IT-Ethephon 480

Primær information

 • Handelsnavn:
 • IT-Ethephon 480 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 480 g/l ethephon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • IT-Ethephon 480 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

LIMSIDE

Vækstreguleringsmiddel, nr. 221-93

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ethephon 480 g/l, 40%.

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende.

Fabrikationsnr.: påstemplet dunken.

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV. - TLF: 98 93 89 77

IT-ETHEPHON 480

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af vårbyg,

vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og vinterraps.

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R/36/37/38).

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R/52/53).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Undgå indånding af sprøjtevæske (S23).

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til vækstregulering af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og vinterraps.

Må i vårbyg, vinterbyg, og vinterhvede ikke anvendes senere end 8 uger før høst.

Må i vinterrug og vinterraps ikke anvendes senere end 12 uger før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

Førstehjælp

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26).

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46). Giv rigeligt med vand at drikke.

Opkastning bør undgås pga. midlets lave PH.

INHALATION: Søg frisk luft. Ved vedvarende ubehag kontaktes læge.

06/07

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

30702353

2007.06.27

Folder 149x135 mm

Sort+P021+HKS 4

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

Sikkerhedsdatablad

1.

Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

IT-ETHEPHON 480

PR-nummer: Miljøstyrelsens reg.nr.: 221-93

Leverandør:

Revideret den: 11-06-2007 / ABB

Inter-Trade Aalborg A/S

Erstatter den: 30-03-2007

Halsvej 139

9310 Vodskov

Anvendelse: Vækstreguleringsmiddel.

Tlf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710

Nødtelefonnr.: +45 9825 7700

E-mail: inter@mail.tele.dk

15. Oplysninger om regulering

Anden mærkning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges

nøje.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i

den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets infor-

mationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til vækstregulering af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug

og vinterraps.

Må i vårbyg, vinterbyg og vinterhvede ikke anvendes senere end 8 uger før høst.

Må i vinterraps og vinterrug ikke anvendes senere end 12 uger før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet.

Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nød-

vendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Branche

Landbrug.

Emballage

5 liter.

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og

opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr.

970/2005 + Direktiv 2006/8/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv.

af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

+ Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring

af bekendtgørelsen, 558/2003 + senest ændret ved 1273/2006.

Bekendtgørelse

undervisning

erhvervsmæssige

brugere

bekæm-

pelsesmidler 1208/2006.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Øvrige oplysninger

Dette

sikkerhedsdatablad

udarbejdet

baggrund

oplysninger,

leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade

og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

R34 Ætsningsfare.

R52/53 Skadelig for organismer,

der lever i vand,

kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1,2,3,4,11,13,15,16.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Skadelig for organismer,

der lever i vand; kan forårsage uønskede langtids-

virkninger i vandmiljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere. Det bortskaffes via den kom-

munale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med

dagrenovationen.

tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for trans-

port af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR:

UN 3265 ; ÆTSENDE SUR ORGANISK VÆSKE, N.O.S. (Ethephon) ; 8 ; III

IMDG:

UN 3265 ; CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Ethephon) ; 8 ; III

Klassificeringskode: C3 Fareseddel ADR: 8 Farenummer: 80

Flammepunkt: > 100°C Fareseddel IMDG: 8 IMDG EmS.: F-A, S-B;

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde):

Faktor:

Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinations-

emballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig

emballage og max. 20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller

plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinations-

emballage. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr.

kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast,

som ikke let går i

stykker eller perforeres).

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg

og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærk-

som på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Åndedrætsværn

Opblanding: Brug åndedrætsværn med filter A2P2.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Overtræksbukser, støvler og nitrilhandsker.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Overtræksbukser, støvler og nitrilhandsker.

Overtræksbukser og handsker skal kun anvendes uden for det lukkede førerhus.

Øjenværn

Opblanding: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

3. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w% Note

240-718-3

16672-87-0

Ethephon

Xn;R20/21 C;R34 R52/53

480 g/l

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

2. Fareidentifikation

Irriterer øjnene,

åndedrætsorganerne og huden.

Kan give overfølsomhed ved kontakt

med huden.

Skadelig for organismer,

der lever i vand,

kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Hud

Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende

ubehag.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min.

Spil øjet godt op.

Fjern

eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede

branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres

uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og

røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Spild inddæmmes og

opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affalds-

beholdere.

Se punkt 13 for bortskaffelse.

Spild må ikke udledes til kloak eller over-

fladevand.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811,

Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Brunlig væske

Flammepunkt: >100°C

Opløselighed i vand: Blandbar med vand.

Massefylde: 1,2 g/ml

pH < 1

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Virker korroderende

på metal.

Lokalirriterende

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet. Indånding af sprøjtetåger virker irriterende

på de øvre luftveje.

Indtagelse

Kan fremkalde ætsninger i mund,

spiserør og mavesæk.

Smerter i mund,

svælg og

mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses

i og omkring munden.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Risiko for overfølsomhed

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Symptomerne er rødme,

hævelse,

vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder

Ethephon (480 g/l)

R-sætninger

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. (R36/37/38)

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Skadelig

organismer,

lever

vand,

forårsage

uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Kommer stoffet i øjnene,

skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

(S26)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

Lokalirriterende

- 3 -

- 4 -

146 mm

145 mm

147 mm

149 mm

135 mm

Åbnes her M

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikke-

varer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING:

IT-ETHEPHON 480 er et vækstreguleringsmiddel, der optages gennem planternes blade. Stråets vækst

ændres midlertidigt fra længdevækst til tykkelsesvækst, herved opnås et kortere og stærkere strå.

Vækstperioden forlænges med ca. 1 uge.

DOSERING:

AFGRØDE

LITER/HA

TIDSPUNKT

BEMÆRKNINGER

DECIMALSKALA

Vinterbyg

0,6-1,0

32-36

Laveste dosering anvendes i toradede sorter.

Vinterhvede

0,3-0,5

32-39

Dosering forudsætter, at der er anvendt CCC midler

på et tidligere tidspunkt. Højeste dosering i blød-

stråede sorter.

Vinterrug

0,75-1,0

32-36

Højeste dosering ved stor risiko for lejesæd.

Vinterrug

32-36

Doseringen forudsætter, at der er anvendt CCC midler

på et tidligere tidspunkt.

Vårbyg

0,2-0,5

32-36

Laveste dosering i stivstråede sorter.

Vinterraps

0,3-0,7

51-61

Højeste dosering i tætte, kraftige afgrøder.

VANDMÆNGDE:

200-300 ltr. vand pr. ha. Der skal anvendes en sprøjteteknik, som sikrer en høj dækningsgrad.

DYSEFORSLAG:

HARDI DYSE NR.

ATM.

KM/T

LITER/HA

4110-16

ISO F-025-110

ISO LD 025-110

4110-16

ISO-F-04-110

ISO LD-04-110

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand, den afmålte mængde IT-ETHEPHON 480 tilsættes under omrøring.

Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter

blandingen.

TANKBLANDINGER:

Følg blandingsproduktets anvisninger. Bland aldrig flere end 2 produkter.

BEMÆRK:

IT-ETHEPHON 480 må ikke udsprøjtes tidligere end 10 dage efter udsprøjtning af ukrudtsmidler.

Der må ikke anvendes ukrudtsmidler efter en behandling med IT-ETHEPHON 480.

Der må ikke sprøjtes på en afgrøde, der er gået i leje.

Der må ikke sprøjtes efter gennemskridning.

Der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost.

Der må ikke sprøjtes på en afgrøde, som er under STRESS som følge af f.eks. vandmangel, næringsstof-

mangel, sygdomsangreb, insektangreb eller kuldechok.

Der må ikke sprøjtes i kraftig solskin midt på dagen. Sprøjt i stedet om morgenen eller aftenen.

Varmt og fugtigt vejr (grødevejr) under og lige efter sprøjtningen giver det bedste resultat. Temperaturer på

12-18°C (min 10°C og max 20°C).

Relativ luftfugtighed 80-90%.

Der skal være mindst 4 timers tørvejr efter udsprøjtningen.

OPBEVARING:

Opbevares frostfrit.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget,

at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tan-

ken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der

lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rense-

middel. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og

tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt

vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også ”sumpen”

tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og fedtopløsende rensemiddel.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med

vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel – også under trak-

torens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes

med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

OMRYSTES FØR BRUG.

INTER-TRADE AALBORG A/S, HALSVEJ 139, 9310 VODSKOV, TLF. 98.93.89.77.

135 mm

149 mm

147 mm

146 mm

145 mm

- 1 -

- 2 -

Vækstreguleringsmiddel, nr. 221-93

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ethephon 480 g/l, 40%.

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende.

Fabrikationsnr.: påstemplet dunken.

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV. - TLF: 98 93 89 77

IT-ETHEPHON 480

Vækstreguleringsmiddel

Må kun anvendes til vækstregulering af vårbyg,

vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og vinterraps.

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden (R/36/37/38).

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R/52/53).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Undgå indånding af sprøjtevæske (S23).

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til vækstregulering af vårbyg, vinterbyg, vinterhvede, vinterrug og vinterraps.

Må i vårbyg, vinterbyg, og vinterhvede ikke anvendes senere end 8 uger før høst.

Må i vinterrug og vinterraps ikke anvendes senere end 12 uger før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

Førstehjælp

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes (S26).

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S46). Giv rigeligt med vand at drikke.

Opkastning bør undgås pga. midlets lave PH.

INHALATION: Søg frisk luft. Ved vedvarende ubehag kontaktes læge.

06/07

Lokalirriterende

19-6-2018

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in Dried Apricots Sour

Golden Star Wholesale of Troy, MI 48084 is recalling, AL Reef Dried Apricots Sour, because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Celltrion Healthcare Hungary Kft.)

Ritemvia (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6480 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Kite Pharma EU B.V.)

Yescarta (Active substance: axicabtagene ciloleucel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5718 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4480

Europe -DG Health and Food Safety

25-8-2018

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5682 of Sat, 25 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/T/82

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2018

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1645 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4806 of Sat, 18 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/248/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Mereo Biopharma Ireland Ltd)

EU/3/16/1686 (Active substance: Recombinant humanised monoclonal IgG2 lambda antibody against human sclerostin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4809 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/052/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-7-2018

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Salzman Group Ltd)

EU/3/16/1718 (Active substance: Cannabidiol) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4807 of Wed, 18 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/110/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Shire Pharmaceutical Contracts Limited)

Xagrid (Active substance: anagrelide) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)4710 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/480/S/81

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety