Kinin "Copyfarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kinin "Copyfarm" 100 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kinin "Copyfarm" 100 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49134
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kinin ”Alternova”, 100 mg filmovertrukne tabletter

Kininhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Kinin ”Alternova”

Sådan skal du tage Kinin ”Alternova”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Kinin ”Alternova” bruges til behandling af natlige lægkramper og virker ved at dæmpe

muskelaktiviteten.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af nogle dage.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE KININ ”ALTERNOVA”

Tag ikke Kinin ”Alternova”:

Hvis du er allergisk over for kinin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kinin ”Alternova",

angivet i pkt. 6.

Hvis du har en arvelig blodsygdom (glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel (G6PD)).

Hvis du har en alvorlig muskelsygdom (myasthesia gravis).

Ved samtidigt brug af droperidol.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotektet, før du tager Kinin ”Alternova”, hvis du har:

Astma.

Uregelmæssig hjerterytme eller forstyrrelse i hjertets elektriske impulser.

Blodmangel med hæmoglobin (røde blodlegemer) i urinen, som medfører mørkfarvning af

urinen (black water fever).

Betændelse i synsnerven.

Øresusen (tinnitus).

For lavt blodsukker.

Brug af anden medicin sammen med Kinin ”Alternova”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Kinin ”Alternova”, eller Kinin ”Alternova” kan påvirke

virkningen af anden medicin. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Tal med din læge, hvis du tager:

Medicin mod psykiske lidelser eller ufrivillige bevægelser (pimozid, droperidol).

Medicin mod malaria (mefloquin, chloroquin)

Medicin mod tuberkulose (rifampicin)

Medicin mod HIV-virus (ritonavir, saquinavir)

Medicin mod for meget mavesyre (der indeholder aluminium)

Medicin mod mavesår (cimetidin)

Hjertemedicin (digoxin, flecainid, amiodaron)

Blodfortyndende medicin (warfarin)

Medicin der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin)

Medicin mod gigt (guldforbindelser)

Kapsler med vaccine mod tyfus

Brug af Kinin ”Alternova” sammen med mad og drikke

Du kan tage

Kinin ”Alternova”

i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun tage Kinin ”Alternova” efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis du ammer, må du gerne tage Kinin ”Alternova”. Kinin ”Alternova” går over i modermælken,

men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kinin ”Alternova” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE KININ ”ALTERNOVA”

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletten tages med rigelig væske. Tabletten kan eventuelt knuses.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

1 – 2 tabletter ved sengetid.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

Børn:

Kinin ”Alternova” bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Hvis lægkramperne udebliver i flere sammenhængende nætter, bør behandlingen stoppes, så effekten

kan vurderes.

Hvis du har taget for mange Kinin ”Alternova”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Kinin ”Alternova”, end der står her,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være:

Hovedpine

Døvhed

Øresusen

Svimmelhed

Synssvækkelse

Kvalme

Opkastning

Diaré

Mavesmerter

Hurtig puls

Manglende koordinering af bevægelser

Prikkende fornemmelse

Nyrepåvirking, nedsat vandladning

Forstyrrelser i hjerterytmen

Forstyrrelser i hjertefunktionen

For lavt blodtryk, besvimelse

Åndedrætsophør, koma, hjertestop

Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker

(blodglukose)

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet

Nedsættelse af blodets evne til at størkne

Hvis du har glemt at tage Kinin ”Alternova”

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Kinin ”Alternova”

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Ekstremt lavt sukkerindhold i blodet

Blindhed

Sjældne bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Ekstremt lavt indhold af hvide blodlegemer

Blodmangel

Påvirkning af hjerterytmen

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue

Nyresvigt ledsaget af alvorlig blodmangel med gulsot og blødninger i huden

Udskillelse af hæmoglobin i urinen, hvorved urinen mørkfarves

Nyresvigt, akut

Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren

Leverbetændelse

Åndedrætsbesvær

Forværring af astmasymptomer

Betændelse i blodkar

Væskeophobninger i ansigtet

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hudreaktion med kraftig afskalning og afstødning af huden

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data)

Vedvarende høreskader

Ikke alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Kvalme

Opkastning

Synkebesvær

Mavesmerter

Diaré

Synsforstyrrelser såsom uklart syn, dobbeltsyn, lysfølsomhed, defekt i synsfeltet, formindsket

synsfelt, rykvise ufrivillige øjenbevægelser og ændret farveopfattelse

Uklarhed

Forvirring

Desorientering

Ophidselse

Øresusen

Sjældne bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Astma

Feber

Svimmelhed

Besvimelse

Rastløshed

Forvirring

Hovedpine

Lysfølsomhed

Varig misfarvning af huden pga. af allergi

Udslæt

Rødmen

Kløe

Nældefeber (kløende udslæt som opstår i løbet af minutter og består af vabler/blærer)

Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112

Øget svedtendens

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data)

For højt sukkerindhold i blodet, for højt insulinindhold i blodet.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kinin ”Alternova” 100 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof er: Kininhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer:

Propylenglycol (E1520)

Magnesiumstearat (E470b)

Gelatine

Hypromellose (E464)

Talcum (E553b)

Kartoffelstivelse

Cellulose, mikrokrystallinsk (E460)

Titandioxid (E171)

Saltsyre, koncentreret

Udseende og pakningsstørrelser

Kinin ”Alternova” 100 mg er en rund hvid til offwhite filmovertrukken tablet uden delekærv.

Diameter 8 mm.

Kinin “Alternova” findes i HDPE beholder med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 12.06.2013

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety