Kengrexal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kengrexal
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kengrexal
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Antitrombotiske midler
 • Terapeutisk område:
 • Akut koronarsyndrom
 • Terapeutiske indikationer:
 • Kengrexal, co administreres med acetylsalicylsyre (ASA), er indiceret til reduktion af kardiovaskulær tromber hos voksne patienter med koronararteriesygdom gennemgår perkutan koronar intervention (PCI), som ikke har modtaget en mundtlig P2Y12 hæmmer før proceduren PCI og i hvem oral terapi med P2Y12 hæmmere er ikke muligt eller ønskeligt.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/003773
 • Autorisation dato:
 • 23-03-2015
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/003773
 • Sidste ændring:
 • 01-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

An agency of the European

Union

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/65420/2015

EMEA/H/C/003773

EPAR - sammendrag for offentligheden

Kengrexal

cangrelor

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Kengrexal. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Kengrexal bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Kengrexal, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Kengrexal, og hvad anvendes det til?

Kengrexal er et blodfortyndende lægemiddel, der anvendes til at nedsætte forekomsten af problemer

forårsaget af blodpropper, såsom hjertetilfælde. Det anvendes sammen med aspirin hos voksne, der

har hjertesygdom forårsaget af forsnævring af de blodkar, der forsyner hjertet (koronar

hjertesygdom), og som får foretaget et kirurgisk indgreb for at åbne de forsnævrede blodkar, der

forsyner hjertet (PCI – perkutan koronar intervention).

Kengrexal bruges hos patienter, der før indgrebet ikke har fået andre blodfortyndende lægemidler af

typen "P2Y12-hæmmere" (clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel) indtaget gennem munden, og hos

hvem det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at behandle med disse lægemidler.

Kengrexal indeholder det aktive stof cangrelor.

Hvordan anvendes Kengrexal?

Kengrexal bør ordineres af en læge med erfaring i behandling af koronarsygdom eller i PCI-procedurer.

Lægemidlet udleveres kun efter recept og bør gives i hospitalsomgivelser.

Kengrexal fås som et pulver, der anvendes til at fremstille en injektionsvæske, som gives med drop i

en vene (infusion). Behandlingen begynder med en injektion i en vene af en dosis på 30 µg/kg

Kengrexal

EMA/65420/2015

Side 2/3

legemsvægt, som bør vare i under et minut; derefter gives der straks en infusion med en hastighed på

4 µg/kg i minuttet. Behandlingen bør påbegyndes før PCI-indgrebet, og infusionen bør fortsætte i

mindst to timer, eller indtil proceduren er afsluttet, hvis denne varer længere end to timer. Efter

lægens skøn kan infusionen fortsætte i op til 4 timer. Når infusionen er afsluttet, skal patienterne skifte

til vedligeholdelsesbehandling gennem munden med clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel.

Hvordan virker Kengrexal?

Det aktive stof i Kengrexal, cangrelor, er et antitrombocytmiddel. Det vil sige, at det forhindrer

blodpladerne (trombocytterne) i at klumpe sammen og danne blodpropper, hvorved nye hjertetilfælde

forebygges. Cangrelor forhindrer blodpladerne i at klumpe sammen ved at forhindre stoffet ADP i at

bindes til blodpladernes overflade. Dette forhindrer blodpladerne i at blive "klæbrige" og nedsætter

risikoen for blodpropper.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Kengrexal?

Kengrexal blev sammenlignet med clopidogrel indtaget gennem munden i én hovedundersøgelse med

over 11 000 voksne med koronar-kar-sygdom, der fik foretaget PCI. Næsten alle patienterne fik også

aspirin og/eller andre blodfortyndende lægemidler. Virkningen blev hovedsagelig målt på antallet af

patienter, der kom ud for en behandlingskrævende "hændelse", såsom et hjertetilfælde eller

blodpropper i hjertets blodkar, eller som døde af en vilkårlig årsag i løbet af de første 48 timer efter

PCI. Kengrexal viste sig at være mere effektivt end clopidogrel indtaget gennem munden til at

nedsætte forekomsten af disse hændelser. 4,7 % af patienterne (257 ud af 5 470 patienter), der fik

Kengrexal, kom ud for en hændelse eller døde, sammenlignet med 5,9 % (322 ud af 5 469 patienter)

af dem, der fik clapidogrel.

Kengrexal blev desuden anvendt i en undersøgelse, hvor det blev indgivet inden operationen til

patienter, der tidligere havde fået blodfortyndende lægemidler indtaget gennem munden. På grund af

sin opbygning blev denne undersøgelse imidlertid anset for utilstrækkelig til at vise en klar fordel for

disse patienter, og virksomheden beholdt ikke denne anvendelse som en del af ansøgningen.

Hvilke risici er der forbundet med Kengrexal?

De hyppigste bivirkninger ved Kengrexal (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er let til

moderat blødning og vejrtrækningsbesvær (dyspnø). De alvorligste bivirkninger ved Kengrexal er

svær, livstruende blødning og allergiske reaktioner (hypersensitivitet). Den fuldstændige liste over

indberettede bivirkninger ved Kengrexal fremgår af indlægssedlen.

Kengrexal må ikke anvendes hos patienter, der har aktiv blødning, eller som har forhøjet

blødningsrisiko på grund af en blødningsforstyrrelse, nylig større operation eller skade, eller

ukontrolleret blodtryksforhøjelse. Det må heller ikke anvendes hos patienter, som har haft slagtilfælde

eller forbigående slagtilfælde (transitorisk iskæmisk attak, TIA). Den fuldstændige liste over

begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Kengrexal godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Kengrexal

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Lægemidlet er påvist at være

gavnligt til at mindske problemer forårsaget af blodpropper hos patienter, der får foretaget PCI og ikke

tidligere er behandlet med P2Y12-hæmmere. Det forhold, at lægemidlet indgives i en vene, anses for

nyttigt hos patienter, der ikke kan synke og ikke kan indtage medicin gennem munden.

Kengrexal

EMA/65420/2015

Side 3/3

Vedrørende sikkerhedsprofilen af Kengrexal bemærkede CHMP, at forekomsten af blødning var højere

for Kengrexal end for clopidogrel, men dette var forventeligt i betragtning af lægemidlets større

effektivitet og blev opvejet af, at aktiviteten af Kengrexal hurtigt aftog efter ophør af infusionen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Kengrexal?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Kengrexal anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Kengrexal, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Kengrexal

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Kengrexal den 23. marts 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Kengrexal findes på agenturets

websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Kengrexal, kan du læse indlægssedlen (også

en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2015.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Kengrexal 50 mg pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning.

Cangrelor

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Kengrexal

Sådan får du Kengrexal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kengrexal er et lægemiddel, der hæmmer blodpladernes funktion (trombocytfunktionshæmmende

medicin), og indeholder det aktive stof cangrelor.

Blodplader er meget små blodlegemer, der kan klumpe sammen og hjælpe blodet med at størkne. Der

kan undertiden dannes blodpropper (størknet blod) i et beskadiget blodkar, f.eks. en blodåre i hjertet,

og dette kan være meget farligt, idet blodproppen kan afskære blodforsyningen (trombotisk hændelse)

og forårsage et hjertetilfælde (myokardieinfarkt).

Kengrexal reducerer blodpladernes sammenklumpning og reducerer dermed dannelsen af blodpropper.

Du har fået ordineret Kengrexal, fordi du har forsnævrede kranspulsårer i hjertet (koronar

hjertesygdom), og du skal have udført en procedure (PCI – perkutan koronar intervention) for at fjerne

forsnævringen. Du kan under denne procedure få indført et lille metalgitter (en stent) i pulsåren, der

hjælper med at holde den åben. Brug af Kengrexal reducerer risikoen for, at denne procedure

forårsager, at der dannes en blodprop, der igen blokerer blodårerne.

Kengrexal er kun beregnet til voksne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Kengrexal

Du må ikke få Kengrexal:

hvis du er allergisk over for cangrelor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kengrexal (angivet i

punkt 6).

hvis du har en medicinsk tilstand, der forårsager aktuel blødning, såsom blødning fra maven

eller tarmene, eller hvis du har en tilstand, der gør dig mere tilbøjelig til ukontrolleret blødning

(nedsat hæmostase eller irreversible koagulationssygdomme).

hvis du for nyligt har fået foretaget en større operation eller oplevet nogen form for alvorligt

fysisk traume, såsom knoglebrud eller færdselsuheld.

hvis du har meget højt, ubehandlet blodtryk.

hvis du nogensinde har haft en hjerneblødning eller et slagtilfælde (kaldes også TIA –

transistorisk iskæmisk attak eller apopleksi) på grund af en midlertidig afbrydelse af

blodforsyningen til hjernen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det til lægen, før du får Kengrexal:

hvis du har eller kan have en forøget risiko for blødning, hvis du f.eks. har en medicinsk

tilstand, der påvirker blodets størkningsevne (koagulation) eller en anden medicinsk tilstand, der

kan øge risikoen for blødning, såsom en nylig alvorlig skade, nylig operation, tidligere

hjerneblødning eller blodprop i hjernen (TIA) eller nylig blødning i maven eller tarmene.

du har nedsat nyrefunktion eller kræver dialyse.

du nogensinde har haft en allergisk reaktion på Kengrexal eller et af dets indholdsstoffer.

du har åndedrætsbesvær, såsom astma.

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Børn og unge

Kengrexal bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Kengrexal

Du kan få acetylsalicylsyre (ASA), når du behandles med Kengrexal eller en anden type

trombocytfunktionshæmmende medicin (f.eks. clopidogrel), før og efter du behandles med Kengrexal.

Fortæl det til lægen, hvis du tager anden medicin, der kan øge risikoen for bivirkninger, såsom

blødning, herunder blodfortyndende midler (antikoagulantia, f.eks. warfarin).

Graviditet og frugtbarhed

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge

din læge til råds, før du får dette lægemiddel. Kengrexal bør ikke anvendes under graviditet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kengrexals virkning aftager hurtigt, og det vil sandsynligvis ikke påvirke din evne til at køre bil og

betjene maskiner.

Kengrexal indeholder natrium og sorbitol

Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse typer sukker, skal du fortælle det til din læge, før du

får dette lægemiddel.

Denne medicin indeholder mindre end 23 mg natrium pr. hætteglas og er derfor stort set ”natriumfri”.

3.

Sådan får du Kengrexal

Din behandling med Kengrexal overvåges af en læge med erfaring i pleje af hjertepatienter. Lægen

bestemmer, hvor meget Kengrexal du får, og forbereder medicinen.

Kengrexal er beregnet til injektion efterfulgt af infusion (drop) i en vene. Den dosis, der gives,

afhænger af din vægt. Den anbefalede dosis er:

30 mikrogram pr. kilogram legemsvægt ved injektion straks efterfulgt

4 mikrogram pr. kilogram legemsvægt pr. minut ved infusion (drop) i mindst 2 timer. Lægen

bestemmer, om du behøver at blive behandlet i længere tid.

Hvis du har fået for meget Kengrexal

Du får denne medicin af sundhedspersonale. Din læge beslutter, hvordan du skal behandles, og vil

bl.a. stoppe lægemidlet og overvåge dig for tegn på bivirkninger.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis der forekommer bivirkninger, kan de kræve lægehjælp.

Fortæl det

straks

til lægen, hvis du bemærker noget af følgende:

Blødning hvor som helst i kroppen. Blødning er en almindelig bivirkning ved behandling med

Kengrexal (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer). Blødning kan være alvorlig, og der

er rapporteret dødsfald.

Allergisk reaktion (hududslæt, kløe, spænding i/hævelse af hals, hævelse af tunge eller læber,

åndedrætsbesvær). En allergisk reaktion er en sjælden bivirkning ved behandling med

Kengrexal (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer), men kan være alvorlig.

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Mindre blå mærker kan forekomme overalt på kroppen (herunder også små røde mærker på huden

eller ved injektionsstedet under huden, der medfører hævelse). Kortåndethed (dyspnø), blødning, der

medfører mindre blodvolumen eller færre røde blodlegemer, væske fra injektions- eller kateterstedet.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Blødning, væske omkring hjertet, blod i brysthulen eller næseblod, blødning i mave-tarm-kanalen, i

maven eller i urinen eller fra injektions- eller kateterstedet. Andre ikke almindelige bivirkninger

omfatter nedsat nyrefunktion, der medfører øget blodkreatinin, variationer i blodtryk og hududslæt.

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Blødning, der medfører færre blodplader eller anæmi, blødning i øjet, hjernen (herunder også

hjerneblødning), hofterne og lungerne, blødning fra sår, alvorlige allergiske reaktioner og hævelser i

ansigtet.

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

Blødning under huden eller omkring øjet, infektion af steder, der bløder, kraftig menstruation,

blødning fra penis, ørerne eller eksisterende hudtumorer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det

nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og kartonen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Rekonstitueret opløsning: Pulveret skal rekonstitueres straks inden fortynding og anvendelse. Må ikke

opbevares i køleskab.

Fortyndet opløsning: Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet anvendes straks, medmindre

rekonstitutions-/fortyndingsmetoden udelukker risiko for mikrobiologisk kontaminering. Hvis det ikke

anvendes straks, er opbevaringstid og -forhold før anvendelse brugerens eget ansvar.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kengrexal indeholder:

Aktivt stof: cangrelor. Hvert hætteglas indeholder 50,0 mg cangrelor.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, sorbitol og natriumhydroxid til justering af pH.

Udseende og pakningsstørrelser

Pulver til koncentrat til injektions- og infusionsvæske, opløsning, i et hætteglas af glas.

Kengrexal er et hvidt til offwhite frysetørret pulver.

Kengrexal fås i pakninger med 10 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Fremstiller

Hälsa Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

48155 Münster

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +32475305452

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Teл.: + 359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +32475305452

Česká republika

Chiesi CZ s.r.o.

Tel: +420 261221745

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: +36-1-4291060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +49-(0) 2404/553-01

Nederland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +32475305452

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: +43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Ελλάδα

Chiesi Hellas AEBE

Τηλ: + 30 210 6179763

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Ferrer Farma, S.A.

Tel: +34 93 600 3700

Polska

Chiesi Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Bioprojet Pharma

+33 (0)1 47 03 66 33

Portugal

Ferrer Portugal, S.A

Tel: +351 214449600

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Ltd

Tel: + 44 0161 4885555

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Κύπρος

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Τηλ: + 39 0521 2791

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tlf: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Chiesi Ltd

Tel: + 44 0161 4885555

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Kengrexal skal administreres af en læge med erfaring i enten akut koronar pleje eller koronare

interventionsprocedurer og er beregnet til anvendelse i særlige akutte tilfælde eller i særlige tilfælde på

hospitalet.

Dosering

Den anbefalede dosis Kengrexal til patienter, som får PCI, er en 30 mikrogram/kg intravenøs bolus

straks efterfulgt af 4 mikrogram/kg/min. intravenøs infusion. Bolus og infusion skal iværksættes før

proceduren og fortsættes i mindst 2 timer eller under hele proceduren, hvad der end er længst. Efter

lægens skøn kan infusionen fortsættes i i alt 4 timer. Se pkt. 5.1.

Ved kronisk behandling skal patienter overføres til oral P2Y

-behandling. Der skal gives en

belastningsdosis oral P2Y

-behandling (clopidogrel, ticagrelor eller prasugrel) straks efter seponering

af cangrelorinfusionen. Alternativt kan der administreres en belastningsdosis ticagrelor eller prasugrel,

men ikke clopidogrel, op til 30 minutter, før infusionen er slut, se pkt. 4.5.

Instruktioner for forberedelse

Der skal anvendes aseptiske procedurer til forberedelse af Kengrexal.

Pulveret skal rekonstitueres straks inden fortynding og anvendelse. Hvert 50 mg/hætteglas

rekonstitueres ved tilsætning af 5 ml sterilt vand til injektion. Drej forsigtigt rundt, indtil alt materiale

er opløst. Undgå voldsom blanding. Lad eventuelt skum forsvinde. Kontrollér, at hætteglassets indhold

er helt opløst, og at det rekonstituerede materiale er en klar, farveløs til lysegul opløsning.

Må ikke bruges uden fortynding. Før administration skal hvert rekonstitueret hætteglas fortyndes

yderligere med 250 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, eller glucose

(5 %) injektionsvæske, opløsning.

Lægemidlet skal inspiceres visuelt for partikelmateriale efter rekonstitution.

Kengrexal administreres som en vægtbaseret behandling, der består af en intravenøs startbolus

efterfulgt af en intravenøs infusion. Bolus og infusion skal administreres fra infusionsvæsken,

opløsning.

Træk 5 ml fra et rekonstitueret hætteglas, og fortynd yderligere ved tilsætning til 250 ml

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, eller glucose (5 %) injektionsvæske,

opløsning. Bland posen grundigt. Denne opløsning genererer en koncentration på 200 mikrogram/ml

og bør være tilstrækkelig til mindst 2 timers dosering efter behov. Patienter, som vejer 100 kg og

derover, skal have mindst 2 poser.