rapid Increases in Diabetes

Rising Obesity in South Leads to Rapid Increases in Diabetes

Among low-income blacks and whites living in the southern US states that make up the obesity belt, rates of new obesity-associated diabetes were exceptionally high, in a new study.

US - RxList

30-1-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [GREENBRIER INTERNATIONAL, INC.]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Chewable [GREENBRIER INTERNATIONAL, INC.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

ASPIRIN LOW DOSE SUGAR FREE (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

ASPIRIN LOW DOSE SUGAR FREE (Aspirin) Tablet, Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

Scientific guideline: Concept paper for the revision of the guideline on safety and residue data requirements for pharmaceutical veterinary medicinal products intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper for the revision of the guideline on safety and residue data requirements for pharmaceutical veterinary medicinal products intended for minor use or minor species (MUMS)/limited market, draft: consultation open

In order to stimulate the development of veterinary medicines intended for minor uses or minor species (MUMS)/limited market the CVMP has developed guidelines on data requirements for MUMS/limited market veterinary medicinal products for quality, safety and efficacy for pharmaceuticals, as well as a guideline for immunologicals. The guideline that focuses on safety requirements for pharmaceuticals includes a section on extrapolation of maximum residue limits (MRLs) from major to minor species.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-1-2018

Scientific guideline: Draft VICH GL57 on studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing species: marker residue depletion studies to establish product withdrawal periods in aquatic species, draft: consultati

Scientific guideline: Draft VICH GL57 on studies to evaluate the metabolism and residue kinetics of veterinary drugs in food-producing species: marker residue depletion studies to establish product withdrawal periods in aquatic species, draft: consultati

This guidance is one of a series developed to facilitate the mutual acceptance of residue chemistry data for veterinary drugs used in food-producing animals by national/regional regulators. This guidance was prepared after consideration of the current national/regional requirements and recommendations for evaluating veterinary drug residues in the VICH regions.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-1-2018

Midodrine

Midodrine

Midodrine is a vasopressor and antihypotensive drug used to treat low blood pressure.

US - RxList

22-1-2018

ASPIR LOW (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ASPIR LOW (Aspirin) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

COATED ASPIRIN LOW-DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Target Corporation]

COATED ASPIRIN LOW-DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Target Corporation]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

Hawthorn

Hawthorn

Hawthorn suggested uses include for arrhythmias, atherosclerosis, Buerger's disease, circulatory disorders, congestive heart failure (CHF), hyperlipidemia, high blood pressure (hypertension), low blood pressure (hypotension), indigestion, and tapeworm infections. There is contradictory evidence about the effects of hawthorn extract in heart failure patients.

US - RxList

11-1-2018

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [COSTCO WHOLESALE CORPORATION]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [COSTCO WHOLESALE CORPORATION]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Platelets

Platelets

Platelets are a blood component used to treat low blood platelet counts (thrombocytopenia) or platelet dysfunction, to treat active platelet-related bleeding, or as prophylaxis in those at serious risk of bleeding.

US - RxList

8-1-2018

Potassium Chloride

Potassium Chloride

Potassium chloride is used to treat and prevent low blood potassium levels (hypokalemia).

US - RxList

8-1-2018

Pyridoxine

Pyridoxine

Pyridoxine is a vitamin used for preventing and treating low levels of pyridoxine (pyridoxine deficiency) and the "tired blood" (anemia) that may result. It is also used for heart disease; high cholesterol; reducing blood levels of homocysteine, a chemical that might be linked to heart disease; and helping clogged arteries stay open after a balloon procedure to unblock them (angioplasty).

US - RxList

8-1-2018

Vitamin E

Vitamin E

Vitamin E is a supplement used to prevent or treat a lack of vitamin E in the body. A low body level of vitamin E is rare. Most people who eat a normal diet do not need extra vitamin E. However, vitamin E supplements are used in premature newborns and in people who have problems absorbing enough vitamin E from their diets. Vitamin E is important in protecting your body's cells from damage. It is known as an antioxidant.

US - RxList

26-12-2017

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Bryant Ranch Prepack]

ASPIRIN LOW DOSE (Aspirin) Tablet, Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ASPIRIN LOW DOSE SAFETY COATED (Aspirin) Tablet, Coated [Bryant Ranch Prepack]

ASPIRIN LOW DOSE SAFETY COATED (Aspirin) Tablet, Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

Mild Low Thyroid Levels May Affect a Woman's Fertility

Mild Low Thyroid Levels May Affect a Woman's Fertility

Title: Mild Low Thyroid Levels May Affect a Woman's FertilityCategory: Health NewsCreated: 12/20/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/21/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

15-12-2017

Nearby Fracking Linked to Low Birth Weights

Nearby Fracking Linked to Low Birth Weights

Title: Nearby Fracking Linked to Low Birth WeightsCategory: Health NewsCreated: 12/13/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/14/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet