Jokath

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Jokath 40 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 40 mikrog/ml+5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Jokath 40 mikrog/ml+5 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58545
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

9. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Jokath, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

30489

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Jokath

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol (som

timololmaleat).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver ml opløsning indeholder 2 mg ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret 40 (se pkt.

4.4).

Hver ml opløsning indeholder 7,5 mg propylenglycol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning (øjendråber)

Klar, farveløs, vandig opløsning, stort set uden partikler.

pH: 5,5-7,5

Osmolaritet: 290 mOsm/kg ± 10% (261-319 mOsm/kg)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Jokath er indiceret til nedsættelse af det intraokulære tryk (IOP) hos voksne patienter med

åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på

topikale betablokkere eller prostaglandin-analoger (se pkt. 5.1).

58545_spc.docx

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anvendelse til voksne inklusive ældre personer

Dosis er 1 dråbe Jokath appliceret i konjunktivalsækken i det/de pågældende øje/øjne en

gang daglig, morgen eller aften. Jokath bør indgives på samme tidspunkt hver dag.

Hvis en dosis springes over, skal behandlingen fortsættes med næste dosis i henhold til

planen. Dosis bør ikke overskride en dråbe i det/de pågældende øje/øjne daglig.

Særlige populationer

Nedsat lever- og nyrefunktion

Der er ikke udført studier med travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning eller med timolol 5 mg/ml øjendråber hos patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Travoprost er blevet undersøgt hos patienter med let til svær leverinsufficiens og hos

patienter med let til svær nyreinsufficiens (kreatinin-clearance så lav som 14 ml/min). Det

var ikke nødvendigt at justere dosis hos disse patienter.

Det er usandsynligt, at en dosisjustering af Jokath vil være nødvendig hos patienter med

nedsat lever- eller nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Til okulær anvendelse.

Jokath øjendråber, opløsning er en steril opløsning, som ikke indeholder et konserverings-

middel.

Patienterne skal instrueres i, at de skal vaske hænder inden brug og undgå, at

beholderspidsen kommer i kontakt med øjet eller de omkringliggende strukturer, da de kan

forårsage øjenskader.

Patienterne skal også informeres om, at okulære opløsninger kan blive kontamineret med

almindelige bakterier, der forårsager øjeninfektioner, hvis de ikke håndteres korrekt. Brug

af kontaminerede opløsninger kan forårsage alvorlig øjenskade og efterfølgende synstab.

For at undgå kontaminering af dråbespidsen og opløsningen skal man være opmærksom på

ikke at berøre øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med spidsen af flasken.

Ved nasolakrimal okklusion eller lukning af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske

absorption. Det kan resultere i færre systemiske bivirkninger og øget virkning lokalt (se

pkt. 4.4).

Ved anvendelse af mere end et topikalt øjenpræparat skal indgivelsen af de forskellige

lægemidler foregå med mindst 5 minutters mellemrum (se pkt. 4.5).

58545_spc.docx

Side 2 af 13

Hvis Jokath erstatter anden oftalmologisk behandling mod glaukom, seponeres denne, og

behandling med Jokath påbegyndes den efterfølgende dag.

Patienterne skal instrueres i at fjerne bløde kontaktlinser før applikation af Jokath og vente

15 minutter efter instillation af dosis, før linserne sættes i igen (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre betablokkere.

Luftvejssygdomme, herunder bronkial astma, bronkial astma i anamnesen eller

alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Sinusbradykardi, syg sinus-syndrom, herunder sino-atrialt blok, 2. eller 3. grads AV-

blok, der ikke kontrolleres med pacemaker. Åbenlys hjerteinsufficiens, kardiogent

shock.

Alvorlig allergisk rinit og corneadystrofier.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Systemiske virkninger

Travoprost og timolol absorberes ligesom andre oftalmologiske midler systemisk. På grund

af det aktive beta-adrenerge indholdsstof, timolol, kan der forekomme samme typer

kardiovaskulære, pulmonale og øvrige bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere.

Forekomsten af systemiske bivirkninger efter topikal oftalmologisk administration er

lavere end efter systemisk administration. Se pkt. 4.2 for reducering af systemisk

absorption.

Hjerte

Hos patienter med hjertekarsygdomme (f.eks. koronarsklerose, Prinzmetal angina og

hjerteinsufficiens) og hypotension bør behandling med betablokkere vurderes omhyggeligt,

og behandling med andre aktive stoffer bør overvejes. Patienter med hjertekarsygdomme

bør overvåges for tegn på forværring af disse sygdomme og for bivirkninger.

På grund af den negative effekt på overledningstiden bør betablokkere gives med

forsigtighed til patienter med 1. grads hjerteblok.

Vaskulære sygdomme

Patienter med alvorlige forstyrrelser/lidelser i det perifere kredsløb (f.eks. alvorlige former

for Raynauds sygdom eller Raynauds syndrom) skal behandles med forsigtighed.

Respirationsforstyrrelser

Luftvejsreaktioner, herunder dødsfald som følge af bronkospasme hos patienter med astma,

er indberettet efter administration af oftalmologiske betablokkere

Jokath bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let/moderat KOL, og kun hvis den

potentielle fordel opvejer den potentielle risiko.

58545_spc.docx

Side 3 af 13

Hypoglykæmi/diabetes

Betablokkere skal administreres med forsigtighed hos patienter, som er disponeret for

spontan hypoglykæmi og patienter med labil diabetes, idet betablokkere kan maskere

symptomer på akut hypoglykæmi.

Muskelsvaghed

Det er rapporteret, at betablokkere potenserer muskelsvaghed svarende til visse

myasteniske symptomer (f.eks. diplopi, ptose og generel svækkelse).

Sygdomme i cornea

Oftalmologiske betablokkere kan medføre øjentørhed. Patienter med sygdomme i cornea

skal behandles med forsigtighed.

Choroidealøsning

Choroidealøsning efter filtreringsprocedurer er indberettet ved samtidig administration af

præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske (f.eks. timolol, acetazolamid).

Andre betablokkere

Virkningen på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemisk betablokade

kan potenseres, når timolol gives til patienter, der allerede får en systemisk betablokker.

Disse patienters reaktioner bør observeres tæt. Samtidig brug af to topikale betablokkere

frarådes (se pkt. 4.5).

Anæstesi i forbindelse med operation

Oftalmologiske betablokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, f.eks.

adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol.

Hypertyreoidisme

Betablokkere kan maskere tegn på hypertyreoidisme.

Hudkontakt

Prostaglandiner og prostaglandin-analoger er biologisk aktive stoffer, som kan absorberes

gennem huden. Gravide kvinder og kvinder, som forsøger at blive gravide, skal tage de

nødvendige forholdsregler for at undgå direkte eksponering for flaskens indhold. I det

usandsynlige tilfælde, at en betydelig del af flaskens indhold kommer i kontakt med huden,

skal det eksponerede område straks skylles.

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med en anamnese med atopi eller svære

anafylaktiske reaktioner over for en række allergener være mere reaktive over for gentagen

udsættelse for sådanne allergener og risikere ikke at respondere på normale doser af

adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner.

Kombinationsbehandling

Timolol kan interagere med andre lægemidler (se pkt. 4.5).

Det kan ikke anbefales at anvende to lokale prostaglandiner samtidig.

58545_spc.docx

Side 4 af 13

Okulære virkninger

Travoprost kan gradvist ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer

(pigmentgranula) i melanocytterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne

informeres om, at denne farveændring i øjet muligvis er permanent. Unilateral behandling

kan resultere i permanent heterochromia. Langtidseffekten på melanocytterne og

konsekvenserne heraf er endnu ukendt. Ændringen i irisfarve sker langsomt og vil måske

ikke blive bemærket før efter flere måneder eller år. Ændringen i øjenfarve er overvejende

set hos patienter med iris af blandet farve, dvs. blå-brun, grå-brun, gul-brun og grøn-brun;

men den er også set hos patienter med brune øjne. Typisk breder den brune pigmentering

omkring pupillen sig koncentrisk ud mod periferien i de påvirkede øjne, men hele iris eller

dele af den kan blive mere brunlig. Efter seponering af behandlingen er der ikke observeret

nogen yderligere forøgelse af den brune pigmentering.

I kontrollerede kliniske forsøg er der indberettet mørkfarvning periorbitalt og/eller på

øjenlåget i forbindelse med anvendelse af travoprost

Periorbitale ændringer og ændringer af øjenlåg, herunder fordybning af øjenlågets sulcus,

er set med prostaglandinanaloger

Travoprost kan gradvist ændre øjenvipperne på de(t) behandlede øje/øjne; disse

forandringer er observeret hos cirka halvdelen af patienterne i de kliniske forsøg og

omfatter: øget længde, tykkelse, pigmentering, og/eller antal af øjenvipper. Mekanismen

bag øjenvippe-forandringerne og deres langtidskonsekvenser er endnu ukendt.

Det er påvist, at travoprost har forårsaget let forstørrelse af den palpebrale fissur ved

undersøgelser af aber. Denne virkning blev dog ikke observeret under de kliniske forsøg og

anses for at være artsspecifik.

Der foreligger ingen erfaring med travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning ved inflammatoriske øjenlidelser eller ved neovaskulær

lukketvinklet, snævervinklet eller kongenit glaukom, og kun begrænset erfaring med

skjoldbruskkirtel-induceret øjensygdom, ved åbenvinklet glaukom hos pseudofakiske

patienter og ved pigmentdannende eller pseudoeksfoliativt glaukom.

Der er rapporteret makulaødem under behandling med prostaglandin F

-analoger. Der bør

udvises forsigtighed, når Jokath anvendes til afakiske patienter, pseudofakiske patienter

med ødelagt bagkammerlinsekapsel eller forkammerlinse eller hos patienter med kendte

risikofaktorer for cystoidt makulaødem.

Jokath kan med forsigtighed anvendes til patienter, som vides at være prædisponerede for

iritis/uveitis, og til patienter med aktiv intraokulær inflammation.

Hjælpestoffer

Jokath indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret 40, som kan medføre

hudreaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med travoprost eller timolol.

58545_spc.docx

Side 5 af 13

Der er risiko for additive virkninger, der kan resultere i hypotension og/eller udtalt

bradykardi, når oftalmologiske betablokkere administreres samtidigt med orale

calciumantagonister, betablokkere, antiarytmika (herunder amiodaron), digitalisglykosider,

parasympatomimetika eller guanethidin.

Den hypertensive reaktion på pludselig seponering af clonidin kan potenseres af

betablokkere.

Der er rapporteret om potenseret systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjerterytme,

depression) ved samtidig behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. quinidin, fluoxetin,

paroxetin) og timolol.

Der er rapporteret tilfælde af mydriasis efter samtidig anvendelse af oftalmologiske

betablokkere og adrenalin (epinephrin).

Betablokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetika.

Betablokkere kan sløre symptomer på hypoglykæmi (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/prævention

Jokath må ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, medmindre der anvendes

tilstrækkelig prævention (se pkt. 5.3).

Graviditet

Travoprost har skadelige farmakologiske virkninger på graviditet og/eller foster/nyfødt

barn.

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af travoprost/timolol 40

mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning eller de enkelte aktive stoffer til gravide

kvinder. Timolol bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart nødvendigt.

Epidemiologiske studier har ikke vist forekomst af misdannelser, men der er påvist en

risiko for intrauterin væksthæmning ved oral administration af betablokkere. Derudover er

der observeret tegn og symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotension,

respirationsbesvær og hypoglykæmi) hos nyfødte, når betablokkere anvendes frem til

fødslen. Hvis Jokath anvendes frem til fødslen, skal det nyfødte barn overvåges nøje de

første døgn efter fødslen.

Jokath bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt. Se pkt. 4.2

for reducering af systemisk absorption.

Amning

Det er ukendt, om travoprost i øjendråber udskilles i modermælk. Dyrestudier har vist, at

travoprost og metabolitter udskilles i modermælk. Timolol udskilles i modermælk, hvilket

kan forårsage alvorlige bivirkninger hos det ammede barn. Ved terapeutiske doser af

timolol i øjendråber er det dog ikke sandsynligt, at mængden i modermælken er

tilstrækkelig til at give kliniske symptomer på betablokade hos spædbørn. Se pkt. 4.2 for

reducering af systemisk absorption.

Jokath anbefales ikke til ammende kvinder.

58545_spc.docx

Side 6 af 13

Fertilitet

Der er ingen eller utilstrækkelige data vedrørende virkningen af travoprost/timolol 40

mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning på human fertilitet. Dyrestudier har vist, at

travoprost og timolol ikke har nogen effekt på fertiliteten ved doser på mere end 250 gange

den anbefalede maksimale, humane, okulære dosis.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Jokath påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Det gælder for alle øjendråber, at der kan forekomme forbigående sløret syn eller andre

synsforstyrrelser. Hvis der opstår sløret syn ved instillation, bør patienten vente med at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, til synet er klart igen.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier, der omfattede 2.170 patienter, som blev behandlet med

travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning, var den hyppigst

rapporterede behandlingsrelaterede bivirkning okulær hyperæmi (12,0 %).

Tabel over bivirkninger

Nedenstående bivirkninger blev observeret i kliniske studier eller efter markedsføring. De

er sorteret efter systemorganklasser og er klassificeret i henhold til følgende konvention:

meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) eller ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhed

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

Nervøsitet

Ikke kendt

Depression

Nervesystemet

Ikke almindelig

Vertigo, hovedpine

Ikke kendt

Cerebrovaskulær hændelse, synkope,

paræstesi

Øjne

Meget almindelig

Okulær hyperæmi

Almindelig

Punktat keratit, øjensmerter,

synsforstyrrelser, sløret syn, tørre øjne,

øjenkløe, okulært ubehag, øjenirritation

Ikke almindelig

Keratitis, iritis, konjunktivitis,

forkammerinflammation, blefaritis,

fotofobi, nedsat skarpsyn, astenopi,

hævelse i øjet, øget tåredannelse,

øjenlågserytem, vækst af øjenvipper,

øjenallergi, konjunktivalt ødem,

øjenlågsødem

Sjælden

Corneaerosion, meibomitis, konjunktival

blødning, skorpedannelse på øjenlåg,

58545_spc.docx

Side 7 af 13

trichiasis, distichiasis

Ikke kendt

Makulaødem, øjenlågs-ptose, lidelse i

cornea

Hjerte

Ikke almindelig

Bradykardi

Sjælden

Arytmi, uregelmæssig hjerterytme

Ikke kendt

Hjerteinsufficiens, takykardi,

brystsmerter,

palpitationer

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypertension, hypotension.

Ikke kendt

Perifert ødem

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, postnasal drip

Sjælden

Dysfoni, bronkospasme, hoste,

halsirritation, orofaryngeale smerter,

ubehag i næsen

Ikke kendt

Astma

Mave-tarm-kanalen

Ikke kendt

Dysgeusi

Lever og galdeveje

Sjælden

Forhøjet alanin-aminotransferase,

forhøjet aspartat-aminotransferase

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Kontaktdermatit, hypertrikose

Sjælden

Urticaria, misfarvning af huden, alopeci,

hyperpigmentering af huden

(periokulært)

Ikke kendt

Udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Sjælden

Smerter i ekstremiteterne

Nyrer og urinveje

Sjælden

Kromaturi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Sjælden

Tørst, træthed

Øvrige bivirkninger, der er set ved indtagelse af et af de aktive stoffer, og som potentielt

kan forekomme ved anvendelse af Jokath:

Travoprost

Systemorganklasse

Bivirkninger

Øjne

Uveitis, konjunktivale lidelser, konjunktivale

follikler, irishyperpigmentering

Hud og subkutane væv

Hudeksfoliation

Timolol

Ligesom andre topikalt administrerede oftalmologiske lægemidler absorberes timolol i det

systemiske kredsløb. Det kan forårsage de samme bivirkninger, som ses ved systemiske

betablokkere. Øvrige anførte bivirkninger inkluderer reaktioner, der er set inden for

gruppen af oftalmologiske betablokkere. Forekomsten af systemiske bivirkninger efter

topikal oftalmologisk administration er lavere end efter systemisk administration. Se pkt.

4.2 for reducering af systemisk absorption.

58545_spc.docx

Side 8 af 13

Systemorganklasse

Bivirkninger

Immunsystemet

Systemiske allergiske reaktioner, herunder

angioødem, urticaria, lokalt og generaliseret

udslæt, pruritus, anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Insomni, mareridt, amnesi

Nervesystemet

Cerebral iskæmi, øget forekomst af tegn og

symptomer på myasthenia gravis

Øjne

Tegn og symptomer på okulær irritation (f.eks.

brænden, svien, kløe, tåredannelse, rødme),

choroidalløsning efter filtrationskirurgi (se pkt.

4.4), nedsat følsomhed i cornea, diplopi

Hjerte

Brystsmerter, palpitationer, ødem, kongestiv

hjerteinsufficiens, AV-blok, hjertestop

Vaskulære sygdomme

Raynauds fænomen, kolde hænder og fødder

Luftveje, thorax og mediastinum

Bronkospasme (især hos patienter med allerede

eksisterende bronkospastisk sygdom)

Mave-tarm-kanalen

Dysgeusi, kvalme, dyspepsi, diaré,

mundtørhed, abdominalsmerter, opkastning

Hud og subkutane væv

Psoriasiformt udslæt eller forværring af

psoriasis

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi

Det reproduktive system og mammae

Seksuel dysfunktion, nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

4.9

Overdosering

En topikal overdosis af Jokath er usandsynlig og vil i givet fald sandsynligvis ikke være

associeret med toksicitet.

Ved utilsigtet indtagelse kan symptomerne som følge af systemisk betablokade omfatte

bradykardi, hypotension, bronkospasmer og hjerteinsufficiens.

Hvis overdosering med Jokath optræder, skal behandlingen være symptomatisk og

understøttende. Timolol dialyseres ikke umiddelbart.

4.10

Udlevering

58545_spc.docx

Side 9 af 13

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Oftalmologiske midler: Antiglaukom-præparater og miotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Jokath indeholder to aktive indholdsstoffer: travoprost og timololmaleat. Disse to

komponenter sænker det intraokulære tryk ved komplementære virkningsmekanismer, og

den kombinerede virkning medfører yderligere IOP-reduktion sammenlignet med et af

indholdsstofferne alene.

Travoprost er en prostaglandin F

-analog. Det er en meget selektiv fuld agonist, som har

en høj affinitet for prostaglandin-FP-receptoren. Travoprost nedsætter det intraokulære tryk

ved at øge outflow af kammervæske via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Nedsættelse af det intraokulære tryk hos mennesker begynder cirka 2 timer efter

administration, og den maksimale effekt opnås efter 12 timer. Signifikant sænkning af det

intraokulære tryk kan opretholdes i perioder på over 24 timer med en enkelt dosis.

Timolol er en ikke-selektiv blokker, som ikke har nogen intrinsisk sympatomimetisk,

direkte myokardielt undertrykkende eller membranstabiliserende aktivitet. Tonografi- og

fluorofotometri-undersøgelser på mennesker tyder på, at dets dominerende virkning er

relateret til reduceret dannelse af kammervæske og en let forøgelse af outflowet.

Sekundær farmakologi

Travoprost øgede signifikant blodgennemstrømningen gennem synsnerven hos kaniner

efter 7 dages topikal okulær indgivelse (1,4 mikrogram, en gang daglig).

Farmakodynamisk virkning

Klinisk virkning

I et tolv-måneders kontrolleret klinisk studie med patienter med åbenvinklet glaukom eller

okulær hypertension og gennemsnitligt IOP ved baseline på 25 til 27 mmHg var den

gennemsnitlige IOP-sænkende virkning af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning doseret en gang daglig om morgenen 8 til 10 mmHg. Non-

inferioritet for travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

sammenlignet med latanoprost 50 mikrogram/ml + timolol 5 mg/ml i den gennemsnitlige

IOP-reduktion blev påvist på tværs af alle tidspunkter ved alle besøg.

I et tre-måneders kontrolleret klinisk studie med patienter med åbenvinklet glaukom eller

okulær hypertension og gennemsnitligt IOP ved baseline på 27 til 30 mmHg var den

gennemsnitlige IOP-sænkende virkning af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning doseret en gang daglig om morgenen 9 til 12 mmHg, og den var op

til 2 mmHg bedre end resultatet for travoprost 40 mikrogram/ml doseret en gang daglig om

aftenen og 2 til 3 mmHg bedre end resultatet for timolol 5 mg/ml doseret to gange daglig.

En statistisk overlegen reduktion i gennemsnits-IOP om morgenen (08.00-24 timer efter

sidste dosis travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning) sås

sammenlignet med travoprost ved alle besøg gennem hele studiet.

58545_spc.docx

Side 10 af 13

I to tre-måneders kontrollerede kliniske studier med patienter med åbenvinklet glaukom

eller okulær hypertension og med gennemsnitligt IOP ved baseline på 23 til 26 mmHg var

den gennemsnitlige IOP-sænkende virkning af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5

mg/ml øjendråber, opløsning doseret en gang daglig om morgenen 7 til 9 mmHg.

Gennemsnitlige IOP-reduktioner var non-inferiøre, selv om de var numerisk lavere end

dem, der blev opnået ved samtidig behandling med travoprost 40 mikrogram/ml doseret en

gang daglig om aftenen og timolol 5 mg/ml doseret en gang daglig om morgenen.

I et 6-ugers kontrolleret klinisk studie med patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær

hypertension og et gennemsnitligt intraokulært tryk på 24-26 mmHg ved baseline, var den

gennemsnitlige intraokulære tryksænkning af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5

mg/ml øjendråber, opløsning (konserveret med polyquaternium-1) doseret 1 gang daglig

om morgenen 8 mmHg og ækvivalent med effekten af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml

+ 5 mg/ml øjendråber, opløsning (konserveret med benzalkoniumchlorid).

Inklusionskriterierne var ens for studierne, undtagen inklusionskriterierne for IOP og

responsen på tidligere IOP-behandling. Den kliniske udvikling af travoprost/timolol 40

mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning inkluderede både behandlingsnaive

patienter og patienter i behandling. Utilstrækkelig respons på monoterapi var ikke et

inklusionskriterium.

Eksisterende data tyder på, at aftendosering kan have sine fordele, hvad gennemsnitlig

IOP-reduktion angår. Der skal tages hensyn til, hvad der er praktisk for patienten og

dennes sandsynlige compliance ved anbefaling af morgen- hhv. aftendosering.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Travoprost og timolol absorberes via cornea. Travoprost er et prodrug, der gennemgår en

hurtig esterhydrolyse i cornea til den aktive frie syre. Efter dosering en gang daglig af

travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning PQ hos raske

forsøgspersoner (N=22) i 5 dage kunne den frie syre af travoprost ikke kvantificeres i

plasmaprøver fra hovedparten af forsøgspersonerne (94,4%) og var generelt ikke sporbar 1

time efter doseringen. Hvis de kunne måles (≥ 0,01 ng/ml, analysegrænsen for

kvantificering), lå koncentrationerne på mellem 0,01 og 0,03 ng/ml. Ved steady-state af

timolol var den gennemsnitlige C

1,34 ng/ml, og T

var cirka 0,69 time efter en daglig

dosering af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning.

Fordeling

Den frie syre af travoprost kan måles i kammervæsken i de første få timer hos dyr og i

humant plasma blot i den første time efter okulær indgivelse af travoprost/timolol 40

mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. Timolol kan måles i human

kammervæske efter okulær indgivelse af timolol og i plasma i op til 12 timer efter okulær

indgivelse af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning.

Biotransformation

Metabolisme er den dominerede eliminationsvej for både travoprost og den aktive frie

syre. Den systemiske metabolisme er parallel med den for endogen prostaglandin-F

, som

er karakteriseret ved reduktion af 13-14 dobbeltbindingen, oxidation af 15-hydroxyl og β-

oxidativ spaltning af den øverste sidekæde.

58545_spc.docx

Side 11 af 13

Timolol metaboliseres ad to veje. Den ene vej giver en ethanolamin-sidekæde på

thiadiazolringen, og den anden giver en ethanol-sidekæde på morfolin-nitrogen og en

anden tilsvarende sidekæde med en karbonyl-gruppe tæt op ad nitrogenet. Plasma t

timolol er 4 timer efter okulær indgivelse af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5

mg/ml øjendråber, opløsning.

Elimination

Travoprosts frie syre og dens metabolitter udskilles hovedsageligt via nyrerne. Mindre end

2% af en okulær dosis travoprost blev genfundet i urin som fri syre. Timolol og dens

metabolitter udskilles hovedsageligt via nyrerne. Cirka 20% af en dosis timolol udskilles

uændret via urinen, og resten udskilles i urinen som metabolitter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Hos aber er indgivelse af travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning to gange daglig vist at medføre palpebrale fissurer og øget irispigmentering

tilsvarende det, der observeredes ved okulær indgivelse af prostanoider.

På dyrkede humane corneaceller samt efter topikal okulær indgivelse på kaniner

inducerede travoprost/timolol 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

konserveret med polyquaternium-1 minimal okulær overfladetoksicitet sammenlignet med

øjendråber konserveret med benzalkoniumchlorid.

Travoprost

Topikal okulær indgivelse af travoprost til aber ved koncentrationer på op til 0,012 % i

højre øje 2 gange daglig i et år resulterede ikke i nogen systemisk toksicitet.

Reproduktionstoksicitetsstudier er blevet udført med travoprost på rotter, mus og kaniner

ved systemisk indgivelse. Fund er relateret til FP-receptoragonist-aktivitet i uterus med

tidlig embryonal letalitet (fosterdød), post-implantationstab, føtal-toksicitet

(fostertoksicitet). Hos drægtige rotter resulterede systemisk indgivelse af travoprost i doser

på mere end 200 gange den kliniske dosis gennem organogenese-perioden i et forøget antal

misdannelser. Lave niveauer af radioaktivitet blev målt i amnionvæske og føtalt væv fra

drægtige rotter, som havde fået indgivet 3H-travoprost. Reproduktions- og udviklings-

studier har vist en potent effekt på føtalt tab med en høj frekvens hos rotter og mus

(henholdsvis 180 pg/ml og 30 pg/ml plasma) ved eksponering 1,2 til 6 gange den kliniske

eksponering (op til 25 pg/ml).

Timolol

Prækliniske data for timolol viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser,

genotoksicitet og karcinogenicitet. Reproduktionstoksicitetsstudier med timolol viste

forsinket føtal ossifikation hos rotter uden nogen bivirkninger på den postnatale udvikling

(7.000 gange den kliniske dosis) og øgede føtale resorptioner hos kaniner (14.000 gange

den kliniske dosis).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret (nominel værdi:40)

Natriumchlorid

58545_spc.docx

Side 12 af 13

Propylenglycol (E1520)

Borsyre

Mannitol (E421)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Jokath øjendråber, opløsning må ikke anvendes i mere end 28 dage efter første åbning af

multidosisbeholderen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

En karton indeholdende en 5 ml hvid multidosisbeholder (PP) med pumpe (PP, HDPE,

LDPE) og trykcylinder og hætte (HDPE) indeholdende 2,5 ml af den oftalmiske opløsning.

Pakningsstørrelser: 1 eller 3 flasker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

153 51, Pallini, Attiki

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58545

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. januar 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58545_spc.docx

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Novartis Europharm Limited)

Izba (Active substance: travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3002 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2738/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Novartis Europharm Limited)

Travatan (Active substance: Travoprost) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3001 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/390/T/59

Europe -DG Health and Food Safety