Inter-Pendimethalin 330

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Pendimethalin 330 Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 330 g/l pendimethalin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Pendimethalin 330 Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

INTER-PENDIMETHALIN 330

BRUGSANVISNING:

INTER-PENDIMETHALIN 330 virker ved optagelse gennem ukrudtets rødder og blade.

Produktet anvendes til bekæmpelse af visse enårige græsser og tokimbladet frøukrudt i vintersæd uden udlæg om efteråret, samt til ukrudts-

bekæmpelse i ærter til modenhed og grønne ærter om foråret samt i helsæd. Virkning mod flerårige ukrudtsarter, kornblomst, flyvehavre, samt

græs der vokser fra tuer er utilstrækkelig.

ANVENDELSE:

Såbedet skal være veltilberedt uden knolde, fri for stub, halm og andre planterester.

Udsæden skal være placeret i den rigtige dybde idet udsæd som ligger i det øverste jordlag eller ovenpå jorden, kan skades af sprøjtningen. Ved

”direkte såning” uden forudgående jordbehandling forekommer ofte mangelfuld dækning af udsæden, sprøjtning kan derfor skade afgrøden.

Der må ikke sprøjtes på ubekvemt såbed og på vandlidende arealer på grund af risiko for skade på afgrøden.

Produktets ukrudtseffekt bliver mærkbart nedsat på jorder med over 10% humusindhold eller med uomsat plantemateriale.

Der må ikke sprøjtes ved udsigt til længere tids nattefrost.

Er afgrøden i en stress situation f.eks. på grund af tørke eller på vandlidende arealer, bør der ikke sprøjtes.

VINTERSÆD: Vinterhvede, Vinterbyg, Rug, Triticale.

Ukrudtsproblem

Anvendelsestidspunkt

Dosering/ha

Hyrdetaske, tvetand, kornvalmue,

Efter fremspiring, når kornet har

1,45 ltr.

Fuglegræs, ærenpris + visse

1-2 blade og ukrudtet er på

Enårige græsser Kimbladstadiet, græsukrudt 1 blad.

Kornets stadie 11-12.

Ovennævnte er en del af en kombinationssprøjtning, spørg konsulenten om hvilke andre produkter, der kan tankblandes med, for at bekæmpe

andre ukrudtsarter end ovennævnte.

SPRØJTETIDSPUNKT M.M.

Det optimale sprøjtetidspunkt er når det største ukrudt er på kimbladstadiet (græsukrudt 1 blad) på kornets 1-2 bladstadie.

Det seneste sprøjtetidspunkt er når ukrudtets løvblade begynder at udvikles. Der må påregnes nogen nedsat effekt i forhold til optimalt

sprøjtetidspunkt.

God jordfugtighed og høj luftfugtighed (70-90%) sikrer det bedste resultat.

Der skal være 2-4 timers tørvejr efter udsprøjtning. Kontroller også blandingspartnerens krav til tørvejrsperiode efter udsprøjtning.

Efter sprøjtning frarådes enhver form for jordbearbejdning, herunder også tromling og ammoniaknedfældning.

DYSEFORSLAG OG VANDMÆNGDE:

DYSE NR.

TRYK

HASTIGHED

UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE

4110-16

3 atm.

6,7 km/t

ca. 200 l/ha

ISO F-025-110

3 atm.

6,0 km/t

ca. 200 l/ha

ISO LD-025-110

3 atm.

6,0 km/t

ca. 200 l/ha

OMSÅNING:

Efter udvintret vintersæd, der om efteråret er behandlet med INTER-PENDIMETHALIN 330, kan der efter harvning i min 15 cm dybde sås

vårhvede og vårbyg og efter pløjning til normal dybde om foråret sås: majs, ærter, kløver, hestebønner, kartofler.

HELSÆD (BYG/ÆRT eller BYG/KLØVERGRÆS eller BYG/ÆRT/KLØVERGRÆS)

1,0 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 1,0 ltr. BENTAZON 480 pr. ha.

Sprøjtetidspunkt: På ukrudtets kimbladstadie. Såfremt der er isået kløvergræs som udlæg sprøjtes når kløveren har udviklet spadebladet til

3 koblet blad.

ÆRTER TIL MODENHED og GRØNNE ÆRTER:

Delt sprøjtning (split)

1. 0,70 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 0,4 ltr. BENTAZON 480 pr. ha

Sprøjtning på ukrudtets kimbladstadie.

2. 0,75 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 0,4 ltr. BENTAZON 480 pr. ha

Sprøjtning 7-10 dage senere på nyfremspiret ukrudt.

- 1 -

- 5 -

- 6 -

- 8 -

- 7 -

- 9 -

- 10 -

- 11 -

Hvis ovennævnte sprøjtninger udføres under optimale forhold (se nedenstående), vil der opnås en tilfredsstillende bekæmpelse af følgende

ukrudtsarter: hvidmelet gåsefod, kamille, ærenpris, spildraps, agerkål, hyrdetaske, fuglegræs, agerstedmoder, tvetand, alm. brandbæger,

burresnerre, hanekro og gul okseøje.

Såfremt første sprøjtetidspunkt, nævnt under splitsprøjtning, forpasses bør følgende sprøjteplan anvendes:

1,45 ltr. INTER-PENDIMETHALIN 330 + 1,0 ltr. BENTAZON 480 pr. ha.

Sprøjtning på ukrudt med max 2 løvblade.

Der må påregnes en nedsat effekt af denne sprøjtning på f.eks. snerlepileurt, vejpileurt og hanekro i forhold til splitsprøjtningen.

ÆRTER MÅ IKKE TROMLES SENERE END 1 UGE FØR OG TIDLIGST 1 UGE EFTER SPRØJTNING.

DYSEFORSLAG OG VANDMÆNGDE:

DYSE NR

TRYK

HASTIGHED

UDSPRØJTET VÆSKEMÆNGDE

4110-16

3 atm.

6,7 km/t

ca. 200 l/ha

ISO F-025-110

3 atm.

6,0 km/t

ca. 200 l/ha

ISO LD-025-110

3 atm.

6,0 km/t

ca. 200 l/ha

Til bekæmpelse af gul okseøje, og ukrudt med mere end 2 løvblade:

4110 12

3 atm.

4,4 km/t

ca. 200 l/ha

ISO F-02-110

3 atm.

4,8 km/t

ca. 200 l/ha

ISO LD-02-110

3 atm.

4,8 km/t

ca. 200 l/ha

- 2 -

- 3 -

- 4 -

OB-nr.:

Dato:

Etiket str.:

Korrektur nr.:

Farver:

Oprulning:

31108438

2011.11.14

150 x 150 mm

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Tjærbyvej 90

DK-8930 Randers NØ

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

Sort

Reflex blå

Rød

Godkendelse skal ske inden 3 dage

hvis leveringstiden skal overholdes.

Godkendelse kan ske via mail til prepress.ran@cclind.com

11/11

INTER-PENDIMETHALIN 330

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter.

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Farlig ved indånding og ved hudkontakt (R20/21).

Irriterer øjnene og huden (R36/38).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for vandlevende organismer; kan forårsage uønskede langtidsvirk-

ninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Ar-

bejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter.

Brugsanvisningen doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger

før høst.

Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Må i vårsæd, i byg/ærter til ensilage med og uden udlæg af kløvergræs

og i byg med udlæg af kløvergræs til ensilage ikke anvendes senere end

6 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

MINDRE ANVENDELSE:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pil.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg til frø.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kål til frø.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl, udlagt

i efteråret.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i alm. –ital, og hybridrajgræs til

frøavl, udlagt i efteråret.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs, efter høst af

dæksæd eller flere års græsmarker.

Halm og andre rester må ikke anvendes til opfodring.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Må i vinterraps kun anvendes senere efter såning og inden fremspiring.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs

uden dæksæd, forår/efterår dog ikke senere end 8 uger før indhentning/

afgræsning.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af lucerne uden dæk-

sæd, forår/efterår dog ikke senere end 10 uger før høst.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pastinak og persillerod og

ikke senere end 3 måneder før høst.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær på friland og ikke

senere end 10 uger før høst.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i persille på friland og ikke se-

nere end 7 uger før høst.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand

og læge kontaktes.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder

vand.

INDTAGELSE: Skyl straks munden med vand. Drik rigeligt med vand. Fremkald

ikke opkastning.

INHALERING: Søg frisk luft. Søg lægehjælp.

Søg lægehjælp for alle som tilsyneladende har symptomer som følge af øjen-

kontakt, hudkontakt, indtagelse eller inhalation. Medbring altid etiket eller

leverandørbrugsanvisning til læge.

Ukrudtsmiddel nr. 221-140

Omfattet af Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 242 af 18. marts 2011 om be-

kæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om be-

kæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Pendimethalin 330 g/l, (34%)

Indeholder Xylen.

NETTOINDHOLD: 10 ltr.

Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S, HALSVEJ 139, 9310 VODSKOV. TLF: 98 93 89 77

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Åbnes her

11/11

INTER-PENDIMETHALIN 330

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter.

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

Farlig ved indånding og ved hudkontakt (R20/21).

Irriterer øjnene og huden (R36/38).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Meget giftig for vandlevende organismer; kan forårsage uønskede langtidsvirk-

ninger i vandmiljøet (R50/53).

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Ar-

bejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter.

Brugsanvisningen doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger

før høst.

Må i tørrede ærter ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Må i vårsæd, i byg/ærter til ensilage med og uden udlæg af kløvergræs

og i byg med udlæg af kløvergræs til ensilage ikke anvendes senere end

6 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

MINDRE ANVENDELSE:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pil.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i humlesneglebælg til frø.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kål til frø.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl, udlagt

i efteråret.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i alm. –ital, og hybridrajgræs til

frøavl, udlagt i efteråret.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs, efter høst af

dæksæd eller flere års græsmarker.

Halm og andre rester må ikke anvendes til opfodring.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps.

Må i vinterraps kun anvendes senere efter såning og inden fremspiring.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs

uden dæksæd, forår/efterår dog ikke senere end 8 uger før indhentning/

afgræsning.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af lucerne uden dæk-

sæd, forår/efterår dog ikke senere end 10 uger før høst.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pastinak og persillerod og

ikke senere end 3 måneder før høst.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær på friland og ikke

senere end 10 uger før høst.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i persille på friland og ikke se-

nere end 7 uger før høst.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand

og læge kontaktes.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder

vand.

INDTAGELSE: Skyl straks munden med vand. Drik rigeligt med vand. Fremkald

ikke opkastning.

INHALERING: Søg frisk luft. Søg lægehjælp.

Søg lægehjælp for alle som tilsyneladende har symptomer som følge af øjen-

kontakt, hudkontakt, indtagelse eller inhalation. Medbring altid etiket eller

leverandørbrugsanvisning til læge.

Ukrudtsmiddel nr. 221-140

Omfattet af Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 242 af 18. marts 2011 om be-

kæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om be-

kæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Pendimethalin 330 g/l, (34%)

Indeholder Xylen.

NETTOINDHOLD: 10 ltr.

Fabrikationsnummer:

INTER-TRADE AALBORG A/S, HALSVEJ 139, 9310 VODSKOV. TLF: 98 93 89 77

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Vejledning for Command CS og

Inter-Pendimethalin 330 i kål til frøavl

Ukrudtsmiddel:

Command CS ( 360 g/l Clomazon) Reg. BASF A/S

Inter-Pendimethalin 330 ( 330 g/l Pendimethalin) Reg. Inter-Trade

Aalborg A/S

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kål til frøavl

Halm og andre rester må ikke bruges til opfodring

Advarsel:

”Se midlernes etiketter”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Command CS og Inter-Pendi-

methalin 330 i kål til frøavl

Dosering:

Der anvendes 0,15 l Command CS + 0,6 l Inter-Pendimethalin 330

pr. ha, efter såning. Der bør sprøjtes straks efter såning.

Risiko for skade:

For at mindske risikoen for skade, skal kål sås i 2-2,5 centime-

ters dybde og frøene skal dækkes. Nogle arter såsom pak choy er

mere følsomme overfor Command CS end andre. Der kan derfor

ses skader af Command CS i nogle sorter af pak choy.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjt-

ning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan

medføre forbigående skader på kålen.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er avlskontrakt med.

Der tages forbehold for, at Inter-Trade Aalborg A/S og BASF A/S

intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse med denne

anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 i skorzoner-

rod til frøavl

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i skorzonerrod til frøavl.

Halm og andre rester må ikke opfodres

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i skor-

zonerrod til frøavl

Bekæmpelse:

For at opnå den bedste ukrudtsbekæmpelse skal der sprøjtes før

ukrudtets fremspiring eller på ukrudtets kimbladstadie. Sprøjtning

i forbindelse med nedbør fremmer effekten.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 i etableret

frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års frø-

græsmarker

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etableret frøgræs efter

høst af dæksæd eller flere års frøgræsmarker

Frøgræshalm må ikke bruges til opfodring

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i etab-

leret frøgræs, efter høst af dæksæd eller flere års

frøgræsmarker

Bekæmpelse:

Inter-Pendimethalin 330 anvendes som led i et bekæmpelsespro-

gram til bekæmpelse af væselhale og nyfremspiret græsukrudt

samt tokimbladet ukrudt. Bemærk at den nye tilladte maximale

dosering af Pendimethalin ikke vil være i stand til en effektiv

bekæmpelse af væselhale. Derfor bør der på ejendomme med

problemer med væselhale anvendes langsigtede bekæmpelses-

strategier der også omfatter sædskiftet.

Dosering:

Der anvendes 1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Der skal be-

handles ved begyndende fremspiring.

Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen, og mens

ukrudtsplanterne er små.

Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende

nedbør fremmer effekten.

Risiko for skade:

Etableret græs med mere end 4 blade påvirkes normalt ikke af

Inter- Pendimethalin 330. Midlet er ikke afprøvet i alle arter og

ikke under alle forhold. Der er derfor ingen garanti for at behand-

lingerne ikke kan forårsage skade.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er avlskontrakt med.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Halm og andre rester må ikke anvendes til opfodring.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 + Command

CS til bekæmpelse af burresnerre, enårig rapgræs,

vergræs uden dæksæd efterår/forår.

Må i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd, forår/efterår

ikke anvendes senere end 8 uger før indhentning/afgræsning.

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 til be-

kæmpelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs

uden dæksæd efterår/forår

Skadegører:

Græs- og tokimbladet ukrudt

Dosering efterår:

Der anvendes 1,4 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Behandlingen

bør afvente, at hovedparten af kløverplanterne har udviklet 1. løv-

blad (spadebladet). Frøene skal være dækket af jord, så der ikke

er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske.

Dosering forår:

Der anvendes 1,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 + 1,0 ltr Bentazone

480 pr. ha. Behandlingen bør vente til hovedparten af kløverplan-

terne har udviklet 1. løvblad (spadebladet). Frøene skal være dæk-

ket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjte-

væske.

Sprøjtetidspunkt og teknik:

Behandlingen udføres, når udlægget er fremspiret, og ukrudtet har

0-2 løvblade. Anvend 150-200 liter vand pr. ha.

Sprøjtefrist:

Må ikke anvendes senere end 8 uger før indhøstning eller afgræs-

ning.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er avlskontrakt med.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæm-

pelse af ukrudt i udlæg af lucerne uden dæksæd,

efterår/forår

Ukrudtsmiddel:

• Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af lucerne

uden dæksæd, efterår/forår.

• Må i lucerne ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Dosering:

Der anvendes maks. 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som

bredsprøjtning umiddelbart efter såning.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæm-

pelse af ukrudt i jordbær på friland.

Ukrudtsmiddel:

• Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i jordbær på friland.

• Må i jordbær på friland ikke anvendes senere end 10 uger før

høst.

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i jord-

bær på friland

Anvendelsesområde:

Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af en- og to-

kimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de for-

skellige ukrudtsarter henvises til etiketten for Inter-Pendimethalin

330.

Optimale virkningsforhold:

Bedste effekt af Inter-Pendimethalin 330 opnås når:

- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).

- der er 2-4 timers tørvejr efter sprøjtningen.

- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

Anvendelsestidspunkt:

Nyplantede jordbær

I nyplantede jordbær udføres behandlingen umiddelbart efter

plantning, og efter jorden er faldet godt til evt. efter tilvanding eller

efter nedbør.

Etablerede jordbær

Forårsbehandling i etablerede jordbær udføres når jordbærplan-

terne fortsat er i vinterhvile, og medens jorden endnu er fugtig

efter vinterperioden.

Efterårsbehandling i etablerede jordbær udføres sent efterår i ok-

tober eller november. Bedste resultat opnås på arealer der i forve-

jen er renset rent for stort ukrudt og på fugtig jord.

Anvendelses vilkår og dosering

Ukrudtet må maks. have 3-4 løvblade.

Inter-Pendimethalin 330 må kun anvendes én gang pr. sæson.

Sprøjtefristen før høst er 7 uger i jordbær på friland.

Inter-Pendimethalin 330 skal indgå i en ukrudtsstrategi med an-

dre midler eller metoder.

Der anvendes maks. 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som

bredsprøjtning eller afskærmet sprøjtning (40-60 cm) i rækkerne.

Afskærmet sprøjtning

Dosering:

Der anvendes 1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.

Sprøjtetidspunkt:

1) Om efteråret efter høst på fugtigt jord.

2) Tidligt forår efter overvintring på fugtigt jord og inden ukrudtet

spirer frem.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er avlskontrakt med.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 i alm.-, ital.-

og hybridrajgræs til frøavl, udlagt i efteråret

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i alm.-, ital.- og hybri-

drajgræs til frøavl, udlagt i efteråret

Frøgræshalm må ikke bruges til opfodring

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i alm.-,

ital.- og hybridrajgræs til frøavl, udlagt i efteråret

Skadegører:

Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af enårig rap-

græs og tokimbladet ukrudt.

Dosering:

Der anvendes 1,4 liter Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.

For at reducere risikoen for skader, skal udlægget sås i 2 cm

dybde og dækkes af jord.

Sprøjtetidspunkt:

Der sprøjtes straks efter såning, og indtil rajgræsset har to blade.

Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen, og mens

ukrudtsplanterne er små.

Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende

nedbør fremmer effekten. Under sådanne forhold er der også

størst risiko for skade på afgrøden.

Risiko for skade:

Inter-Pendimethalin 330 kan skade alm.-, ital.- og hybridrajgræs

til frøavl. Risikoen for skade kan reduceres ved at så frøet i mindst

2 cm dybde, og sikre at frøene er dækket af 2 cm jord.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er en avlskontrakt med.

fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, æren-

pris i vinterraps

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af burresnerre, enårig rapgræs,

fuglegræs, hyrdetaske, kornvalmue, tvetand, ærenpris i vinterraps

Advarsel:

Se midlernes etiket.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning

Inter-Pendimethalin

Command CS i vinterraps

Skadevoldere:

Inter-Pendimethalin 330 + Command CS kontrollerer forekomsten

af burresnerre, enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske, kornval-

mue, tvetand, ærenpris.

Dosering:

Der anvendes 0,6 ltr. Inter-Pendimethalin 330 + 0,5 ltr Command

CS pr. ha.

Sprøjtetidspunkt og teknik:

Inter-Pendimethalin 330 + Command CS udsprøjtes efter såning

og inden fremspiring af vinterrapsen.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæm-

pelse af kornvalmue m.fl. i vinterraps

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af kornvalmue m.fl. i vinterraps

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i vin-

terraps

Skadevoldere:

Inter-Pendimethalin 330 kontrollerer forekomsten af kornvalmue

ved lav dosering.

Dosering:

Der anvendes 0,6 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.

Sprøjtetidspunkt og teknik:

Inter-Pendimethalin 330 udsprøjtes efter såning og inden fremspi-

ring af vinterrapsen. Der kan blandes med Command CS.

Der tages forbehold for, at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæm-

pelse af ukrudt i udlæg af græs og kløvergræs uden

dæksæd efterår/forår

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og klø-

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 til be-

kæmpelse af ukrudt i udlæg af lucerne uden dæk-

sæd, efterår/forår

Dosering:

Der anvendes 1,4 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Der opnås

bedst effekt ved sprøjtning på fugtig jord. Sprøjt ikke med udsigt

til større mængder nedbør.

Sprøjtetidspunkt og teknik:

Behandlingen udføres efter såning inden lucernen spirer frem.

Sådybden skal være ca. 2 cm, så lucernefrøene er dækket med

jord. Anvend 150-200 liter vand pr. ha.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er avlskontrakt med.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæm-

pelse af ukrudt i pastinak og persillerod.

Ukrudtsmiddel:

• Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pastinak og

persillerod.

• Må i pastinak og persillerod ikke anvendes senere end

3 måneder før høst.

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i pasti-

nak og persillerod

Anvendelsesområde:

Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af en- og to-

kimbladet ukrudt.

Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de forskellige ukrudtsar-

ter henvises til etiketten for Inter-Pendimethalin 330.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Inter-Pendimethalin 330 udsprøjtes umiddelbart efter såning

Inter-Pendimethalin 330 må kun anvendes én gang pr. sæson.

Sprøjtefristen før høst er 3 måneder i pastinak og persillerod.

Inter-Pendimethalin 330 skal indgå i en ukrudtsstrategi med an-

dre midler eller metoder.

Optimale virkningsforhold:

Bedste effekt af Inter-Pendimethalin 330 opnås når:

- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).

- der er 2-4 timers tørvejr efter sprøjtningen.

- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

Sprøjten skal monteres med separate dysestrenge, der sprøjter

lige ned for at få den bedste afsætning af ukrudtsmidlet.

Ved brug af 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som afskærmet

sprøjtning (40-60 cm) i rækkerne, vil doseringen i rækkerne svare

til 3,6-5,4 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.

Afdriften vil være minimal på grund af afskærmningen, og af-

sætningen på jorden vil være mindre end ved bredsprøjtning da

sprøjtningen udføres over afgrøden.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning for Inter-Pendimethalin 330 til bekæm-

pelse af ukrudt i persille på friland.

Ukrudtsmiddel:

• Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i persille på friland.

• Må i persille på friland ikke anvendes senere end 7 uger før høst.

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i per-

sille på friland

Anvendelsesområde:

Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af en- og to-

kimbladet ukrudt. Vedrørende bekæmpelseseffekt over for de for-

skellige ukrudtsarter henvises til etiketten for Inter-Pendimethalin

330.

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Behandlingen udføres før fremspiring af persille som bredsprøjt-

ning hen over hele arealet.

Inter-Pendimethalin 330 skal indgå i en ukrudtsstrategi med an-

dre midler eller metoder.

Inter-Pendimethalin 330 må kun anvendes én gang pr. sæson.

Sprøjtefristen før høst er 10 uger i persille.

Optimale virkningsforhold:

Bedste effekt af Inter-Pendimethalin 330 opnås når:

- temperaturen er mellem 5 og 15 °C (min. 0 og max 25 °C).

- der er 2-4 timers tørvejr efter sprøjtningen.

- jorden har en god krummestruktur og er uden skorper og knolde.

Dosering:

Der anvendes maks. 2,2 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha som

bredsprøjtning før fremspiring af persille.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

OPTIMALE FORHOLD:

Det bedste resultat opnås ved sprøjtning i varmt vejr (20 °C), med

høj luftfugtighed (70-90%). Der skal desuden vælges et sprøjte-

tidspunkt, hvor der efter sprøjtningen er udsigt til stabilt varmt

vejr med høj luftfugtighed. Temperaturen om natten må ikke være

under 7-8 °C. Sprøjt tidligt om morgnen, hvor planterne er saft-

spændte. Planterne må ikke være så dugvåde, at sprøjtevæsken

løber af bladene. Overskyet og koldt vejr vil reducere virkningen.

Der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost. Der skal være 6

timers tørvejr efter udsprøjtningen.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes ca. 3/4 med vand. Tilsæt først blandings-

produktet, til sidst tilsættes INTER PENDIMETHALIN 330 under

omrøring. Fyld tanken helt op med vand. Fortsæt omrøring under

kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blanding.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

BEMÆRK:

INTER-PENDIMETHALIN er ret kraftigt gulfarvende, derfor anbefa-

les det at indsmøre alle metaldele på traktor og marksprøjte med

en tyktflydende gearolie. Rengøring foretages med Uni-wash fra

Novadan. Uni-wash bruges ufortyndet. Der kan ikke garanteres en

100% fjernelse af den gule farve specielt ikke fra hvidlakerede

flader.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Rengøring af sprøjte og traktor skal foretages enten i marken eller

på vaskepladsen.

En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på va-

skepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengø-

ring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vand-

tank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæsken kan

at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Forbrænding: Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten

ophører og fortsæt derefter i 30 min.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som

kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet

kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene,

prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrations-

besvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan

resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter

være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer som kan

give allergisk reaktion ved hudkontakt.

Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter udsættelse for

allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og reagerer

med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter

det kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at

nedbryde det. Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som

er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt

med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver

mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er

nødvendig:

Ingen særlige

Oplysning til lægen: Medbring dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler:

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand,

kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Disse er: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for

nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør

anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes

for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i

kloakker og vandløb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab:

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte

kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikaliebered-

skabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med

henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler

og nødprocedurer:

Undgå at indånde dampe fra spildt stof.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til

omgivelserne. Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv. Kontakt de

lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsam-

ling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengø-

ringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

6.4. Henvisning til andre punkter:

Se afsnittet ”Forhold vedrørende bortskaffelse” om håndtering af

Signalord: Advarsel!

Risiko m.v.:

Forårsager hudirritation. (H315), Kan forårsage allergisk hudreaktion.

(H317), Meget giftig for vandlevende organismer.

(H400), Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer. (H410)

Oplysningspligtige indholdsstoffer:

xylen, blanding af isomerer, kemisk rent, N-(1-ethylpropyl)-2,6-

dinitro-3,4-xylidin) (Pendimethalin), 330 g/l

Sikkerhed

Generelt Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen

eller etiketten. (P101)

Forebyggelse Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyt-

telse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

(P261)

Reaktion VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og

vand. (P302+P352)

Opbevaring

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold

til lokale affaldsregulativer. (P501)

2.3.

Andre farer:

Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel.

Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give

skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer.

Anden mærkning: -

Andet:

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes

til korn og ærter. Brugsanvisningens doseringsangivelser må

ikke overskrides Må i friske ærter med og uden bælg ikke

anvendes senere end 10 uger før høst. Må i tørrede ærter ikke

anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i vårsæd, i byg/

ærter til ensilage med og uden bælg af kløvergræs og i byg med

udlæg af kløvergræs til ensilage ikke anvendes senere end 6

uger før høst Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vand-

miljøet (vandløb, søer m.v) for at beskytte organismer, der lever i

vand. Undgå af forurene vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand /undgå forurening via dræn fra gårdspladser og

veje. Må ikke tømmes i kloakafløb Opbevares utilgængeligt for

børn Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer. Læs brugsanvisningen.

VOC: -

DPD/DSD Klassificering

Sundhedsskadelig Miljøfarlig

Generelt:

Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om

arbejde med kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets

Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overens-

stemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om

”oplysninger om regulering”.

Luftvejene:

Såfremt ventilationen på arbejdsstedet ikke er tilstrækkelig, anven-

des halv- eller helmaske med egnet filter eller luftforsynet ånde-

drætsværn. Valget beror på den konkrete arbejdssituation og varig-

heden af arbejdet med produktet.

Hud og krop:

Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder:

Brug beskyttelseshandsker, f.eks af typen nitril eller butyl gummi.

Øjne:

Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold

benyttes.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand: Flydende Farve: Farveløs Lugt: Karakteristisk

pH: -

Viskositet: -

Massefylde (g/cm3): 0,98

Tilstandsændring og dampe

Smeltepunkt (°C): -

Kogepunkt (°C): -

Damptryk (mm Hg): -

Data for brand- og eksplosionsfare

Flammepunkt (°C): 65

Antændelighed (°C): -

Selvantændelighed (°C): -

Eksplosionsgrænser (Vol %): -

Oxiderende egenskaber: -

Opløselighed

Opløselighed i vand: Opløselig

n-octanol/vand koefficient: -

9.2. Andre oplysninger

Opløselighed i fedt: -

Andet: N/A

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet: Ingen data

10.2. Kemisk stabilitet:

Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet

”Håndtering og opbevaring”.

10.3. Risiko for farlige reaktioner:

Ingen særlige

10.4. Forhold, der skal undgås:

Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan

udvikles.

10.5. Materialer, der skal undgås:

Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke

reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:

Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i

sektion 1.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling:

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

Affald:

EAK-kode: 020108

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Særlig mærkning: -

Forurenet emballage:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme

betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.

14.1 – 14.4

ADR/RID

UN-nummer:

3082

UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

Miljøfarlig væske, indeholder

pendimethalin og xylener

Transportfareklasse:

Emballagegruppe:

Bemærkninger:

Fareseddel 9

IMDG

UN-no.:

3082

Proper Shipping Name:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

SUBSTANCE, LIQUID, contains

pendimethalin and Xylene

Class:

PG*:

EmS:

F-A, S-F

MP**:

Hazardous constituent:

Pendimethalin, Xylen

14.5. Miljøfarer:

Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirknin-

ger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Hvis den transporterede mængde overskrider 5 kg eller liter skal der

mærkes med miljøfare.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og

IBC-koden:

Ingen data

(*) Packing group (**) Marine pollutant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller

blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Anvendelsesbegrænsninger:

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år.

Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges

arbejde for evt. undtagelser.

Krav om særlig uddannelse: -

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering: Nej

fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken.

Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med

vand og udsprøjtes i den behandlede mark, uden at den mak-

simalt tilladte dosering for det pågældende middel overskrides.

Der henvises til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 268 af

31/03-2009 om påfyldning og vask af sprøjter m.v. samt EU

direktiv 2009/127/EF.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver

alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra

det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand

både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyl-

levandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over

den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/

1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt lidt af

vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød.

Lad omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter

inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt

vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til

sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.

3. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og

fedtopløsende rensemiddel.

4. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet

sprøjtes ud gennem bom og dyser.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES FØR BRUG.

INTER TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139

9310 VODSKOV - TLF: 98 93 89 77.

affald. Se afsnittet om ”Eksponeringskontrol/personlige værnemidler”

for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering:

Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til

omgivelserne. Se afsnittet ”Eksponeringskontrol/personlige værne-

midler” for oplysning om personlig beskyttelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel

uforenelighed:

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for

at forebygge lækage. Brandklasse III - 2, oplagsenhed max 50 liter.

Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes

godkendelse.

Lagertemperatur: Frostfrit

7.3. Særlige anvendelser:

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:

xylen, blanding af isomerer, kemisk rent (AT, (1996)),

Grænseværdi: 25 ppm | 109 mg/m3, Anm: EH (E = Stoffet har en

EF-grænseværdi. H = Stoffet kan optages gennem huden. )

DNEL / PNEC: Ingen data tilgængelige

8.2. Eksponeringskontrol:

Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regel-

mæssigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, Maj 2001

Generelle forholdsregler:

Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad

og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet.

Eksponeringsscenarier:

Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i

angivne eksponeringsscenarier efterkommes.

Eksponeringsgrænse:

Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens

regler om maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejds-

hygiejniske grænseværdier nedenfor.

Tekniske tiltag:

Luftbårne gas- og støvkoncentrationer skal holdes lavest muligt og

under de pågældende grænseværdier (se nedenfor). Brug evt.

punktudsugning såfremt almindelig luftgennemstømning i arbejds-

lokalet ikke er tilstrækkeligt. Sørg for synlig skiltning af øjenskyller og

nødbruser.

Hygiejniske foranstaltninger:

Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal

eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder,

underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Ingen særlige krav.

Personligt værneudstyr:

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.(R50/53).

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.(R20/21). Kan give overføl-

somhed ved kontakt med huden.(R43).

Irriterer huden.(R38). Aflever dette materiale og dets beholder til et

indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

(S56). Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37).

Undgå kontakt med huden. (S24)

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1/3.2. Stoffer

NAVN:

xylen, blanding af isomerer, kemisk rent

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

CAS-nr: 1330-20-7 EF-nr: 215-535-7

Index-nr: 601-022-00-9

INDHOLD:

40-60%

DSD KLASSIFICERING:

R10 Xn; R20/21 Xi; R38

CLP KLASSIFICERING:

Acute tox. 4, Skin Irrit. 2

H226, H312, H315, H332

NOTE:

NAVN:

N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidin

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

CAS-nr: 40487-42-1 EF-nr: 254-938-2

Index-nr: 609-042-00-X

INDHOLD:

25-40%

DSD KLASSIFICERING:

R43 N; R50-53

CLP KLASSIFICERING:

Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic

Chronic 1

H317, H400, H410

NAVN:

Inerte /overflade aktive stoffer

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

INDHOLD:

Til 100%

DSD KLASSIFICERING:

CLP KLASSIFICERING:

(*) Den fulde ordlyd af H/R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejds-

hygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgæn-

gelige.

S = Organisk opløsningsmiddel.

Andre oplysninger

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket-

ten eller dette sikkerhedsdatablad.

Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under

opsyn.

Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i

kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe.

Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller

fortyndere.

Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige

mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i

15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved

fortsat irritation skal der søges lægehjælp.

Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under

opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring

dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke

opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Substans

Test

xylen, blanding af isomerer, k...

LD50

xylen, blanding af isomerer, k...

Rabbit

LD50

xylen, blanding af isomerer, k...

LC50

Eksponeringsvej

Resultat

Oral

4300 mg/kg

Dermal

>1700 mg/kg

Inhalation

5000 ppm/4 H

Langtidsvirkninger:

Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som

kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet

kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prik-

kende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær,

træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resul-

tere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være

mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. Sensi-

biliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer som kan give

allergisk reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk

12-72 timer efter udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet

trænger ind i huden og reagerer med proteiner i det øverste hudlag.

Kroppens immunsystem opfatter det kemisk ændrede protein som

fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det. Irritative virkninger:

Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjen-

kontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan

resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skade-

lige stoffer som fx allergener.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Substans

Test

xylen, blanding af isomerer, k...

Algae

EC50

xylen, blanding af isomerer, k...

Fish

LC50

Testens varighed

Resultat

24 h

100000 ug/l

24 h

1080000 ug/L

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Substans: Ingen data tilgængelige

Nedbrydelighed i vandmiljøet

Test

Resultat

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Substans: Ingen data tilgængelige

Potentiel bioakkumulerbar

LogPow

12.4. Mobilitet i jord:

xylen, blanding af isomerer, k.: Log Koc= 2,580804,Calculated from

LogPow (Moderate mobility potential).

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen data

12.6. Andre negative virkninger:

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige

virkninger for vandlevende organismer.

Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirk-

ninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsæt-

telse af kodenumre. Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov

om kemiske stoffer og produkter. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske

agenser). Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter

for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og mate-

rialer efter lov om arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.

239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Miljøstyrelsens bekendt-

gørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC. AT-

Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og mate-

rialer. EU forordningen 1907/2006 (REACH). EU forordningen 1272/

2008 (CLP). Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. EU

forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3:

R10 - Brandfarlig.

R38 - Irriterer huden.

R43 - Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R53 - Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R20/21 - Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

H226 - Brandfarlig væske og damp.

H312 - Farlig ved hudkontakt.

H315 - Forårsager hudirritation.

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H332 - Farlig ved indånding.

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer.

Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1: -

Andre symboler omtalt i punkt 2: -

Andet:

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger

af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produkt-

specifikation. Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun

produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved

brug sammen med andre produkter. Ændringer i forhold til sidste

væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette

sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant.

Sikkerhedsdatabladet er valideret af:

Mediator.as, Centervej 2, 6000 Kolding, konsulent Trine Sønderby.

Erstatter: -

MINDRE ANVENDELSE:

Vejledning Inter-Pendimethalin 330 i pil

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i pil.

Advarsel:

”Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten”.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i pil

Bekæmpelse:

Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af enårig rap-

græs og tokimbladet ukrudt.

Dosering:

Der anvendes 1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha.

Der opnås bedst effekt på ukrudt i fremspiringsfasen, og mens

ukrudtsplanterne er små.

Bedst effekt opnås, hvis der sprøjtes på fugtig jord. Efterfølgende

nedbør fremmer effekten. Under sådanne forhold er der også

størst risiko for skade på afgrøden.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er avlskontrakt med.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S intet ansvar har

for eventuelle skader i forbindelse med denne anvendelse.

Vejledning

Inter-Pendimethalin

humle-

sneglebælg til frø.

Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hum-

lesneglebælg til frø.

Advarsel:

Se Inter-Pendimethalin 330 etiketten.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-

løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Inter-Pendimethalin 330 i hum-

lesneglebælg til frø:

Skadegører:

Inter-Pendimethalin 330 anvendes til bekæmpelse af enårig rap-

græs og tokimbladet ukrudt.

Dosering og sprøjtetidspunkt:

1,4 ltr. Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. Når humlesneglebælgen

har udviklet et trekoblet blad.

Alternativt:

1. Sprøjtning med 0,6 ltr Inter-Pendimethalin 330 pr. ha. I tank-

blanding med 0,4 ltr. Bentazone 480 pr. ha. På ukrudtets kim-

bladstadie.

2. Sprøjtning 5-7 dage senere med 0,6 ltr. Inter-Pendimethalin

330 pr. ha. I tankblanding med 0,5 ltr. Bentazone 480 pr. ha.

Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrk-

ningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse

udarbejdes i samarbejde med en lokale konsulent og/eller det

frøfirma, der er avlskontrakt med.

Der tages forbehold for at Inter-Trade Aalborg A/S og United Phos-

phorus LTD intet ansvar har for eventuelle skader i forbindelse

med denne anvendelse.

SIKKERHEDSDATABLAD

For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at

begge sprøjtninger udføres, og at sprøjtningerne udføres på

de angivne tidspunkter, idet de 2 angivne sprøjtninger skal

ses som een samlet løsning.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1.

Produktidentifikator

Handelsnavn: Inter Pendimethalin 330

Produkt nr.: -

REACH registreringsnummer: -

Andre produktidentifikatorer: MST-nr.: 221-140

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen:

Ukrudtsmiddel, til ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse

Inter Trade Aalborg A/S · Halsvej 139 · DK-9310 Vodskov

tlf: +45 98 25 77 00 · fax: +45 98 25 77 10 · www.inter-trade.dk

Kontaktperson: Lars Andersen

E-mail: inter@mail.tele.dk

SDS udarbejdet den: 09-05-2011

SDS Version: 1.0

1.4. Nødtelefon: Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer

i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen:

Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 1, Aquatic Acute 1, Skin Sens. 1

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogram

5-11-2018

STIHL Limited recalls STIHL MSA 161 T Battery Operated Arborist Chain Saw

STIHL Limited recalls STIHL MSA 161 T Battery Operated Arborist Chain Saw

The side inter-lock button may stick when gripping the machine, which could cause the throttle trigger to remain depressed and the chain to continue to run even after releasing the throttle trigger. This can pose a risk of laceration to the user or bystander.

Health Canada

23-10-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin

Published on: Mon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0200 The applicant BASF Agro BV submitted a request to the competent national authority in the Netherlands to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the data gaps, residue trials on strawberries, onions, garlic, tomatoes, peppers, cucumbers, artichokes, leeks and rape seeds were submitted. The data gaps are considere...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-10-2014

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

On 5 September 2014, the Danish Health and Medicines Authority submitted a draft list of the medicinal products comprised by the new safety measures rules (Directive 2001/83) for consultation. The consultation period expired on 17 September 2014, and on 3 October we were to inform the European Commission of the medicinal products we recommend including in the common EU lists. We have received 22 consultation responses. But on 24 September 2014 the European Commission amended the original guideline for...

Danish Medicines Agency

25-10-2018

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Active substance: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere/Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni/Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava/Leptospira kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7138 of Thu, 25 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-6-2018

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonth pic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

FDA - U.S. Food and Drug Administration