Inter-Napropamid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Napropamid Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 450 g/l napropamid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Napropamid Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Produktresumé

Sikkerhedsdatablad

Inter-Napropamid

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: MST reg.nr. 221-61

Revideret den: 22-09-2003 / AN

Erstatter den: 25-06-2002

Anvendelse: Sprøjtning af raps

Leverandør:

Inter-Trade Ålborg A/S

Halsvej 139

9310 Vodskov

Tlf.: 98257700 Fax: 98257710

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

239-333-3

15299-99-7

Napropamid

Xi;R36 ;R52/53

30-60

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Irriterer øjnene. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med rigelige mængder af vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette

sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke

antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg

frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Spild inddæmmes og

opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Bør opbevares i tættillukket

emballage. Opbevares frostfrit

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 22-09-2003/AN

Erstatter den: 25-06-2002

Inter-Napropamid

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge

under arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Åndedrætsværn

Opblanding: Ikke påkrævet.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Brug handsker og støvler.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Brug overtræksbukser, handsker og støvler.

Øjenværn

Opblanding: Brug beskyttelsesbriller.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet på At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende:Væske

pH (koncentrat): Neutral

Massefylde: 1,125 kg/L

Opløselighed i vand: Fuldt opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af aerosol kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt

Kan virke irriterende. kan medføre rødme.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 22-09-2003/AN

Erstatter den: 25-06-2002

Inter-Napropamid

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder

R-sætninger

Irriterer øjnene. (R36)

Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R52/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

Vask huden efter arbejdet. ( )

Anden mærkning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps.

Raps må ikke behandles senere end såning.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 22-09-2003/AN

Erstatter den: 25-06-2002

Inter-Napropamid

16. Andre oplysninger

Emballage

5 Liter

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommissionens beslutning 2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks.

datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R36 Irriterer øjnene.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Ændringer

Punkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15 og 16.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.