Isotretinoin "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Isotretinoin "Orifarm" 10 mg kapsler, bløde
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, bløde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Isotretinoin "Orifarm" 10 mg kapsler, bløde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 34484
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

9. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Isotretinoin "Orifarm", bløde kapsler

0.

D.SP.NR.

21687

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Isotretinoin "Orifarm"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg

Hver blød kapsel indeholder 10 mg isotretinoin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder

107 mg sojaolie, renset

20 mg sojaolie, hydrogeneret

25 mg sojaolie, delvist hydrogeneret

20 mg

Hver blød kapsel indeholder 20 mg isotretinoin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver kapsel indeholder

214 mg sojaolie, renset

40 mg sojaolie, hydrogeneret

50 mg sojaolie, delvist hydrogeneret

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bløde kapsler

10 mg: Ovale, rød-orange, bløde gelatine kapsler (12,3×8,1 mm).

20 mg: Ovale, rød-orange, bløde gelatine kapsler (15,1×9,8 mm).

34484_spc.doc

Side 1 af 15

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svær acne (som f.eks. nodulær acne eller acne conglobata eller acne, som indebærer risiko

for permanent ardannelse), som er resistent over for adækvat standardbehandling med

systemiske antibakterielle midler og lokal behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Isotretinoin må kun ordineres af læger eller under overvågning af læger, som har erfaring

med anvendelsen af systemiske retinoider til behandling af svær acne, og som er helt

fortrolige med den risiko, der er forbundet med behandling med isotretinoin og med

kravene til overvågning.

Kapslerne skal indtages med føde én eller to gange daglig.

Voksne (inklusive unge og ældre) og børn på 12 år og derover

Behandling med isotretinoin påbegyndes med 0,5 mg/kg daglig. Det terapeutiske respons

og nogle af bivirkningerne af isotretinoin er dosisafhængige og varierer fra patient til

patient. Det kræver individuel dosisjustering under behandlingen. Hos de fleste patienter

varierer dosis fra 0,5-1,0 mg/kg pr. dag.

Langtidsremission og relapsrater er mere relateret til den totalt administrerede dosis end til

behandlingsvarighed og daglig dosis. Det er vist, at der ikke opnås væsentlig bedre effekt

med en kumulativ behandlingsdosis over 120-150 mg/kg. Behandlingsvarigheden

afhænger af den daglige dosis. En behandlingsvarighed på 16-24 uger er normalt

tilstrækkelig til at opnå remission.

Hos de fleste patienter opnås fuldstændig ophelen af acnen efter en enkelt behandlingskur.

Hvis der kommer sikkert recidiv, bør det overvejes at give en ny behandlingskur med

isotretinoin med samme daglige og kumulative dosis. Da der kan komme yderligere

bedring af acnen, i op til 8 uger efter, behandlingen er stoppet, bør ny behandling ikke

påbegyndes, før denne periode er gået.

Paediatrisk population

Isotretinoin bør ikke anvendes til børn under 12 år pga. manglende dokumentation for

sikkerhed og virkning.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Hos patienter med svær nyreinsufficiens skal behandlingen påbegyndes med en lavere

dosis (f.eks. 10 mg/dag). Derefter øges dosis op til 1 mg/kg/dag, eller indtil patienten får

den maksimalt tolererbare dosis (se pkt. 4.4).

Patienter med intolerans

Hos patienter, som viser svær intolerans over for den anbefalede dosis, kan behandlingen

fortsættes med en lavere dosis med en deraf følgende længere behandlingsvarighed og

større risiko for recidiv. For at opnå størst mulig effekt hos disse patienter skal

behandlingen normalt fortsættes med den højest tolererbare dosis.

34484_spc.doc

Side 2 af 15

4.3

Kontraindikationer

Isotretinoin er kontraindiceret til kvinder, som er gravide eller ammer (se pkt. 4.6).

Isotretinoin er kontraindiceret til fertile kvinder, medmindre alle forebyggende

forholdsregler, beskrevet i Præventionsprogrammet, er opfyldt (se pkt. 4.4).

Isotretinoin er også kontraindiceret til patienter med:

Leverinsufficiens.

Stærkt forhøjede blodlipidværdier.

Hypervitaminosis A.

Overfølsomhed over for det aktive stof, soja, jordnødder eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Eller til patienter:

Som samtidigt behandles med tetracykliner (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dette lægemiddel er TERATOGENT

Præventionsprogrammet

Isotretinoin er kontraindiceret til fertile kvinder medmindre alle følgende betingelser i

præventionsprogrammet er opfyldt:

Kvinden skal have svær acne (som f.eks. nodulær acne eller acne conglobata eller acne,

som indebærer risiko for permanent ardannelse), som er resistent overfor adækvat

standardbehandling med systemiske antibakterielle midler og lokal behandling (se pkt.

4.1).

Kvinden skal forstå den teratogene risiko.

Kvinden skal forstå behovet for streng, månedlig kontrol.

Kvinden skal forstå og acceptere behovet for at anvende sikker prævention uden

afbrydelse i 1 måned før behandlingen påbegyndes, under hele behandlingen og i 1

måned efter at behandlingen er afsluttet. Der skal anvendes mindst én, helst to

præventionsformer, som supplerer hinanden. Den primære prævention skal være

pålidelig, for eksempel en hormonal metode og den anden skal være en barrieremetode

(pessarer og kondomer).

Selv i tilfælde af amenorré skal kvinden følge hele anvisningen om sikker prævention.

Kvinden skal være i stand til at overholde de nødvendige forholdsregler for sikker

prævention.

Kvinden skal have oplysning om og forstå de mulige konsekvenser af graviditet og

behovet for hurtigt at søge læge, hvis der er risiko for graviditet.

Kvinden skal forstå nødvendigheden af og acceptere at få foretaget en graviditetstest,

før behandlingen påbegyndes, under behandlingen og 5 uger efter behandlingens

afslutning.

Kvinden skal bekræfte, at hun har forstået risikoen og de nødvendige forsigtigheds-

regler, som er forbundet med anvendelsen af isotretinoin.

Disse forholdsregler gælder også kvinder, som ikke for øjeblikket er seksuelt aktive,

medmindre receptudstederen mener, at der er overbevisende grunde, som tyder på, at der

ikke er nogen graviditetsrisiko.

34484_spc.doc

Side 3 af 15

Receptudstederen skal sikre sig at:

Patienten opfylder betingelserne for svangerskabsforebyggelse, som nævnt ovenfor,

inklusive bekræftelse af, at patienten har forstået informationerne tilfredsstillende.

Patienten har godkendt de ovenfor nævnte betingelser.

Patienten har anvendt mindst én, helst to sikre præventionsformer, inklusive en

barriereform, i mindst 1 måned før behandlingens påbegyndelse og fortsætter med at

anvende sikker prævention i hele behandlingsperioden og i mindst 1 måned efter

behandlingens ophør.

Der foreligger negative resultater fra graviditetstests foretaget før og under behandling

samt 5 uger efter behandlingens ophør. Datoer og resultater af graviditetstestene skal

dokumenteres.

Prævention

Kvindelige patienter skal have grundig information om svangerskabsforebyggelse og skal

henvises til rådgivning om prævention, hvis de ikke anvender sikker prævention.

Som minimumskrav skal kvindelige patienter, som kan blive gravide, anvende mindst én

sikker præventionsform. Helst skal de anvende to præventionsformer, som supplerer

hinanden, inklusive en barriereform. Præventionen skal fortsættes i mindst 1 måned efter,

at behandlingen med isotretinoin er ophørt, også hos patienter med amenorré.

Graviditetstest

I henhold til lokal praksis anbefales det, at der foretages en lægelig overvåget

graviditetstest indenfor de første 3 dage af menstruationscyklus, med en minimums-

sensitivitet på 25 MIE/ml, som følger.

Før behandling startes

For at udelukke muligheden for graviditet før behandlingen starter, anbefales det, at der

initialt foretages en lægelig overvåget graviditetstest, og at datoen og resultatet for testen

registreres. For patienter uden regelmæssig menstruation skal tidspunktet for denne

graviditetstest reflektere patientens seksuelle aktivitet og skal foretages ca. 3 uger efter, at

patienten har haft ubeskyttet samleje. Receptudstederen bør undervise patienten i

antikonception.

En lægeligt overvåget graviditetstest skal også foretages ved konsultationen, hvor

isotretinoin udstedes eller i de sidste tre dage forud for receptudstedelsen, og den bør

udsættes, indtil patienten har anvendt sikker prævention i mindst 1 måned. Testen skal

sikre, at patienten ikke er gravid, når behandlingen med isotretinoin påbegyndes.

Kontrolbesøg

Kontrolbesøgene finder sted med 28 dages mellemrum. Behovet for at gentage de lægeligt

overvågede graviditetstests hver måned vurderes i henhold til lokal praksis, som skal

indbefatte en vurdering af patientens seksuelle aktivitet og aktuelle menstruationssituation

(abnorm menstruation, udeblevne perioder eller amenorré). Om nødvendigt skal

graviditetstestene ved kontrolbesøgene foretages på dagen for receptudstedelsen eller på en

af de forudgående tre dage.

34484_spc.doc

Side 4 af 15

Ved behandlingens afslutning

For at udelukke graviditet skal kvinder have foretaget en afsluttende graviditetstest fem

uger efter behandlingens afslutning.

Restriktioner for receptudstedelse og udlevering

Recepter på isotretinoin til fertile kvinder skal begrænses til 30 dages behandling, og

fortsættelse af behandlingen kræver en ny recept. Ideelt set bør graviditetstest, udstedelse

af recept samt udlevering af isotretinoin foregå på samme dag. Udleveringen af isotretinoin

skal finde sted senest maksimalt 7 dage efter receptens udstedelse.

Mandlige patienter

Der er ikke noget, der tyder på, at fertiliteten eller børnene til mandlige patienter vil blive

påvirket, hvis de tager isotretinoin. Mandlige patienter skal dog mindes om, at de ikke må

dele deres medicin med andre, specielt ikke med kvinder.

Andre forsigtighedsregler

Patienterne skal have besked om, at de aldrig må give denne medicin til andre, og at de

skal aflevere al ubrugt medicin på apoteket ved behandlingens afslutning.

Patienterne må ikke afgive blod under behandlingen med isotretinoin eller i 1 måned efter

behandlingens ophør på grund af den mulige risiko for fostret hos en gravid

transfusionsrecipient.

Uddannelsesmateriale

For at hjælpe receptudstedere, apoteker og patienter med at undgå, at fostre bliver udsat for

isotretinoin, vil indehavere af markedsføringstilladelsen udfærdige undervisningsmateriale

til indskærpelse af advarslerne om den teratogene risiko ved isotretinoin, rådgive om

antikonception før behandlingen starter og rådgive om behovet for graviditetstestning.

Fuld patientinformation om den teratogene risiko og de strikte præventionsprocedurer, som

angivet i Præventionsprogrammet, skal gives af lægen til alle patienter, både mandlige og

kvindelige.

Psykiske forstyrrelser

Der er rapporteret om depression, psykiske symptomer, forværring af depression, angst,

aggressive tendenser, humørsvingninger og i meget sjældne tilfælde selvmordstanker,

selvmordsforsøg og selvmord hos patienter, som er behandlet med isotretinoin (se pkt.

4.8). Der skal iagttages særlig forsigtighed hos patienter med tidligere depression, og alle

patienter bør kontrolleres for symptomer på depression og om nødvendigt henvises til

passende behandling. Det er dog ikke sikkert, at afbrydelse af behandlingen med

isotretinoin vil bedre symptomerne, og det kan derfor blive nødvendigt med yderligere

psykiatrisk eller psykologisk udredning.

Sygdomme i hud og subkutane væv

Lejlighedsvis ses der akut eksacerbation af acne i den initiale periode, men den forsvinder

under fortsat behandling, normalt inden for 7-10 dage, og kræver sædvanligvis ingen

dosisjustering.

34484_spc.doc

Side 5 af 15

Udsættelse for stærkt sollys og ultraviolet lys bør undgås. Om nødvendigt bør der anvendes

et solbeskyttelsespræparat med en beskyttelsesfaktor på mindst 15.

Aggressiv kemisk dermabrasion og laserbehandling af huden bør undgås under behandling

med isotretinoin og i 5-6 måneder efter endt behandling på grund af risiko for

hypertrofiske ar i atypiske områder og mere sjældent post-inflammatorisk hyper- eller

hypopigmentering i de behandlede områder. Voksepilation bør undgås hos patienter i

behandling med isotretinoin i mindst 6 måneder efter endt behandling på grund af risiko

for epidermal afskalning.

Samtidig administration af isotretinoin og lokale keratolytika eller acnemidler med

exfoliativ virkning bør undgås, da lokalirritationen kan øges (se pkt. 4.5).

Patienterne skal rådes til at anvende en fugtighedssalve eller creme samt en læbepomade

fra behandlingens start, da isotretinoin kan forårsage tørhed af hud og læber.

Der er efter markedsføring blevet rapporteret om alvorlige hudreaktioner (f.eks. erytema

multiforme (EM), Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN))

ved brug af isotretinoin. Da sådanne hudreaktioner kan være svære at skelne fra andre

mindre alvorlige reaktioner (se pkt. 4.8), skal patienten oplyses om specifikke symptomer

og følges tæt. Ved mistanke om alvorlige hudreaktioner, skal behandling med isotretinoin

afbrydes.

Allergiske reaktioner

Anafylaktiske reaktioner er sjældent rapporteret. I enkelte tilfælde er det set efter topikal

anvendelse af retinoider. Allergiske kutane reaktioner er rapporteret enkelte gange.

Alvorlige tilfælde af allergisk vaskulitis, ofte med purpura (blodudtrædninger) på

ekstremiteterne og ekstrakutan involvering er blevet rapporteret. Alvorlige allergiske

reaktioner nødvendiggør afbrydelse af behandlingen og nøje overvågning.

Øjensygdomme

Tørhed af øjnene, korneal uklarhed, nedsat nattesyn og keratitis forsvinder sædvanligvis

efter afbrydelse af behandlingen. Tørhed af øjnene kan forebygges ved anvendelse af en

mild øjensalve eller ved drypning med kunstig tårevæske. Der kan optræde intolerans

overfor kontaktlinser, hvilket kan nødvendiggøre, at patienterne bruger briller under

behandlingen.

Der er også rapporteret om nedsat nattesyn, som hos nogle patienter startede pludseligt (se

pkt. 4.7). Patienter, som får synsforstyrrelser, skal henvises til øjenlæge. Det kan blive

nødvendigt at stoppe behandlingen med isotretinoin.

Sygdomme i knogler, led, muskler og bindevæv

Der er rapporteret om myalgier, artralgier og forhøjede kreatininfosfokinase-værdier i

serum hos patienter, der fik isotretinoin, specielt hos patienter, som er meget fysisk aktive

(se pkt. 4.8).

Efter flere års indtagelse af meget høje doser i forbindelse med behandling af

keratiniserende sygdomme er der indtruffet knogleændringer, inklusive præmatur

epifyselukning, hyperostosis og forkalkning af sener og ligamenter. Dosis,

34484_spc.doc

Side 6 af 15

behandlingsvarighed og total kumulativ dosis hos disse patienter overskred i almindelighed

langt de doser, som anbefales til behandling af acne.

Idiopatisk (benign) intrakranial hypertension (pseudotumor cerebri)

Der er rapporteret om tilfælde af idiopatisk intrakranial hypertension, af hvilke nogle

involverede samtidig anvendelse af tetracykliner (se pkt. 4.3 og 4.5). Symptomerne på

idiopatisk intrakranial hypertension omfatter hovedpine, kvalme og opkastning samt

synsforstyrrelser og papilødem. Patienter, som får idiopatisk intrakranial hypertension skal

straks ophøre behandlingen med isotretinoin.

Sygdomme i lever og galdeveje

Leverenzymerne bør kontrolleres før og 1 måned efter påbegyndelse af behandling og

derefter hver 3. måned, medmindre det bliver klinisk nødvendigt med hyppigere kontrol.

Der er rapporteret om transitoriske og reversible stigninger af levertransaminaser. I mange

tilfælde har stigningerne været indenfor referenceområdet, og værdierne er vendt tilbage til

udgangsværdierne under behandlingen. Hvis der kommer persisterende, klinisk relevante

stigninger af transaminaserne, bør det overvejes at reducere dosis eller stoppe

behandlingen.

Nyreinsufficiens

Nyreinsufficiens og nyresvigt påvirker ikke isotretinoins farmakokinetik. Isotretinoin kan

derfor gives til patienter med nyreinsufficiens. Det anbefales dog, at patienterne starter

med en lav dosis og titreres op til maksimal tolereret dosis (se pkt. 4.2).

Lipidstofskiftet

Serumlipider (fasteværdier) bør kontrolleres før og 1 måned efter påbegyndelse af

behandling og derefter hver 3. måned, medmindre det bliver nødvendigt med hyppigere

kontrol. Forhøjede serumlipidværdier normaliseres sædvanligvis ved reduktion af dosis

eller ved afbrydelse af behandlingen og kan også respondere på ændringer i kosten.

Isotretinoin er blevet associeret med forhøjede plasmatriglyceridniveauer. Isotretinoin

behandling bør afsluttes, hvis hypertriglyceridæmien ikke kan kontrolleres på et

acceptabelt niveau eller hvis symptomerne på pancreatitis opstår (se pkt. 4.8). Niveauer

over 800 mg/dl eller 9 mmol/l er nogle gange blevet associeret med akut pancreatitis, som

kan være fatal.

Gastrointestinale lidelser

Isotretinoin er blevet associeret med inflammatorisk tarmsygdom (inklusive lokalt

forekommende ileitis) hos patienter, som ikke tidligere har lidt af gastrointestinale

sygdomme. Patienter, som oplever alvorlig (blødende) diaré, skal ophøre isotretinoin

behandling med det samme.

Højrisiko-patienter

Det kan være nødvendigt med hyppigere kontrol af serumlipider og/eller blodglukose hos

patienter med diabetes, adipositas, alkoholisme eller sygdomme i lipidstofskiftet, som får

behandling med isotretinoin. Under behandling med isotretinoin er der rapporteret om

forhøjet fastende blodglukose, og der er diagnosticeret nye tilfælde af diabetes.

34484_spc.doc

Side 7 af 15

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Patienterne må ikke tage vitamin A som ledsagende medicin på grund af risikoen for at

udvikle hypervitaminosis A.

Der er rapporteret om tilfælde af idiopatisk (benign) intrakranial hypertension

(pseudotumor cerebri) efter samtidig behandling med isotretinoin og tetracykliner.

Samtidig behandling med tetracykliner skal derfor undgås (se pkt. 4.3 og pkt. 4.4).

Methotrexat

Øget risiko for hepatotoksicitet. Patienter, som er i behandling med retinoider og

methotrexat, skal monitoreres for kliniske symptomer og tegn på hepatotoksicitet.

Samtidig administration af isotretinoin med topikal keratolytisk eller exfolierende anti-

acne produkter bør undgås, da lokal irritation kan øges (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Graviditet er en absolut kontraindikation for behandling med isotretinoin (se pkt.

4.3). Hvis der på trods af disse forsigtighedsregler indtræffer graviditet under

behandlingen med isotretinoin eller i den efterfølgende måned, er der stor risiko for

meget alvorlige misdannelser af fostret.

De føtale misdannelser efter eksponering for isotretinoin omfatter abnormaliteter i

centralnervesystemet (hydrocephalus, cerebellare misdannelser/abnormaliteter,

microcephali), deformitet af ansigtet, ganespalte, abnormaliteter af ydre øre (fravær af ydre

øre, små eller fraværende eksterne auditive kanaler), øjeabnormaliteter (microphthalmia),

kardiovaskulære abnormaliteter (konotruncale misdannelser som f.eks. Steno-Fallot’s

tetrade, ændringer af de store kar, septumdefekter), abnormaliteter af thymus og

parathyroideae. Der er også en forhøjet hyppighed af spontan abort.

Hvis der indtræffer graviditet hos en kvinde, som behandles med isotretinoin, skal

behandlingen stoppes, og patienten skal henvises til en læge, der er specialist eller har

erfaring med teratologi med henblik på evaluering og råd.

Amning

Da isotretinoin er stærkt lipofilt, er det meget sandsynligt, at lægemidlet passerer over i

human modermælk. På grund af risikoen for bivirkninger hos moderen og det eksponerede

barn, er anvendelse af isotretinoin kontraindiceret til ammende mødre.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Isotretinoin påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Under behandling med isotretinoin er der indtruffet flere tilfælde af nedsat nattesyn, som i

sjældne tilfælde har persisteret efter behandlingen (se pkt. 4.4 og pkt. 4.8). På grund af

34484_spc.doc

Side 8 af 15

pludselig indsættelse hos nogle patienter skal patienterne oplyses om dette potentielle

problem og tilrådes at være forsigtige, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret om omtågethed, svimmelhed og

synsforstyrrelser. Patienter bør advares om, at hvis de oplever disse bivirkninger, så bør de

ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner eller deltage i andre aktiviteter, hvor

symptomerne kan udsætte dem eller andre for risiko.

4.8

Bivirkninger

Følgende symptomer er de mest almindeligt rapporterede bivirkninger af isotretinoin:

tørhed af slimhinderne f.eks. af læberne, (cheilitis), næseslimhinden (epistaxis), øjnene

(konjunctivitis) og tørhed af huden. Nogle af bivirkningerne forbundet med anvendelsen af

isotretinoin er dosisafhængige. Bivirkningerne er generelt reversible efter ændring af dosis

eller afbrydelse af behandlingen. Nogle bivirkninger kan dog persistere efter behandlingen

er ophørt.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget sjælden (< 1/10.000)

Grampositive (mucokutane) bakterielle

infektioner.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Anæmi, øget sedimentationshastighed af røde

blodlegemer, trombocytopeni, trombocytose.

Neutropeni.

Lymfadenopati.

Immunsystemet

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Allergisk hudreaktion, anafylaktiske reaktioner,

hypersensitivitet.

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden (< 1/10.000)

Diabetes mellitus, hyperurikæmi.

Psykiske forstyrrelser

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Depression, forværret depression, aggressive

tendenser, angst og humørforandringer.

Abnorm adfærd, psykotisk sygdom,

selvmordstanker, selvmordsforsøg, selvmord.

Nervesystemet

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Hovedpine.

Idiopatisk intrakranial hypertension, kramper,

omtågethed, svimmelhed

Øjne

Meget almindelig (≥ 1/10)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Blepharitis, konjunctivitis, tørhed af øjnene,

irritation af øjnene.

Sløret syn, katarakt, farveblindhed

(farvesynsforstyrrelser), intolerans overfor

34484_spc.doc

Side 9 af 15

kontaktlinser, korneal uklarhed, nedsat nattesyn,

keratitis, papilødem (som tegn på idiopatisk

intrakraniel hypertension), fotofobi,

synsforstyrrelser.

Øre og labyrint

Meget sjælden (< 1/10.000)

Nedsat hørelse.

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden (< 1/10.000)

Vaskulitis (f.eks. Wegener’s granulomatose,

allergisk vaskulitis).

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Epistaxis, tørhed af næsen, nasofaryngitis.

Bronkospasmer (specielt hos patienter med

astma), hæshed.

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden (< 1/10.000)

Colitis, ileitis, tørhed i halsen, gastrointestinal

hæmoragi, hæmoragisk diaré og inflammatorisk

tarmsygdom, kvalme, pancreatitis (se pkt. 4.4).

Lever- og galdeveje

Meget almindelig (≥ 1/10)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Stigning af transaminaser (se pkt. 4.4)

Hepatitis.

Hud og subkutane væv

Meget almindelig (≥ 1/10)

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Cheilitis, dermatitis, tørhed af huden, lokaliseret

exfoliation, pruritus, erytematøst udslæt,

hudskørhed (risiko for friktionstraume).

Alopeci.

Acne fulminans, forværring af acne (opblussen

af acne), erytem (facial), eksantem,

hårsygdomme, hirsutisme, negledystrofi,

paronychia, fotosensitivitetsreaktion, pyogent

granulom, hyperpigmentering af huden, øget

svedtendens.

Erythema multiforme, Stevens-Johnson

Syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig (≥ 1/10)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Artralgier, myalgier, rygsmerter (særligt hos

yngre patienter).

Artritis, calcinosis (forkalkninger af ligamenter

og sener), epifyse præmatur fusion, exostosis,

(hyperostosis), nedsat knogletæthed, tendonitis,

rhabdomyolysis.

Nyrer og urinveje

Meget sjælden (< 1/10.000)

Glomerulonephritis.

34484_spc.doc

Side 10 af 15

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

Seksuel dysfunktion inklusive erektil

dysfunktion og nedsat libido.

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget sjælden (< 1/10.000)

Øget dannelse af granulationsvæv, utilpashed.

Undersøgelser

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Forhøjede triglycerider i blodet, nedsat

højdensitetslipoprotein.

Forhøjet kolesterol i blodet, forhøjet

blodglukose, hæmaturi, proteinuri.

Forhøjet kreatininfosfokinase i blodet.

Bivirkningsincidensen blev beregnet på grundlag af de samlede resultater fra de kliniske

studier, som omfattede 824 patienter og fra data indsamlet efter markedsføringen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9 Overdosering

Isotretinoin er et derivat af vitamin A. Selvom den akutte toksicitet af isotretinoin er lav,

kan der, i tilfælde af overdosering som følge af uheld, optræde symptomer på

hypervitaminosis A. Symptomerne på akut vitamin A toksicitet omfatter alvorlig

hovedpine, kvalme eller opkastning, omtågethed, irritabilitet og pruritus. Tegn og

symptomer på overdosering som følge af uheld eller forsætlig overdosering med

isotretinoin er formentlig de samme. Det kan forventes, at symptomerne er reversible og

forsvinder uden behov for behandling.

4.10

Udlevering

BEGR (Kun til sygehuse samt speciallæger i dermato-venerologi).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 10 BA 01. Midler mod acne til systemisk brug, retinoider til behandling af

acne.

34484_spc.doc

Side 11 af 15

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Isotretinoin er en stereoisomer af all-trans retinoinsyre (tretinoin). Den nøjagtige

virkningsmekanisme af isotretinoin er ikke fuldt klarlagt, men det er vist, at den

observerede bedring af det kliniske billede ved svær acne er relateret til hæmning af

talgkirtelaktivitet og en histologisk påvist reduktion af størrelsen af talgkirtler. Det er

desuden påvist, at isotretinoin har en antiinflammatorisk effekt i huden.

Effekt

Forøget horndannelse af talgkirtlens epitel medfører spredning af corneocytter i

udførselsgangen og tilstopning med keratin og overskudstalg. Dette efterfølges af

dannelsen af en komedon og til sidst af inflammatoriske læsioner. Isotretinoin hæmmer

proliferationen af sebocytter og virker på acne ved at reetablere differentiations-

programmet. Sebum er hovedsubstratet for væksten af Propionibacterium acnes, så nedsat

talgproduktion hæmmer den bakterielle kolonisering af udførselsgangen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorptionen af isotretinoin fra mave-tarmkanalen varierer og er dosis-lineær indenfor det

terapeutiske område. Den absolutte biotilgængelighed kendes ikke, da stoffet ikke kan

gives intravenøst til mennesker, men ekstrapolation fra forsøg på hunde tyder på en ret lav

og variabel systemisk biotilgængelighed. Sammenlignet med faste fordobles

biotilgængeligheden, når isotretinoin tages med føde.

Fordeling

Isotretinoin bindes i stor udstrækning til plasmaproteiner, hovedsageligt albumin (99,9 %).

Distributionsvolumen for isotretinoin kendes ikke hos mennesker, da isotretinoin ikke

findes i intravenøs form til mennesker. Der er kun lidt information tilgængelig vedrørende

distributionen af isotretinoin ind i væv. Koncentrationen af isotretinoin i epidermis er kun

det halve af koncentrationen i serum. Plasmakoncentrationen af isotretinoin er ca. 1,7

gange højere end i fuldblod på grund af dårlig penetration af isotretinoin ind i røde

blodlegemer.

Biotransformation

Efter oral administration af isotretinoin er der identificeret tre hovedmetabolitter i plasma:

4-oxo-isotretinoin, tretinoin (all-transretinoinsyre) og 4-oxo-tretinoin. Metabolitterne har

vist biologisk aktivitet i flere in-vitro tests. 4-oxo-isotretinoin har i et klinisk studie vist sig

at bidrage signifikant til isotretinoins aktivitet (reduktion af sebumekskretionsraten til trods

for manglende effekt på plasmakoncentrationerne af isotretinoin og tretinoin). Andre

mindre metabolitter indbefatter glukuronidkonjugater. Hovedmetabolitten er 4-oxo-

isotretinoin, hvis plasmakoncentrationer i steady-state er 2,5 gange højere end

moderstoffets.

Isotretinoin og tretinoin (all-transretinoinsyre) metaboliseres reversibelt til hinanden

(interkonverteres), og tretinoins metabolisme er derfor bundet sammen med isotretinoins.

Det er beregnet, at 20 – 30 % af en isotretinoindosis metaboliseres ved isomerisation.

34484_spc.doc

Side 12 af 15

Enterohepatisk cirkulation kan spille en vigtig rolle i isotretinoins farmakokinetik hos

mennesker.

Metabolismestudier in vitro har vist, at flere CYP-enzymer er involveret i isotretinoins

omdannelse til 4-oxo-isotretinoin og tretinoin. Der er ikke en bestemt isoform, som har en

dominerende rolle. Isotretinoin og dets metabolitter påvirker ikke CYP aktiviteten

signifikant.

Elimination

Efter oral administration af radioaktivt mærket isotretinoin genfandtes omtrent lige store

fraktioner af dosis i urin og fæces. Efter oral administration af isotretinoin til patienter med

acne er den terminale eliminationshalveringstid af uomdannet lægemiddel i gennemsnit 19

timer. Den terminale eliminationshalveringstid af 4-oxo-isotretinoin er længere,

gennemsnitlig 29 timer.

Isotretinoin er et fysiologisk retinoid, og der opnås endogene retinoidkoncentrationer ca. to

uger efter afslutningen af behandling med isotretinoin.

Farmakokinetik hos specielle populationer

Da isotretinoin er kontraindiceret til patienter med leverinsufficiens, er der begrænset

information om isotretinoins farmakokinetik hos denne patientpopulation. Nyreinsufficiens

nedsætter ikke plasmaclearance af isotretinoin eller 4-oxo-isotretinoin signifikant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitet

Isotretinoins akutte orale toksicitet blev bestemt hos forskellige dyrearter. LD50 er ca.

2000 mg/kg hos kaniner, ca. 3000 mg/kg hos mus og over 4000 mg/kg hos rotter.

Kronisk toksicitet

Et langtidsstudie hos rotter over 2 år (isotretinoindosis: 2,8 og 32 mg/kg/dag) gav

holdepunkter for partielt hårtab og forhøjede plasmatriglycerider i højdosisgrupperne.

Isotretinoins bivirkningsprofil hos gnavere minder således meget om den for vitamin A,

men omfatter ikke de massive vævs- og organforkalkninger, som ses med vitamin A hos

rotter. De ændringer i leverceller, som blev observeret med vitamin A skete ikke med

isotretinoin.

Alle observerede bivirkninger af hypervitaminosis A syndromet var spontant reversible

efter ophør med isotretinoin. Selv forsøgsdyr i dårlig almentilstand kom sig for det meste i

løbet af 1-2 uger.

Teratogenicitet

Som for andre derivater af vitamin A er det vist, at isotretinoin er teratogent og

embryotoksisk i dyreforsøg.

På grund af isotretinoins teratogene potentiale, har administration til fertile kvinder

terapeutiske konsekvenser (se pkt. 4.3, pkt. 4.4 og pkt. 4.6).

34484_spc.doc

Side 13 af 15

Fertilitet

I terapeutiske doser påvirker isotretinoin ikke sædcellers antal, motilitet og morfologi, og

mænd, som har taget isotretinoin, har ingen skadelig indvirkning på dannelsen og

udviklingen af fostret.

Mutagenicitet

I dyreforsøg var isotretinoin ikke mutagent eller carcinogent, hverken in vitro eller in vivo.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselfyld

Bivoks, gul

Sojaolie, renset

Sojaolie, hydrogeneret

Sojaolie, delvis hydrogeneret

Kapselskal

Gelatine

Glycerol

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/Al blister

Pakningsstørrelser

10 mg: 30, 50, 60, 98, 100 og 120 stk.

20 mg: 30, 50, 60, 98, 100 og 120 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Returnér ubrugte kapsler til apoteket.

34484_spc.doc

Side 14 af 15

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 34484

20 mg: 34485

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

9. februar 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. januar 2018

34484_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her