Isomacne

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Isomacne 20 mg kapsler, bløde
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, bløde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Isomacne 20 mg kapsler, bløde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 33137
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

21. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Isomacne, bløde kapsler

0.

D.SP.NR.

21196

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Isomacne

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg

Hver kapsel indeholder 10 mg isotretinoin.

20 mg

Hver kapsel indeholder 20 mg isotretinoin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Sojaolie, sorbitol (E420), Ponceau Red (E124).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Bløde kapsler

10 mg

Lysviolette, aflange, bløde gelatinekapsler, indeholdende en gul/orange uigennemsigtig,

tyktflydende væske.

20 mg

Rødbrune, aflange, bløde gelatinekapsler, indeholdende en gul/orange uigennemsigtig,

tyktflydende væske.

33137_spc.doc

Side 1 af 15

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svær acne (f.eks. nodulær acne, acne conglobata eller acne, som indebærer risiko for

permanent ardannelse), som er resistent over for adækvat standardbehandling med

systemiske antibakterielle midler og lokal behandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Isotretinoin må kun ordineres af læger eller under overvågning af læger, som har erfaring

med anvendelsen af systemiske retinoider til behandling af svær acne, og som er helt

fortrolige med den teratogene risiko, der er forbundet med behandling med isotretinoin og

med nødvendige kontrolforanstaltninger.

Voksne, inklusive unge og ældre

Behandling med isotretinoin bør påbegyndes med 0,5 mg/kg dagligt. Det terapeutiske

respons og nogle af bivirkningerne af isotretinoin er dosisafhængige og varierer fra patient

til patient. Det kræver individuel dosisjustering under behandlingen. Hos de fleste patienter

varierer dosis fra 0,5-1,0 mg/kg pr. dag.

Langtidsremission og relapsrater er mere relateret til den totalt administrerede dosis end til

behandlingsvarighed og daglig dosis. Det er vist, at der ikke opnås væsentlig bedre effekt

med en kumulativ behandlingsdosis over 120-150 mg/kg. Behandlingsvarigheden

afhænger af den daglige dosis. En behandlingsvarighed på 16-24 uger er normalt

tilstrækkelig til at opnå remission.

Hos de fleste patienter opnås fuldstændig opheling af acnen efter en enkelt behandlingskur.

I tilfælde af påvist recidiv, bør det overvejes at give en ny behandlingskur med isotretinoin

med samme daglige dosis. Da der kan komme yderligere bedring af acnen i op til 8 uger

efter, behandlingen er stoppet, bør ny behandling ikke påbegyndes, før denne periode er

gået.

Patienter med svær nyreinsufficiens

Hos patienter med svær nyreinsufficiens skal behandlingen påbegyndes med en lavere

dosis (f.eks. 10 mg/dag). Derefter øges dosis op til 1 mg/kg/dag, eller indtil patienten når

den maksimalt tålte dosis (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Isotretinoin er ikke indiceret til behandling af acne før puberteten og frarådes til patienter

under 12 år.

Patienter med intolerans

Hos patienter, som udviser svær intolerans over for den anbefalede dosis, kan

behandlingen fortsættes med en lavere dosis med en deraf følgende længere

behandlingsvarighed og større risiko for recidiv. For at opnå den størst mulige virkning hos

disse patienter skal behandlingen normalt fortsættes med den højeste tålte dosis.

Administration

Kapslerne skal indtages med føde én eller to gange dagligt.

33137_spc.doc

Side 2 af 15

4.3

Kontraindikationer

Isotretinoin er kontraindiceret til kvinder, som er gravide eller ammer (se pkt. 4.6).

Isotretinoin er kontraindiceret til fertile kvinder, medmindre alle forebyggende

forholdsregler, som er beskrevet i præventionsprogrammet, er opfyldt (se pkt. 4.4).

Overfølsomhed over for det (de) aktiv(e) stof(fer) eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Isomacne indeholder raffineret sojabønneolie og delvis hærdet sojabønneolie. Isomacne er

derfor kontraindiceret til patienter, der er allergiske over for jordnødder eller soja.

Isotretinoin er også kontraindiceret til patienter

med leverinsufficiens

med stærkt forhøjede blodlipidværdier

med hypervitaminosis A

som samtidigt behandles med tetracycliner (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Præventionsprogram

Dette lægemiddel er TERATOGENT

Isotretinoin er kontraindiceret til fertile kvinder medmindre alle følgende betingelser i

præventionsprogrammet er opfyldt:

Kvinden skal have svær acne (f.eks. nodulær acne, acne conglobata eller acne, som

indebærer risiko for permanent ardannelse), som er resistent overfor adækvat

standardbehandling med systemiske antibakterielle midler og lokal behandling (se pkt.

4.1).

Kvinden skal forstå den teratogene risiko.

Kvinden skal forstå behovet for streng, månedlig kontrol.

Kvinden skal forstå og acceptere behovet for at anvende sikker prævention uden

afbrydelse i 1 måned før behandlingen påbegyndes, under hele behandlingen, og i 1

måned efter at behandlingen er afsluttet. Der skal anvendes mindst én, helst to

præventionsformer, som supplerer hinanden, inklusive en barrieremetode.

Selv i tilfælde af amenoré skal kvinden følge hele anvisningen om sikker prævention.

Kvinden skal være i stand til at overholde de nødvendige forholdsregler for sikker

prævention.

Kvinden skal have oplysning om og forstå de mulige konsekvenser af graviditet og

behovet for hurtigt at søge læge, hvis der er risiko for graviditet.

Kvinden skal forstå nødvendigheden af og acceptere at få foretaget en graviditetstest før

behandlingen påbegyndes, under behandlingen og 5 uger efter behandlingens afslutning.

Kvinden skal bekræfte, at hun har forstået risikoen og de nødvendige

forsigtighedsregler, som er forbundet med anvendelsen af isotretinoin.

Disse forholdsregler gælder også kvinder, som ikke for øjeblikket er seksuelt aktive,

medmindre receptudstederen mener, at der er overbevisende grunde, som tyder på, at der

ikke er nogen risiko for graviditet.

33137_spc.doc

Side 3 af 15

Receptudstederen skal sikre sig at

Patienten opfylder betingelserne for svangerskabsforebyggelse, som nævnt ovenfor,

herunder bekræftelse af, at patienten har forstået informationerne tilfredsstillende.

Patienten har accepteret de ovenfor nævnte betingelser.

Patienten har anvendt mindst én, helst to sikre præventionsformer, inklusive en

barriereform, i mindst 1 måned før behandlingens påbegyndelse og fortsætter med at

anvende sikker prævention i hele behandlingsperioden og i mindst 1 måned efter

behandlingens ophør.

Der foreligger negative resultater fra graviditetstests foretaget før og under behandling

samt 5 uger efter behandlingens ophør. Datoer og resultater af graviditetstest skal

dokumenteres.

Kontraception

Kvindelige patienter skal have grundig information om svangerskabsforebyggelse og skal

henvises til rådgivning om prævention, hvis de ikke anvender sikker prævention.

Som minimumskrav skal kvindelige patienter, som kan blive gravide, anvende mindst én

sikker præventionsform. Helst skal de anvende to præventionsformer, som supplerer

hinanden, inklusive en barriereform. Præventionen skal fortsættes i mindst 1 måned efter,

at behandlingen med isotretinoin er ophørt, også hos patienter med amenoré.

Graviditetstest

I henhold til lokal praksis anbefales det, at der foretages en lægelig overvåget

graviditetstest inden for de første 3 dage af menstruationscyklus med en minimums-

sensitivitet på 25 mIE/ml, som følger.

Før behandling påbegyndes

For at udelukke muligheden for graviditet før behandlingen påbegyndes, anbefales det, at

der initialt foretages en lægelig overvåget graviditetstest, og at datoen og resultatet for

testen registreres. For patienter uden regelmæssig menstruation skal tidspunktet for denne

graviditetstest reflektere patientens seksuelle aktivitet og skal foretages ca. 3 uger efter, at

patienten har haft ubeskyttet samleje. Receptudstederen bør undervise patienten i

antikonception.

En lægeligt overvåget graviditetstest skal også foretages ved konsultationen, hvor

isotretinoin ordineres eller tre dage forud for konsultationen, og den bør udsættes, indtil

patienten har anvendt sikker prævention i mindst 1 måned. Testen skal sikre, at patienten

ikke er gravid, når behandlingen med isotretinoin påbegyndes.

Kontrolbesøg

Kontrolbesøgene finder sted med 28 dages mellemrum. Behovet for at gentage de lægeligt

overvågede graviditetstest hver måned vurderes i henhold til lokal praksis, som skal

indbefatte en vurdering af patientens seksuelle aktivitet og aktuelle menstruationssituation

(unormal menstruation, udeblevne menstruationer eller amenoré). Om nødvendigt skal

graviditetstest ved kontrolbesøgene foretages på dagen for receptudstedelsen eller på en af

de forudgående tre dage.

Ved behandlingens afslutning

For at udelukke graviditet skal kvinder have foretaget en afsluttende graviditetstest fem

uger efter behandlingens afslutning.

33137_spc.doc

Side 4 af 15

Restriktioner for receptudstedelse og udlevering

Recepter på isotretinoin til fertile kvinder skal begrænses til 30 dages behandling, og

fortsættelse af behandlingen kræver en ny recept. Ideelt set, bør graviditetstest, udstedelse

af recept samt udlevering af isotretinoin foregå på samme dag. Udleveringen af isotretinoin

skal finde sted senest 7 dage efter receptens udstedelse.

Mandlige patienter

Tilgængelige data indikerer, at den kvindelige påvirkning gennem sæd fra patienter, der får

isotretinoin, ikke er af en størrelsesorden, der er forbundet med den teratogene effekt af

isotretinoin.

Mandlige patienter skal dog mindes om, at de ikke må dele deres medicin med andre,

specielt ikke med kvinder.

Andre forsigtighedsregler

Patienterne skal have besked om, at de aldrig må give denne medicin til andre, og at de

skal aflevere al ubrugt medicin på apoteket ved behandlingens afslutning.

Patienterne må ikke give blod under behandlingen med isotretinoin eller i 1 måned efter

behandlingens ophør på grund af den mulige risiko for fostret hos en gravid

transfusionsrecipient.

Uddannelsesmateriale

For at hjælpe receptudstedere, apotekere og patienter med at undgå at fostre bliver udsat

for isotretinoin, udarbejder indehaveren af markedsføringstilladelsen undervisnings-

materiale til indskærpelse af advarslerne om den teratogene risiko ved isotretinoin, til at

rådgive om antikonception før behandlingen starter og til at rådgive om behovet for

graviditetstestning.

Fuld patientinformation om den teratogene risiko og de strikte præventionsprocedurer, som

angivet i Præventionsprogrammet, skal gives af lægen til alle patienter, både mandlige og

kvindelige.

Psykiske forstyrrelser

Der er rapporteret om depression, forværring af depression, angst, aggressive tendenser,

humørsvingninger, psykotiske symptomer og, i meget sjældne tilfælde, selvmordstanker,

selvmordsforsøg og selvmord hos patienter, som er behandlet med isotretinoin (se pkt.

4.8). Der skal iagttages særlig forsigtighed hos patienter med tidligere depression, og alle

patienter bør kontrolleres for symptomer på depression og om nødvendigt henvises til

passende behandling. Det er dog ikke sikkert, at afbrydelse af behandlingen med

isotretinoin vil bedre symptomerne, og det kan derfor blive nødvendigt med yderligere

psykiatrisk eller psykologisk udredning.

Hud og subkutane væv

Lejlighedsvis ses der akut forværring af acne i den initiale periode, men den forsvinder

under fortsat behandling, normalt inden for 7-10 dage, og kræver sædvanligvis ingen

dosisjustering.

Udsættelse for stærkt sollys og ultraviolet lys bør undgås. Om nødvendigt bør der anvendes

et solbeskyttelsespræparat med en høj beskyttelsesfaktor på mindst 15.

33137_spc.doc

Side 5 af 15

Aggressiv kemisk dermabrasion og laserbehandling af huden bør undgås under behandling

med isotretinoin og i 5-6 måneder efter endt behandling på grund af risiko for

hypertrofiske ar i atypiske områder og, mere sjældent, post-inflammatorisk hyper- eller

hypopigmentering på de behandlede områder. Fjernelse af hår med voks bør undgås hos

patienter i behandling med isotretinoin og i mindst 6 måneder efter endt behandling på

grund af risiko for epidermal afskalning.

Samtidig administration af isotretinoin og lokale keratolytika eller acnemidler med

exfoliativ virkning bør undgås, da lokalirritationen kan øges.

Patienterne skal rådes til at anvende en fugtighedssalve eller -creme samt en læbepomade

fra behandlingens start, da isotretinoin kan forårsage tørhed af hud og læber.

Efter markedsføring har der været rapporter om alvorlige hudreaktioner (f.eks. erythema

multiforme (EM), Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN))

associeret med anvendelse af isotretinoin. Da disse tilfælde kan være svære at skelne fra

andre hudreaktioner, som kan forekomme (se pkt. 4.8), bør patienter oplyses om tegn og

symptomer og monitoreres nøje for alvorlige hudreaktioner. Isotretinoinbehandling bør

seponeres, hvis der er mistanke om en alvorlig hudreaktion.

Allergiske reaktioner

Anafylaktiske reaktioner er sjældent rapporteret. I enkelte tilfælde er det set efter topikal

anvendelse af retinoider. Allergiske kutane reaktioner er rapporteret enkelte gange.

Alvorlige tilfælde af allergisk vaskulitis, ofte med purpura (blodudtrædninger og røde

pletter) på ekstremiteterne og ekstrakutan involvering er blevet rapporteret. Alvorlige

allergiske reaktioner nødvendiggør afbrydelse af behandlingen og nøje overvågning.

Øjne

Tørhed af øjnene, korneal uklarhed, nedsat nattesyn og keratitis forsvinder sædvanligvis

efter afbrydelse af behandlingen. Tørhed af øjnene kan forebygges ved anvendelse af en

smørende øjensalve eller ved drypning med kunstig tårevæske. Der kan optræde intolerans

over for kontaktlinser, hvilket kan nødvendiggøre, at patienterne bruger briller under

behandlingen.

Der er også rapporteret om nedsat nattesyn, som hos nogle patienter startede pludseligt (se

pkt. 4.7). Patienter, som får synsforstyrrelser, skal henvises til øjenlæge. Det kan blive

nødvendigt at seponere isotretinoin.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Der er rapporteret om myalgi, arthralgi og forhøjede kreatinfosfokinase-værdier i serum

hos patienter, der fik isotretinoin, specielt hos patienter, som er meget fysisk aktive (se pkt.

4.8).

Efter flere års indtagelse af meget høje doser i forbindelse med behandling af

keratiniserende sygdomme er der indtruffet knogleændringer, inklusive præmatur

epifyselukning, hyperostosis og forkalkning af sener og ligamenter. Dosis,

behandlingsvarighed og total kumulativ dosis hos disse patienter overskred i almindelighed

langt de doser, som anbefales til behandling af acne.

33137_spc.doc

Side 6 af 15

Benign intrakraniel hypertension

Der er rapporteret om tilfælde af benign intrakraniel hypertension, hvor nogle af de

involverede samtidigt anvendte tetracycliner (se pkt. 4.3 og pkt. 4.5). Symptomerne på

benign intrakraniel hypertension omfatter hovedpine, kvalme og opkastning,

synsforstyrrelser og papilødem. Patienter, som får benign intrakraniel hypertension, skal

straks afbryde behandlingen med isotretinoin.

Lever og galdeveje

Leverenzymerne bør kontrolleres før og 1 måned efter påbegyndelse af behandling og

derefter hver 3. måned, medmindre det bliver klinisk nødvendigt med hyppigere kontrol.

Der er rapporteret om forbigående og reversible stigninger af levertransaminaser. I mange

tilfælde har stigningerne været inden for referenceområdet, og værdierne er vendt tilbage

til udgangsværdierne under behandlingen. I tilfælde af vedvarende og klinisk relevante

transaminaseforhøjelser, bør det overvejes at reducere dosis eller stoppe behandlingen.

Nyreinsufficiens

Nyreinsufficiens og nyresvigt påvirker ikke isotretinoins farmakokinetik. Isotretinoin kan

derfor gives til patienter med nyreinsufficiens. Det anbefales dog, at patienterne starter

med en lav dosis og titreres op til den maksimalt tolererede dosis (se pkt. 4.2).

Lipidstofskiftet

Serumlipider (fasteværdier) bør kontrolleres før og 1 måned efter påbegyndelse af

behandling og derefter hver 3. måned, medmindre det bliver klinisk nødvendigt med

hyppigere kontrol. Forhøjede serumlipidværdier normaliseres sædvanligvis ved reduktion

af dosis eller ved afbrydelse af behandlingen og kan også respondere på ændringer i

kosten.

Isotretinoin er blevet associeret med forhøjede plasmatriglycerid-niveauer.

Isotretinoinbehandling bør afsluttes, hvis hypertriglyceridæmien ikke kan kontrolleres på et

acceptabelt niveau eller hvis der opstår symptomer på pankreatitis (se pkt. 4.8). Niveauer

over 800 mg/dl eller 9 mmol/l er nogle gange blevet associeret med akut pankreatitis, som

kan være fatal.

Mave-tarm-kanalen

Isotretinoin er blevet associeret med inflammatorisk tarmsygdom (inklusive lokalt

forekommende ileitis) hos patienter, som ikke tidligere har lidt af gastrointestinale

sygdomme. Patienter, som oplever alvorlig (blodig) diaré, skal straks afbryde

isotretinoinbehandling.

Højrisiko-patienter

Det kan være nødvendigt med hyppigere kontrol af serumlipider og/eller blodglucose hos

patienter med diabetes, adipositas, alkoholisme eller sygdomme i lipidstofskiftet, som får

behandling med isotretinoin. Under behandling med isotretinoin er der rapporteret om

forhøjet fastende blodglucose, og der er diagnosticeret nye tilfælde af diabetes.

Information om nogle af hjælpestofferne

Isomacne indeholder sojaolie og må ikke anvendes i tilfælde af allergi over for jordnødder

eller soja (se pkt. 4.3).

Farvestoffet Ponceau Red (E124) kan medføre allergiske reaktioner.

33137_spc.doc

Side 7 af 15

Isomacne indeholder sorbitol. Patienter med sjælden arvelig fruktoseintolerance må ikke

tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Patienterne må ikke tage vitamin A som ledsagende medicin på grund af risikoen for at

udvikle hypervitaminosis A.

Der er rapporteret om tilfælde af benign intrakraniel hypertension (pseudotumor cerebri)

efter samtidig behandling med isotretinoin og tetracycliner. Samtidig behandling med

tetracycliner skal derfor undgås (se pkt. 4.3 og 4.4).

Samtidig administration af isotretinoin og topikale keratolytika eller eksfolianter mod akne

bør undgås, da det kan forøge lokal irritation (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Graviditet er en ABSOLUT kontraindikation for behandling med isotretinoin (se pkt.

4.3). Hvis der på trods af disse forsigtighedsregler indtræffer graviditet under

behandlingen med isotretinoin eller i den efterfølgende måned, er der stor risiko for

meget alvorlige misdannelser af fostret.

De føtale misdannelser efter eksponering for isotretinoin omfatter anormaliteter i

centralnervesystemet (hydrocephalus, cerebellare misdannelser/anormaliteter,

microcephalus), deformitet af ansigtet, ganespalte, anormaliteter af ydre øre (manglende

ydre øre, små eller manglende eksterne auditive kanaler), øjenanormaliteter

(microphthalmia), kardiovaskulære anormaliteter (conotruncale misdannelser som f.eks.

Steno-Fallots tetrade, ændringer af de store kar, septumdefekter), anormaliteter af thymus

og parathyroideae. Der er også en forhøjet hyppighed af spontan abort.

Hvis der indtræffer graviditet hos en kvinde, som behandles med isotretinoin, skal

behandlingen stoppes, og patienten skal henvises til en læge, der er specialist eller har

erfaring med teratologi med henblik på evaluering og råd.

Amning:

Da isotretinoin er stærkt lipofilt, er det meget sandsynligt, at lægemidlet passerer over i

human mælk. På grund af risikoen for bivirkninger hos børn, der eksponeres via

modermælk, er anvendelse af isotretinoin kontraindiceret til ammende mødre.

Fertilitet

I terapeutiske doser påvirker isotretinoin ikke sædcellers antal, motilitet og morfologi, og

sædceller fra mænd, som har taget isotretinoin, har ingen skadelig indvirkning på

dannelsen og udviklingen af fostret.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Under behandling med isotretinoin er der forekommet flere tilfælde af nedsat nattesyn,

som i sjældne tilfælde var vedvarende efter behandlingens ophør (se pkt. 4.4 og pkt. 4.8).

På grund af pludselig forekomst hos nogle patienter skal patienterne oplyses om dette

33137_spc.doc

Side 8 af 15

potentielle problem og tilrådes at være forsigtige, når de fører motorkøretøj eller betjener

maskiner.

Døsighed, svimmelhed og synsforstyrrelser er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Hvis disse symptomer opstår, skal patienter advares om ikkeat køre motorkøretøj, betjene

maskiner eller deltage i nogen anden aktivitet, hvor symptomerne kan medvirke til, at de er

til fare for sig selv og andre.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Nogle af de bivirkninger, som er forbundet med anvendelsen af isotretinoin, er

dosisafhængige. Bivirkningerne er generelt reversible efter ændring af dosis eller

afbrydelse af behandlingen. Nogle bivirkninger kan dog vedvare efter behandlingen er

ophørt. Følgende symptomer er de mest almindeligt rapporterede bivirkninger af

isotretinoin: Tørhed af huden, tørhed af slimhinderne f.eks. af læberne (cheilitis),

næseslimhinden (epistaxis) og øjnene (konjunctivitis).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkningsincidensen, der blev beregnet på grundlag af de samlede resultater fra de

kliniske studier, som omfattede 824 patienter og fra data indsamlet efter markedsføringen,

er vist i tabellen nedenfor. Bivirkningerne er vist nedenfor efter MedDRA

systemorganklasse (SOC) og frekvenskategorier. Frekvenskategorier er defineret som:

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan

ikke vurderes ud fra de tilgængelige data).

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget sjælden

Grampositive (mucokutane) bakterielle infektioner

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Anæmi, øget sedimentationshastighed af røde

blodlegemer, trombocytopeni, trombocytose

Almindelig

Neutropeni

Meget sjælden

Lymfadenopati

Immunsystemet

Sjælden

Allergiske hudreaktioner, anafylaktiske reaktioner,

hypersensitivitet

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Diabetes mellitus, hyperurikæmi

Psykiske forstyrrelser

Sjælden

Depression, forværring af depression, aggressive

tendenser, angst, humørsvingninger

Meget sjælden

Abnorm adfærd, psykotisk sygdom,

selvmordstanker, selvmordsforsøg, selvmord

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Meget sjælden

Benign intrakraniel hypertension, kramper,

33137_spc.doc

Side 9 af 15

omtågethed, svimmelhed

Øjne

Meget almindelig

Blepharitis, konjunktivitis, tørhed af øjnene,

irritation af øjnene

Meget sjælden

Sløret syn, katarakt, farveblindhed

(farvesynsforstyrrelser), intolerans overfor

kontaktlinser, korneal uklarhed, nedsat nattesyn,

keratitis, papilødem (som tegn på benign

intrakraniel hypertension), fotofobi,

synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Meget sjælden

Nedsat hørelse

Vaskulære sygdomme

Meget sjælden

Vaskulitis (f.eks. Wegeners granulomatose,

allergisk vaskulitis)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Epistaxis, tørhed af næsen, nasofaryngitis

Meget sjælden

Bronkospasmer (specielt hos patienter med

astma), hæshed

Mave-tarm-kanalen

Meget sjælden

Colitis, ileitis, tørhed i halsen, gastrointestinal

blødning, blodig diarré og inflammatorisk

tarmsygdom, kvalme, pankreatitis (se pkt. 4.4)

Lever og galdeveje

Meget almindelig

Stigning af transaminaser (se pkt. 4.4)

Meget sjælden

Hepatitis

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Cheilitis, dermatitis, tørhed af huden, lokaliseret

exfoliation, pruritus, erythematøst udslæt,

hudskørhed (risiko for friktionstraume)

Sjælden

Alopeci

Meget sjælden

Fulminant acne, forværring af acne (opblussen af

acne), erythem (i ansigtet), eksantem,

hårsygdomme, hirsutisme, negledystrofi,

paronychia, fotosensitivitetsreaktion, pyogent

granulom, hyperpigmentering af huden, øget

svedtendens

Ikke kendt

Erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom,

toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Artralgi, myalgi, rygsmerter (særligt hos børn og

unge)

Meget sjælden

Artritis, calcinosis (forkalkninger af ligamenter og

sener), præmatur epifyselukning, exostosis,

(hyperostosis), nedsat knogletæthed, tendonitis,

33137_spc.doc

Side 10 af 15

rhabdomyelose

Nyrer og urinveje

Meget sjælden

Glomerulonephritis

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra

de tilgængelige data).

Seksuel dysfunktion inklusive erektil dysfunktion

og nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget sjælden

Granulationsvæv (øget dannelse af), utilpashed

Undersøgelser

Meget almindelig

Forhøjede triglycerider i blodet, nedsat

højdensitetslipoprotein

Almindelig

Forhøjet kolesterol i blodet, forhøjet blodglucose,

hæmaturi, proteinuri,

Meget sjælden

Forhøjet kreatinfosfokinase i blodet

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Isotretinoin er et derivat af vitamin A. Selvom isotretinoins akutte toksicitet er lav, kan der,

i tilfælde af utilsigtet overdosering, optræde symptomer på hypervitaminosis A.

Symptomerne på akut vitamin A toksicitet omfatter hovedpine, kvalme eller opkastning,

omtågethed, irritabilitet og pruritus. Tegn og symptomer på utilsigtet eller forsætlig

overdosering overdosering med isotretinoin er formentlig de samme. Det kan forventes, at

symptomerne er reversible og forsvinder uden behov for behandling.

4.10

Udlevering

NBS (kun til sygehuse samt efter ordination af speciallæger i dermato-venerologi)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 10 BA 01. Acnepræparater til systemisk anvendelse.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Isotretinoin er en stereoisomer af all-trans retinoinsyre (tretinoin). Den nøjagtige

virkningsmekanisme af isotretinoin er ikke fuldt klarlagt, men det er vist, at den

33137_spc.doc

Side 11 af 15

observerede bedring af det kliniske billede ved svær acne er relateret til hæmning af

talgkirtelaktiviteten og en histologisk påvist reduktion af talgkirtlernes størrelse. Det er

desuden påvist, at isotretinoin har en antiinflammatorisk virkning i huden.

Klinisk virkning og sikkerhed

Forøget horndannelse af talgkirtlens epitel medfører spredning af corneocytter i

udførselsgangen og tilstopning med keratin og overskudstalg. Dette efterfølges af

dannelsen af en komedon og til sidst af inflammatoriske læsioner. Isotretinoin hæmmer

proliferationen af sebocytter og virker på acne ved at reetablere differentierings-

programmet. Sebum er hovedsubstratet for væksten af Propionibacterium acnes, så nedsat

talgproduktion hæmmer den bakterielle kolonisering af udførselsgangen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorptionen af isotretinoin fra mave-tarmkanalen varierer og er dosis-lineær inden for det

terapeutiske område. Den absolutte biotilgængelighed kendes ikke, da stoffet ikke kan

gives intravenøst til mennesker, men ekstrapolation fra forsøg på hunde tyder på en ret lav

og variabel systemisk biotilgængelighed. Sammenlignet med faste fordobles

biotilgængeligheden, når isotretinoin indtages med føde.

Distribution

Isotretinoin bindes i stor udstrækning til plasmaproteiner, hovedsageligt albumin (99,9 %).

Distributionsvolumen for isotretinoin kendes ikke hos mennesker, da isotretinoin ikke

findes i intravenøs form til mennesker. Der er kun lidt information tilgængelig vedrørende

distributionen af isotretinoin ind i væv. Koncentrationen af isotretinoin i epidermis er kun

det halve af koncentrationen i serum. Plasmakoncentrationen af isotretinoin er ca. 1,7

gange højere end i fuldblod på grund af dårlig penetration af isotretinoin ind i røde

blodlegemer.

Biotransformation

Efter peroral administration af isotretinoin er der identificeret tre hovedmetabolitter i

plasma: 4-oxo-isotretinoin, tretinoin (all-trans retinoinsyre) og 4-oxo-tretinoin.

Metabolitterne har vist biologisk aktivitet i flere in-vitro test. 4-oxo-isotretinoin har i et

klinisk studie vist sig at bidrage signifikant til isotretinoins aktivitet (reduktion af

sebumekskretionshastighed til trods for manglende effekt på plasmakoncentrationerne af

isotretinoin og tretinoin). Andre mindre metabolitter indbefatter glucuronidkonjugater.

Hovedmetabolitten er 4-oxo-isotretinoin, hvis plasmakoncentration i steady-state er 2,5

gange højere end modersubstansen.

Isotretinoin og tretinoin (all-trans retinoinsyre) metaboliseres reversibelt til hinanden

(interkonverteres), og tretinoins metabolisme er derfor forbundet med isotretinoins. Det er

beregnet, at 20 – 30 % af en isotretinoindosis metaboliseres ved isomerisation.

Enterohepatisk cirkulation kan spille en vigtig rolle i isotretinoins farmakokinetik hos

mennesker.

Metabolismestudier in vitro har vist, at flere CYP-enzymer er involveret i isotretinoins

omdannelse til 4-oxo-isotretinoin og tretinoin. Der er ikke nogen bestemt isoform, som har

en dominerende rolle. Isotretinoin og dets metabolitter påvirker ikke CYP-aktiviteten

signifikant.

33137_spc.doc

Side 12 af 15

Elimination

Efter peroral administration af radioaktivt mærket isotretinoin genfandtes omtrent lige

store fraktioner af dosis i urin og fæces. Efter peroral administration af isotretinoin til

patienter med acne er den terminale eliminationshalveringstid af uomdannet lægemiddel

gennemsnitligt 19 timer. Den terminale eliminationshalveringstid af 4-oxo-isotretinoin er

længere, gennemsnitligt 29 timer.

Isotretinoin er et fysiologisk retinoid, og der opnås endogene retinoidkoncentrationer ca. to

uger efter afsluttet behandling med isotretinoin.

Farmakokinetik hos særlige patientgrupper

Da isotretinoin er kontraindiceret til patienter med leverinsufficiens, er der begrænset

information om isotretinoins farmakokinetik hos denne patientgruppe. Nyreinsufficiens

nedsætter ikke plasmaclearance af isotretinoin eller 4-oxo-isotretinoin signifikant.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Akut toksicitet

Isotretinoins akutte orale toksicitet blev bestemt hos forskellige dyrearter. LD50 er ca.

2000 mg/kg hos kaniner, ca. 3000 mg/kg hos mus og over 4000 mg/kg hos rotter.

Kronisk toksicitet

Et langtidsstudie med rotter over 2 år (isotretinoindosis: 2, 8 og 32 mg/kg/dag) påviste

forekomst af partielt hårtab og forhøjede plasmatriglycerider i højdosisgrupperne.

Isotretinoins bivirkningsprofil hos gnavere minder således meget om den for vitamin A,

men omfatter ikke de massive vævs- og organforkalkninger, som ses med vitamin A hos

rotter.

Alle observerede bivirkninger af hypervitaminosis A syndromet var spontant reversible

efter ophør med isotretinoin. Selv forsøgsdyr i dårlig almentilstand kom sig for det meste i

løbet af 1-2 uger.

Teratogenicitet

Som for andre derivater af vitamin A er det vist, at isotretinoin er teratogent og

embryotoksisk i dyreforsøg.

På grund af isotretinoins teratogene potentiale har administration til fertile kvinder

terapeutiske konsekvenser (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.6).

Mutagenicitet

I dyreforsøg var isotretinoin ikke mutagent eller carcinogent, hverken in vitro eller in vivo.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Sojaolie, raffineret

DL-alphatocopherol

Dinatriumedetat

Butylhydroxyanisol

Hydrogeneret vegetabilsk olie

33137_spc.doc

Side 13 af 15

Lipodan HP-100

Sojaolie, delvis hydrogeneret

Bivoks, gul

Kapselskal

10 mg

Gelatine

Glycerol 98-101 %

Sorbitol 70 %

Vand, renset

Ponceau 4R (E124)

Sort jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

20 mg

Gelatine

Glycerol 98-101 %

Sorbitol 70 %

Vand, renset

Ponceau 4R (E124)

Indigocarmin (E132)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ingen

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning

Pakningsstørrelse: 30 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 33136

20 mg: 33137

33137_spc.doc

Side 14 af 15

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. marts 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. december 2017

33137_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her