Kaliumklorid "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kaliumklorid "SAD" 75 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 75 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kaliumklorid "SAD" 75 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16224
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kaliumklorid SAD, oral opløsning

1 mmol/ml

Kaliumchlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Kaliumklorid SAD til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid SAD

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kaliumklorid SAD er et kaliumpræparat.

Kaliumklorid SAD anvendes til forebyggelse og behandling af kaliummangel,

f.eks. ved samtidig behandling med vanddrivende lægemidler.

Lægen kan give dig Kaliumklorid SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KALIUMKLORID SAD

Tag ikke Kaliumklorid SAD

hvis du er overfølsom overfor kaliumchlorid eller et af de øvrige indholds-

stoffer

hvis du har dårligt fungerende nyrer eller en nyresygdom (Addisons syg-

dom)

hvis du har påvirket væske- og saltbalance

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Kaliumklorid SAD:

hvis du har nedsat hjertefunktion eller hjertesygdom

hvis du har nedsat nyrefunktion eller nyresygdom

hvis du har binyrebarkinsufficiens (Addisons sygdom)

hvis du har forbrændingsskader

hvis du er dehydreret

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Kaliumklorid SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Kaliumklorid SAD indeholder alkohol og må ikke anvendes sammen med

disulfiram (Antabus) eller metronidazol (til behandling af infektioner).

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

Vanddrivende lægemidler (kaliumbesparende diuretika)

Tacrolimus (lægemiddel anvendt ved nyresygdom, organ transplantatio-

ner, leddegigt og visse hudsygdomme)

Blodtrykssænkende lægemidler (ACE-hæmmere)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få Kaliumklorid SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Amning

Du må få Kaliumklorid SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Kaliumklorid SAD indeholder ethanol

Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg

pr dosis.

Kaliumklorid SAD indeholder methylparahydroxybenzoat (E218)

Denne medicin indeholder methylparahydroxybenzoat, som kan give

allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

Kaliumklorid SAD indeholder propylparahydroxybenzoat, (E216)

Denne medicin indeholder propylparahydroxybenzoat, som kan give

allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KALIUMKLORID SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Medicinen afmåles med et målebæger el. lign. Du vil normalt få Kaliumklorid

SAD af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er

du i tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der

kan ændre dosis.

Du skal have lægemidlet i forbindelse med et måltid.

Dosering

Forebyggende behandling

Voksne: Sædvanlig dosis er 0,75-1,5 g (10-20 ml) 2-3 gange i døgnet.

Børn: Dosis er individuel.

Behandling

Voksne og børn: Dosis er individuel.

Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer.

Hvis du har brugt for meget Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid SAD, vil din læge eller

sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid SAD, kan du få følgende symptomer:

Slaphed

Mental forvirring

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Muskelsvaghed

Lammelse

Lavt blodtryk

Uregelmæssig puls

Hjertestop

Hvis du har glemt at bruge Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i

blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig

med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal

med lægen.

Sjældne (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 behandlede) - meget

sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme. Mavesmerter. Mavekramper. Diarré. Luftafgang fra

tarmen. Kløe. Nældefeber. Hududslæt.

Alvorlige: Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og

tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme smerter i maven og meget medtaget almen tilstand pga. hul i

mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede) – enkeltstående tilfælde:

Ikke alvorlige: Påvirkning af blodets sammensætning, der berører de hvide

blodlegemer:

Almen sløjhed, tendens til infektioner især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du

får feber, skal du straks kontakte læge.

Alvorlige: Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaring.

Opbevar Kaliumklorid SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Kaliumklorid SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kaliumklorid SAD oral opløsning indeholder:

Aktivt stof: Kaliumchlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Stjerneanisolie; propylparahydroxybenzoat

(E216); methylparahydroxybenzoat (E218); ethanol 96 %; renset vand;

lakridsekstrakt – diluendum (opløseligt lakrids ekstrakt, ammoniak

opløsning, glycerol, ethanol, renset vand).

Udseende og pakningsstørrelser

Kaliumklorid SAD er en klar, brunlig væske med lugt af anisolie.

Kaliumklorid SAD findes i pakningsstørrelser på:

500 medicinflaske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701532-01

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety