KLERCIDE-CR BIOCIDE X CONCENTRATE

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE X CONCENTRATE
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE X CONCENTRATE
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 111053E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) -

Europa

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

Version:

: 1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

:

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

Produktkode

:

111053E

Anvendelsesområde

:

Overfladedesinfektion

Produktet er kun til professionelt brug

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede brugere

Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/ Distributør/

Importør

:

Ecolab ApS

Carl Jacobsens Vej 29

2500 Valby

DANMARK

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 48

dk@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nationale rådgivende organ/Giftinformation

Telefonnummer

:

82121212

Producent/ Distributør/ Importør

Telefonnummer

:

36 15 85 85

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition

:

Blanding

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EC [DPD]

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Klassificering

:

Xn; R22

C; R34

N; R50/53

Fysiske/kemiske farer

:

Ikke relevant.

Sundhedsfarer for

mennesker

:

Farlig ved indtagelse. Ætsningsfare. Kan give overfølsomhed ved kontakt med

huden.

Miljøfarer

:

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

2.2 Mærkningselementer

Faresymbol eller symboler

:

Farebetegnelse

:

Ætsende, Miljøfarlig

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

1/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 2: Fareidentifikation

Farlige indholdsstoffer

:

Benzalkoniumklorid

Polyhexamethylen biguanid hydroklorid

Risikosætninger

:

R22- Farlig ved indtagelse.

R34- Ætsningsfare.

R43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53- Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Sikkerhedssætninger

:

S2- Opbevares utilgængeligt for børn.

S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S36/37/39- Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -

briller/ansigtsskærm.

S45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling

nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

2.3 Andre farer

Andre farer, som ikke

indebærer klassificering

:

Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Klassificering

Produkt/ingrediens

navn

Identifikatorer

%

67/548/EØF

Regulativ (EC) nr.

1272/2008 [CLP]

Type

Benzalkoniumklorid

EC: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

25-35

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Polyhexamethylen

biguanid hydroklorid

CAS: 91403-50-8

10-20

Xi; R36/38

N; R51/53

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Den komplette tekst

for de ovenfor

nævnte R-sætninger

vises i sektion 16

Se den komplette tekst

med faresætningerne

nævnt ovenfor i Afsnit

16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver nævnes i denne

sektion.

Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EC) nr. 1207/2006, bilag XIII

[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EC) nr. 1207/2006, bilag XIII

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øjenkontakt

:

Søg straks lægebehandling. Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor

øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt.

kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Kemiske ætsninger skal

hurtigt behandles af en læge.

Indånding

:

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

2/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Søg straks lægebehandling. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at

vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der stadig er

mistanke om tilstedeværelse af røg, skal redningspersonen bære en passende

filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis

vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt

åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der

giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Er personen bevidstløs, lægges

personen i NATO-stilling og der søges straks lægehjælp. Oprethold åbne luftveje.

Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning.

Hudkontakt

:

Søg straks lægebehandling. Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand.

Forurenet tøj og sko tages af. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages

af, ellers anvend handsker. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Kemiske

ætsninger skal hurtigt behandles af en læge. I tilfælde af enhver form for klager over

ubehag eller symptomer, undgå yderligere kontakt med stoffet. Vask beklædning,

før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen.

Indtagelse

:

Søg straks lægebehandling. Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese.

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling,

som letter vejrtrækningen. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig

rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke

kommer opkast i lungerne. Kemiske ætsninger skal hurtigt behandles af en læge.

Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs,

lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægehjælp. Oprethold åbne

luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-

/nederdelslinning.

Beskyttelse af

førstehjælpere

:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om tilstedeværelse af røg, skal

redningspersonen bære en passende filtermaske eller luftforsynet åndedrætsværn.

Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund

genoplivning. Vask forurenet tøj grundigt med vand, før det tages af, ellers anvend

handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Øjenkontakt

:

Ætsende for øjnene. Ætsningsfare.

Indånding

:

Kan afgive gasser, dampe eller støv, der er meget irriterende eller ætsende for

åndedrætssystemet.

Hudkontakt

:

Ætser huden. Ætsningsfare. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Indtagelse

:

Farlig ved indtagelse. Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.

Tegn/symptomer på overeksponering

Øjenkontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte

løber i vand

rødmen

Indånding

:

Ingen specifikke data.

Hudkontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte eller irritation

rødmen

der kan forekomme blister

Indtagelse

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

mavesmerter

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Anmærkninger til lægen.

:

Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store

mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

Særlige behandlinger

:

Ingen specifik behandling.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

3/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Passende slukningsmidler

:

Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.

Upassende

slukningsmidler

:

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stoffet eller

blandinger

:

Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.

Farlige

forbrændingsprodukter

:

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

kuldioxid

kulmonoxid

metaloxid/-oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige

sikkerhedsforanstaltninger

for brandmænd

:

Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i

nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig

risiko, eller uden passende uddannelse. Dette materiale er meget giftigt for

organismer, der lever i vand. Vand fra brandslukning, der er forurenet med dette

materiale, skal inddæmmes og forhindres i at nå ud i vandløb, kloak eller afløb.

Særlige personlige

værnemidler, som skal

bæres af brandmandskabet

:

Brandfolk bør bruge egnet værneudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-akut personale

:

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden

passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at

unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå

ikke igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller tåger. Sørg for

tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen.

Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr.

For beredskab i

nødsituationer

:

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være

opmærksom på oplysninger i Afsnit 8 om passende og upassende materialer. Se

også Afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejniske foranstaltninger.

6.2

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

:

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført

miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan

være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Lille udslip

:

Fortynd med vand og tør op hvis vandopløseligt, eller absorber med et inaktivt tørt

materiale og placer i en egnet beholder til affaldsbortskaffelse.

Stort udslip

:

Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Spild begrænses

og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord,

vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse

med gældende regler (se punkt 13).

6.4 Henvisning til andre

punkter

:

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

Se Afsnit 8 for oplysninger om passende, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

4/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

:

Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Personer, som førhen har haft

problemer med hudsensibilisering, bør ikke arbejde med nogen proces, hvor dette

produkt anvendes. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller beklædning.

Undgå indånding af dampe eller tåger. Må ikke indtages. Undgå udledning til

miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning. Hvis materialet ved normal

brug udgør en risiko for vejrtrækningen, må det kun anvendes med tilstrækkelig

ventilation eller brug af passende åndedrætsværn. Opbevares i den originale

beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold

den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere fastholder produktrester og

kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen.

Råd om generel

arbejdsmæssig hygiejne

:

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt

håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de

spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind

på arealer til spisning. Se også Afsnit 8 for yderligere oplysninger om hygiejniske

foranstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker

opbevaring, herunder

eventuel uforenelighed

:

Opbevares ved følgende temperaturer: 0 til 25°C (32 til 77°F). Opbevares i henhold

til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et

tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se sektion 10) samt

føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.

Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge

lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for

at undgå miljøforurening.

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger

:

Ikke relevant.

Løsninger specifikt til

industrisektoren

:

Ikke relevant.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets grænseværdier

Produkt/ingrediens navn

Grænseværdier for eksponering

Ingen kendt grænseværdi.

Anbefalede

målingsprocedurer

:

Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være

nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af

atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og

andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende

åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til

vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale

retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer.

Afledte effektniveauer

Ingen DEL'er tilgængelige.

Forventede effektkoncentrationer

Ingen PEC'er tilgængelige.

8.2 Eksponeringskontrol

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

5/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Egnede ingeniørmæssige

kontrolfunktioner

:

Hvis anvendelsen danner støv, røg, gas, dampe eller tåge, skal der bruges

afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske

kontroller til at holde arbejdernes eksponering for luftbårne forureningsstoffer under

eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske

foranstaltninger

:

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,

før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De

rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet.

Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Vask forurenet tøj, før

det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt

på arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af øjne/ansigt

(EN 166)

:

Beskyttelsesbriller, ansigtsmaske eller anden ansigtsbeskyttelse.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

:

1-4 timer : butylgummi , nitrilgummi .

Beskyttelse af krop

(EN 14605)

:

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der

skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette

produkt håndteres.

Anden hudbeskyttelse

:

Passende fodtøj og al yderligere beskyttelse af huden bør anvendes baseret på

opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en

specialist før håndtering af dette produkt.

Beskyttelse af

åndedrætsorganer

(EN 143, 14387)

:

Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og tilsigtede

betingelser.

Foranstaltninger til

begrænsning af

eksponering af miljøet

:

Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være

nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for

at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstandsform

:

Væske.

Farve

:

Farveløs.

Lugt

:

Svag lugt.

Lugtgrænse

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

pH

:

4 til 6 [Konc. (% vægt / vægt): 100%]

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Smeltepunkt/frysepunkt

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Startkogepunkt og

kogeinterval

:

Flammepunkt

:

> 100°C

Fordampningsgrad

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Brandbarhed (fast, luftart)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Forbrændingstid

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Forbrændingshastighed

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Øvre/nedre grænser for

antænding eller eksplosion

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Damptryk

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

damp densitet

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Relativ massefylde

:

0.99 til 1.03

Opløselighed(er)

:

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

6/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Oktanol/vand

fordelingskoefficient

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Selvantændelsestemperatur

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Nedbrydningstemperatur

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Eksplosionsegenskaber

:

Ikke relevant.

Oxiderende egenskaber

:

Ingen.

9.2 Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller

dets ingredienser.

10.2 Kemisk stabilitet

:

Produktet er stabilt.

10.3 Risiko for farlige

reaktioner

:

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige

reaktioner.

10.4 Forhold, der skal

undgås

:

Ingen specifikke data.

10.5 Materialer, der skal

undgås

:

Ingen specifikke data.

10.6 Farlige

nedbrydningsprodukter

:

Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige

nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut giftighed

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter

Dosis

Eksponering

Benzalkoniumklorid

LD50 Dermal

Kanin

3340 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

426 mg/kg

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Irritation/ætsning

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter

Score

Eksponering

Observation

Benzalkoniumklorid

Hud - Irriterer kraftigt

Kanin

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Sensibiliserende stof

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Carcinogenicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Teratogenicitet

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

7/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Oplysninger om mulige

eksponeringsbaner

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Kan afgive gasser, dampe eller støv, der er meget irriterende eller ætsende for

åndedrætssystemet.

Indtagelse

:

Farlig ved indtagelse. Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.

Hudkontakt

:

Ætser huden. Ætsningsfare. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Øjenkontakt

:

Ætsende for øjnene. Ætsningsfare.

Symptomer, som vedrører de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Indånding

:

Ingen specifikke data.

Indtagelse

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

mavesmerter

Hudkontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte eller irritation

rødmen

der kan forekomme blister

Øjenkontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

smerte

løber i vand

rødmen

Forsinkede og øjeblikkelige påvirkninger samt kroniske påvirkninger fra kort- og langvarig eksponering

Eksponering i kort tid

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Eksponering i lang tid

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ikke bestemt for blandingen.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Generelt

:

Efter sensibilisering kan der optræde en kraftig allergisk reaktion ved efterfølgende

eksponering for meget små mængder.

Carcinogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Teratogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udviklingseffekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Fertilitets effekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Andre oplysninger

:

Ikke bestemt for blandingen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter

Eksponering

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

8/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Benzalkoniumklorid

Akut EC50 0.025 mg/l

Dafnie

48 timer

Akut EC50 0.037 mg/l

Dafnie

48 timer

Akut EC50 0.052 mg/l

Dafnie

48 timer

Akut LC50 0.28 mg/l

Fisk

96 timer

Akut LC50 0.32 mg/l

Fisk

96 timer

Akut LC50 0.51 mg/l

Fisk

96 timer

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag

:

Den økologiske bedømmelse af produktet er baseret på data fra råstofferne og/eller

tilsvarende stoffer. Summen af de organiske komponenter i produktet opnåede i test

for let nedbrydelighed værdier på > 60% BOD/COD, hhv. CO2-udvikling eller > 70%

DOC-reduktion. Dette svarer til grænseværdierne for 'let nedbrydelig/readily

degradable' (f.eks. iht.OECD-metode 301).

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for

jord/vand (K

OC

)

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke bestemt for blandingen.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.6 Andre negative

virkninger

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i Afsnit 1 bør

konsulteres for at få oplysninger relaterede til specifik brug ved scenarier for eksponering.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Metoder for bortskaffelse

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra

produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Betydelige mængder restkoncentration af affaldsproduktet bør ikke fjernes via kloak,

men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand.

Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en

godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle

biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse

og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker.

Farligt Affald

:

Europæisk affaldskatalog (EWC)

Affaldskode

Affaldsbetegnelse

20 01 29*

Detergenter indeholdende farlige stoffer

Emballage

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

9/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder for bortskaffelse

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør

kun overvejes, hvis genvinding ikke er gennemførligt.

Særlige forholdsregler

:

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises

omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller

skyllede. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester

fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med

jord, vandveje, afløb og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

UN1760

UN1760

UN1760

UN1760

14.2 Officiel

godsbetegnelse

ÆTSENDE VÆSKE,

N.O.S.

(Benzalkoniumklorid,

Polyhexamethylen

biguanid hydroklorid)

ÆTSENDE VÆSKE,

N.O.S.

(Benzalkoniumklorid,

Polyhexamethylen

biguanid hydroklorid)

CORROSIVE LIQUID,

N.O.S. (Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride). Marine

pollutant

Corrosive liquid, n.o.s.

(Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

Yes.

Yes.

14.6 Særlige

forsigtighedsregler

for brugeren

Ingen.

Ingen.

None.

None.

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

:

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

miljø

EU-regulativ (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV - Liste over stoffer underlagt autorisation

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Bilag XVII - Restriktioner

for fremstilling, placering

på markedet og brug af

særligt farlige stoffer,

blandinger og artikler

:

Ikke relevant.

Andre EU regler

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

10/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

Nationale regler

Anvendelsesbegrænsninger

:

Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering

:

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

Forkortelser og initialord

:

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og

blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

Komplet tekst af forkortede

faresætninger

:

H302

Farlig ved indtagelse.

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H315

Forårsager hudirritation.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige

virkninger.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige

virkninger.

Komplet tekst af

klassificeringer [CLP/GHS]

:

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOKSICITET: ORAL - Kategori 4

Aquatic Acute 1, H400

AKUT FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1

Aquatic Chronic 2, H411

KRONISK FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 2

Aquatic Chronic 3, H412

KRONISK FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 3

Eye Dam. 1, H318

ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION -

Kategori 1

Eye Irrit. 2, H319

ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION -

Kategori 2

Skin Corr. 1B, H314

HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B

Skin Irrit. 2, H315

HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

Skin Sens. 1, H317

HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

Komplet tekst af forkortede

R-sætninger

:

R22- Farlig ved indtagelse.

R34- Ætsningsfare.

R36/38- Irriterer øjnene og huden.

R43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50- Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R50/53- Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53- Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Komplet tekst af

klassificeringer [DSD/DPD]

:

C - Ætsende

Xn - Sundhedsskadelig

Xi - Lokalirriterende

N - Miljøfarlig

Udskriftsdato

:

12 maj 2011

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

:

12 maj 2011

Dato for forrige udgave

:

Ingen tidligere validering

Version:

:

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

11/12

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

PUNKT 16: Andre oplysninger

Bemærkning til læseren

Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har været

anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

12 maj 2011

12/12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

19-4-2018

PANCREATABS PLUS (Pancreatic Enzyme Concentrate) Tablet [Henry Schein Animal Health]

PANCREATABS PLUS (Pancreatic Enzyme Concentrate) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [BPI Labs, LLC]

ZOLEDRONIC ACID Injection, Solution, Concentrate [BPI Labs, LLC]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

#ICYMI Consumer Information on: LIFEPAK CR® Plus Defibrillator, LIFEPAK EXPRESS® Defibrillator, and CHARGE-PAK® Battery Charger - P160012 https://go.usa.gov/xQrRz  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-3-2018

EYESALINE CONCENTRATE (Water) Liquid [Sperian Eye Face Protection Inc.]

EYESALINE CONCENTRATE (Water) Liquid [Sperian Eye Face Protection Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

OPTI BLUE TEAT CLEANER (Dodecylbenzenesulfonic Acid) Concentrate [DeLaval]

OPTI BLUE TEAT CLEANER (Dodecylbenzenesulfonic Acid) Concentrate [DeLaval]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MORPHINE SULFATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

MORPHINE SULFATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EPINEPHRINE Injection, Solution, Concentrate [Medical Purchasing Solutions, LLC]

EPINEPHRINE Injection, Solution, Concentrate [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

CEPROTIN (Protein C Concentrate Human) Kit [Baxalta US Inc]

CEPROTIN (Protein C Concentrate Human) Kit [Baxalta US Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Sagent Pharmaceuticals]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Concentrate [Lohxa]

METHADONE HYDROCHLORIDE Concentrate [Lohxa]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

POTASSIUM CHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Cardinal Health]

POTASSIUM CHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

BOVAPRO 110 DIP (Iodine) Concentrate [AgroChem Inc]

BOVAPRO 110 DIP (Iodine) Concentrate [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

STANCE (0.63% Stannous Fluoride Rinse Concentrate) Rinse [Elevate Oral Care]

STANCE (0.63% Stannous Fluoride Rinse Concentrate) Rinse [Elevate Oral Care]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

BOVAPRO 52 CONCENTRATE (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

BOVAPRO 52 CONCENTRATE (Iodine) Spray [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AURA TEAT SCRUBBER (Lactic Acid) Solution, Concentrate [AgroChem Inc]

AURA TEAT SCRUBBER (Lactic Acid) Solution, Concentrate [AgroChem Inc]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Solution, Concentrate [Aurobindo Pharma Limited]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Solution, Concentrate [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Laboratories Limited]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Mylan Laboratories Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

OXALIPLATIN Injection, Solution, Concentrate [Winthrop U.S.]

OXALIPLATIN Injection, Solution, Concentrate [Winthrop U.S.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

ALPHA PRO 251 CONCENTRATE (Teat Dip Concentrate) Spray [AgroChem Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

IODOZYME LIQUID (Iodine) Solution, Concentrate [WestAgro, Inc.]

IODOZYME LIQUID (Iodine) Solution, Concentrate [WestAgro, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

IDC 20 CONCENTRATE (Iodine) Solution, Concentrate [WestAgro, Inc.]

IDC 20 CONCENTRATE (Iodine) Solution, Concentrate [WestAgro, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Cardinal Health]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution, Concentrate [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

EPINEPHRINE Injection, Solution, Concentrate [REMEDYREPACK INC.]

EPINEPHRINE Injection, Solution, Concentrate [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE Solution, Concentrate [Pharmaceutical Associates, Inc.]

FLUPHENAZINE HYDROCHLORIDE Solution, Concentrate [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

LEGEND CONCENTRATE (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

LEGEND CONCENTRATE (Iodine) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

PHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

PHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

DEXBROMPHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

DEXBROMPHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LEVALBUTEROL Solution, Concentrate [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LEVALBUTEROL Solution, Concentrate [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

CHLORPHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

CHLORPHENIRAMINE MALEATE Concentrate [Keshava Organics Pvt Ltd]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

GERI-KOT (Standardized Senna Concentrate) Tablet [Geri-Care Pharmaceutical Corp]

GERI-KOT (Standardized Senna Concentrate) Tablet [Geri-Care Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

METHADONE HYDROCHLORIDE Concentrate [VistaPharm, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Concentrate [VistaPharm, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

BURKHART (Stannous Fluoride ) Concentrate [Burkhart Dental Supply Inc]

BURKHART (Stannous Fluoride ) Concentrate [Burkhart Dental Supply Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

QUICK-SAN 10X CONCENTRATE (Non-Iodine Sanitizing Teat Dip) Liquid [IBA]

QUICK-SAN 10X CONCENTRATE (Non-Iodine Sanitizing Teat Dip) Liquid [IBA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

COREG CR (Carvedilol Phosphate) Capsule, Extended Release [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

AFEDITAB CR (Nifedipine) Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

XOPENEX (Levalbuterol Hydrochloride) Solution, Concentrate [Cardinal Health]

XOPENEX (Levalbuterol Hydrochloride) Solution, Concentrate [Cardinal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

TOPOTECAN Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed