Inter-Metamitron 700

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Metamitron 700 Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 700 g/l metamitron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Metamitron 700 Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

INTER-METAMITRON 700

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

(R51/53)

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt

lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet (rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand til irritationen ophører.

Søg læge ved fortsat irritation.

HUDKONTAKT: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe.

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket og leverandørbrugsanvisning til læge.

Miljøfarlig

INTER-TRADE AALBORG A/S – HALSVEJ 139 – 9310 VODSKOV

TLF. 98.93.89.77.

Ukrudtsmiddel nr. 221-147

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Metamitron 700 g/l, 57,9%

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende.

Fabrikationsnummer:

INTER-METAMITRON 700

BRUGSANVISNING:

Midlet anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer (sukkerroer og foderroer). Midlet anvendes på

allerede fremspiret ukrudt og virker da som både blad- og jordmiddel. Hvis ikke de anførte sprøjte-

tider overholdes medfører det for store ukrudtsplanter og derfor usikker virkning. Der er ingen

virkning mod kvik, tidsler og andet rodukrudt, der spirer fra roden.

Generelt skal der sprøjtes når nyfremspiret ukrudt står på kimbladstadiet, eller det kan bedømmes,

at virkning af tidligere behandling ikke har bekæmpet ukrudtet tilstrækkeligt.

For at opnå optimal virkning, bør der altid tilsættes olie til blandingerne, når den højeste temperatur

ligger under 22

C. Olietilsætning bør dog ikke foretages de første 3-4 dage efter vejrskifte fra

køligt og fugtigt vejr til varmt og tørt vejr.

Under ekstremt tørre forhold, med kraftigt vokslag på planternes blade, kan det være påkrævet at

anvende den høje oliedosering ved temperaturer helt op til 25

Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed, f.eks. morgensprøjtning, temperaturer over 15

C og på

småt ukrudt.

Ved kraftig sol og dagtemperaturer over 25

C, specielt efter en fugtig evt. kølig periode, bør

sprøjtning foretages sidst på dagen.

I perioder med kraftige temperatursvingninger mellem dag og nat, kan der opstå svidninger på de

unge kulturplanter.

Der må ikke sprøjtes i perioder med frost. Der må først sprøjtes 2-3 dage efter frost.

Er planterne skadede af sandflugt sprøjtes tidligst 8 dage efter.

Roerne skal være sunde.

Fugtighed i jordoverfladen fremmer virkningen som jordmiddel.

DOSERING, SPRØJTEPLANER:

Bekæmpelse af frøukrudt samt vanskelige arter som Burresnerre, Enårig rapgræs, Hvidmelet

gåsefod, Kamille, Liden nælde, Raps, Sort natskygge, Snerlepileurt, Vejpileurt.

Der må maksimalt anvendes 3,0 l/ha INTER-METAMITRON 700 pr. år.

INTER-METAMITRON 700 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + EVT. SUN-

OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON 700 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + **ETHOFUMESAT

0,14 l/ha + EVT. SUN-OIL/RAPSODI

INTER-METAMITRON 700 1,0 l/ha + *PHENMEDIPHAM 1,0-1,5 l/ha + EVT. SUN-

OIL/RAPSODI

sprøjtning: udføres på ukrudtets kimbladstadie.

sprøjtning: udføres 5-7 dage efter 1 sprøjtning.

sprøjtning: udføres 7-14 dage efter 2 sprøjtning.

For at opnå et godt resultat, er det en forudsætning, at alle tre sprøjtninger udføres, og at sprøjtnin-

gerne udføres på de angivne tidspunkter, idet de 3 angivne sprøjtninger skal ses som een samlet

løsning.

*PHENMEDIPHAM der kan eksempelvis vælges følgende produkter: Betanal® Classic,

Herbasan®, SweDane Betasana 2000, ND Betafam SE.

**ETHOFUMESAT der kan eksempelvis vælges følgende produkter: Ethosan® SC, Nortron® SC,

Ethofol 500 SC, ND Ethofumesat 500.

OLIETILSÆTNING SKAL DOSERES EFTER TEMPERATUREN:

10-15

0,50 l/ha Sun-Oil/Rapsodi

15-22

0,25 l/ha Sun-Oil/Rapsodi

Over 22

Ingen olietilsætning

SPRØJTETEKNIK.

Ved bredsprøjtning anvendes ca 200 liter vand pr. ha. På tørre planter må der ikke anvendes under

150 liter vand pr. ha.

HARDI

TRYK

HASTIGHED

UDSPRØJTET

DYSE NR

VÆSKEMÆNGDE

4110-14

3 atm

5,5 km/t

Ca 200 ltr/ha

ISO F-025-110

3 atm

6,0 km/t

Ca 200 ltr/ha

ISO LD-025-110

3 atm

6,0 km/t

Ca 200 ltr/ha

Filtre må ikke have en maskestørrelse mindre end 0,18 mm (80 mesh.).

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-METAMITRON 700 tilsættes

under omrøring, tilsæt dernæst blandingspartneren og til sidst penetreringsolien. Fyld tanken helt op

med vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

OMSÅNING OG EFTERFØLGENDE AFGRØDER:

Hvis omsåning er nødvendigt kan der uden pløjning igen sås bederoer.

Efter høst af bederoer, der er behandlet med INTER-METAMITRON 700, må der ikke plantes eller

sås efterfølgende afgrøder eller rotationsafgrøder før 165 dage efter sidste behandling med INTER-

METAMITRON 700 .

ANDRE SPRØJTNINGER:

Efter anvendelse af kvikmidler bør der ventes 5 dage før der anvendes INTER-METAMITRON

700. Før sprøjtning med kvikmidler bør kvikkens blade have overvundet evt. svidninger fra

INTER-METAMITRON 700 behandlingen.

TANKBLANDINGER:

Der markedsføres forskellige produkter, hvor firmaerne angiver blandingsmuligheder. Følg disse

firmaers anvisninger.

Blanding med insektmidler kan øge aggressiviteten overfor roerne. Brug derfor kun insektmidler,

hvor blandingen angives på insektmidlets etikette.

Spørg altid planteavlskonsulenten til råds.

INTER-METAMITRON 700 kan blandes med: Betanal® Classic, Herbasan®, SweDane Betasana

2000, ND Betafam SE, Ethosan® SC, Ethofol 500 SC, ND Ethofumesat 500, Safari®.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Rengøring af sprøjte og traktor skal foretages enten i marken eller på vaskepladsen.

En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag.

Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være

monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæsken kan

fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken.

Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede

mark, uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel overskrides.

Der henvises til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 268 af 31/03-2009 om påfyldning og vask

af sprøjter m.v. samt EU direktiv 2009/127/EF.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så

meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og

udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt

skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende

rensemiddel. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad

omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem

bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern til sidst

bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.

Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og fedtopløsende rensemiddel.

Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og

dyser.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES KRAFTIGT FØR BRUG.

BØR HØJST OPBEVARES EET ÅR.

Betanal

Classic, Herbasan®, Ethosan® SC, = varemærker registreret af Bayer CropScience.

Safari= varemærke registreret af E.I. du Pont Nemours & co. (Ind.) USA.

INTER-TRADE AALBORG A/S – HALSVEJ 139 – 9310 VODSKOV

TLF. 98.93.89.77.

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.