Keeper Total S

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Keeper Total S Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 7 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Keeper Total S Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49-118
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

• Både blade

og rødder

bekæmpes

• Jorden kan

sås / plantes

efter 2 uger

• Til bede,

gangarealer,

indkørsler

3 liter

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation

DK84109754B

Må kun anvendes til visse former for ukrudts-

bekæmpelse samt nedvisning.

Ukrudts-

middel

Total S

Total S

BEMÆRK

• Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

• Foretag ikke ukrudts bekæmpelsen i perioder med frost.

• Optimal effekt opnås når behandlingen udføres ved temperaturer over 12°C.

• Foretag kun behandlingen med Keeper Total S i stille vejr.

• Fuld effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen.

Ukrudtsmiddel nr. 49-118.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Analyse: Glyphosat: 7,2 g/l (1 % w/w).

Indhold: 3 liter

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år

efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver: Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup, Danmark

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

www.bayergarden.dk

• Færdigblandet og klar til brug.

• Let at anvende. Ved hjælp af den lange slange kommer du nemt ind til

selv de sværeste områder

• Let at bære og enkel at anvende med dens ergonomiske håndtag.

Tag fat

i den røde

spids under

aftrækkeren

og hiv

slangen ud

Fjern

beskyttelses-

kappen og

fjern skrue-

låget. Klik

slangen på.

Drej spidsen af

sprayhåndtaget

til den position,

du ønsker. Nu

kan du begynde

at spraye.

Sæt spidsen

tilbage på

positionen “off”

og indsæt spray-

håndtaget på

bagsiden af

flasken igen. Lad

slangen sidde på

sprayhåndtaget.

Fjern delvist

etiket bag på

flasken for at

få adgang til

spray-

håndtaget.

DOSERING

Den anvendte dosering afhænger af størrelsen på de ukrudts-

planter, som skal bekæmpes. Jo større ukrudt jo flere

pumpeslag – se tabel.

100 cm

Ukrudtets størrelse (diameter)

30 cm

50 cm

Antal pumpeslag

Keeper Total S mod ukrudt

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til: Ukrudtsbekæmpelse på parkerings-

arealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og

udyrkede arealer. Til nedvisning af græsplæner og planter i

private haver. Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1

måned før høst og om efteråret efter høst. Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening

af vandmiljøet med produket eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer. Førstehjælp: Ved hudkontakt vaskes

med vand og sæbe. Kommer stoffet i øjnene skylles grundig

med vand. Ved fortsat irritation søg læge.

Se Sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Brugsanvisning

Hvor: Keeper Total S anvendes overalt hvor mindre bestande af

ukrudt skal bekæmpes. Undgå at produktet kommer i kontakt med

planter, som ønskes bevaret. Meget effektivt selv på vanskeligt

ukrudt som kvik, skvalderkål, brændenælde og bjørneklo.

Anvend ikke i græsplænen.

Hvornår: Bedst virkning opnås i tørvejr, når ukrudtet er i god vækst

og uden udsigt til regn. Vanskeligt ukrudt som kvik, skvalderkål,

mælkebøtte etc. bør have 15-20 cm tilvækst før behandling.

Hvordan: Keeper Total S optages gennem plantens grønne

dele og transporteres af saftstrømmen til rødder og under-

‘jordiske udløbere, som således bekæmpes. De behandlede

dele visner ned i løbet af 2 uger. Keeper Total S nedbrydes

hurtigt i jorden, og allerede efter 14 dage kan der sås radiser,

salat og andre havefrø. På arealer med belægning af sand,

grus, fliser, sten o. lign. må der kun sprøjtes på ukrudtet.

Undgå at ramme arealet uden om ukrudtet.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for affalds-

håndtering (P501): Tom emballage og rester kan bort-

skaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

ÅBNES HER!

5-6-2018

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA takes action against 53 websites marketing unapproved opioids as part of a comprehensive effort to target illegal online sales

FDA announced that it has warned nine online networks, operating a total of 53 websites, that they must stop illegally marketing potentially dangerous, unapproved and misbranded versions of opioid medications, including tramadol and oxycodone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-5-2018

May 10, 2018: South Carolina Couple Sentenced to a Total of 138 Months in Prison for Trafficking Counterfeit Goods, Including Misbranded Pet Medicine

May 10, 2018: South Carolina Couple Sentenced to a Total of 138 Months in Prison for Trafficking Counterfeit Goods, Including Misbranded Pet Medicine

May 10, 2018: South Carolina Couple Sentenced to a Total of 138 Months in Prison for Trafficking Counterfeit Goods, Including Misbranded Pet Medicine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.