Keeper L Langtidsvirkende

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Keeper L Langtidsvirkende Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l glyphosat; 40 g/l diflufenican
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Keeper L Langtidsvirkende Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

4

Varmista, että pakkauksen

korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,

että tiiviste valuu pyöreään

annostelukammioont

Vähentääksesi tiivisteen

määrääannostelukammiossa

käännä pullo varovasti

pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean

määrän, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-

kia ja kierrä se auki

Kaada mitattu neste ruiskun

säiliöön (älä purista pulloa

kun kaadat) ja kierrä korkki

takaisin kiinni

DOSERING

Sørg for at hætten er skruet fast på fl asken.

Vip forsigtigt fl asken, så væsken løber ind

i det runde doseringskammer.

Dosering

4

Varmista, että pakkauksen

korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,

että tiiviste valuu pyöreään

annostelukammioont

Vähentääksesi tiivisteen

määrääannostelukammiossa

käännä pullo varovasti

pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean

määrän, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-

kia ja kierrä se auki

Kaada mitattu neste ruiskun

säiliöön (älä purista pulloa

kun kaadat) ja kierrä korkki

takaisin kiinni

DOSERING

For at reducere mængden af væsken

i doseringskammeret, vippes fl asken

forsigtigt tilbage, så den overskydende

væske hældes tilbage i fl asken.

4

Varmista, että pakkauksen

korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,

että tiiviste valuu pyöreään

annostelukammioont

Vähentääksesi tiivisteen

määrääannostelukammiossa

käännä pullo varovasti

pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean

määrän, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-

kia ja kierrä se auki

Kaada mitattu neste ruiskun

säiliöön (älä purista pulloa

kun kaadat) ja kierrä korkki

takaisin kiinni

DOSERING

Stil fl asken lodret, tryk ned og drej

på hætten for at åbne fl asken.

4

Varmista, että pakkauksen

korkki on tiukasti kiinni.

Kallista pulloa varovasti niin,

että tiiviste valuu pyöreään

annostelukammioont

Vähentääksesi tiivisteen

määrääannostelukammiossa

käännä pullo varovasti

pystyasentoon, jolloin tiiviste

valuu takaisin pulloon

Kun olet mitannut oikean

määrän, laita pullo

pystyasentoon, paina kork-

kia ja kierrä se auki

Kaada mitattu neste ruiskun

säiliöön (älä purista pulloa

kun kaadat) ja kierrä korkki

takaisin kiinni

DOSERING

Hæld den opmålte væske ned i sprøjtetanken

som vist (tryk ikke på fl asken, mens der hældes).

Skru hætten på fl asken igen.

bait box

rodenticide

rodenticide

place or set

bait glue trap ant bait

bait (1)

bait (2)

bait

syringe

paint-on

put in pot

scatter

website address

evaporate

duster

scatter

scatter

scatter

scatter

(box)

(hand)

(bottle)

(applicator)

pour

sprayer

sprayer

sprayer

sprayer

sprayer

(watering can)

(large) (small)

(can)

(nozzle)

(atomizer)

applicator

applicator

(carriage)

200 ml

koncentrat

Holder arealet

ukrudtsfrit

i 3-4 mdr.

Bekæmper alt

ukrudt – blade

& rødder

Forhindrer nyt ukrudt

i at spire

frem

Bemærk:

Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

Optimal effekt opnås, når behandlingen

foretages på fugtig jord, og gerne efterfulgt

af regn (dog først efter 6 timer).

Optimal effekt opnås, når behandlingen

udføres ved temperaturer over 12°C.

Undgå at produktet gennem f.eks. vinddrift

eller ved direkte sprøjtning kommer i kontakt

med planter, som ønskes bevaret.

Såning og genplantning kan foretages 3-6

måneder efter behandlingen.

Jorden må ikke bearbejdes med hakke eller

rive efter behandlingen, da den ukrudts-

bekæmpende ”fi lm” på jordoverfl aden derved

ødelægges.

Må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson.

Efter brug skylles sprøjten grundigt.

Middeltype: Suspensionskoncentrat

Indeholder: Difl ufenican: 40 g/l (3,4 % w/w).

Glyphosat 250 g/l (28,9 % w/w)

Indhold: 200 ml

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart

i mindst 2 år efter produktionsdatoen.

Produktionsdato er påtrykt emballaben.

Batch nr. er påtrykt emballagen.

Ukrudtsmiddel nr. 579-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler samt plantebeskytt-

elsesmiddelforordningen 1107/2009.

Registeringshaver:

SBM Développement S.A.S, Les 4M,

1 11 Chemin du Petit Bois,

69130 Ecully, Frankrike

Importør:

SBM Life Science AB, Box 13,

245 21 Staffanstorp, Sverige,

57560020

200 ml Rækker til 645 m

2

200 ml Rækker til 645 m

200 ml Rækker til 645 m

200 ml Rækker til 645 m

Keeper L Langtidsvirkende

Ukrudtsmiddel.

Anvendes overalt, hvor man ønsker at bekæmpe

ukrudt og bevare arealet ukrudtsfrit i nogle måneder.

Bekæmper alt vanskeligt ukrudt og dets rodnet, herunder

mælkebøtter, skvalderkål, brændenælde, kvik osv.

Langtidsvirkende – forhindrer spiring af nyt ukrudt i op til 3-4 mdr.

Midlet må ikke anvendes på græsplæner.

Dyr og mennesker kan færdes frit på behandlede områder, når midlet er tørret ind.

DK84054216D

Brugsanvisning

Hvor: Alle steder, hvor ukrudt er et problem, dvs terrasser, bede, mellem beplantninger etc.

Sprøjt kun på ukrudtet og på revnerne mellem fl iserne, hvor nyt ukrudt kan fremspire.

Hvornår: Når ukrudtet er i god vækst. Bedst i det tidlige forår (små ukrudtsplanter). Derefter

vil arealet være ukrudtsfrit i mindst 3 måneder.

Hvordan: Keeper L indeholder 2 aktive stoffer, hvoraf det ene slår det ukrudt, der er fremspiret

ihjel, mens det andet aktive stof danner en usynlig ”fi lm” på jordens overfl ade, som forhindrer

nye frø i at spire. Ukrudt visner efter 1-2 uger.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle,

fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove,

havegange og terrasser. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakafl øb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Ukrudts-

middel

Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i private

haver herunder indkørsler,

fortove, havegange

og terrasser.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler (P501). Rester skal afl everes til den

kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-

professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

DOSERINGSTABEL:

Ukrudt

Spredeudstyr

Rækkeevne

Keeper L mængde

Vand i sprøjten

10 m

3 ml

1 liter

50 m

15 ml

5 liter

100 m

30 ml

10 liter

En- og tokim-

blade planter

Sprøjte

DK84120006C

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver

herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Holder arealet

ukrudtsfrit

i 3-4 mdr.

Bekæmper alt

ukrudt – blade

& rødder

Forhindrer

nyt ukrudt i

at spire frem

200 ml koncentrat

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes

og anvendes af ikke-professionelle, fx private

haveejere, og kræver ikke autorisation.

DK84120006C

200 ml

Rækker til 645 m

2

DK84117137D

Middeltype: Suspensionskoncentrat

Indeholder: Diflufenican: 40 g/l (3,4 % w/w).

Glyphosat : 250 g/l (28,9 % w/w)

Indhold: 200 ml

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter

produktionsdatoen.

Produktionsdato er påtrykt emballaben.

Batch nr. er påtrykt emballagen.

Ukrudtsmiddel nr. 579-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Registeringshaver: SBM Développement S.A.S, Les 4M, 1

11 Chemin du

Petit Bois, 69130 Ecully, Frankrike. Importør: SBM Life Science AB,

Box 13,

245 21 Staffanstorp, Sverige,

57560020

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle,

fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Behandlingen er regnfast efter 6 timer.

Optimal effekt opnås, når behandlingen foretages på fugtig

jord, og gerne efterfulgt af regn (dog først efter 6 timer).

Optimal effekt opnås, når behandlingen udføres ved

temperaturer over 12°C.

Undgå at produktet gennem f.eks. vinddrift eller ved

direkte sprøjtning kommer i kontakt med planter, som

ønskes bevaret.

Såning og genplantning kan foretages 3-6 måneder efter

behandlingen.

Jorden må ikke bearbejdes med hakke eller rive efter

behandlingen, da den ukrudtsbekæmpende ”film” på

jordoverfladen derved ødelægges.

Må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson.

Efter brug skylles sprøjten grundigt.

Bemærk:

Åbn her for brugsanvisning!

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges

for ikke at bringe menneskers sund

-

hed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarende virkninger for

vandlevende organismer (H410). Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler,

fortove, havegange og terrasser. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Anvendes overalt, hvor man ønsker at bekæmpe ukrudt

og bevare arealet ukrudtsfrit i nogle måneder.

Bekæmper alt vanskeligt ukrudt og dets rodnet,

herunder mælkebøtter, skvalderkål, brændenælde,

kvik osv.

Langtidsvirkende - forhindrer spiring af nyt ukrudt

i op til 3-4 mdr.

Midlet må ikke anvendes på græsplæner.

Dyr og mennesker kan færdes frit på behandlede

områder, når midlet er tørret ind.

BRUGSANVISNING:

Hvor:

Alle steder, hvor ukrudt er et problem, dvs terrasser, bede,

mellem beplantninger etc. Sprøjt kun på ukrudtet og på

revnerne mellem fliserne, hvor nyt ukrudt kan fremspire.

Hvornår:

Når ukrudtet er i god vækst. Bedst i det tidlige forår (små

ukrudtsplanter). Derefter vil arealet være ukrudtsfrit i op

til 3 måneder.

Hvordan:

Keeper L indeholder 2 aktive stoffer, hvoraf det ene slår

det ukrudt, der er fremspiret ihjel, mens det andet aktive

stof danner en usynlig ”film” på jordens overflade, som

forhindrer nye frø i at spire. Ukrudt visner efter 1-2 uger.

DOSERINGSTABEL:

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med nationale regler (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Rækkeevne

Mængde

Vand i sprøjten

10 m

3 ml

1 liter

50 m

15 ml

5 liter

100 m

30 ml

10 liter

Ukrudt

En- og

tokimblade

planter

Spredeudstyr

Sprøjte

29-11-2018

Glyphosate: ANSES launches a comparative assessment with the available alternatives

Glyphosate: ANSES launches a comparative assessment with the available alternatives

Following the five-year re-approval of this active substance at European level in December 2017, ANSES is reassessing marketing authorisations for products containing glyphosate. For products for which an application for authorisation or re-authorisation has been submitted, the Agency will carry out a comparative assessment with the available alternatives. For each glyphosate-based product, all uses for which there is an alternative that meets the substitution criteria will therefore be prohibited.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

15-11-2018

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The scope of application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133 is for food and feed uses, import and processing of genetically modified (GM) maize MZHG0JG in the European Union. Maize MZHG0JG was developed to confer tolerance to the herbicidal active substances glyphosate and glufosinate‐ammonium. The molecular characterisation data and bioinformatic analyses do not identify issues requiring food/feed safety assessment. None of the identified differences in the agronomic/phenotypic and com...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.