Ketoconazole HRA

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ketoconazole HRA
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ketoconazole HRA
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antimykotika til systemisk brug
 • Terapeutisk område:
 • Cushing Syndrome
 • Terapeutiske indikationer:
 • Ketoconazol HRA er indiceret til behandling af endogent Cushings syndrom hos voksne og unge over 12 år.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/003906
 • Autorisation dato:
 • 19-11-2014
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/003906
 • Sidste ændring:
 • 01-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

Et agentur under Den Europæiske Union

Telefon

© European Medicines Agency, 2014. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/596737/2014

EMEA/H/C/003906

EPAR sammendrag for offentligheden

Ketoconazole HRA

ketoconazol

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Ketoconazole HRA.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Ketoconazole HRA bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Ketoconazole HRA, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Ketoconazole HRA, og hvad anvendes det til?

Ketoconazole HRA er et lægemiddel, der anvendes til at behandle voksne og børn over 12 år med

Cushings syndrom. Cushings syndrom er en sygdom, der kendetegnes ved, at binyrerne producerer for

meget kortisol.

Det aktive stof i Ketoconazole HRA er ketoconazol. Da antallet af patienter med Cushings sygdom er

lavt, betragtes sygdommen som “sjælden”, og Ketoconazole HRA blev udpeget som “lægemiddel til

sjældne sygdomme” den 23. april 2012.

Hvordan anvendes Ketoconazole HRA ?

Ketoconazole HRA leveres som tabletter (200 mg). Lægemidlet fås kun på recept, og behandlingen

skal påbegyndes og ske under opsyn af en læge, som har erfaring i behandling af patienter med

Cushings syndrom og råder over egnede faciliteter til at vurdere behandlingens virkning.

Den sædvanlige dosis er 400-1 200 mg dagligt, fordelt på to eller tre doser. Dosis tilpasses efter

kroppens indhold af kortisol, som måles ved regelmæssig kontrol af urinen eller blodet.

Patientens leverfunktion bør kontrolleres ved blodprøver før påbegyndelse af behandlingen og derefter

regelmæssigt i de efterfølgende seks måneder. Hvis dosis sættes op, skal patientens leverfunktion

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Side 2/3

desuden efterfølgende kontrolleres en gang om ugen i en måned. Behandlingen skal standses, hvis

indholdet af leverenzymer i blodet er over tre gange det normale maksimum (et tegn på mulige

leverproblemer), eller der er symptomer, som tyder på leverproblemer, såsom appetitløshed, kvalme,

opkastning, svaghed, gulsot, mavesmerter eller mørk urin.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Ketoconazole HRA?

Det aktive stof i Ketoconazole HRA, ketoconazol, er velkendt og har været godkendt i flere årtier til

behandling af svampeinfektioner. Ketoconazol anvendes stadig i lægemidler til påføring på huden

(topikale lægemidler) mod svampeinfektioner. Formuleringer til indtagelse gennem munden (orale

formuleringer) til behandling af svampeinfektioner blev dog midlertidigt taget af markedet i juli 2013

pga. risikoen for leverskade

Ketoconazol blokerer aktiviteten af en gruppe enzymer i binyrerne, der medvirker ved produktionen af

kortisol, såsom 17α-hydroxylase eller 11β-hydroxylase. Blokering af kortisolproduktionen nedsætter

kortisolindholdet i kroppen og letter derfor symptomerne på sygdommen. Ketoconazol kan desuden

blokere produktionen af andre hormoner, der dannes i binyrerne, og som ofte er forhøjet ved Cushings

syndrom.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Ketoconazole HRA?

Da ketoconazol er et velkendt stof og er anerkendt til behandling af Cushings syndrom, fremlagde

ansøgeren data fra den publicerede litteratur om mere end 800 patienter med Cushings syndrom, der

var behandlet med ketoconazol enten alene eller i kombination med andre lægemidler. Den

gennemsnitlige dosis var 600-800 mg dagligt. I disse undersøgelser fra litteraturen blev virkningen

hovedsagelig bedømt på indholdet af kortisol i urinen. Behandling med ketoconazol blev påvist at

normalisere kortisolindholdet i urinen hos 43-80 % af patienterne.

Hvilke risici er der forbundet med Ketoconazole HRA?

De hyppigste bivirkninger med Ketoconazole HRA er for lavt indhold af de hormoner, der produceres af

binyrerne (binyreinsufficiens), kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, kløe (pruritus), udslæt og

stigning i blodets indhold af leverenzymer. De alvorligste bivirkninger er leverproblemer, der ved

regelmæssig overvågning lader sig påvise tidligt.

Ketoconazole HRA må ikke anvendes hos patienter, der har leversygdom, eller hos hvem blodets

indhold af leverenzymer er over et bestemt niveau. Det må heller ikke bruges hos gravide eller

ammende kvinder eller hos patienter med forstyrrelse i hjertets elektriske aktivitet (QTc-forlængelse).

Ketoconazole HRA må ikke anvendes sammen med visse andre lægemidler, der kan øge risikoen for

alvorlige bivirkninger.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Ketoconazole HRA fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Ketoconazole HRA blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) afgjorde, at fordelene ved Ketoconazole HRA

overstiger risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Ved en indbringelsesprocedure i henhold til artikel 31 i direktiv 2001/83/EF. Yderligere oplysninger kan findes her.

Ketoconazole HRA

EMA/596737/2014

Side 3/3

CHMP lagde til grund, at anvendelse af Ketoconazole HRA til behandling af Cushings syndrom var

anerkendt i behandlingspraksis og dokumenteret i den videnskabelige litteratur. Desuden fandt CHMP,

at der er behov for yderligere behandlingsmuligheder for denne sjældne sygdom.

Vedrørende sikkerheden fandt CHMP, at risikoen for leverproblemer kan håndteres ved passende

foranstaltninger.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ketoconazole HRA?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Ketoconazole HRA anvendes så sikkert som

muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen

for Ketoconazole HRA, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal

følge.

Yderligere information findes i resuméet af risikostyringsplanen

Den virksomhed, der fremstiller Ketoconazole HRA, skal desuden udsende et brev til de læger, der

anvender Ketoconazole HRA, med oplysninger om risiciene for bivirkninger, navnlig leverskade, og om

korrekt anvendelse af lægemidlet. Virksomheden skal desuden oprette et register over patienter

behandlet med Ketoconazole HRA for at overvåge lægemidlets sikkerhed og virkning.

Andre oplysninger om Ketoconazole HRA

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ketoconazole HRA den 19. november 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Ketoconazole HRA findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Ketoconazole HRA, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Ketoconazole HRA

findes på EMA's websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 11-2014.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Ketoconazole HRA 200 mg tabletter

Ketoconazol

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ketoconazole HRA

Sådan skal du tage Ketoconazole HRA

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ketoconazole HRA er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof ketoconazol. Det anvendes til at

behandle endogent Cushings syndrom (når kroppen producerer for meget kortisol) hos voksne og unge over

12 år.

Cushings syndrom skyldes overproduktion af et hormon, der hedder kortisol og produceres i binyrerne.

Ketoconazole HRA kan hæmme aktiviteten af de enzymer, der har ansvaret for dannelse (syntese) af

kortisol. Ketoconazole HRA kan derfor reducere kroppens overproduktion af kortisol og dermed forbedre

symptomerne på Cushings syndrom.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ketoconazole HRA

Tag ikke Ketoconazole HRA:

hvis du er allergisk for ketoconazol og/eller over for imidazol-svampemidler eller et af de øvrige

hjælpestoffer angivet i punkt 6.

hvis du har problemer med leveren

hvis du er gravid

hvis du ammer

hvis du har eller har haft uregelmæssig hjerterytme

hvis du tager et eller flere af de følgende lægemidler:

visse lægemidler til sænkning af blodets kolesterol: simvastatin, atorvastatin, lovastatin

visse typer hjertemedicin: epleronon, dronedaron, disopyramid, felodipin, nisoldipin, ranolazin

visse lægemidler, der anvendes til behandling af malaria: quinidin, halofantrin

visse lægemidler, der anvendes til svære psykiske lidelser og svær depression: pimozid,

sertindol, lurasidon, quetiapin

visse lægemidler, der anvendes til allergi: mizolastin

dabigatran, der anvendes til at forebygge blodpropper

visse lægemidler, der anvendes som hjælp til at falde i søvn og til at dulme angst: triazolam,

alprazolam, midazolam (taget gennem munden)

visse lægemidler, der anvendes mod migræneanfald: dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin

og methylergometrin

visse lægemidler, der anvendes mod kræft: irinotecan, everolimus

sirolimus, der anvendes til at forhindre kroppen i at afstøde en transplanteret nyre

tolvaptan, der anvendes til en speciel sygdom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk

hormon (SIADH)

vardenafil hos mænd over 75 år – lægemiddel til behandling af rejsningsbesvær hos voksne

mænd

visse lægemidler mod HIV: saquinavir/ritonavir, saquinavir

visse lægemidler mod langvarig (kronisk) hepatitis C (smitsom leverbetændelse, som skyldes

hepatitis C-virus): Paritaprevir/Ombitasvir (ritonavir)

methadon: lægemiddel til behandling af stofafhængighed

Hos patienter med nyresygdomme:

colchicin, der anvendes til behandling af podagra

fesoterodin og solifenacin, der anvendes til behandling af symptomerne på en overaktiv

blære

telithromycin og clarithromycin, der anvendes til behandling af infektioner

Tag ikke Ketoconazole HRA, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Ketoconazole HRA, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ketoconazole HRA.

Leversygdom

Tal med din læge, hvis du har eller har haft en leversygdom. Du skal vide, at du regelmæssigt vil få taget

prøver for at undersøge din leverfunktion på grund af risiko for svær leverskade: før behandlingen starter; én

gang om ugen i den første måned, efter at du er begyndt med Ketoconazole HRA og derefter hver måned i 6

måneder. Derefter vil din leverfunktion blive kontrolleret igen, hvis din læge øger din daglige dosis

ketoconazol.

Du skal stoppe behandlingen og straks kontakte lægen, hvis du bliver utilpas eller oplever

symptomer såsom appetitløshed, kvalme, opkastning, træthed, gulsot, mavesmerter eller mørk urin.

Særligt dosisregime

Hvis du tager glukokortikoid som substitutionsbehandling sammen med Ketoconazole HRA, vil din læge

fortælle dig, hvordan du tilpasser din glukokortikoid-dosis, hvis du er under stress, skal opereres eller får en

infektion. Derudover skal du have udleveret et patientkort og et nødglukokortikoidsæt.

Binyrefunktion

Din binyrefunktion overvåges med jævne mellemrum. Dette er standard i forbindelse med opfølgning af

behandlingen af Cushings syndrom, og fordi nedsat binyrefunktion kan forekomme under behandlingen. Du

skal straks kontakte lægen, hvis du får symptomer såsom svaghed, træthed, appetitløshed, kvalme,

opkastning eller lavt blodtryk.

Hjertesygdom

Ketoconazole HRA kan ændre den måde, dit hjerte arbejder på – dette kan være alvorligt.

Kontakt straks

lægen, hvis du får hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme (puls) under behandlingen.

Mavesyre

Du må ikke tage syreneutraliserende lægemidler (f.eks. aluminiumhydroxid) eller andre lægemidler mod for

meget mavesyre før tidligst 2 timer efter, du har taget Ketoconazole HRA.

Anvendelse med pasireotid

Fortæl det til lægen, hvis du tager pasireotid, der er et andet lægemiddel til behandling af en speciel type af

Cushings syndrom, fordi det kan medføre alvorlige bivirkninger hos patienter med hjertelidelser.

Samtidige betændelses-/autoimmune sygdomme

Fortæl det til lægen, hvis du har en autoimmun sygdom. Du vil blive nøje overvåget.

Ketoconazole HRA med alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Ketoconazole HRA, da det kan medføre en Antabus (disulfiram)-

lignende reaktion (en meget ubehagelig reaktion, der særligt kendetegnes ved kraftig ansigtsrødme).

Børn og unge

Dette lægemiddel anbefales ikke til børn under 12 år, da der mangler data hos disse patienter.

Brug af anden medicin sammen med Ketoconazole HRA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Der er nogle lægemidler, som du ikke må tage sammen med Ketoconazole HRA (se punkt 2).

Spørg

lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide, hvis du tager Ketoconazole HRA sammen med

andre lægemidler.

Lægemidler, der kan interagere med Ketoconazole HRA, er bl.a.:

lægemidler, der tages gennem munden og forhindrer, at der dannes blodpropper: rivaroxaban, apixaban,

edoxaban, cilostazol samt warfarin og andre coumarin-lignende lægemidler

lægemidler mod HIV såsom maraviroc, indinavir, nevirapin, ritonavir

visse lægemidler mod kræft såsom vinka-alkaloider (vincristin, vinblastin), busulfan, docetaxel, erlotinib,

imatinib, dasatinib, sunitinib, lapatinib, nilotinib, bortezomib, paclitaxel, cabozantinib, dabrafenib,

cabazitaxel, crizotinib, ibrutinib

andre lægemidler til behandling af infektioner: rifabutin, telithromycin, rifampicin, isoniazid,

clarithromycin, isavuconazol

visse antidiabetika (midler mod sukkersyge): repaglinid, saxagliptin, tolbutamid

visse lægemidler, der anvendes til psykiske lidelser: buspiron, aripiprazol, haloperidol, reboxetin,

risperidon

visse typer hjertemedicin: verapamil, digoxin, nadolol, aliskiren

visse krampestillende lægemidler: carbamazepin, phenytoin

visse glukokortikoider såsom budesonid, fluticason, dexamethason, methylprednisolon, ciclesonid

visse stærke smertestillende lægemidler (narkotika) såsom alfentanyl, fentanyl, buprenorphin (injektion og

under tungen), oxycodon

visse lægemidler, der anvendes mod kvalme og opkastning: domperidon, aprepitant

naloxegol (middel til behandling af forstoppelse, som specifikt skyldes stærk smertestillende medicin)

øvrige: sildenafil, solifenacin, tolterodin, mitotan, praziquantel, eletriptan, fesoterodin, salmeterol,

bosentan, midazolam (som injektion), tadalafil, vardenafil, temsirolimus, cinacalcet, tacrolimus, ebastin,

ciclosporin, colchicin

Du må ikke tage syreneutraliserende lægemidler (f.eks. aluminiumhydroxid) eller andre lægemidler mod for

meget mavesyre før tidligst 2 timer efter, du har taget Ketoconazole HRA (se punktet Advarsler og

forsigtighedsregler).

Graviditet, amning and frugtbarhed

Dette lægemiddel må ikke anvendes under graviditet. Fortæl det til lægen, hvis du er gravid, eller hvis du har

planer om at blive gravid.

Du må ikke amme dit barn, hvis du tager Ketoconazole HRA.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed eller søvnighed er rapporteret under behandling med Ketoconazole HRA. Du må ikke køre bil

eller arbejde med maskiner, hvis du oplever disse symptomer.

Ketoconazole HRA indeholder lactose

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager dette

lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage Ketoconazole HRA

Start og opfølgning af behandling skal overvåges af en speciallæge i endokrinologi (hormon- og

kirtelsygdomme).

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Lægen tester dit blod, før du starter på behandlingen og med jævne mellemrum under behandlingen for at

opdage eventuelle unormale forhold samt måle kortisolniveauet. Dosis vil blive tilpasset din tilstand for at

genoprette et normalt kortisolniveau.

Den anbefalede startdosis er normalt 600 mg dagligt taget gennem munden (3 tabletter om dagen fordelt på 3

tidspunkter). En daglig dosis fra 400 mg dagligt (2 tabletter) til 1.200 mg dagligt (6 tabletter) taget gennem

munden fordelt på 2-3 doser kan være nødvendig for at genoprette et normal kortisolniveau.

Hvis du har taget for meget Ketoconazole HRA

Hvis du har taget mere end den foreskrevne dosis Ketoconazole HRA, skal du straks kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Ketoconazole HRA

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal

du tage denne dosis hurtigst muligt. Derefter fortsætter du som foreskrevet. Du må ikke selv ændre den

foreskrevne dosis.

Hvis du holder op med at tage Ketoconazole HRA

Hvis du afbryder din behandling med Ketoconazole HRA, kan dit kortisolniveau stige igen og dine

symptomer vende tilbage. Derfor må du ikke holde op med at tage Ketoconazole HRA, medmindre lægen

siger det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Der kan i sjældne tilfælde opstå leverproblemer (kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000 personer).

Du skal holde op med at tage Ketoconazole HRA og straks kontakte din læge, hvis du oplever en af følgende

bivirkninger:

langvarig kraftig hovedpine eller sløret syn

svær appetitløshed (anoreksi)

vægttab

kvalme eller opkastning

usædvanlig træthed eller feber

mavesmerter

muskelsvækkelse

gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

usædvanlig mørk urin eller lys afføring

Binyrebarkinsufficiens (nedsat funktion af binyrebarken) kan forekomme og kan være en alvorlig bivirkning.

Ketoconazole HRA kan midlertidig sænke mængden af kortisol, der produceres i binyrerne, til under det

normale niveau, men lægen vil korrigere dette med passende hormonmedicin eller ved at justere dosis af

Ketoconazole HRA. Du skal straks kontakte lægen, hvis du får symptomer såsom svaghed, træthed,

appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

:

Forhøjede leverenzymer i blodet.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Binyrebarkinsuficiens (nedsat indhold af

hormonet kortisol)

Kvalme

Mavesmerter

Opkastning

Diarré

Hudreaktioner (kløe, udslæt)

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

:

Allergiske reaktioner, der i sjældne

tilfælde kan være alvorlige

Ændrede laboratoriemarkører

Nedsat antal blodplader (trombocytter)

Hovedpine

Svimmelhed

Søvnighed

Hudreaktioner (nældefeber)

Hårtab

Træthed

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

:

Alvorlige leverproblemer

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

:

Feber

Bivirkninger, hvis hyppighed ikke er kendt

(kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

:

Søvnløshed

Nervøsitet

Ikke tåle alkohol

Appetitløshed eller øget appetit

Øget intrakranielt tryk

Snurrende eller prikkende fornemmelse

Lysfølsomhed

Næseblod

Fordøjelsesbesvær

Luft i mave og tarme

Misfarvning af tungen

Mundtørhed

Smagsforstyrrelser

Hudrødme

Muskelsmerter

Ledsmerter

Menstruationsforstyrrelser

Azoospermi (ingen sædceller)

Rejsningsbesvær

Gynækomasti (forstørrelse af brystvævet

hos mænd)

Perifert ødem (væskeophobning i arme og

ben)

Utilpashed

Hedestigninger

Forbigående fald i testosteron, et mandligt

kønshormon (androgen), der produceres

af kroppen, primært i testiklerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på karton og blister efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ketoconazole HRA 200 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: ketoconazol

Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, lactosemonohydrat, povidon, mikrokrystallinsk cellulose,

kolloidt silica, magnesiumstearat

Udseende og pakningsstørrelser

Ketoconazole HRA fås i pakninger med 60 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoire HRA Pharma

15 rue Béranger

75003 Paris

Frankrig

Fremstiller

Centre Spécialités Pharmaceutiques

76-78 avenue du Midi

63800 Courron d’Auvergne

Frankrig

Polfarmex S.A.

ul. Józefów 9,

99-300 Kutno

Polen

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Lietuva

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

България

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Luxembourg/Luxemburg

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Česká republika

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Magyarország

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Danmark

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Deutschland

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 234 516 592-0

Nederland

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: + 32 2 709 2295

Eesti

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Norge

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ελλάδα

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Österreich

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 234 516 592-0

España

HRA Pharma Iberia S.L.

Tel: + 34 902 107 428

Polska

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

France

HRA Pharma France

Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L. Sucursal em Portugal

Tel: +351 707 501 996

Hrvatska

Arenda d.o.o

Tél/Tel: + 385-(0)1 644 4480

România

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ireland

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tel: 1800 812 984

Slovenija

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ísland

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Slovenská republika

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Italia

HRA Pharma Italia Srl Società Unipersonale

Tel: + 39 06 59 60 09 87

Suomi/Finland

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Κύπρος

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Sverige

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Latvija

Laboratoire HRA Pharma

Tél/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tel: 0800 917 9548

Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om,

hvordan de behandles.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/-erne for ketoconazol (kun centralt

godkendte produkter) er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Ketoconazol er en potent hæmmer af CYP3A4-enzymer og P-gp-transporter. Farmakokinetikken for

lægemidler, der er CYP3A4- og P-gp-substrater, kan blive påvirket, når disse lægemidler administreres

samtidigt med ketoconazol, hvilket kan medføre alvorlige bivirkninger og/eller behov for justering af

dosis af disse lægemidler. PRAC vurderer på grundlag af de tilgængelige data for ketoconazol, at

interaktionen med edoxaban og isavuconaziol bør tilføjes produktinformationen.

Med udgangspunkt i de data, der er fremlagt i de gennemgåede PSUR'er, vurderer PRAC således, at de

foreslåede ændringer i produktinformationen for lægemidler, der indeholder ketoconazol, er

velbegrundede.

CHMP er enig i de videnskabelige konklusioner, der er fremsat af PRAC.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-erne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for ketoconazol (kun centralt godkendte produkter) er

CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder det

aktive stof ketoconazol (kun centralt godkendte produkter), er uændret under forudsætning af, at de

foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-erne ændres.

17-1-2018

TGA actions after review into urogynaecological surgical mesh implants

TGA actions after review into urogynaecological surgical mesh implants

Update - Stress Urinary Incontinence (SUI) mid-urethral slings

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.