Isoptin Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Isoptin Retard 120 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 120 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Isoptin Retard 120 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58759
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse

den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Isoptin Retard til dig

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du

får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Isoptin Retard

3. Sådan skal du tage Isoptin Retard

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Isoptin Retard er medicin af typen calcium-

antagonister med virkning på hjerte og kredsløb.

Du kan bruge Isoptin Retard til:

• forebyggelse mod hjertekrampe (angina pectoris).

• behandling af for højt blodtryk.

• forebyggelse og behandling af hurtig og uregel-

mæssig hjerteforkammerrytme.

• forebyggelse efter blodprop i hjertet.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT TAGE ISOPTIN RETARD

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Isoptin Retard, hvis du

• er allergisk over for verapamilhydrochlorid eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Isoptin Retard

(angivet i punkt 6).

• lider af alvorlige sygdomme i hjerte eller kredsløb.

• lider af hjertesvigt.

• har svær hjertesvækkelse (kardiogent shock).

• har for hurtig hjerterytme.

• lider af forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. som

følge af Wolff-Parkinson-White eller Lown-

Gonong-Levine syndrom).

• har meget lavt blodtryk.

• har fået for meget hjertemedicin (digoxin), kan

vise sig ved kvalme.

• er overfølsom over for anden medicin, der

ligesom Isoptin Retard tilhører gruppen af

calcium-antagonister.

• tager ivabradin (hjertemedicin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Isoptin Retard, hvis du:

• har meget langsom puls.

• lider af sygdomme i hjerte eller kredsløb.

• lider af forsnævring af aorta.

• har kroniske lidelser i hjertemuskulaturen.

• lider af sygdomme, hvor der er forstyrrelse i

forbindelsen mellem nerverne og musklerne

(myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom

eller fremskreden Duchennes muskeldystrofi).

Fortæl lægen hvis du har nedsat nyrefunktion, da

du skal monitoreres tæt af lægen, hvis du skal

have Isoptin Retard.

Hvis du har udtalt nedsat leverfunktion, skal

Isoptin Retard anvendes med forsigtighed.

Isoptin Retard kan ikke fjernes ved hæmodialyse.

Fortæl altid lægen at du tager Isoptin Retard, hvis

du skal bedøves.

Din hjertekurve (EKG) og dit blodtryk skal

kontrolleres både før og under behandling med

Isoptin Retard.

Oplys altid ved blodprøve- og urinprøvekontrol, at

du er i behandling med Isoptin Retard.

Brug af anden medicin sammen med Isoptin

Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt

på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

• for hjertet (digoxin, digitoxin, ivabradin).

• som er blodfortyndende (dabigatran).

• mod uregelmæssig hjerterytme (flecainid,

kinidin).

• mod forhøjet blodtryk (betablokkere, metoprolol,

propranonol, prazosin, terazosin, vanddrivende

medicin).

• efter transplantation (ciclosporin, sirolimus,

everolimus, tacrolimus).

• mod urinsyregigt (sulfinpyrazon, colchicin).

• mod mani (lithium).

• mod depression (imipramin).

• mod sukkersyge (type II) (glibenclamid).

• for forhøjet kolesterol (simvastatin, lovastatin,

atorvastin).

• mod astma (theophyllin).

• mod depression (perikum, naturmedicin).

• mod kræft (doxorubicin).

• mod migræne (almotriptan).

• for epilepsi (carbamazepin, phenobarbital,

fenytoin).

• forebyggende mod migræne (clonidin).

• mod infektion (erythromycin, clarithromycin,

rifampin, telithromycin).

• for mavesår (cimetidin).

• mod angst og uro (buspiron, midazolam).

• der er muskelafslappende.

• mod HIV (ritonavir).

• til bedøvelse (inhalationsanæstetika).

• mod smerter (acetylsalicylsyre).

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at

ændre dosis.

Brug af Isoptin Retard sammen med mad,

drikke og alkohol

Du skal tage Isoptin Retard med et glas vand.

Du bør ikke drikke grapefrugtjuice eller spise

grapefrugt under behandlingen.

Du skal være opmærksom på at Isoptin Retard

kan øge virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage

Isoptin Retard. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Isoptin Retard

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Isoptin Retard kan især i begyndelsen af behand-

lingen og ved øgning af dosis give bivirkninger, som

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Isoptin Retard indeholder natrium

Isoptin Retard 180 mg depottabletter indeholder

1,2 mmol natrium pr. dosis. Hvis du er på natrium-

eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ISOPTIN

RETARD

Tag altid Isoptin Retard nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Isoptin Retard depottabletter fås i flere styrker.

Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis

kan bruge dine depottabletter til alle de anførte

doseringer.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 240 mg 1-2 gange daglig.

Du skal synke Isoptin Retard hele. Du må ikke

knuse eller tygge dem.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Brug til børn

Børn må normalt ikke få Isoptin Retard.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Isoptin Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Isoptin Retard, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være: døsighed,

forvirring, kramper, opkastning, feberdøs, for lavt

blodtryk og alvorlig ændring af hjertes funktion

med langsom hjerterytme. Ved mistanke om

overdosering kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Hvis du har glemt at tage Isoptin Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du

kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isoptin

Retard

120 mg og 180 mg depottabletter

verapamilhydrochlorid

372022P001

03/2017

Isoptin

er et registreret varemærke, der tilhører Mylan Healthcare GmbH.

Hvis du holder op med at tage Isoptin Retard

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause

eller stoppe behandlingen med Isoptin Retard.

Behandling med Isoptin Retard bør ikke afbrydes

pludseligt efter lang tids brug. Det anbefales at

nedtrappe dosis langsomt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter):

• Hjertesvigt med trykken i brystet og åndenød.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile,

hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede

ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Besvimelse eller bevidstløshed pga. dårlig

hjertefunktion. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Forstyrrelser i hjertets funktion.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Depression.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

• Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astma-

lignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring 112.

• Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop.

Ring 112.

• Hjertepumpesvigt (kardiogent shock). Ring 112.

• Hjertestop. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning

og hurtig opvågning, tal med lægen. I alle andre

tilfælde ring 112.

• Alvorlig hududslæt med betændelse og

afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge

eller skadestue.

• Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed

pga.blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Ring 112.

• Lammelse/delvis lammelse (paralyse) kan også

være følelse af svaghed i musklerne i lemmerne.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og

aftagende urindannelse pga. nyresvigt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer

hos flere end 1 ud af 10 patienter:)

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls, bliver utilpas eller besvimer,

skal du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

• Svimmelhed.

• Sløvhed.

• Hovedpine.

• Forstoppelse.

• Kvalme.

• Kløe.

• Eksem.

• Nældefeber.

• Hårtab.

• Impotens.

• Uregelmæssig menstruation.

• Brystspændinger.

• Træthed.

• Varmefølelse.

• Hævelse af ankler.

• Lavt blodtryk.

• Ansigtsrødme med varmefølelse.

• Sure opstød eller halsbrand (dyspepsi).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Søvnforstyrrelser og livlige drømme.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Overfølsomhed.

• Mælkesekretion og ophør af menstruation pga.

forhøjet hormon (prolaktin) i blodet. Hos mænd

brystudvikling og impotens.

• Appetitmangel/madlede.

• Forvirring.

• Mareridt.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Rysten.

• Synsforstyrrelser.

• Tinnitus.

• Svimmelhed (vertigo).

• Hjertebanken.

• Mundtørhed.

• Diarre.

• Mavesmerter.

• Maveubehag.

• Opkastning.

• Tarmslyng.

• Forhøjede leverenzymer.

• Muskelkramper.

• Hyppige vandladninger.

• Brystsmerter.

• Rødmen og varmefølelse i ansigtet.

• Vindueskigger syndrom (smerter i benene ved

gang).

• Rødfarvning af fødder og evt. hænder med

brændende smerter.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Overvækst af tandkød.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Øget svedtendens.

• Muskelsmerter.

• Ledsmerter.

• Brystudvikling hos mænd.

• Blå mærker.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Øget lysfølsomhed i huden.

• Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser

og stivnet ansigtsudtryk.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser

af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

• Mindre blødning i hud og slimhinder.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Pletformet udslæt.

• Muskelsvaghed.

• Mælkeflåd.

• Hævelser i ben, fødder, ankler og hænder.

• Meget langsomme ufrivillige, vridende beægelser.

• Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for

højt kalium i blodet. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Det kan hos

nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal

med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel-

styrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Isoptin Retard utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

• Brug ikke Isoptin Retard efter den udløbsdato,

der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Isoptin Retard indeholder:

Aktivt stof: Verapamilhydrochlorid 120 mg og

180 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellu-

lose; natriumalginat; povidon; magnesiumstearat;

hypromellose, macrogol 400; macrogol 6000;

montanglycol voks; talcum og titandioxid (E171).

180 mg indeholder desuden jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelse

Isoptin Retard 120 mg depottabletter er hvide og

mærket ”120 SR” på den ene side og ”KNOLL” på

den anden side.

Isoptin Retard 180 mg depottabletter er lyserøde

med delekærv og mærket ”SR-180” på den ene

side og ”KNOLL” på den anden side.

Isoptin Retard 120 mg depottabletter findes i

pakningsstørrelsen 100 stk.

Isoptin Retard 180 mg depottabletter findes i

pakningsstørrelsen 105 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

januar 2017.

03/2017