IT-Cypermethrin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • IT-Cypermethrin Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l cypermethrin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • IT-Cypermethrin Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i frilandsgrøntsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet. Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

135 mm

149 mm

147 mm

146 mm

145 mm

LIMSIDE

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

2005.09.13

155x135 mm

Sort + P186 + P021

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Insektmiddel, nr. 221-11

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpel-

sesmidler

Cypermethrin Cis/Trans 80/20 100 g/ltr

Indeholder Solventnaphta (råolie), let aromatisk.

Nettoindhold: 1 liter

Flydende

Fabrikationsnr

IT-CYPERMETHRIN

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i korn, majs, græs, korsblomstrede frøafgrøder, ærter, kartofler, bederoer,

frilandsgrøntsager, prydplanter i væksthus, agurker, tomater og peber i væksthus, frugtavl samt skovbrug og planteskoler.

ADVARSEL.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20).

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Undgå indånding af dampe/sprøjtevæske (S23).

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i visse afgrøder indenfor landbrug, gartneri, frugtavl og skovbrug.

Korn må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Raps og sennep må ikke behandles senere end 1 måned før høst.

Græs efter helsæd må ikke behandles senere end 4 uger før høst.

Tomater, agurker og peber i væksthuse må ikke behandles senere end 3 døgn før høst.

Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 14 dage før høst.

Behandling af blomstrende raps og sennep må kun foretages udenfor biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).

Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i frilandsgrøntsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP: ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge ved fortsat irritation. HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med

store mængder vand og sæbe (S28). INDTAGELSE: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S62).

INDÅNDING: Søg frisk luft. Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

09/05

FARLIG

for

BIER

Miljøfarlig

Lokalirriterende

BRUGSANVISNING:

IT-CYPERMETHRIN

bredtvirkende

insektmiddel.

Virker ved optagelse gennem føden, samt ved kontakt. IT-

CYPERMETHRIN har desuden en afvisende effekt, således

flyvende

insekter

undgår

behandlede

afgrøder.

CYPERMETHRIN fastlægges i planternes vokslag og bark,

og derved opnås en vis langtidsvirkning på behandlede

plantedele, afhængig af sprøjtevæskens dækning af plan-

terne,

doseringens størrelse og planternes væksthastig-

hed. Yderligere behandling kan derfor være nødvendig for

at beskytte nytilvækst.

IT-CYPERMETHRIN har en inaktiverende senere dødelig

effekt på de skadedyr, der kommer i kontakt med sprøjte-

væsken eller med behandlede plantedele,

knock down

effekt kan ikke umiddelbart iagttages.

DOSERING:

RAPS, RYBS, SENNEP OG KÅL TIL FRØAVL.

Kåltrips, jordlopper og rapsjordlopper, der sprøjtes når der

under fremspiring konstateres angreb. 0,125 ltr. pr ha.

Glimmerbøsser,

behandles i det tidlige knopstadie,

snart de første glimmerbøsser observeres. 0,125-0,20 ltr.

pr ha. Laveste dosering i tidligste knopstadie. Det kan vise

sig nødvendigt med mere end een behandling.

Skulpesnudebiller, behandles ved angreb omkring begyn-

dende blomstring. 0,20 ltr. pr ha.

Skulpegalmyg,

behandling foretages ved 1.

varsling,

følges op efter behov. Vær opmærksom på angreb i vinter-

raps. 0,20 ltr. pr ha.

KORN:

Fritfluer, behandles på kornets 1-2 bladstadie. 0,20 ltr. pr ha.

Kornbladbiller. 0,125 ltr. pr ha.

Bladlus. 0,125 ltr. pr ha.

Trips, angriber især rug. 0,125 ltr. pr ha.

Gul- og orangegul hvedegalmyg. 0,20 ltr. pr ha.

ÆRTER:

Kåltrips. 0,125 ltr. pr ha.

Stribet bladrandbille. 0,125 ltr. pr ha.

Ærtebladlus og Ærtevikler. 0,20 ltr. pr ha.

GRÆS:

Fritfluer,

sprøjt ved varsling eller ca.

1 uge efter høst af

helsæd. 0,20 ltr. pr ha.

MAJS:

Fritfluer, behandles når majsen har 1,5-2 blade. 0,20 ltr. pr

Bladlus. 0,20 ltr. pr ha.

BEDEROER:

Kåltrips,

bedejordlopper,

matsort

ådselbille,

bedefluer,

bladlus. 0,125 ltr. pr ha.

Mod bladlus i roer anvendes IT-CYPERMETHRIN før blad-

fylden bliver så stor, at lusene ikke kan rammes.

Bladtæger, agerugler, bedeugler. 0,20 ltr. pr ha.

KARTOFLER:

Bladlus, bladtæger, coloradobiller, agerugler. 0,20 ltr. pr ha.

GRØNTSAGER PÅ FRILAND:

SALAT, SPINAT, GRØNKÅL, KINAKÅL, PAK

CHOI, HOVEDKÅL, BLOMSTERKÅL, RADISE,

MAJROE, KÅLROE, KNUDEKÅL, PEBERROD:

Kåltrips, jordlopper. 0,125 ltr. pr ha.

Kålbladlus,

stor kålsommerfugl,

lille kålsommerfugl,

kål-

møl. 0,20 ltr. pr ha.

GULEROD, RODPERSILLE, PASTINAK,

SKORZONER, JORDSKOK:

Agerugler. 0,20 ltr. pr ha.

GRØNTSAGER I VÆKSTHUS:

AGURKER OG GRÆSKAR (agurk, drueagurk,

squash og melon)

Væksthusmellus, nelliketrips, bladlus, larver af målere,

viklere og møl. 0,01% styrke.

NATSKYGGEKULTURER (tomat, peber,

aubergine, pepino og jødekirsebær)

Væksthusmellus, nelliketrips, tomatminerflue, bladlus, lar-

ver af målere,

viklere,

møl,

bladlopper og sørgemyg i

tomater og agurker 0,01% styrke.

FRUGT OG BÆR:

ÆBLER OG PÆRER:

Frostmålere,

knopviklere,

æbleviklere,

æblebladhvepse,

æblebladlus,

æblebladlopper,

æblesnudebiller,

pære-

galmyg. 0,20 ltr. pr ha.

KIRSEBÆR OG BLOMMER:

Frostmålere,

knopviklere,

blommeviklere,

blommeblad-

hveps,

blommebladlus,

kirsebærbladlus,

kirsebærsnude-

bille.

0,20 ltr. pr ha.

SOLBÆR,

RIBS,

STIKKELSBÆR,

BROMBÆR

OG HINDBÆR:

Hindbærbiller, hindbærsnudebiller, bladlus, solbærgalmyg,

larver af målere og viklere. 0,20 ltr. pr ha.

JORDBÆR:

Hindbærsnudebiller,

jordbærviklere,

bladlus.

0,20 ltr.

PLANTESKOLEKULTURER:

Bladlus, larver af målere, viklere og møl. 0,20 ltr. pr ha.

Der skal anvendes 1000-2000 ltr vand pr. ha. Sørg for god

dækning af træerne og god gennemvædning af nålene.

NÅLETRÆER:

Nåletræsnudebiller 3% opløsning.

Opløsningen anvendes til nyplantede træer som rodhals-

sprøjtning.

NORDMANNSGRAN

Ædelgranlus. 0,2 ltr. pr ha.

For at få en så god dækning af nålene som muligt, skal

IT-CYPERMETHRIN udsprøjtes med ikke under 500 ltr.

vand pr ha.

BEHANDLING AF FÆLDET TØMMER:

Behandling foretages om foråret,

når temperaturen er

over 2° C og skadedyrene begynder at komme frem. Alt

træ skal dækkes af sprøjtevæsken, også endeflader.

1,0%-2,0% opløsning, svarende til 1,0 ltr.-2,0 ltr. pr 100

ltr. vand.

Der skal anvendes min.

250 ml væske pr.

stamme-

overflade eller 100 liter pr. 50 m

tømmerstabel

BEHANDLING AF RÅTRÆ

(Herunder uafbarkede bøgekævler)

2% opløsning, svarende til 2,0 ltr. pr. 100 ltr. vand.

Der skal anvendes 100 ltr. sprøjtevæske pr. 50 m

tøm-

merstabel.

VANDMÆNGDE:

I landbrugsafgrøder anvendes 200-400 ltr.

vand pr.

Største vandmængde i tætte afgrøder som f.eks. kartofler.

I frugt, bær, grøntsager på friland og planteskolekulturer

anvendes 300-600 ltr.

vand pr.

afhængig af sprøjte-

teknik.

I væksthuse sprøjtes til afdrypning.

SPRØJTETEKNIK OG DYSEFORSLAG:

Det er vigtigt at IT-CYPERMETHRIN kommer i direkte kon-

takt med insekterne,

enten ved at de rammes direkte,

eller ved at insekterne æder eller kravler på behandlede

Åbnes her

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

146 mm

145 mm

147 mm

149 mm

135 mm

plantedele. Derfor skal der anvendes en sprøjteteknik, der

giver god dækning af planterne

Hardi dyse nr.

Atm.

Km/t

Liter/ha

Almindelige

sprøjteforhold

4110-16

ISO F-025-110

ISO LD-025-110

Almindelige

sprøjteforhold

4110-20

ISO F-04-110

ISO LD-04-110

Kartofler

4110-24

ISO F-05-110

ISO LD-05-110

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand, den afmålte mæng-

de IT-CYPERMETHRIN tilsættes under omrøring. Fyld tan-

ken helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen.

Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask.

Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med

rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken

ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser.

Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er

behandlet.

Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-

150l/ 1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemid-

del.

Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og

dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tank-

spuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet

tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevan-

det ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern

til sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.

Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding

af vand og fedtopløsende rensemiddel.

Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand.

Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som

nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et

fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

BEMÆRK:

Behandling af blomstrende afgrøder må kun foregå

udenfor biernes flyvetid. (fra kl 21.00 til kl 03.00 dansk

sommertid).

OPBEVARES FROSTFRIT OG IKKE I DIREKTE SOLLYS

OMRYSTES FØR BRUG.

INTER-TRADE AALBORG A/S · HALSVEJ 139 · 9310 VODSKOV · TLF.

9893 8977.

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser,

toiletbesøg og

efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærksom på, at

Arbejdstilsynet

regler

anvendelsen.

Læs

nærmere

eventuelt

lovpligtige

leverandørbrugsanvisning

samt

Arbejdstilsynets

informationsmateriale

bekæm-

pelsesmidler.

Åndedrætsværn

Opblanding: Brug åndedrætsværn med filter A2P2.

Udbringning: Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi, gummiforklæde og gummistøvler.

Udbringning (spredebom; lukket førerhus; bom mindre end 1 m over jordoverfladen): Brug

beskyttelseshandsker af nitrilgummi,

overtræksbukser og gummistøvler.

Overtræksbukser

og handsker skal kun anvendes uden for det lukkede førerhus.

Øjenværn

Opblanding: Brug beskyttelsesbriller.

Udbringning: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Solventnaphtha (råolie), let aromatisk

10 ppm

T, *)

Anmærkninger

T: Grænseværdien er tentativ (foreløbig).

*): Grænseværdi for aromatiske carbonhydrider.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

I.T. Cypermethrin

PR-nummer: MST reg. nr. 221-11

Leverandør:

Revideret den: 29-08-2005 / JP

Inter-Trade Aalborg A/S

Erstatter den: 20-04-2005

Halsvej 139

9310 Vodskov

Anvendelse: Insektmiddel

Tlf.: 9825 7700 Fax: 9825 7710

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding Indånding af dampe/aerosoltåger virker irriterende på de øvre luftveje. Produktet

afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje

koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indtagelse Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit og ikke i direkte sollys.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse III-2, oplagsenhed 50 liter.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w% Note

257-842-9 52315-07-8 Cypermethrin

Xn;R22 Xi;R37/38 R43

10,7

(cis/trans: 80/20) (100 g/l)

N;R50/53

265-199-0 64742-95-6 Solventnaphtha (råolie), let

R10 Xn;R65 Xi;R37

10-30 1, 4

aromatisk (< 0,1% benzen)

N;R51/53

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

4) R65 bortfalder p.g.a. produktets høje viskositet.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Irriterer åndedrætsorganerne. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Yderligere information

Produktet afgiver dampe der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan

dampene give hovedpine og beruselse.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op.

Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding

Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/syge-

hus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer: Se

punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver,

skum,

kulsyre eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle,

da det kan sprede

branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres

uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røg-

gasser - søg frisk luft. Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter så som chlor og

nitrogenoxider kan dannes.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Væske

Flammepunkt: > 61°C

Lugt: Af opløsningsmiddel

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles

med sand,

kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til

egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak eller

overfladevand.

Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø

samt ved udslip til kloak.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

- 5 -

15. Oplysninger om regulering

Anden mærkning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på,

at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i visse afgrøder inden for landbrug, gartneri,

frugtavl og skovbrug.

Korn må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Raps og sennep må ikke behandles senere end 1 måned før høst.

Græs efter helsæd må ikke behandles senere end 4 uger før høst.

Tomater, agurker og peber i væksthuse må ikke behandles senere end 3 døgn før høst.

Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 14 dage før høst.

Behandling af blomstrende afgrøde må kun foretages uden for biernes flyvetid fra kl 21.00 til

03.00 (dansk sommertid).

Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v).

Må i frilandsgrøntsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer m.v.).

Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer m.v.).

Emballagen må ikke genanvendes.

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over

15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddan-

nelse.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger

Branche Landbrug, gartneri, frugtavl og skovbrug.

Emballage 1 liter

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring

af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002, 29. ATP.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Transportregulativer for ADR 2005 udgave og IMDG 2004 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr.

619/2000 samt Kommissionens beslutning

2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer

og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendt-

gørelsen, 558/2003.

Øvrige oplysninger

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren

har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R10 Brandfarlig.

R22 Farlig ved indtagelse.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50/53

Meget

giftig

organismer,

lever

vand,

forårsage

uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter 1, 3, 4, 8, 11, 12, 15, 16.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtids-

virkninger i vandmiljøet. Farlig for bier.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Cypermethrin (Cas nr. 52315-07-8):

Fisk (Salmo gairdneri): LC50 (96h) = 0,0004 - 0,69 mg/l

Krebsdyr (Daphnia sp.): LC50 (48h) = 0,00015 mg/l

Alger (Selenastrum capricornutum): EC50 (14d) = 0,1 mg/l

Octanol/vand fordelingskoefficient, LogKow: 4,5

BCF (Fisk) = 1000 - 3600

Bionedbrydelighed: Ikke let bionedbrydelig

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z

Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter

forurenet med farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt

gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR:

UN 3082 ; MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (cypermethrin) ; 9 ; III

IMDG:

UN 3082 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(cypermethrin) ; 9 ( MP) ; III

Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90

Flammepunkt: 60°C Fareseddel IMDG: 9 + MP IMDG EmS.: F-A, S-F

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet

mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

MP: Marine Pollutant

Begrænsede mængder

ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage. Ved

anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max. 20 kg

pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller

perforeres).

IMDG:

Max.

5 l pr.

indvendig emballage og max.

30 kg brutto pr.

kolli.

Ved anvendelse af

krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af

metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810,

E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Lokalirriterende

Miljøfarlig

Farebetegnelse: Lokalirriterende; Miljøfarlig

Faresymboler: Xi;N

Indeholder

Cypermethrin (100 g/l)

R-sætninger

Irriterer åndedrætsorganerne. (R37)

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Undgå indånding af dampe og aerosoltåger. (S23)

FARLIG

for

BIER

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Insektmiddel, nr. 221-11

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpel-

sesmidler

Cypermethrin Cis/Trans 80/20 100 g/ltr

Indeholder Solventnaphta (råolie), let aromatisk.

Nettoindhold: 1 liter

Flydende

Fabrikationsnr

IT-CYPERMETHRIN

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i korn, majs, græs, korsblomstrede frøafgrøder, ærter, kartofler, bederoer,

frilandsgrøntsager, prydplanter i væksthus, agurker, tomater og peber i væksthus, frugtavl samt skovbrug og planteskoler.

ADVARSEL.

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Farlig ved indånding (R20).

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Undgå indånding af dampe/sprøjtevæske (S23).

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i visse afgrøder indenfor landbrug, gartneri, frugtavl og skovbrug.

Korn må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Raps og sennep må ikke behandles senere end 1 måned før høst.

Græs efter helsæd må ikke behandles senere end 4 uger før høst.

Tomater, agurker og peber i væksthuse må ikke behandles senere end 3 døgn før høst.

Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 14 dage før høst.

Behandling af blomstrende raps og sennep må kun foretages udenfor biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).

Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i frilandsgrøntsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP: ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge ved fortsat irritation. HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med

store mængder vand og sæbe (S28). INDTAGELSE: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S62).

INDÅNDING: Søg frisk luft. Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

09/05

FARLIG

for

BIER

Miljøfarlig

Lokalirriterende

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Published on: Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of cype...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.