Ketador Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ketador Vet. 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ketador Vet. 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 49994
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

19. oktober 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Ketador Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR

28175

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Ketador Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktivt stof:

Ketamin (som hydrochlorid)

100 mg

Hjælpestof:

Benzethoniumchlorid

0,1 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til næsten farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest, kvæg, svin, hund og kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Til anvendelse alene til immobilisering og mindre kirurgiske indgreb hos katte, hvor

afslapning af muskulaturen ikke kræves.

Til induktion af anæstesi:

i kombination med detomidin til hest

i kombination med xylazin til hest, kvæg, hund og kat.

i kombination med azaperon til svin.

49994_spc.docx

Side 1 af 8

i kombination med medetomidin til hund og kat.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes:

til dyr, der lider af alvorlig hjertedekompensation, mistænkt lungesygdom, tydelig

forhøjet blodtryk eller cerebrovaskulære tilfælde

hos dyr med eksisterende lever- og nyresygdom.

ved eklampsi, præeklampsi, glaukom og krampeforstyrrelser (f.eks. epilepsi).

i kirurgiske indgreb på pharynx, larynx, trachea eller bronchier, hvis der ikke samtidig

gives et muskelrelakserende stof (intubering nødvendig).

hos dyr, der undergår en myelografi-procedure.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

Anvend ikke præparatet som eneste anæstetikum hos andre dyrearter end katte.

4.4

Særlige advarsler

Til meget smertefulde og større kirurgiske indgreb samt til vedligeholdelse af bedøvelse er

det nødvendigt at kombinere med injektions- eller inhalationsanæstetika. Da

muskelrelaksation, der kræves under kirurgiske indgreb, ikke kan opnås med ketamin

alene, bør der samtidigt gives yderligere muskelrelaksantia. Til forbedring af anæstesi eller

forlængelse af virkningen, kan ketamin kombineres med α2- receptor- agonister,

anæstetika, neuroleptanalgetika, tranquilizere og inhalationsanæstetika.

Det er blevet rapporteret, at en lille andel af dyr ikke responderer på ketamin som

anæstesimiddel ved klinisk dosering.

Det bemærkes, at tiden til den fulde virkning indsætter, kan være forlænget ved subkutan

injektion til kat.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Atipamezol skal ikke bruges til revertering af ketamin-medetomidin-kombinationer hos

hund og kat, før 45 minutter efter administration af ketamin, hvor ketamin-effekten er

ophørt.

Forberedelse før kirurgi:

Som med alle anæstetika bør dyrene faste 12 timer inden ketaminanæstesi.

Anæstesi:

Da de behandlede dyrs øjne er åbne under anæstesi med ketamin, anbefales det at beskytte

øjnene (anvendelse af passende salve), for at forebygge udtørring ved længerevarende

indgreb.

Opvågning:

Det er vigtigt at både præmedicinering og opvågning foregår i stille og rolige omgivelser.

Perioden er normalt afsluttet efter 2 timer, men kan lejlighedsvis vare længere. Hos hunde

kan der i sjældne tilfælde observeres eksitation og hylen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med kendt overfølsomhed over for ketamin eller over for et eller flere af

hjælpestofferne, bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet.

49994_spc.docx

Side 2 af 8

Undgå kontakt med hud og øjne. Vask alle stænk fra hud og øjne omgående med rigelige

mængder vand.

Bivirkninger på fosteret kan ikke udelukkes.

Gravide kvinder bør undgå at håndtere

produktet.

Ketamin er potent lægemiddel – der skal udvises særlig forsigtighed for at undgå

selvinjektion ved hændeligt uheld.

I tilfælde af utilsigtet selvinjektion eller hvis der opstår symptomer efter kontakt med øjne

eller mund skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til

lægen. Kør ikke selv.

Råd til lægen:

Patienten bør overvåges. Oprethold frie luftveje og giv symptomatisk og understøttende

behandling.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Intramuskulær brug kan være associeret med smerte.

Øget muskeltonus (pga. disinhibering af det ekstrapyramidale system), sjældent tachykardi

og stigning i blodtryk, savlen (pga. hjernestammestimulation). Når der ikke administreres

muskelrelaksantia samtidigt, kan den øgede muskeltonus medføre tremor eller tonisk-

kloniske kramper.

Samtidige virkninger ved anvendelse af ketamin kan være motorisk eksitation, åbne øjne,

nystagmus (rytmiske øjebevægelser), mydriasis (dilatation af pupil), ligesom der kan ses

øget følsomhed, især over for lyde under bedøvelsen og i opvågningsfasen.

Ketamin forårsager dosisrelateret respirationsdepression, hvilken kan føre til

respirationsstop, i særdeleshed hos katte. I kombination med andre produkter, med

respirationsnedsættende effekt, kan denne påvirkning af respirationen forstærkes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Drægtighed:

Ketamin krydser placentabarrieren. Må kun anvendes i overensstemmelse med den

ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.

Ketamin bør ikke anvendes lige efter fødslen.

Diegivning:

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-

benefit-forholdet.

49994_spc.docx

Side 3 af 8

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Neuroleptanalgetika, tranquilizere, morfinanaloger, cimetidin og chloramphenicol

potenserer ketamins bedøvende virkning.

Barbiturater og opiater eller diazepam kan forlænge opvågningsperioden. Virkningen kan

være additiv, så dosisreduktion af en eller begge stoffer kan være nødvendig. Ved brug

sammen med thiopental eller halothan er der en potentiel øget risiko for arytmi. Halothan

forlænger ketamins halveringstid. Samtidig intravenøs indgivelse af spasmolytika kan

fremprovokere kollaps.

Theophyllin i kombination med ketamin kan medføre en øget forekomst af krampeanfald.

Anvendelse af detomidin i kombination med ketamin medfører en langsom

rekonvalescens.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Ketamin kan udvise stor inter-individuel variation i virkning og derfor bør dosishastighed

tilpasses specielt for det enkelte dyr afhængigt af faktorer såsom alder, tilstand samt den

nødvendige dybde og varighed af anæstesi. Forlængelse af virkning kan opnås ved

eventuel gentagen administration af reduceret initialdosis.

Ketamin kan gives intravenøst (hest og kvæg), intramuskulært (svin, hund og kat) og

subkutant (kat).

Ved kombination: det skal sikres at dyrene er passende sederet før administration af

ketamin.

HEST

Præmedicinering med et sedativum er nødvendig for tilstrækkelig bedøvelse.

Til induktion af anæstesi

Med detomidin:

Detomidin 20 µg/kg i.v.,

efter 5 minutter

Ketamin 2,2 mg/kg hurtigt i.v. (2,2 ml/100 kg)

Indsættelse af bedøvelse sker gradvist inden for ca. 1 minut for at opnå liggende stilling.

Varighed af bedøvelse er ca. 10-15 minutter.

Med xylazin:

Xylazin 1,1 mg/kg i.v. efterfulgt af

Ketamin 2,2 mg/kg i.v. (2,2 ml/100 kg)

Indsættelse af bedøvelse sker gradvist indenfor ca. 1 minut. Varighed af bedøvelse er

varierende og varer 10-30 min, men sædvanligvis mindre end 20 min.

Efter injektion lægger hesten sig spontant uden videre hjælp. Hvis der samtidigt er behov

for særskilt muskelafslapning, kan muskelrelaksantia administreres til det liggende dyr,

indtil hesten viser første symptomer på afslapning.

KVÆG

Det anbefales at anvende præmedicinering med et sedativum for at undgå at koen lægger

sig ukontrolleret samt mulige symptomer på eksitation eller for potensering af bedøvelsen.

For at undgå iltmangel pga. lateral eller dorsal liggende stilling kan en nasal tubus lægges.

Til induktion af anæstesi:

Med xylazin:

Xylazin 0,14-0,22 mg/kg i.v./i.m. efterfulgt af

Ketamin 2-5 mg/kg i.v. (2-5 ml/100 kg)

49994_spc.docx

Side 4 af 8

Indsættelse af virkning er ca. 1 minut, med varighed af bedøvende virkning ca. 30

minutter.

Den lave ende af det angivne doseringsområde bør anvendes ved intravenøs administration

af xylazin.

SVIN

Induktion af anæstesi:

Med azaperon

Ketamin 15-20 mg/kg i.m. (1,5-2 ml/10 kg)

og 2 mg/kg azaperon i.m.

Efter administration af 2 mg/kg azaperon og 20 mg/kg ketamin i.m. hos 4-5 måneder

gamle svin, skete induktion af bedøvelsen efter gennemsnitligt 29 minutter og

virkningsvarigheden var omkring 27 minutter.

HUND

Ketamin kan ikke anvendes alene til hunde, da det giver øget muskeltonus og

ukoordinerede muskelkontraktioner.

Til induktion af anæstesi

Med medetomidin

Medetomidin 40 µg/kg i.m., efterfulgt af

Ketamin 5-7,5 mg/kg i.m. (0,5-0,75 ml/10 kg)

Virkningsvarigheden varierer mellem 30- 50 minutter og er dosisafhængig.

Med xylazin:

Xylazin 2 mg/kg i.m.,

efter 10 minutter

Ketamin 10 mg/kg i.m. (1 ml/10 kg).

Hos hunde, der vejer mere end 25 kg skal xylazin dosis reduceres til 1,3 mg/kg.

Induktion af bedøvelse sker sædvanligvis indenfor 10 minutter og virkningsvarigheden er

ca. 30 minutter.

Anæstesi med ketamin alene er mulig, men kombineret anæstesi anbefales for at undgå

psykomotorisk uro.

Ketamin anvendt alene

11 mg/kg ketamin i.m. for lettere immobilisering,

22-33 mg/kg ketamin i.m. til lettere kirurgi og til immobilisering af vanskelige katte.

Induktion af bedøvelse sker normalt indenfor 5 minutter efter administration af ketamin og

virkningsvarigheden er ca. 30- 45 minutter.

Til induktion af anæstesi (anæstesi <1 time)

Med medetomidin:

Medetomidin 80 µg/kg i.m., efterfulgt af

Ketamin 5-7,5 mg/kg i.m. (0,25-0,4 ml/5 kg)

Induktion af bedøvelse sker normalt indenfor 3-4 minutter og virkningsvarighed varierer

mellem 30-60 minutter og er dosisafhængig.

49994_spc.docx

Side 5 af 8

Med xylazin:

Xylazin 1-2 mg/kg i.m./s.c. og

Ketamin 10-20 mg/kg i.m./s.c. (0,5-1 ml/5 kg)

Hvis ketamin anvendes i den højeste dosis (20 mg/kg), skal den laveste dosis af xylazin

(1 mg/kg) anvendes.

Induktion af bedøvelse sker indenfor 5 minutter efter anvendelse af ketamin og

virkningsvarigheden er mindst 30 minutter.

Det anbefales at benytte en insulinsprøjte til nøjagtig afmåling af dosis på grund af det lille

dosisvolumen.

Gummiproppen kan perforeres sikkert højst 25 gange.

4.10

Overdosering

I tilfælde af overdosering kan der ses hjertearytmi og respirationsdepression stigende til

paralyse. Om nødvendigt kan der anvendes kunstig ventilation og mekanisk

hjertestimulation, indtil tilstrækkelig afgiftning har fundet sted. Farmakologiske

hjertestimulanser frarådes med mindre andre understøttende foranstaltninger ikke er

mulige.

4.11

Tilbageholdelsestid

Hest og kvæg:

Slagtning: 0 dage

Mælk: 0 timer

Svin:

Slagtning: 0 dage

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Generelle anæstetika. ATC-Vet kode:QN01AX03.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Ketamin er et potent dissociativt anæstetikum. Præparatet inducerer et stadium af katalepsi

med bevidsthedstab og smertefrihed: Muskeltonus bevares, hvilket inkluderer pharyngeale

og laryngeale reflekser. Puls, blodtryk og hjertevolumen forøges, respirationsdepression er

ikke væsentlig.

Alle disse karakteristika kan modificeres ved kombination med andre lægemidler.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ketamin fordeles hurtigt og fuldstændigt i organismen. Det krydser placenta, men

koncentrationen i fosteret er meget lavere end koncentrationen i moderdyret.

Proteinbinding i plasma er ca. 50 %. Fordeling i vævene er uregelmæssig, højeste

koncentrationer sås i lever og nyre. Det metaboliseres hurtigt og fuldstændigt, men

metaboliseringen varierer mellem dyrearter. Ekskretion sker hovedsagelig via nyrerne.

Hos heste ses (efter en enkelt dosis på 2,2 mg/kg ketamin i.v.) en C

på 685 +/-147 ng/ml

og T

nås efter 2 timer. Hos kvæg ses (efter en enkeltdosis på 5 mg/kg i.v.) en C

18.135 ng /ml med T

= 0,083 timer. Hos svin ses et C

på 11,6 µg/ml med T

max,

opnås 5 minutter efter en enkeltdosis på 15 mg/kg i.m. Hos måldyrearterne hund og kat ses

49994_spc.docx

Side 6 af 8

efter indgivelse af 20 mg/kg i.v., maksimalt 42 % af den oprindelige dosis i vævet, og T

opnås indenfor 10 minutter.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzethoniumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år

Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i original yderpakning for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C efter første åbning af den indre emballage.

6.5

Emballage

Klart hætteglas type I (Ph. Eur.) med brombutylgummilukke type I (Ph.Eur.) og

aluminiumslåg pakket i en kartonæske.

Pakningsstørrelser: 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 1 x 50 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

A-4600 Wels

Østrig

Repræsentant

Salfarm Danmark A/S

Fabriksvej 21

6000 Kolding

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49994

49994_spc.docx

Side 7 af 8

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. januar 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

19. oktober 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

49994_spc.docx

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, Suicide

Title: Ketamine Nasal Spray Shows Promise Against Depression, SuicideCategory: Health NewsCreated: 4/17/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/18/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed