Karidox

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Karidox 10% oral opløsning til brug i drikkevand
 • Dosering:
 • 10%
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning til brug i drikkevand
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Karidox 10% oral opløsning til brug i drikkevand
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Fjerkræ, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41051
 • Sidste ændring:
 • 23-02-2018

Produktresumé

2. maj 2013

PRODUKTRESUMÉ

for

Karidox, oral opløsning til brug i drikkevand

0.

D.SP.NR

25099

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Karidox

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Sammensætning pr. ml:

Aktivt stof: 100 mg doxycyclin (svarende til 116,0 mg doxycyclinhyclat)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning til anvendelse i drikkevand.

Klar, tyk brungul opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kyllinger (slagtekyllinger) og svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Kyllinger (Slagtekyllinger)

Forebyggelse og behandling af kronisk respiratorisk sygdom (CRD) og mycoplasmose

forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for doxycyclin.

Svin

Forebyggelse af klinisk respiratorisk sygdom forårsaget af Pasteurella multocida og

Mycoplasma hyopneumoniae, der er følsomme over for doxycyclin.

Tilstedeværelsen af sygdommen i besætningen skal påvises, før der indledes en

behandling.

41051_spc.doc

Side 1 af 6

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tetracycliner.

Må ikke anvendes i tilfælde af resistens over for tetracyliner.

Må ikke anvendes til dyr med hepatisk dysfunktion.

4.4.

Særlige advarsler

Som konsekvens af sygdom kan optagelsen af lægemidler hos dyr ændres. I tilfælde af

utilstrækkelig indtagelse af vand, bør dyrene behandles parenteralt.

I tilfælde af ændring i indtagelse af foder eller vand, bør koncentrationerne justeres

svarende til den anbefalede dosis.

Må ikke administreres til æglæggende høns.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Undgå administration via drikkeudstyr der er oxyderet .

Langvarig eller gentagen brug af produktet frarådes.

Anvendelsen bør baseres på følsomheden af bakterier fra det sygdomsramte dyr i

besætningen. Alternativt kan brugen baseres på regional og lokal erhvervet erfaring.

Brug af præparatet bør tage hensyn til officiel og lokal antibiotikapolitik.

Uhensigtsmæssig brug af produktet kan øge prævalensen af bakterier, der er resistente over

for doxycyclin, og kan reducere effekten af behandling med tetracycliner på grund af

muligheden for krydsresistens.

På grund af sandsynligheden for variabilitet (tid, sted) i bakteriers følsomhed over for

doxycyclin anbefales det stærkt at tage bakteriologiske prøver og følsomhedstest for

mikroorganismer fra syge fugle på bedriften.

En høj resistensrate af E. coli, isoleret fra kyllinger, over for tetracycliner, er dokumenteret.

Derfor bør lægemidlet kun anvendes til behandling af infektioner forårsaget af E. coli, efter

at der er udført følsomhedstest.

Da målpatogenerne måske ikke udryddes, bør medicinering derfor kombineres med god

håndteringspraksis, dvs. god hygiejne, korrekt ventilation samt ingen overbelægning..

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Tetracycliner kan i sjældne tilfælde fremkalde fotosensibilitet og allergiske reaktioner.

Produktet må ikke håndteres i tilfælde af overfølsomhed over for tetracycliner.

Der skal bæres arbejdstøj, handsker og godkendte sikkerhedsbriller.

Dette produkt er en syre og kan virke irriterende. Kontakt med hud og øjne skal undgås. I

tilfælde af kontakt med huden skal området øjeblikkelig renses med rigelige mængder

vand. I tilfælde af kontakt med øjnene skal de øjeblikkelig skylles med rigelige mængder

vand, og der skal søges lægehjælp.

Der må ikke ryges, spises eller drikkes i forbindelse med håndtering af dette produkt.

Produktet kan være skadeligt ved hudkontakt og inhalering og kan give øjenirritation.

I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der søges lægehjælp, og lægen skal se

produktetiketten.

Hvis der opstår symptomer, f.eks. et hududslæt, skal der omgående søges lægehjælp.

Hævelse af ansigtet, læberne eller øjnene eller åndedrætsbesvær er de mest alvorlige tegn,

på en overfølsomhedsreaktion og kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Andre forsigtighedsregler

41051_spc.doc

Side 2 af 6

4.6

Bivirkninger

Der kan opstå allergiske reaktioner og lysfølsomhed. Den intestinale flora kan blive

påvirket, hvis behandlingen er meget langvarig, og dette kan medføre mave-tarm

problemer. Behandlingen bør seponeres, hvis der er mistanke om bivirkninger.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes under drægtighed eller laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Absorptionen af doxycyclin kan blive reduceret ved tilstedeværelsen af høje mængder af

calcium, jern, magnesium eller aluminium i foderet. Må ikke administreres sammen med

antacida, kaolin og jernpræparater.

Må ikke administreres sammen med baktericide antibiotika.

Produktets opløselighed er afhængig af pH, og det vil bundfælde, hvis det blandes i en

alkalisk opløsning.

Må ikke administreres sammen med mælkeerstatninger.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til administration via drikkevand.

Kyllinger (Slagtekyllinger): 11.5 – 23 mg doxycyclinhyclat/kg legemsvægt/dag, svarende til

0.1 - 0.2 ml KARIDOX pr. kg legemsvægt i 3 - 5 på hinanden følgende dage.

Svin: 11.5 mg doxycyclinhyclat/kg legemsvægt/dag, svarende til 0.1 ml KARIDOX pr. kg

legemsvægt i 5 på hinanden følgende dage.

Baseret på den anbefalede dosis, antallet og vægten af dyr, som skal behandles, skal den

nøjagtige daglige mængde KARIDOX beregnes efter den følgende formel:

X ml

KARIDOX/kg

legemsvægt/dag

Gennemsnitlig

legemsvægt

(kg) af dyr,

som skal

behandles

= X ml

KARIDOX

pr. l

drikkevand

Gennemsnitlig daglig indtagelse af vand (l) pr. dyr

For at sikre korrekt dosering

og undgå underdosering

skal legemsvægten fastlægges så

nøjagtigt som muligt.

Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyr kliniske tilstand. For at opnå korrekt dosering

skal koncentrationen i drikkevand muligvis justeres.

Det anbefales at benytte vejeudstyr med en passende kalibrering, hvis der anvendes

delpakninger. Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet således, at al medicin

konsumeres i løbet af 24 timer. Friskt, medicineret drikkevand bør klargøres en gang i døgnet.

Det anbefales at klargøre en koncentreret for-opløsning – cirka 100 gram lægemiddel pr. liter

drikkevand – og om nødvendigt fortynde den yderligere til terapeutiske koncentrationer.

Alternativt

koncentrerede

opløsning

anvendes

proportionalt

vandmedicineringsudstyr.

Medicineret vand skal være den eneste drikkekilde.

Det resterende medicinerede vand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale

myndighedskrav.

41051_spc.doc

Side 3 af 6

Hvis der ikke ses forbedringer i de kliniske tegn i behandlingsperioden, skal diagnosen

revurderes, og behandlingen ændres.

4.10

Overdosering

Der foreligger ingen tilgængelige data.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Kyllinger (slagtekyllinger):

7 dage.

Svin:

7 dage.

Æg:

Må ikke anvendes til æglæggende fugle, hvis æg er

bestemt til menneskeføde.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Tetracycliner

ATCvet-kode: QJ01AA02

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Doxycyclin er et bakteriostatisk middel, der fungerer ved at gribe ind i den bakterielle

proteinsyntese hos følsomme arter.

Doxycyclin er et halvsyntetisk tetracyclin, som er afledt af oxytetracyclin. Det binder sig

reversibelt til underenheden 30S af det bakterielle ribosom og blokerer herved bindingen

mellem aminoacyl-tRNA (transfer-RNA) og mRNA-ribosomkomplekset. Dermed

forhindres tilføjelsen af nye aminosyrer til den voksende peptidkæde, hvilket hæmmer

proteinsyntesen.

Doxycyclin virker mod Gram-positive og Gram-negative bakterier.

Virkningsspektrum:

Streptococcus spp.

Staphylococcus aureus

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Salmonella spp.

Pasteurella multocida

Doxycyclins in vitro-følsomhed over for stammer af Pasteurella multocida og Bordetella

bronchiseptica, der er isoleret fra svin, er blevet bestemt ved hjælp af en

pladediffusionsmetode, og over for Mycoplasma hyopneumoniae ved hjælp af en

fortyndingsmetode med MIC90-værdier på henholdsvis 0,517 µg/ml, 0,053 µg/ml og 0,200

µg/ml.

I henhold til NCCLS' standard har stammer, som er følsomme over for doxycyclin, MIC-

værdier mindre end eller lig med 4 µg/ml, og de resistente stammer har MIC-værdier større

end eller lig med 16 µg/ml.

Der er mindst to resistensmekanismer mod tetracycliner. Den vigtigste mekanisme ses som

følge af en reduceret akkumulering af veterinærlægemidlet i cellerne. Dette skyldes enten

oprettelsen af en pumpeeliminationsvej eller en ændring i transportsystemet, som

begrænser optagelsen af tetracyclin. Ændringen i transportsystemet forårsages af

inducerbare proteiner, som er kodificeret i plasmider og transposoner. Den anden

mekanisme ses ved en lavere ribosomaffinitet af tetracyclin-Mg

-komplekset som følge af

41051_spc.doc

Side 4 af 6

kromosomale mutationer. Resistens over for tetracycliner er ikke altid kun et resultat af

behandling med tetracycliner, men kan også være forårsaget af behandling med andre

antibiotika, hvilket fører til udvælgelse af multiresistente stammer, herunder tetracycliner.

Selvom de mindste hæmmende koncentrationer (MIC) synes at være lavere i forbindelse

med doxycyclin end i forbindelse med ældre generationer af tetracycliner, er stammer

resistente overfor et tetracyclin, generelt også resistente over for doxycyclin

(krydsresistens). Både langvarig behandling og behandling i for kort tid og/eller

subterapeutiske doseringer kan medføre antimikrobiel resistens og skal undgås.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Doxycyclin er biotilgængeligt efter oral administration. Når det administreres oralt, opnås

der værdier større end 70 % hos de fleste arter.

Fodring kan begrænse doxycyclins orale biotilgængelighed. Under fastende tilstande er

biotilgængeligheden ca. 10-15 % større, end når dyret fodres.

Doxycyclin fordeles nemt i kroppen, da det er meget fedtopløseligt. Det akkumuleres i

leveren, nyrerne, knoglerne og tarmen. Der sker en enterohepatisk recirkulation. Der opnås

altid en højere koncentration i lungerne end i plasma. Der er set terapeutiske

koncentrationer i væsken i øjenkammeret, myokardium, de reproduktive væv, hjernen og

mælkekirtlerne. Proteinbindingen i plasma er 90-92 %.

40 % af veterinærlægemidlet metaboliseres, og en stor del udskilles via fæces (galdeveje

og tarm), primært som mikrobiologisk inaktive konjugater.

Kyllinger (slagtekyllinger)

Efter oral administration absorberes doxycyclin hurtigt og når maksimumkoncentrationer

) efter ca. 1,5 t. Biotilgængeligheden var ca. 75 %. Tilstedeværelsen af foder i mave-

tarm-kanalen reducerer absorptionen af veterinærlægemidlet. Der opnås en

biotilgængelighed på ca. 60 %, og tiden, til maksimumkoncentrationen nås, er betydelig

længere 3,3 t. (t

Svin

Efter en oral dosis på 10 mg/kg/dag var koncentrationen ved steady state (Css) 1,30 µg/ml,

og plasmaeliminationshalveringstiden (t

) var 7,01 t.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pyrrolidon

Propylenglycol

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre veterinærlægemidler.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning:

15 måneder.

Efter fortynding ifølge anvisning:

24 timer.

Efter første åbning af den indre emballage:

28 dage.

41051_spc.doc

Side 5 af 6

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25º C.

Beskyttes mod lys.

6.5

Emballage

Dette produkt er pakket i høj-densitet-polyethylen-beholdere på 1 l og 5 l. Beholderne er

lukket med et skruelåg af samme materiale med induktionsforsegling.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.

Polígono Industrial La Borda

Mas Pujades, 11-12

08140 – CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

Spanien

Repræsentant

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

41051

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. maj 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. maj 2013

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

41051_spc.doc

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

23-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [RedPharm Drug, Inc]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [RedPharm Drug, Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [JG Pharma Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DOXYCYCLINE MONOHYDRATE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Larken Laboratories, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Larken Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxycycline) Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxycycline) Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

DOXYCYCLINE Capsule [H.J. Harkins Co., Inc.]

DOXYCYCLINE Capsule [H.J. Harkins Co., Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

DOXYCYCLINE Capsule [Mayne Pharma Inc.]

DOXYCYCLINE Capsule [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Doxycycline Monohydrate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DOXYCYCLINE Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

DOXYCYCLINE Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [McKesson Corporation]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Lake Erie Medical DBA Quality Care Products LLC]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DOXYCYCLINE Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

DOXYCYCLINE Capsule [Par Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

MORGIDOX (Doxycycline Hyclate) Capsule [Medimetriks Pharmaceuticals, Inc.]

MORGIDOX (Doxycycline Hyclate) Capsule [Medimetriks Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Proficient Rx LP]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

DOXYCYCLINE (Doxycycline) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

TARGADOX (Doxycycline Hyclate) Tablet [Journey Medical Corporation]

TARGADOX (Doxycycline Hyclate) Tablet [Journey Medical Corporation]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [PuraCap Laboratories LLC Dba Blu Pharmaceuticals]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [PuraCap Laboratories LLC Dba Blu Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Doxycycline vs. Tetracycline

Doxycycline vs. Tetracycline

Title: Doxycycline vs. TetracyclineCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-12-2017

DOXYCYCLINE Capsule [Proficient Rx LP]

DOXYCYCLINE Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

DORYX (Doxycycline Hyclate) Tablet, Delayed Release [Mayne Pharma Inc.]

DORYX (Doxycycline Hyclate) Tablet, Delayed Release [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DOXYCYCLINE Tablet [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

DOXYCYCLINE Capsule [A-S Medication Solutions]

DOXYCYCLINE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Epic Pharma, LLC]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Film Coated [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DOXYCYCLINE Capsule [Prasco Laboratories]

DOXYCYCLINE Capsule [Prasco Laboratories]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Novel Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-11-2017

ACTICLATE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Aqua Pharmaceuticals]

ACTICLATE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Aqua Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ORACEA (Doxycycline) Capsule [Galderma Laboratories, L.P.]

ORACEA (Doxycycline) Capsule [Galderma Laboratories, L.P.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Delayed Release [Mayne Pharma Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Tablet, Delayed Release [Mayne Pharma Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

OKEBO (Doxycycline) Capsule [Encore Dermatology, Inc]

OKEBO (Doxycycline) Capsule [Encore Dermatology, Inc]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

OKEBO (Doxycycline) Capsule [Encore Dermatology Inc.]

OKEBO (Doxycycline) Capsule [Encore Dermatology Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

DOXYCYCLINE Capsule [Cadila Healthcare Limited]

DOXYCYCLINE Capsule [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [DIRECT RX]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

27-10-2017

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Major Pharmaceuticals]

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

DOXYCYCLINE (Doxycycline Hyclate) Tablet, Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule, Gelatin Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE Capsule, Gelatin Coated [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxycycline) Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxycycline) Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxyclycline Hyclate) Tablet, Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

DOXYCYCLINE HYCLATE (Doxyclycline Hyclate) Tablet, Coated [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed