Inter-Metribuzin WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Metribuzin WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 700 g/kg metribuzin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Metribuzin WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

Sikkerhedsdatablad

Inter-Metribuzin WG Ukrudtsmiddel

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: MST reg-nr 221-88

Revideret den: 23-05-2003 / AN

Erstatter den: 24-06-2002

Anvendelse: Ukrudtsmiddel.

Leverandør:

Inter-Trade Agro ApS

Halsvej 139

9310 Vodskov

Tlf.: 9825 7700 Fax: 9825 7710

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

244-209-7

Metribuzin

Xn;R22 N;R50/53

700 g/kg

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.

Øvrige oplysninger

Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller produktdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på

Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes

beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse

med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se

punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares på et tørt sted. Tåler

frost

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 23-05-2003/AN

Erstatter den: 24-06-2002

Inter-Metribuzin WG Ukrudtsmiddel

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt

arbejde.

Ved andre anvendelsesmetoder end de nedenfor nævnte: Se vejledning om personlige værnemidler fra Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (1993)

eller "Sikkerhed og bekæmpelsesmidler" fra Arbejdstilsynet (1995).

Åndedrætsværn

Opblanding: Halvmaske med P2-filter.

Udbringning - Rygsprøjte ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanser på traktor eller lignende eller gående mandskab: Halvmaske med A2P2-filter.

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Overtræksbukser, støvler og nitril-/neoprenhandsker.

Udbringning: Rygsprøjte ved sprøjtning under knæhøjde: Overtræksbukser, støvler og nitril-/neoprenhandsker.

Udbringning - Ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanser på traktor eller lignende eller gående mandskab: Overtræksbukser, støvler og

nitril-/neoprenhandsker.

Øjenværn

Opblanding: Beskyttelsesbriller.

Udbringning Rygsprøjte ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Ved sprøjtning over knæhøjde ved hjælp af rifler/lanser på traktor eller lignende eller gående mandskab: Beskyttelsesbriller

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Metribuzin

5mg/m3

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

(At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Granulat

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 23-05-2003/AN

Erstatter den: 24-06-2002

Inter-Metribuzin WG Ukrudtsmiddel

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af støv eller sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag. Tegn på forgiftninger er kramper, kvalme og kulderystelser.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet er meget giftigt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Cas nr.: 21087-64-9 Metribuzin

Krebsdyr: Daphnia sp.: 48tEC50= 4,5 - 35mg/l

Alge: Chlorella fusca: 48tEC50= 43,5 mg/l

Octanol/vand fordelings koefficient: 1,7

BCF: Fisk= 20

13. Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

Kemikalieaffaldsgruppe : T Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR:

UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (metribuzin) ; 9 ; III

IMDG:

UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (metribuzine) ; 9 ; III

Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90

Flammepunkt: -°C

Fareseddel IMDG: 9

IMDG EmS.: F-A, S-F

Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

Begrænsede mængder

ADR/RID: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 24 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto. (indvendige

emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli

(indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 23-05-2003/AN

Erstatter den: 24-06-2002

Inter-Metribuzin WG Ukrudtsmiddel

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:

Indeholder

Metribuzin 70 %.

R-sætninger

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. (S13)

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

Anden mærkning

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

FORSIGTIG.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Må ikke anvendes senere end 3 uger efter fremspiring. Brugssanvisningens doseringsangivelser må

ikke overskrides. Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer, åer, m.v.)

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

16. Andre oplysninger

Branche

Landbrug og gartneri.

Emballage

1 kg papkarton.

Anvendte kilder

Godkendelse fra miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommisionens beslutning 2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 313/2000.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade

og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R22 Farlig ved indtagelse.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Ændringer

1, 8, 13, 14 og 16

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her