Isotretinoin "Difa"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Isotretinoin "Difa" 20 mg kapsler, bløde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, bløde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Isotretinoin "Difa" 20 mg kapsler, bløde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 58421
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

19. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Isotretinoin "Difa", bløde kapsler

0.

D.SP.NR.

30458

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Isotretinoin "Difa"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 5 mg isotretinoin.

Hver kapsel indeholder 10 mg isotretinoin.

Hver kapsel indeholder 20 mg isotretinoin.

Hver kapsel indeholder 30 mg isotretinoin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

5 mg kapsler:

Sojaolie, raffineret 66,40 mg

Sojaolie, delvist hydrogeneret 3,85 mg

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) (E420) 5,00 mg

10 mg kapsler:

Sojaolie, raffineret 132,80 mg

Sojaolie, delvist hydrogeneret 7,70 mg

Sorbitol, flydende (ikke-krystallisende) (E420) 7,58 mg

Ponceau 4R 0.0026 mg

20 mg kapsler:

Sojaolie, raffineret 265,60 mg

Sojaolie, delvist hydrogeneret 15,40 mg

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) (E420) 24,26 mg

Ponceau 4R 0,34 mg

30 mg kapsler:

Sojaolie, raffineret 149,04 mg

Sojaolie, delvist hydrogeneret 34,24 mg

Sojaolie, hydrogenated 15,75 mg

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) (E420) 21,50 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

58421_spc.docx

Side 1 af 16

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bløde kapsler

Isotretinoin "Difa" 5 mg kapsler er svagt lyserøde/creme til cremefarvede, ovale, bløde

gelatinekapsler, 8 mm x 5 mm, der indeholder en gul/orange, ugennemsigtig, viskøs

væske.

Isotretinoin "Difa" 10 mg kapsler er lysviolette, ovale, bløde gelatinekapsler, 10 mm x 7

mm, der indeholder en gul/orange, ugennemsigtig, viskøs væske.

Isotretinoin "Difa" 20 mg kapsler er rødbrune, ovale, bløde gelatinekapsler, 13 mm x 8

mm, der indeholder en gul/orange, ugennemsigtig, viskøs væske.

Isotretinoin "Difa" 30 mg kapsler er lyserøde, ovale, bløde gelatinekapsler, 11 mm x 7 mm,

der indeholder en gul/orange, ugennemsigtig, viskøs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svære former for akne (såsom nodulær eller konglobat akne eller akne, der kan give

permanent ardannelse), som er resistente over for adækvate forløb af standardbehandling

med systemiske antibakterielle midler og lokal behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Isotretinoin bør kun ordineres af eller under overvågning af læger med erfaring i brugen af

systemiske retinoider til behandling af svær akne, som er fuldt bekendt med de teratogene

risici, der er forbundet med isotretinoin-behandling, og de nødvendige overvågningstiltag.

Pædiatrisk population

Isotretinoin er ikke indiceret til behandling af præpubertetsakne og bør ikke anvendes til

børn under 12 år.

Voksne, herunder unge og ældre

Isotretinoin-behandling bør starte ved en dosis på 0,5 mg/kg dagligt. Det terapeutiske

respons på isotretinoin samt nogle af bivirkningerne er dosisrelateret og varierer fra patient

til patient. Dette nødvendiggør en individuel dosisjustering i løbet af behandlingen. For de

fleste patienter ligger dosen i intervallet 0,5-1,0 mg/kg pr. dag.

Langtidsremission og relapsrater er tættere forbundet med den samlede administrerede

dosis end behandlingsvarighed eller daglig dosis. Det er blevet vist, at der ikke kan

forventes en væsentlig yderligere fordel med en kumulativ behandlingsdosis, der overstiger

120-150 mg/kg. Behandlingsvarigheden afhænger af den individuelle daglige dosis. Et

behandlingsforløb på 16-24 uger er normalt tilstrækkeligt til at opnå remission.

Hos de fleste patienter opnås fuldstændig opheling af aknen med et enkelt behandlings-

forløb. I tilfælde af et markant relaps kan et yderligere behandlingsforløb med isotretinoin

overvejes ved anvendelse af samme daglige dosis samt kumulative behandlingsdosis. Da

der kan observeres fortsat bedring af aknen i op til 8 uger efter behandlingsafslutning, bør

et yderligere behandlingsforløb ikke overvejes, før mindst denne periode er gået.

Patienter med svær nyreinsufficiens

58421_spc.docx

Side 2 af 16

Hos patienter med svær nyreinsufficiens bør behandlingen påbegyndes ved en lavere dosis

(f.eks. 10 mg/dag). Dosen skal herefter øges til 1 mg/kg/dag, eller indtil patienten får den

maksimale tolererede dosis (se pkt. 4.4).

Patienter med intolerans

Patienter, som udviser svær intolerans over for den anbefalede dosis, kan fortsætte

behandlingen ved en lavere dosis, der dog medfører en længere behandlingstid samt større

risiko for relaps. For at opnå den bedst mulige virkning hos disse patienter, bør

behandlingen normalt fortsættes ved den højeste tolererede dosis.

Administration

Kapslerne skal indtages med føde en eller to gange dagligt.

4.3

Kontraindikationer

Isotretinoin er kontraindiceret til gravide eller ammende kvinder (se pkt. 4.6).

Isotretinoin er kontraindiceret til kvinder i den fertile alder, medmindre alle betingelser i

svangerskabsforebyggelsesprogrammet er opfyldt (se pkt. 4.4).

Isotretinoin "Difa" er kontraindiceret til patienter med overfølsomhed over for det aktive

stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Isotretinoin "Difa" indeholder raffineret sojaolie og delvist hydrogeneret sojaolie.

Isotrenoin "Difa" er kontraindiceret til patienter, der er allergiske over for jordnødder eller

soja.

Isotretinoin er desuden kontraindiceret til patienter

med leverinsufficiens

med stærkt forhøjede blodlipidværdier

med hypervitaminose A

der får samtidig behandling med tetracykliner (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Svangerskabsforebyggelsesprogram

Dette lægemiddel er TERATOGENT

Isotretinoin er kontraindiceret til kvinder i den fødedygtige alder, medmindre alle følgende

betingelser i svangerskabsforebyggelsesprogrammet er opfyldt:

Hun har svær akne (såsom nodulær eller konglobat akne eller akne, der kan give

permanent ardannelse), som er resistent over for adækvate forløb af standard-

behandling med systemiske antibakterielle midler og lokal behandling (se pkt. 4.1).

Hun forstår den teratogene risiko.

Hun forstår nødvendigheden af streng opfølgning hver måned.

Hun forstår og accepterer behovet for anvendelse af sikker prævention uden afbrydelse

fra 1 måned inden behandlingsstart, gennem hele behandlingsforløbet og 1 måned

efter afslutning af behandlingen. Der skal anvendes mindst én og helst to

komplementære former for prævention, inklusive en barrieremetode.

Selv i tilfælde af amenorré skal hun følge hele anvisningen om sikker prævention.

58421_spc.docx

Side 3 af 16

Hun skal være i stand til at overholde de nødvendige forholdsregler til sikker

svangerskabsforebyggelse.

Hun er blevet informeret om og forstår de mulige konsekvenser af en graviditet samt

nødvendigheden af hurtigt at kontakte sin læge, hvis der er risiko for graviditet.

Hun forstår og accepterer nødvendigheden af at få foretaget graviditetstests før og

under behandlingen samt 5 uger efter afslutning af behandlingen.

Hun bekræfter, at hun har forstået farerne og de nødvendige forholdsregler, der er

forbundet med brugen af isotretinoin.

Disse betingelser gælder også for kvinder, der aktuelt ikke er seksuelt aktive, medmindre

den ordinerende læge vurderer, at der er vægtige grunde, der indikerer, at der ikke er risiko

for graviditet.

Den ordinerende læge skal sikre sig, at:

Patienten opfylder betingelserne for svangerskabsforebyggelse, som anført ovenfor,

herunder en bekræftelse af, at hun har et tilstrækkeligt niveau af forståelse.

Patienten har accepteret ovennævnte betingelser.

Patienten har anvendt mindst én og helst to sikre præventionsmetoder, herunder en

barrieremetode, i mindst 1 måned inden behandlingsstart og fortsætter med at anvende

sikker prævention gennem hele behandlingsforløbet og i mindst 1 måned efter ophør

med behandlingen.

Der foreligger negative graviditetstestresultater før, under og 5 uger efter afslutning af

behandlingen. Datoer for samt resultater af graviditetstests skal dokumenteres.

Prævention

Kvindelige patienter skal have fyldestgørende information om svangerskabsforebyggelse

og bør henvises til svangerskabsforebyggende rådgivning, hvis de ikke anvender sikker

prævention.

Kvindelige patienter, der har potentiel risiko for at blive gravide, skal som et

minimumskrav anvende mindst én sikker præventionsmetode. Patienten skal helst anvende

to komplementære præventionsformer, herunder en barrieremetode.

Svangerskabsforebyggelse skal fortsættes i mindst 1 måned efter afslutning af behandling

med isotretinoin. Dette gælder også patienter med amenorré.

Graviditetstests

Ifølge lokal praksis anbefales det, at der udføres lægeovervågede graviditetstests med en

minimal følsomhed på 25 mIE/ml inden for de første 3 dage af menstruationscyklen, som

følger:

Inden behandlingen påbegyndes

For at udelukke muligheden for graviditet inden start på behandlingen anbefales det, at der

udføres en første lægeovervåget graviditetstest, og at dato samt resultat registreres. Hos

patienter uden regelmæssig menstruation skal tidspunktet for denne graviditetstest afspejle

patientens seksuelle aktivitet, og den skal foretages ca. 3 uger, efter at patienten sidst havde

ubeskyttet samleje. Den ordinerende læge skal rådgive patienten om svangerskabs-

forebyggelse.

Der skal også udføres en lægeovervåget graviditetstest ved konsultationen, hvor

isotretinoin ordineres, eller inden for 3 dage forud for besøget hos den ordinerende læge,

58421_spc.docx

Side 4 af 16

og den skal være udsat, indtil patienten har anvendt sikker prævention i mindst 1 måned.

Denne test skal sikre, at patienten ikke er gravid, når behandlingen med isotretinoin startes.

Opfølgningsbesøg

Der skal planlægges opfølgningsbesøg med 28 dages intervaller. Hvorvidt der er behov for

gentagne, månedlige, lægeovervågede graviditetstests skal besluttes ifølge lokal praksis

under hensyntagen til patientens seksuelle aktivitet samt nylige menstruelle anamnese

(uregelmæssige menstruationer, udeblevne menstruationer eller amenorré). Hvor det er

indiceret, skal der udføres opfølgende graviditetstests på dagen for ordineringsbesøget eller

inden for 3 dage forud for besøget hos den ordinerende læge.

Behandlingsafslutning

Fem uger efter behandlingen er stoppet, skal kvinderne have foretaget en sidste

graviditetstest for at udelukke graviditet.

Ordinerings- og udleveringsrestriktioner

Recepter på isotretinoin til kvinder i den fertile alder skal begrænses til 30 dages

behandling, og fortsat behandling kræver en ny recept. Ideelt set bør graviditetstest,

udstedelse af recept samt udlevering af isotretinoin foregå på samme dag. Udlevering af

isotretinoin skal foregå inden for højst 7 dage efter udstedelse af recepten.

Mandlige patienter

Tilgængelige data indikerer, at omfanget af maternel eksponering fra sæd fra patienter, der

får isotretinoin, ikke er af en sådan størrelsesorden, at den er forbundet med de teratogene

virkninger af isotretinoin. Mandlige patienter skal mindes om, at de ikke må dele deres

medicin med andre, især ikke med kvinder.

Yderligere forholdsregler

Patienterne skal instrueres i aldrig at give dette lægemiddel til en anden person og at

returnere eventuelle ubrugte kapsler til apoteket efter afsluttet behandling.

Patienterne må ikke donere blod under behandlingen og i 1 måned efter afbrydelse af

behandling med isotretinoin på grund af den potentielle risiko for fosteret hos en gravid

transfusionsmodtager.

Undervisningsmateriale

Som en hjælp til ordinerende læger, farmaceuter og patienter til at undgå føtal eksponering

for isotretinoin skal indehaveren af markedsføringstilladelsen sørge for undervisnings-

materiale til at underbygge advarslerne om den teratogene virkning af isotretinoin,

tilvejebringe rådgivning om prævention inden behandlingsstart og give retningslinjer

vedrørende behovet for graviditetstests.

Lægen skal udlevere en udførlig patientinformation om den teratogene risiko og de strenge

forholdsregler for svangerskabsforebyggelse som specificeret i svangerskabsforebyggelses-

programmet til alle patienter, både mænd og kvinder.

Psykiske forstyrrelser

Der er hos patienter, der blev behandlet med isotretinoin, rapporteret depression, forværret

depression, angst, aggressive tendenser, humørsvingninger, psykotiske symptomer og i

meget sjældne tilfælde selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord (se pkt. 4.8). Der

skal udvises særlig forsigtighed hos patienter med depression i anamnesen, og alle

58421_spc.docx

Side 5 af 16

patienter skal overvåges for tegn på depression og skal om nødvendigt henvises til relevant

behandling. Det er ikke sikkert, at en afbrydelse af behandling med isotretinoin er

tilstrækkeligt til at lette symptomerne, og yderligere psykiatrisk eller psykologisk

evaluering kan derfor være nødvendig.

Hud og subkutane væv

Der er lejlighedsvis observeret akut eksacerbation af akne i den første periode, men den

aftager ved fortsat behandling, normalt inden for 7-10 dage, og kræver sædvanligvis ikke

dosisjustering.

Udsættelse for stærkt sollys eller for UV-stråler skal undgås. Der skal om nødvendigt

anvendes et solbeskyttelsespræparat med en høj beskyttelsesfaktor på mindst SPF 15.

Patienter, der behandles med isotretinoin, skal på grund af risikoen for hypertrofisk

ardannelse i atypiske områder og mere sjældent postinflammatorisk hyper- eller

hypopigmentering i de behandlede områder undgå kraftig kemisk dermabrasio og kutan

laserbehandling i 5-6 måneder efter afslutning af behandlingen. På grund af risikoen for

epidermal afskrælning skal patienter, der behandles med isotretinoin, undgå hårfjerning

med voks i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen.

Samtidig administration af isotretinoin og topiske keratolytiske eller eksfoliative midler

mod akne skal undgås, da det kan øge lokal irritation (se pkt. 4.5).

Patienterne skal rådes til at anvende en fugtighedsgivende salve eller creme til huden og en

læbepomade fra starten af behandlingen, da isotretinoin har tendens til at udtørre huden og

læberne.

Der er efter markedsføring rapporteret svære hudreaktioner (f.eks. erythema multiforme

(EM), Stevens-Johnsons syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN)) i

forbindelse med brug af isotretinoin. Da det kan være svært at skelne disse hændelser fra

andre hudreaktioner, der kan forekomme (se pkt. 4.8), skal patienterne informeres om tegn

og symptomer på og overvåges nøje for svære hudreaktioner. Ved mistanke om en svær

hudreaktion skal behandlingen med isotretinoin afbrydes.

Allergiske reaktioner

Der er sjældne rapporter om anafylaktiske reaktioner, i nogle tilfælde efter tidligere topisk

eksponering for retinoider. Rapporter om allergiske kutane reaktioner er sjældent

forekommende. Der er rapporteret alvorlige tilfælde af allergisk vaskulitis ofte med

purpura (blå mærker og røde pletter) på ekstremiteterne og ekstrakutan inddragelse. Svære

allergiske reaktioner kræver afbrydelse af behandlingen og nøje overvågning.

Øjne

Tørre øjne, cornea-uklarheder, nedsat nattesyn samt keratitis bedres sædvanligvis efter

seponering af behandlingen. Tørre øjne kan behandles ved påføring af en lubrikerende

øjensalve eller påføring af kunstige tåredråber. Intolerans over for kontaktlinser kan

forekomme og kan gøre det nødvendigt, at patienten bruger briller under behandlingen.

Der er endvidere rapporteret nedsat nattesyn, som hos nogle patienter debuterede pludseligt

(se pkt. 4.7). Patienter, der oplever synsproblemer, skal henvises til en oftalmologisk

undersøgelse. Afbrydelse af isotretinoin-behandling kan være nødvendig.

58421_spc.docx

Side 6 af 16

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi, artralgi og forøgede serumværdier af kreatinphosphokinase er blevet rapporteret

hos patienter, der anvender isotretinoin, især hos personer, der udøver kraftig fysisk

aktivitet (se pkt. 4.8).

Der er forekommet knogleforandringer, herunder præmatur epifyselukning, hyperostose

samt forkalkning af sener og ligamenter, efter adskillige års administration af isotretinoin

ved meget høje doser til behandling af keratiniseringslidelser. Dosisniveauerne,

behandlingsvarigheden og den samlede kumulative dosis hos disse patienter var generelt

langt over, hvad der anbefales til behandling af akne.

Benign intrakraniel hypertension

Der er rapporteret tilfælde af benign intrakraniel hypertension, hvoraf nogle forekom i

forbindelse med samtidig brug af tetracykliner (se pkt. 4.3 og pkt. 4.5). Tegn og

symptomer på benign intrakraniel hypertension indbefatter hovedpine, kvalme og

opkastning, synsforstyrrelser og papilødem. Patienter, der udvikler benign intrakraniel

hypertension, skal omgående afbryde behandlingen med isotretinoin.

Lever og galdeveje

Leverenzymer skal kontrolleres inden behandlingen, 1 måned efter behandlingsstart og

efterfølgende med 3 måneders intervaller, medmindre hyppigere overvågning er klinisk

indiceret. Der er rapporteret forbigående og reversible forhøjelser af levertransaminaser. I

mange tilfælde har disse ændringer ligget inden for normalområdet, og værdierne er vendt

tilbage til baseline-niveauer i løbet af behandlingen. I tilfælde af vedvarende klinisk

relevante forhøjelser af transaminaseniveauer skal det dog overvejes at foretage en

dosisreduktion eller seponere behandlingen.

Nyreinsufficiens

Nyreinsufficiens og nyresvigt påvirker ikke farmakokinetikken for isotretionin. Isotretinoin

kan derfor gives til patienter med nyreinsufficiens. Det anbefales dog, at patienterne starter

ved en lav dosis og titreres op til den maksimale tolererede dosis (se pkt. 4.2).

Lipidmetabolisme

Serumlipider (fasteværdier) skal kontrolleres inden behandlingen, 1 måned efter

behandlingsstart og efterfølgende med 3 måneders intervaller, medmindre hyppigere

overvågning er klinisk indiceret. Forhøjede serumlipidværdier vender sædvanligvis tilbage

til normalområdet ved dosisreduktion eller seponering af behandlingen og kan endvidere

reagere på kostændringer.

Isotretinoin er blevet forbundet med en stigning i triglyceridniveauer i plasma. Behandling

med isotretinoin skal seponeres, hvis hypertriglyceridæmi ikke kan kontrolleres på et

acceptabelt niveau, eller hvis der forekommer symptomer på pancreatitis (se pkt. 4.8).

Niveauer, der overstiger 800 mg/dl eller 9 mmol/l, er undertiden forbundet med akut

pancreatitis, der kan være dødelig.

58421_spc.docx

Side 7 af 16

Mave-tarm-kanalen

Isotretinoin er blevet forbundet med inflammatorisk tarmsygdom (herunder regional ileitis)

hos patienter uden tidligere tarmlidelser i anamnesen. Patienter, der oplever svær

(hæmoragisk) diarré, skal omgående afbryde behandlingen med isotretinoin.

Højrisikopatienter

Patienter med diabetes, obesitas, alkoholisme eller en lipidmetabolismeforstyrrelse, der er i

behandling med isotretinoin, kan have behov for hyppigere kontroller af serumværdier for

lipider og/eller blodsukker. Der er rapporteret forhøjede fasteværdier for blodsukker, og

der er diagnosticeret nye tilfælde af diabetes under behandling med isotretinoin.

10 mg & 20 mg

Isotretinoin "Difa" indeholder azofarvestoffet Ponceau 4R (E124).

Kan forårsage allergiske reaktioner.

Fructoseintolerans

Dette lægemiddel indeholder sorbitol. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

fructoseintolerans.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Patienterne må ikke tage vitamin A som samtidig medicin på grund af risikoen for at

udvikle hypervitaminose A.

Der er rapporteret tilfælde af benign intrakraniel hypertension (pseudotumor cerebri) ved

samtidig brug af isotretinoin og tetracykliner. Samtidig behandling med tetracykliner skal

derfor undgås (se pkt. 4.3 og pkt. 4.4).

Samtidig behandling med isotretinoin og topiske keratolytiske eller eksfolierende

aknemidler skal undgås, da det kan forøge lokal irritation (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Graviditet er en absolut kontraindikation mod behandling med isotretinoin (se pkt.

4.3). Hvis en kvinde på trods af disse forebyggende foranstaltninger bliver gravid

under behandling med isotretinoin eller i de efterfølgende måneder, er der en stor

risiko for meget svære og alvorlige misdannelser af fosteret.

Fostermisdannelser i forbindelse med eksponering for isotretinoin indbefatter abnormiteter

i centralnervesystemet (hydrocephalus, misdannelser/abnormiteter i cerebellum,

microcephalus), facial dysmorfi, ganespalte, abnormiteter af ydre øre (manglende ydre øre,

lille eller manglende ydre øregange), øjenabnormiteter (mikroftalmi), kardiovaskulære

abnormiteter (konotrunkale misdannelser såsom Fallots tetralogi, transposition af de store

blodkar, septumdefekter), abnormiteter af thymus og parathyreoidea. Der er endvidere en

øget forekomst af spontan abort.

Hvis en kvinde, der er i behandling med isotretinoin, bliver gravid, skal behandlingen

seponeres, og patienten skal henvises til en læge med speciale eller indgående erfaring i

teratologi med henblik på evaluering og rådgivning.

58421_spc.docx

Side 8 af 16

Amning

Isotretinoin er yderst lipofilt. Passage af isotretinoin til human mælk er derfor meget

sandsynlig. På grund af muligheden for bivirkninger hos barnet, der eksponeres via

modermælken, er brugen af isotretinoin kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Isotretinoin i terapeutiske doser påvirker ikke antallet, motiliteten og morfologien af

sædceller hos mænd, der tager isotretinoin, og har ingen skadelig indvirkning på dannelsen

og udviklingen af et embryo undfanget af disse.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Isotretinoin "Difa" kan potentielt påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Der er forekommet et antal tilfælde af nedsat nattesyn under behandling med isotretinoin,

som i sjældne tilfælde har varet ved efter behandlingen (se pkt. 4.4 og pkt. 4.8). Da denne

nedsættelse af nattesynet hos nogle patienter kom pludseligt, skal patienterne informeres

om dette potentielle problem og advares om at udvise forsigtighed, når de fører

motorkøretøj eller betjener maskiner.

Der er meget sjældne rapporter om døsighed, svimmelhed og synsforstyrrelser. Patienterne

skal advares om, at de, hvis de oplever en eller flere af disse bivirkninger, ikke bør føre

motorkøretøj eller betjene maskiner eller deltage i andre aktiviteter, hvor symptomerne kan

udsætte dem selv eller andre for fare.

4.8

Bivirkninger

Nogle af bivirkningerne, der er forbundet med brugen af isotretinoin, er dosisrelaterede.

Bivirkningerne er almindeligvis reversible efter ændring af dosis eller afbrydelse af

behandlingen, men nogle kan dog vare ved, efter at behandlingen er seponeret.

Følgende symptomer er de mest almindeligt rapporterede bivirkninger ved brug af

isotretinoin: tør hud, tørre slimhinder, f.eks. læberne (cheilitis), næseslimhinden (epistaxis)

og øjnene (conjunctivitis).

Hyppighederne i denne tabel er defineret ved anvendelse af følgende konvention:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget sjælden:

Grampositiv (mukokutan) bakterieinfektion

Blod og lymfesystem

Meget almindelig:

Anæmi, forøget sedimentationshastighed af røde

blodlegemer, trombocytopeni, trombocytose

58421_spc.docx

Side 9 af 16

Almindelig:

Neutropeni

Meget sjælden:

Lymfadenopati

Immunsystemet

Sjælden:

Allergisk hudreaktion, anafylaktiske reaktioner,

overfølsomhed

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden:

Diabetes mellitus, hyperurikæmi

Psykiske forstyrrelser

Sjælden:

Depression, forværret depression, angst,

aggressive tendenser, humørsvingninger

Meget sjælden:

Unormal adfærd, psykotisk sygdom,

selvmordstanker, selvmordsforsøg, selvmord

Nervesystemet

Almindelig:

Hovedpine

Meget sjælden:

Benign intrakraniel hypertension, kramper,

døsighed, svimmelhed

Øjne

Meget almindelig:

Blepharitis, conjunctivitis, tørre øjne, øjenirritation

Meget sjælden:

Sløret syn, katarakt, farveblindhed, intolerans for

kontaktlinser, uklarhed af cornea, nedsat nattesyn,

keratitis, papilødem (som tegn på benign

intrakraniel hypertension), fotofobi,

synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Meget sjælden:

Nedsat hørelse

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden:

Vasculitis (for eksempel Wegeners granulomatose,

allergisk vasculitis)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig:

Epistaxis, nasal tørhed, nasopharyngitis

Meget sjælden:

Bronkospasme (især hos patienter med astma),

hæshed

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden:

Colitis, ileitis, tør hals, gastrointestinal blødning,

hæmoragisk diarré og inflammatorisk

tarmsygdom, kvalme, pancreatitis (se pkt. 4.4)

Lever og galdeveje

Meget almindelig:

Forhøjet transaminase (se pkt. 4.4)

Meget sjælden:

Hepatitis

Hud og subkutane væv

58421_spc.docx

Side 10 af 16

Meget almindelig:

Cheilitis, dermatitis, tør hud, lokaliseret

eksfoliation, pruritus, erytematøst udslæt,

skrøbelig/sart hud (risiko for friktionsskade)

Sjælden:

Alopeci

Meget sjælden:

Acne fulminans, forværret akne (opblussen af

akne), erytem (facialt), eksantem, hårproblemer,

hirsutisme, negledystrofi, paronyki,

lysfølsomhedsreaktion, pyogent granulom,

hyperpigmentering af huden, øget svedproduktion

Ikke kendt:

Erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom,

toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig:

Artralgi, myalgi, rygsmerter (især hos børn og

unge)

Meget sjælden:

Arthritis, kalcinose (forkalkning af ligamenter og

sener), præmatur epifyselukning, eksostose,

(hyperostose), nedsat knogletæthed, tendonitis,

rhabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Meget sjælden:

Glomerulonefritis

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt:

Seksuel dysfunktion, herunder erektil dysfunktion

og nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget sjælden:

Granulationsvæv (øget dannelse af), utilpashed

Undersøgelser

Meget almindelig:

Forhøjede triglycerider i blodet, reduceret

højdensitetslipoprotein

Almindelig:

Forhøjet kolesterol i blodet, forhøjet blodsukker,

hæmaturi, proteinuri

Meget sjælden:

Forhøjet kreatinphosphokinase i blodet

Hyppigheden af bivirkningerne er beregnet ud fra puljede resultater fra puljede kliniske

forsøgsdata, der inddrog 824 patienter, samt data fra efter markedsføring af produktet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

58421_spc.docx

Side 11 af 16

4.9

Overdosering

Isotretinoin er et derivat af A-vitamin. Selvom den akutte toksicitet af isotretinoin er lav,

kan der fremkomme tegn på hypervitaminose A i tilfælde af utilsigtet overdosering.

Symptomer på akut A-vitaminforgiftning omfatter kraftig hovedpine, kvalme eller

opkastning, døsighed, irritabilitet og pruritus. Tegn og symptomer på utilsigtet eller bevidst

overdosering med isotretinoin vil sandsynligvis være identiske. Disse symptomer forventes

at være reversible og at aftage uden behov for behandling

4.10

Udlevering

Sygehuse samt efter ordination af speciallæger i dermato-venerologi.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 10 BA 01. Retinoider til behandling af akne.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Isotretinoin er en stereoisomer af hel-trans-retinsyre (tretinoin). Den nøjagtige

virkningsmekanisme for isotretinoin er ikke fuldt klarlagt, men det er vist, at den

observerede bedring af det kliniske billede ved svær akne er forbundet med undertrykkelse

af talgkirtelaktivitet og en histologisk påvist reduktion af størrelsen af talgkirtlerne.

Endvidere er der påvist en dermal antiinflammatorisk virkning af isotretinoin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Forøget horndannelse i epitelbeklædning i den pilosebaceøse enhed medfører afstødning af

korneocytter til udførselsgangen og tilstopning med keratin og overskydende sebum. Dette

efterfølges af dannelsen af en komedon og senere hen inflammatoriske læsioner.

Isotretinoin hæmmer proliferationen af sebocytter og ser ud til at virke på akne ved at

reetablere det ordnede differentieringsprogram. Sebum er et hovedsubstrat for væksten af

Propionibacterium acnes, så nedsat sebumproduktion hæmmer bakteriel kolonisering i

udførselsgangen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorptionen af isotretinoin fra mave-tarmkanalen varierer og er dosis-lineær inden for det

terapeutiske område. Den absolutte biotilgængelighed af isotretinoin er ikke blevet

bestemt, da forbindelsen ikke er tilgængelig som et intravenøst præparat til mennesker,

men ekstrapolation fra studier med hunde tyder på en temmelig lav og variabel systemisk

biotilgængelighed. Når isotretinoin tages sammen med mad, er biotilgængeligheden det

dobbelte i forhold til under fastende betingelser.

Fordeling

Isotretinoin bindes i stor udstrækning til plasmaproteiner, hovedsageligt albumin (99,9 %).

Fordelingsvolumenet for isotretinoin hos mennesker er ikke blevet bestemt, da isotretinoin

ikke er tilgængeligt som et intravenøst præparat til mennesker. Der foreligger kun lidt

58421_spc.docx

Side 12 af 16

information om fordelingen af isotretinoin i væv hos mennesker. Koncentrationen af

isotretinoin i epidermis er kun det halve af koncentrationen i serum.

Plasmakoncentrationen af isotretinoin er ca. 1,7 gange koncentrationen i fuldblod på grund

af dårlig indtrængning af isotretinoin i røde blodlegemer.

Biotransformation

Der er efter oral administration af isotretinoin identificeret tre hovedmetabolitter i plasma:

4-oxo-isotretinoin, tretinoin (hel-trans-retinsyre) og 4-oxo-tretinoin. Disse metabolitter har

vist biologisk aktivitet i adskillige in vitro-tests. 4-oxo-isotretinoin har i et klinisk studie

vist sig at bidrage signifikant til isotretinoins aktivitet (reduktion af sebumekskretionsraten

trods ingen effekt på plasmaniveauerne af isotretinoin og tretinoin). Andre mindre vigtige

metabolitter indbefatter glucuronidkonjugater. Hovedmetabolitten er 4-oxo-isotretinoin

med plasmakoncentrationer ved steady-state, der er 2,5 gange højere end plasma-

koncentrationerne af moderstoffet.

Isotretinoin og tretinoin (hel-trans-retinsyre) metaboliseres reversibelt (interkonverteres),

og tretinoins metabolisme er derfor koblet med isotretinoins. Det er estimeret, at 20-30 %

af en dosis af isotretinoin metaboliseres ved isomerisering.

Det enterohepatiske kredsløb kan muligvis spille en vigtig rolle i farmakokinetikken for

isotretinoin hos mennesker. In vitro-studier af metabolismen har vist, at adskillige CYP-

enzymer er inddraget i metabolismen af isotretinoin til 4-oxo-isotretinoin og tretinoin. Det

ser ikke ud til, at der er en enkelt isoform, der spiller en dominerende rolle. Isotretinoin og

dets metabolitter påvirker ikke i signifikant grad CYP-aktiviteten.

Elimination

Efter oral administration af radioaktivt mærket isotretinoin blev omtrent lige store

fraktioner af dosen genfundet i urin og fæces. Efter oral administration af isotretinoin er

den terminale eliminationshalveringstid for uomdannet lægemiddel hos patienter med akne

i gennemsnit 19 timer. Den terminale eliminationshalveringstid for 4-oxo-isotretinoin er

længere med en gennemsnitsværdi på 29 timer.

Isotretinoin er et fysiologisk retinoid, og der opnås endogene retinoidkoncentrationer i

løbet af ca. to uger efter afslutning af behandling med isotretinoin.

Nedsat leverfunktion

Da isotretinoin er kontraindiceret til patienter med leverinsufficiens, foreligger der

begrænset information om kinetikken for isotretinoin i denne patientpopulation.

Nedsat nyrefunktion

Nyreinsufficiens nedsætter ikke i signifikant grad plasma-clearance af isotretinoin eller 4-

oxo-isotretinoin.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitet

Den akutte orale toksicitet af isotretinoin er blevet bestemt hos forskellige dyrearter. LD

er ca. 2000 mg/kg hos kaniner, ca. 3000 mg/kg hos mus og over 4000 mg/kg hos rotter.

58421_spc.docx

Side 13 af 16

Kronisk toksicitet

Et langtidsstudie hos rotter over 2 år (isotretinoindosis: 2, 8 og 32 mg/kg/dag) gav evidens

for partielt hårtab og forhøjede plasmatriglycerider i højdosisgrupperne.

Bivirkningsspektret for isotretinoin hos gnaveren har således stor lighed med

bivirkningsspektret for A-vitamin, men omfatter ikke de massive vævs- og organ-

forkalkninger, der er observeret med A-vitamin hos rotter. De levercelleforandringer, der

er observeret med A-vitamin, forekom ikke med isotretinoin.

Alle observerede bivirkninger af hypervitaminose A-syndromet var spontant reversible

efter ophør med isotretinoin. Selv forsøgsdyr i en dårlig almentilstand kom sig i vid

udstrækning i løbet af 1-2 uger.

Teratogenicitet

Isotretinoin har i dyreforsøg vist sig som andre A-vitaminderivater at være teratogent og

embryotoksisk.

På grund af isotretinoins teratogene potentiale er der terapeutiske konsekvenser af

administration til kvinder i den fertile alder (se pkt. 4.3, pkt. 4.4 og pkt. 4.6).

Fertilitet

Isotretinoin i terapeutiske doser påvirker ikke antallet, motiliteten og morfologien af

sædceller hos mænd, der tager isotretinoin, og har ingen skadelig indvirkning på dannelsen

og udviklingen af et embryo undfanget af disse.

Mutagenicitet

Der er ikke påvist mutagenicitet eller karcinogenicitet af isotretinoin i henholdsvis in vitro-

eller in vivo-dyreforsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

5 mg kapsler:

Kapselindhold:

Bivoks, gult

Sojaolie, raffineret

Sojaolie, delvist hydrogeneret

Hydrogeneret vegetabilsk olie

All-rac-α-tocopherol

Dinatriumedetat

Butylhydroxyanisol

Kapselskal:

Gelatine

Glycerol

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) (E420)

Titandioxid (E171)

58421_spc.docx

Side 14 af 16

10 mg kapsler:

Kapselindhold:

Bivoks, gult

Sojaolie, raffineret

Sojaolie, delvist hydrogeneret

Hydrogeneret vegetabilsk olie

All-rac-α-tocopherol

Dinatriumedetat

Butylhydroxyanisol

Kapselskal:

Gelatine

Glycerol

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) (E420)

Titandioxid (E171)

Ponceau 4R (E124)

Sort jernoxid (E172)

20 mg kapsler:

Kapselindhold:

Bivoks, gult

Sojaolie, raffineret

Sojaolie, delvist hydrogeneret

Hydrogeneret vegetabilsk olie

All-rac-α-tocopherol

Dinatriumedetat

Butylhydroxyanisol

Kapselskal:

Gelatine

Glycerol

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) (E420)

Titandioxid (E171)

Indigo carmin lake (E132)

Ponceau 4R (E124)

30 mg kapsler:

Kapselindhold:

Bivoks, gult

Sojaolie, raffineret

Sojaolie, hydrogeneret

Sojaolie, delvist hydrogeneret

All-rac-α-tocopherol

Dinatriumedetat

Butylhydroxyanisol

Kapselskal:

Gelatine

Glycerol

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende) (E420)

58421_spc.docx

Side 15 af 16

Titandioxid (E171)

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale yderpakning. Opbevar blisteren i den ydre karton for at beskytte

mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVDC/aluminium-blisterpakninger.

Pakningsstørrelser: 20, 30, 50, 60 og 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Difa Cooper S.p.A.

Via Milano 160

21042 Caronno Pertusella (VA)

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

58419

10 mg:

58420

20 mg:

58421

30 mg:

58422

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. september 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58421_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her