Kaliumklorid "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kaliumklorid "SAD" 1 mmol/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mmol/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kaliumklorid "SAD" 1 mmol/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16221
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kaliumklorid SAD, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

1 mmol/ml

Kaliumchlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Kaliumklorid SAD til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid SAD

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kaliumklorid SAD er et lægemiddel til regulering af væske- og saltbalancen.

Kaliumklorid SAD anvendes ved behov for kalium.

Du vil få Kaliumklorid SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs

anvendelse) af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Kaliumklorid SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KALIUMKLORID SAD

Tag ikke Kaliumklorid SAD

hvis du er overfølsom overfor kaliumchlorid

hvis du har dårligt fungerende nyrer eller en nyresygdom (Addisons syg-

dom)

hvis du har hjertesvigt eller påvirket hjertefunktion

hvis du har væskeophobning i kroppen

hvis du er dehydreret

hvis du har lav blodprocent

hvis du har højt indhold af kalium eller chlor i blodet

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Kaliumklorid SAD:

hvis du har påvirket hjertefunktion

hvis du har påvirket muskelfunktion

hvis der er mistanke om, at du har akut binyrebarkinsufficiens (Addisons

sygdom)

hvis du har for meget syre i blodet

hvis du er dehydreret og har nedsat vandladning

hvis du er i en tilstand af shock

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behand-

ling med Kaliumklorid SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

Blodfortyndende medicin (heparin)

Visse lægemidler mod smerter (NSAID præparater)

Vanddrivende lægemidler (kaliumbesparende diuretika)

Tacrolimus og ciclosporin (lægemidler anvendt ved nyresygdom, organ-

transplantationer, leddegigt og visse hudsygdomme)

Visse typer af hjertemedicin (hjerteglykosider, digitalis)

Blodtrykssænkende lægemidler (ACE-hæmmere)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få Kaliumklorid SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Amning

Du må få Kaliumklorid SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KALIUMKLORID SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Kaliumklorid SAD findes som et koncentrat til infusionsvæske, der efter

fortynding indsprøjtes i en blodåre. Du vil normalt få Kaliumklorid SAD af en

læge eller sygeplejerske.

Du må få Kaliumklorid SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Dosering

Dosis er individuel og afhænger af dit væske- og saltbehov.

Hvis du har brugt for meget Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid SAD vil din læge eller

sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid SAD, eller hvis lægemidlet er blevet

indgivet for hurtigt, kan du få følgende symptomer:

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden

Nedsættelse af reflekser

Svækket vejrtrækning

Uregelmæssig puls

Meget hurtig hjerterytme

Svag puls

Hjertestop

Hvis du har glemt at bruge Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Kaliumklorid SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget

syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig

vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Kvalme. Forhøjet klor i blodet.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet

kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og

forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

Kaliumklorid SAD kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke

mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse undersøgelser, EKG-

forandringer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt

brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaring.

Opbevar Kaliumklorid SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Kaliumklorid SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kaliumklorid SAD koncentrat til infusionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Kaliumchlorid.

Øvrigt indholdsstof: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Kaliumklorid SAD er en klar, farveløs væske.

Kaliumklorid SAD findes i pakningsstørrelser på:

20 ml htgl. og 50 ml htgl.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Sjælland Sygehusapoteket, Roskilde

Vestermarksvej 6

4000 Roskilde

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2016.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.

produktresume.dk

Vnr. 701524-02

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety