KAY FRYER CLEANSER

Primær information

 • Handelsnavn:
 • KAY FRYER CLEANSER
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • KAY FRYER CLEANSER
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 112216E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

1 / 10

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

KAY FRYER CLEANSER

Produkt kode

112216E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Rengøringsmiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhversmæssig brug.

Information om fortyndning

Produktet sælges klar til anvendelse.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Ovn- og grillrengøringsmiddel. Manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 91 (Belgien)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

+32 13 67 06 91 (Belgien)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

05.05.2014

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Ikke et farligt stof eller blanding.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

2 / 10

Ikke et farligt stof eller blanding.

Tillægsmærkning:

Særlig mærkning af visse

blandinger

Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Bemærkninger

Ingen farlige indholdsstoffer i henhold til Forordning (EU) nr.

1907/2006

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Carbonoxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

3 / 10

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal

bortskaffes i henhold til de lokale regler. Indånd ikke dampe i

tilfælde af brand og/eller eksplosion.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Tillad ikke kontakt med jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand.Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller saml

det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Vask hænder grundigt efter brug. Brug kun med tilstrækkelig

ventilation.

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 50 °C

7.3 Særlige anvendelser

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

4 / 10

Særlige anvendelser

Ovn- og grillrengøringsmiddel. Manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

En komponent i dette produkt kan nedbrydes så svovlbrinte (H2S)

produceres. H2S-koncentrationerne i produktes væskefase er <

0.1% (1000ppm). Koncentrationer i frirum over væsken kan

variere.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelt råd

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: pulver

Farve

: hvid

Lugt

: lugtfri

pH-værdi

7.0 - 8.0, 1 %

Flammepunkt

ikke anvendelig, Understøtter ikke forbrænding.

Lugttærskel

ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt

ingen data tilgængelige

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

5 / 10

Fordampningshastighed

ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof,

luftart)

ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

ingen data tilgængelige

Damptryk

ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

ingen data tilgængelige

Relativ massefylde

2.45 - 2.55

Vandopløselighed

uopløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

ingen data tilgængelige

Termisk spaltning

ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk

ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

ingen data tilgængelige

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

ingen data tilgængelige

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Carbonoxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

6 / 10

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Toksicitet

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Ingen hudirritation

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Ingen øjenirritation

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Ikke klassificerbart som et humant kræftfremkaldende stof.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

7 / 10

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: ingen data tilgængelige

12.2 Persistens og nedbrydelighed

ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

ingen data tilgængelige

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for

bortskaffelse eller forbrænding. Hvis genanvendelse ikke er

praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale

regulativer. Bortskaf affald til en godkendt

affaldsbortskaffelsesfacilitet.

Forurenet emballage

: Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller

bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke genbruges.

Europæisk Affalds Katalog

: 200129* - Detergenter indeholdende farlige stoffer

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

8 / 10

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Lufttransport (IATA)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

Registeringsnummer

2253985

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

9 / 10

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Ikke afhængighedsstof

Indånding

Ikke afhængighedsstof

Ikke afhængighedsstof

Øjne

Ikke afhængighedsstof

vandmiljø

Ikke afhængighedsstof

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Ovn- og grillrengøringsmiddel. Manuel proces

Use descriptors

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

KAY FRYER CLEANSER

112216E

10 / 10

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-4-2018

Medline Canada, Corp. recalls Remedy Essentials Foaming Cleanser

Medline Canada, Corp. recalls Remedy Essentials Foaming Cleanser

The affected product is contaminated with the bacteria Burkolderia cepacia. Burkolderia cepacia can pose a risk of infections to consumers, especially those with weakened immune systems.

Health Canada

29-3-2018

CHLORHEXIDINE GLUCONATE (Antiseptic Skin Cleanser) Gel [McKesson]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE (Antiseptic Skin Cleanser) Gel [McKesson]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

FORESTHEAL WHIPPING FOA M CLEANSER (Niacinamide) Liquid [BONNE CO.,LTD]

FORESTHEAL WHIPPING FOA M CLEANSER (Niacinamide) Liquid [BONNE CO.,LTD]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

BERBEREX WOUND CLEANSER (Benzethonium Chloride) Liquid [Cosco International, Inc.]

BERBEREX WOUND CLEANSER (Benzethonium Chloride) Liquid [Cosco International, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ACNE WASH DAILY CLEANSER (Salicylic Acid 2.00%) Liquid [Rite Aid]

ACNE WASH DAILY CLEANSER (Salicylic Acid 2.00%) Liquid [Rite Aid]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

QSR HAND SANITIZER (Alcohol) Solution [Kay Chemical Company]

QSR HAND SANITIZER (Alcohol) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

KAY MCD (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Company]

KAY MCD (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CONQUEST (Chloroxylenol) Solution [KAY CHEMICAL CO.]

CONQUEST (Chloroxylenol) Solution [KAY CHEMICAL CO.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MYSTIC (Triclosan) Solution [Kay Chemical Company]

MYSTIC (Triclosan) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

KAY ACTIGEL (Ethanol) Solution [Kay Chemical Company]

KAY ACTIGEL (Ethanol) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

PROACTIV RENEWING CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Gel [The Proactiv Company, LLC]

PROACTIV RENEWING CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Gel [The Proactiv Company, LLC]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

DAILY ACNE CONTROL CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Walgreen Co]

DAILY ACNE CONTROL CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Walgreen Co]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

MYSTIC (Benzalkonium Chloride) Solution [Kay Chemical Company]

MYSTIC (Benzalkonium Chloride) Solution [Kay Chemical Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

ACNE CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Meijer Distribution, INC]

ACNE CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Meijer Distribution, INC]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

CLEAR FUTURE DEEP PORE CLEANSER (Salicylic Acid) Gel [Arbonne International, LLC]

CLEAR FUTURE DEEP PORE CLEANSER (Salicylic Acid) Gel [Arbonne International, LLC]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

SORE MOUTH CLEANSER (Hydrogen Peroxide) Mouthwash [Meijer]

SORE MOUTH CLEANSER (Hydrogen Peroxide) Mouthwash [Meijer]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

OERBEUA PURIFYING CLEANSER FOAM (Glycerin) Liquid [DR.GLODERM]

OERBEUA PURIFYING CLEANSER FOAM (Glycerin) Liquid [DR.GLODERM]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

SECURA PERSONAL CLEANSER (Benzethonium Chloride) Spray [Smith Nephew Medical Ltd]

SECURA PERSONAL CLEANSER (Benzethonium Chloride) Spray [Smith Nephew Medical Ltd]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ACNE CLEANSER AWAKEN BY QUALITY CHOICE (Salicylic Acid 2.00%) Liquid [Quality Choice]

ACNE CLEANSER AWAKEN BY QUALITY CHOICE (Salicylic Acid 2.00%) Liquid [Quality Choice]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

28 REMEDY ACNE PORE DEEP CLEANSER (Salicylic Acid) Gel [NoTS Co.,Ltd]

28 REMEDY ACNE PORE DEEP CLEANSER (Salicylic Acid) Gel [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

GLO SKIN BEAUTY CLEAR SKIN CLEANSER Liquid [Hayden Caleel LLC]

GLO SKIN BEAUTY CLEAR SKIN CLEANSER Liquid [Hayden Caleel LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

STOKO SP. ANTIBACTERIAL CLEANSER (Triclosan) Liquid [Deb USA, Inc.]

STOKO SP. ANTIBACTERIAL CLEANSER (Triclosan) Liquid [Deb USA, Inc.]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

ZAPZYT ACNE WASH CLEANSER (Salicylic Acid) Gel [Focus Consumer Healthcare, LLC]

ZAPZYT ACNE WASH CLEANSER (Salicylic Acid) Gel [Focus Consumer Healthcare, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

YOURGOODSKIN CALMING CLEANSER (Salicylic Acid) Cream [BOOTS RETAIL USA INC]

YOURGOODSKIN CALMING CLEANSER (Salicylic Acid) Cream [BOOTS RETAIL USA INC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

DAILY ACNE CONTROL CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Kroger Inc]

DAILY ACNE CONTROL CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Kroger Inc]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

SINUS CLEANSER (Sinus Relief) Liquid [Vitality Works, Inc.]

SINUS CLEANSER (Sinus Relief) Liquid [Vitality Works, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

ACNE CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [DOLGENCORP, LLC]

ACNE CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [DOLGENCORP, LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

NITROGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

NITROGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OXYGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

OXYGEN Gas [CEE-KAY SUPPLY, INC.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL II (Benzoyl Peroxide) Gel [Allure Labs, Inc.]

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL II (Benzoyl Peroxide) Gel [Allure Labs, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL I (Benzoyl Peroxide ) Gel [Allure Labs, Inc.]

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL I (Benzoyl Peroxide ) Gel [Allure Labs, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ACNE CLEANSER W/ SALICYLIC ACID (Salicylic Acid) Cream [Allure Labs, Inc]

ACNE CLEANSER W/ SALICYLIC ACID (Salicylic Acid) Cream [Allure Labs, Inc]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

RENOWN ANTIBACTERIAL FOAM CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Interline Brands, Inc.]

RENOWN ANTIBACTERIAL FOAM CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Interline Brands, Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

KELSAN ANTIMICROBIAL LTION SKIN CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Kel-San, Inc.]

KELSAN ANTIMICROBIAL LTION SKIN CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Kel-San, Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

ANTISEPTIC LTION CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Pro-Link, Inc.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

ACNE CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Wal-Mart Stores, Inc]

ACNE CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Cream [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

HILLYARD NT PEACH ANTIMICROBIAL FOAM CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Hillyard GMP]

HILLYARD NT PEACH ANTIMICROBIAL FOAM CLEANSER (Chloroxylenol) Liquid [Hillyard GMP]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed