Ivomec Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ivomec Vet. 0,6% premix
 • Dosering:
 • 0,6%
 • Lægemiddelform:
 • premix
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Ivomec Vet. 0,6% premix
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 15722
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

14. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Ivomec Vet., premix

0.

D.SP.NR

6060

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Ivomec Vet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ivermectin 0,6 % (6 mg/g).

3.

LÆGEMIDDELFORM

Premix

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Svin

4.2

Terapeutiske indikationer

Infestationer med rundorm i mavetarmkanalen, lungeorm, lus og skabmider hos svin:

Rundorm i mavetarmkanal: Ascaris suum (voksne og L4), Strongyloides ransomi (voksne,

L3 og L4), Hyostongylus rubidus (voksne og umodne stadier), Oesophagostomum spp.

(voksne og umodne stadier).

Lungeorm: Metastrongylus spp. (voksne).

Lus: Haematopinus suis.

Skabmider: Sarcoptes scabiei var. suis.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til andre dyrearter.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen

15722_spc.doc

Side 1 af 3

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

4.6

Bivirkninger

Ingen

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Voksende svin: 0,1 mg ivermectin/kg legemsvægt daglig i 7 dage.

Op til 40 kg legemsvægt tilsættes 333 g premix/ton foder.

Fra 40-100 kg legemsvægt forhøjes mængden til 400 g premix/ton foder.

Udvoksede svin (søer og orner): Normfodring af søer og orner nødvendiggør, at ivermectin

indblandes i foderet med en mængde, der sikrer den anbefalede dosis på 0,1 mg/kg

legemsvægt, dagligt i 7 på hinanden følgende dage, overholdes. Dette opnås ved at indblande

1,66 kg premix/ton foder sv.t. 10 g ivermectin/ton (10 ppm). Anvend 1 kg medicineret

foder/100 kg legemsvægt i 7 på hinanden følgende dage. Dyrene bør ikke få tilført andet

foder, før der er opædt.

Ivomec Vet. premix kan iblandes foderkoncentrater forud for indblanding i det færdige foder.

Foder indeholdende Ivomec Vet. premix kan pelleteres.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: Svin - 12 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Hos rundorm og leddyr indtager

-aminosmørsyre (GABA) en vigtig rolle som kemisk

neurotransmitter. Ivermectin øger den præsynaptiske frigivelse af GABA. Den øgede

frigivelse medfører øget binding af GABA til postsynaptiske receptorer. Den heraf følgende

hyperpolarisering af de postsynaptiske celler blokerer impulstransmissionen. Blokeringen

bevirker, at parasitterne lammes og dør.

Ivermectin har ingen effekt på leverikter og bændelorm, antagelig fordi GABA ikke fungerer

som neurotransmitter hos disse. Hos pattedyr påvirkes impulstransmissionen i det perifere

nervesystem ikke af ivermectin, idet acetylcholin her er den vigtigste neurotransmitter. Hos

15722_spc.doc

Side 2 af 3

pattedyr fungerer GABA dog kun som neurotransmitter i visse afsnit af centralnervesystemet.

Ved brug af ivermectin i anbefalet dosis penetrerer ivermectin imidlertid kun i ubetydelig

grad blodhjernebarrieren.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

Præparatet er stærkt toksisk overfor akvatiske organismer

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyoxyl 40 hydrogeneret castoroil, monoglycerider, majskolbemel.

Butylhydroxyanisol, propylgallat, vandfri citronsyre, propylenglycol.

6.2

Uforligeligheder

Ingen

6.3

Opbevaringstid

5 kg pakningsstørrelse: 35 måneder.

333 g og 25 kg pakningsstørrelse: 2 år.

Efter blanding med foder: 3 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballage

Papirsække (flerlaget) med indvendig foring af 0,04 mm HDPE á 5 kg og 25 kg.

Polyesterlaminatpose (flerlaget) med indvendig foring af 0,04 mm HDPE á 333 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Anvendt emballage og rester af produktet bortskaffes som kemisk affald.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

15722

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. september 1983

15722_spc.doc

Side 3 af 3

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. juni 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

PREMIX

15722_spc.doc

Side 4 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.