Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi" infusionsvæske, opløsning
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Kalium-Natrium-Glucose "Fresenius Kabi" infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19524
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi infusionsvæske, opløsning

glucose, natriumacetattrihydrat, kaliumchlorid, natriumchlorid, magnesiumchloridhexahydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Sådan skal du bruge Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi er et lægemiddel, der anvendes til at regulere væske-,

energi- og saltbalancen. Desuden kan det anvendes som ernæring til småtspisende patienter i

vedligeholdelsesbehandling.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Brug ikke Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi:

hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6)

hvis du har en ubehandlet nedsat binyrebarkfunktion

hvis du har for meget kalium i blodet (hyperkaliæmi)

hvis du har for meget væske i kroppen (overhydrering)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Kalium-Natrium-Glucose

Fresenius Kabi, hvis du:

har sukkersyge

har væskeophobninger i kroppen (ødemer)

har natrium ophobet i kroppen (natriumretention)

har alvorligt dårligt hjerte (hjerteinsufficiens)

har alvorligt nedsat nyrefunktion

er alvorligt fejlernæret

har højt blodsukker (hyperglykæmi), da indgift af insulin i så fald kan være nødvendig

har for lidt phosphat i blodet (hypophosphatæmi), idet ekstra tilførsel af phosphat i så fald

anbefales

Særlig forsigtighed skal udvises, hvis du:

har akut sygdom, smerter, stresssymptomer efter operation, infektioner, forbrændinger,

sygdomme i centralnervesystemet

har hjerte-, lever- eller nyresygdomme

er blevet behandlet med medicin, der øger effekten af vasopressin (et hormon, der regulerer

kroppens væskebalance)

får symptomer såsom hovedpine, kvalme, krampeanfald, søvnlignende sløvhedstilstand,

opkastning og i værste fald hævelser i hjernen (cerebralt ødem), der kan være dødelig på

grund af for lavt indhold af natrium i blodet. Børn, kvinder i den fødedygtige alder og

patienter med hjernesygdomme så som meningitis, hjerneblødninger, hjernekvæstelser og

hjerneødemer har særlig risiko for alvorlige og livstruende hævelser i hjernen forårsaget af

akut lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi).

Brug af anden medicin sammen med Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Samtidig behandling med kaliumbesparende vanddrivende midler og/eller ACE hæmmere (lægemidler

mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for forhøjet kaliumindhold i blodet og derfor bør kaliumindholdet

i dit blod overvåges hyppigt.

Dit hjertes følsomhed over for en vis form for hjertemedin, som kaldes hjerteglykosider, kan være

nedsat, hvis behandlingen med Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi medfører et for højt indhold

af kalium og/eller et for lavt indhold af calcium i blodet.

Lægemidler, der medfører en øget effekt af vasopressin (se også ovenstående afsnit ”Advarsler og

forsigtighedsregler”) f.eks.:

Lægemidler, der stimulerer frigivelsen af vasopressin (f.eks. chlorpropamid, clofribrat,

carbamazepin, vincristin, selektive serontoningenoptagelseshæmmere, 3,4-methylendioxy-N-

metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotika)

Lægemidler, der øger virkningen af vasopressin (f.eks. chlorpropamid, cyclophosphamid,

smertestillende lægemidler (NSAID))

Lægemidler, som virker ligesom vasopressin, de såkaldte vasopressin analoger (desmopressin,

oxytocin, vasopressin, terlipressin)

Andre lægemidler øger risikoen for et for lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi)

herunder vanddrivende lægemidler (diuretika) generelt og lægemidler mod epilepsi

(oxcarbazepin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi kan anvendes til gravide.

Denne medicin skal gives med særlig forsigtighed til gravide kvinder under fødsel især hvis

kombineret med oxytocin (et hormon, som kan gives for at sætte fødslen i gang og for at kontrollere

blødninger) på grund af risikoen for et for lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi).

Amning

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi kan anvendes i ammeperioden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Dosis er individuel og afhænger af patientens alder, vægt og væske-, salt- og energibehov.

Din læge bestemmer din dosis.

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi gives langsomt i en vene.

Hvis du har brugt for meget Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Eftersom at Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi gives til dig af en læge eller sygeplejerske, er

det ikke sandsynligt, at du vil få for meget. Hvis du mærker alvorlige bivirkninger eller tror, at du har

fået for meget lægemiddel, skal du straks fortælle det til din læge eller sygeplejerske.

Hvis du har glemt at bruge Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Hvis du tror, at en dosis er blevet glemt, skal du straks fortælle det til din læge eller sygeplejerske

Hvis du holder op med at bruge Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi

Din læge vil bestemme, hvornår du skal stoppe med at bruge Kalium-Natrium-Glucose Fresenius

Kabi.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Årebetændelse (thrombophlebitis) ved injektionsstedet, særligt når der anvendes overfladiske

vener (perifere)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Vand i lungerne (lungeødem) ved for hurtig infusion

Ophobning af natrium i kroppen hos patienter, som lider af dårligt hjerte eller nedsat

nyrefunktion

For højt indhold af klor i kroppen (hyperkloridæmi) ved høj indgivelseshastighed, specielt hos

patienter med nedsat nyrefunktion

Nedbrydning af væv omkring injektionsstedet pga. lækage af infusionsvæsken til det

omkringliggende væv

Hovedpine, kvalme, krampeanfald, søvnlignende sløvhedstilstand. Dette kan være forårsaget

af for lavt indhold af natrium i blodet. Når natriumniveauerne i blodet bliver meget lavt, vil

vand trænge ind i hjernecellerne og få dem til at hæve. Dette resulterer i et øget tryk i kraniet

og forårsager hyponatriæmisk encefalopati.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på posen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned. Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi indeholder:

Aktive stoffer: 1000 ml indeholder 50 g glucose som glucosemonohydrat, 3,1 g

natriumacetattrihydrat, 1,5 g kaliumchlorid, 1,0 g natriumchlorid og 300 mg

magnesiumchloridhexahydrat

Øvrige indholdsstoffer: koncentreret saltsyre, vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Opløsningen er klar og farveløs til svag gul.

Pakningsstørrelse: 10 x 1000 ml freeflex (plastpose).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Repræsentant:

Fresenius Kabi filial af Fresenius Kabi AB

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller:

Fresenius Kabi Norge AS

1753 Halden

Norge

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2018.

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi er en hypertonisk opløsning. Opløsningen bør kun blandes

med andre lægemidler, hvor forligelighed er påvist.

Kalium-Natrium-Glucose Fresenius Kabi bør ikke gives samtidig med blod i samme infusionssæt på

grund af risiko for pseudoagglutination. Pga. osmolaliteten er der øget risiko for tromboflebit.

Det anbefales at monitorere serumkalium, især hos patienter i digitalisbehandling, såfremt Kalium-

Natrium-Glucose Fresenius Kabi infunderes hurtigt eller i store mængder.

Ved udtalt dehydrering bør osmolaliteten af plasma og urin kontrolleres.

Alle tilsætninger skal foretages aseptisk.

Infusionshastigheden for Kalium-Natrium-Glucose ”Fresenius Kabi” til voksne bør normalt ikke

overskride 14 ml/kg legemsvægt/time hos en person, som vejer 70 kg. Væskemængder over 1000

ml/time bør gives med forsigtighed. Den maksimale infusionshastighed for Kalium-Natrium-Glucose

”Fresenius Kabi” begrænses af den risiko, som er forbundet med hurtig indgift af kalium og store

væskemængder. Kaliumholdige opløsninger bør kun i sjældne tilfælde indgives med højere

infusionshastighed end 20 mmol K

per time på grund af risiko for hjertearytmier. Den totale

glucosemængde bør ikke overstige 1 g/kg legemsvægt/time på grund af risiko for hyperglykæmi og

osmotisk diurese.

Infusionen skal være afsluttet indenfor 24 timer efter tilberedning for at hindre mikrobiel

kontaminering.

Eventuelle rester skal kasseres og må ikke gemmes til senere anvendelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

Alment råd

Det kan være nødvendigt at monitorere væskebalance, serumglucose, serumnatrium og andre

elektrolytter før og under administration, navnlig hos patienter med forhøjet ikke-osmotisk

vasopressinfrigivelse (syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon, SIADH) og

hos patienter, som samtidig får vasopressinagonister på grund af risikoen for hyponatriæmi.

Monitorering af serumnatrium er særlig vigtigt ved brug af produkter med lavere

natriumkoncentration end natriumkoncentrationen i serum. Efter infusion af Kalium-Natrium-Glucose

Fresenius Kabi foregår en hurtig aktiv transport af glucose ind i kroppens celler. Dette forhold

fremmer en effekt, som kan betragtes som tilførsel af frit vand og kan føre til alvorlig hyponatriæmi

4-2-2019

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) announced that it’s wholly owned subsidiary, Dr Reddy’s Laboratories, Inc is continuing its voluntary nationwide recall of lot ABD807 of Levetiracetram in 0.54% Sodium Chloride Injection, 1,500 mg/100 mL (15 mg/mL) single-dose infusion bags to the hospital level in U.S.A.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency