Inter-Haloxyfop

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Haloxyfop Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 125 g/l haloxyfop-ethoxyethyl; (~ 104 g/l haloxyfop
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Haloxyfop Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

135 mm

149 mm

147 mm

146 mm

145 mm

LIMSIDE

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

2005.09.01

155x135 mm

Sort + P reflex blå + P021

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

- 1 -

- 2 -

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Ukrudtsmiddel, nr. 221-59

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Haloxyfop-Ethoxyethyl 125 g/l, 12,93%.

Indeholder solventnaphta (råolie), let aromatisk.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer:

INTER-HALOXYFOP

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs i frøgræsmarker med rødsvingel og

så- og priklebede med planteskolekulturer.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisning-

en følges nøje.

Brandfarlig (R10).

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse

(R48/22)

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne (R36/37).

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtids-

virkninger i vandmiljøet (R51/53).

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65).

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67).

Undgå kontakt med øjnene (S25).

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet (S39).

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs i frøgræsmarker

med rødsvingel og så- og priklebede med planteskolekulturer.

Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst, og halmen

må ikke bruges til foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

(søer og vandløb m.m.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-

stoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med

vand og læge kontaktes (S26).

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store

mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning,

kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S62).

INHALATION: Søg frisk luft. Søg lægehjælp hvis der opstår sygdoms-

tegn.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

09/05

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Åbnes her

BRUGSANVISNING:

INTER-HALOXYFOP er et systemisk virkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græsser. Virker primært som bladmiddel.

Aktivstoffet fordeler sig hurtigt i planten og resulterer i en hæmning af celledelingen i både rod og bladmasse.

Plantens vækst standser efter få dage og efter 1-2 uger vil der ske en farveændring. Den fulde virkning vil normalt være

opnået efter 3-6 uger.

RØDSVINGEL:

ENÅRIG RAPGRÆS: Den bedste effekt på enårig rapgræs fås ved behandling i dennes vegetative stadie. Når enårig rap-

græs sætter sine småaks, bliver den vanskeligere at bekæmpe. Derfor skal en bekæmpelse af enårig rapgræs foretages

om efteråret med en dosering på 1,5-2,0 l/ha.

SÅ- OG PRIKLEBEDE MED PLANTESKOLEKULTURER:

ENÅRIG RAPGRÆS:

Dosering: 1,5-2,0 l/ha.

Den bedste effekt på enårig rapgræs fås ved behandling i dennes vegetative stadie. Sprøjtning inden enårig rapgræs

sætter sine småaks.

EFFEKT PÅ ANDET UKRUDT:

Ved en dosering på 1,5-2,0 l/ha Inter-Haloxyfop bekæmpes også: frøplanter af alm. kvik, alm. rapgræs, engrapgræs,

flyvehavre, gold hejre, hundegræs, mosebunke, rajgræs, vindaks, spildkorn (byg, hvede, havre, rug), hvis behandling er

foretaget på 3-6 bladstadiet.

KLIMAFORHOLD:

Den bedste effekt opnås under gode fugtige vækstforhold med temperaturer over 10°C. Vejrforholdene efter behand-

lingen, såsom frost, tørke eller en længere kold periode kan påvirke effekthastigheden, men har ikke indflydelse på hver-

ken sluteffekten eller afgrødetolerancen. Undgå at sprøjte på meget våde planter. Produktet er regnfast efter 1 time.

SPRØJTETEKNIK:

Det er vigtigt at anvende en sprøjteteknik, der giver en optimal dækning af bladene, og som er tilpasset størrelsen og

dækningen af de græsser der sprøjtes på. INTER-HALOXYFOP udsprøjtes typisk i 150-200 liter vand pr. ha. Med en flad-

sprededyse f.eks. Hardi 4110-14 eller 4110-16 med 3 atm. tryk. Jo større græsmasse der sprøjtes på jo større vand-

mængde.

Hardi dyse nr.

Km/t

Liter/ha

4110-16

ca 200

ISO F-025-110

ca 200

ISO LD-025-110

ca 200

BLANDING:

Den bedste effekt opnås ved at udsprøjte INTER-HALOXYFOP alene. Spørg firmaet hvis produkt man ønsker at blande

med om de anbefaler deres produkt blandet med INTER-HALOXYFOP.

INTER-HALOXYFOP må ikke blandes med olie.

AFSTAND TIL ANDRE SPRØJTNINGER:

Da andre behandlinger kan skade eller påvirke væksten af græsserne, må udsprøjtning af INTER-HALOXYFOP afvente

at græsserne er kommet i god vækst igen efter den forrige behandling. Dette vil typisk tage en uge. Hvis INTER-HALOXY-

FOP behandlingen efterfølges af en anden sprøjtning, bør man være opmærksom på, at der kan være afstandskrav, da

den anden sprøjtning kan give skader.

EFTERFØLGENDE AFGRØDE OG OMSÅNING:

I et normalt sædskifte kan alle afgrøder efterfølge en INTER-HALOXYFOP behandlet afgrøde. Ved omsåning efter en

INTER-HALOXYFOP behandlet afgrøde kan sås alle tokimbladede afgrøder. For de enkimbladede skal der for korn gå 8

uger og for majs 12 uger fra behandlingstidspunktet til såning.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde INTER-HALOXYFOP tilsættes under omrøring. Fyld tanken

helt op med vand. Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning skal udføres umiddelbart efter blandingen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter endt sprøjtning renses tank, pumpe og slanger med en opløsning bestående af 0,25 kg soda (Na

) pr. 100

ltr. vand.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at

sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt soda. Sprøjt lidt af vaskevandet ud

gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i mindst 15 minutter inden

indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet. Fjern

til sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og soda.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE SAMT RESTER:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dag-

renovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

OPBEVARES FROSTFRIT.

INTER-TRADE AALBORG A/S · HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77

Farebetegnelse: Sundhedskadelig; Miljøfarlig

Faresymboler: Xn;N

Indeholder

Haloxyfop (125 g/l), solventnaphtha (råolie), let aromatisk

R-sætninger

Brandfarlig. (R10)

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning

ved indtagelse. (R48/22)

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. (R36/37)

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R51/53)

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. (R67)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Undgå kontakt med øjnene. (S25)

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

- 3 -

- 4 -

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Inter-Haloxyfop

PR-nummer: MST Reg. nr. 221-59

Leverandør:

Revideret den: 29-08-2005 / JP

Inter-Trade Aalborg A/S

Erstatter den: 17-09-2003

Halsvej 139

9310 Vodskov

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Tlf.: 9825 7700 Fax: 9825 7710

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild for-

budt. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke

brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaf-

felse.

Spild må ikke udledes til kloak eller overfladevand.

Kontakt myndighederne i

forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige

værnemidler. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med føde-

varer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit.

Brandfareklasse og oplag Brandfareklasse II-2, oplagsenhed 5 liter.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder

før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under

arbejdet.

Åndedrætsværn Opblanding: Brug åndedrætsværn med filter A2/P2.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Ikke påkrævet.

Handsker og beskyttelsestøj Opblanding: Brug overtræksbukser/forklæde, beskyt-

telseshandsker af nitrilgummi og støvler.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Brug overtræksbukser, beskyttelseshandsker

af nitrilgummi og støvler. Overtræksbukser og beskyttelseshandsker skal kun anvendes

uden for det lukkede førerhus.

Øjenværn Opblanding: Brug beskyttelsesbriller.

Udbringning i traktor med lukket førerhus: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Solventnaphtha (råolie)

10 ppm

Anmærkninger

T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w% Note

402-560-5 87237-48-7 Haloxyfop

Xn;R22 N;R50/53

125 g/l

265-199-0 64742-95-6 Solventnaphtha (råolie),

R10 Xn;R65 Xi;R37

515 g/l 1

let aromatisk

N;R51/53

(< 0,1% benzen)

R66 R67

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Brandfarlig.

Farlig:

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. Giftig for organismer, der lever i vand, kan forår-

sage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Farlig:

Kan give lungeskade ved ind-

tagelse. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Yderligere information

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis

opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne.

Søg omgående læge.

Hud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern

eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt

- søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer:

Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede

branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres

uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og

røggasser - søg frisk luft.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Ravgul til brun væske

Kogepunkt: 162°C

pH (1% brugsopløsning): 7-8

Flammepunkt: 51°C

Massefylde: 0,95 g/cm

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger

Branche Landbrug

Emballage 1 liter

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbe-

varing af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002, 29. ATP.

Transportregulativer for ADR 2005 udgave og IMDG 2004 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr.

619/2000 samt Kommissionens beslutning

2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stof-

fer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bek-

endtgørelsen, 558/2003.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Øvrige oplysninger

Denne

leverandørbrugsanvisning

udarbejdet

baggrund

oplysninger,

leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lig-

nende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R10 Brandfarlig.

R22 Farlig ved indtagelse.

R37 Irriterer åndedrætsorganerne.

R50/53

Meget

giftig

organismer,

lever

vand,

forårsage

uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

i vandmiljøet.

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Punkt 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå opvarmning og

kontakt med antændelseskilder. Reagerer med stærkt basiske, syreholdige og oxiderende

materialer.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere

kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaf-

felse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald

indeholdende farlige stoffer.

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode:

15 02 02 Absorptionsmidler,

filtermaterialer,

aftørringsklude og beskyttelses-

dragter forurenet med farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af

farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR:

UN 1993 ; BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (solventnaphtha, let aromatisk) ; 3 ; III

IMDG:

UN 1993 ; FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (solventnaphtha, light aromatic) ; 3 ; III

Klassificeringskode: F1 Fareseddel ADR: 3 Farenummer: 30

Flammepunkt: 51°C Fareseddel IMDG: 3 IMDG EmS.: F-E, S-E;

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal

samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

MP: Marine Pollutant

Begrænsede mængder

ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.

Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max.

20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i

stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.

Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige

emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding Indånding af sprøjtetåger virker irriterende på de øvre luftveje. Produktet afgi-

ver dampe fra organiske opløsningsmidler,

der kan give sløvhed og svimmelhed.

I høje

koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indtagelse

Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning. Alvorlig sund-

hedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Tegn på forgiftninger er kramper,

kvalme og kulderystelser.

Hudkontakt Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810,

E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

146 mm

145 mm

147 mm

149 mm

135 mm

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Ukrudtsmiddel, nr. 221-59

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Haloxyfop-Ethoxyethyl 125 g/l, 12,93%.

Indeholder solventnaphta (råolie), let aromatisk.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer:

INTER-HALOXYFOP

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs i frøgræsmarker med rødsvingel og

så- og priklebede med planteskolekulturer.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisning-

en følges nøje.

Brandfarlig (R10).

Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse

(R48/22)

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne (R36/37).

Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtids-

virkninger i vandmiljøet (R51/53).

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65).

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67).

Undgå kontakt med øjnene (S25).

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet (S39).

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs i frøgræsmarker

med rødsvingel og så- og priklebede med planteskolekulturer.

Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst, og halmen

må ikke bruges til foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

(søer og vandløb m.m.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-

stoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med

vand og læge kontaktes (S26).

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store

mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning,

kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket (S62).

INHALATION: Søg frisk luft. Søg lægehjælp hvis der opstår sygdoms-

tegn.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

09/05

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

15. Oplysninger om regulering

S-sætninger

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne

beholder eller etiket. (S62)

Anden mærkning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på,

at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmate-

riale om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til bekæmpelse af enårig rapgræs i frøgræsmarker med rødsvingel og

så- og priklebede med planteskolekulturer.

Rødsvingel må ikke behandles senere end 7 uger før høst, og halmen må ikke bruges til

foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv).

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge

over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en

uddannelse.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-10-2014

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

On 5 September 2014, the Danish Health and Medicines Authority submitted a draft list of the medicinal products comprised by the new safety measures rules (Directive 2001/83) for consultation. The consultation period expired on 17 September 2014, and on 3 October we were to inform the European Commission of the medicinal products we recommend including in the common EU lists. We have received 22 consultation responses. But on 24 September 2014 the European Commission amended the original guideline for...

Danish Medicines Agency

2-8-2018

EU/3/18/2041 (Ionis USA Limited)

EU/3/18/2041 (Ionis USA Limited)

EU/3/18/2041 (Active substance: 2'-O-(2-methoxyethyl) antisense oligonucleotide targeting microtubule-associated protein tau pre-mRNA) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5273 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/050/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-6-2018

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonth pic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

EU/3/15/1453 (Roche Registration GmbH)

EU/3/15/1453 (Roche Registration GmbH)

EU/3/15/1453 (Active substance: Chimeric 2'-O-(2-methoxyethyl) modified oligonucleotide targeted to huntingtin RNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3401 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/256/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1671 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1671 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1671 (Active substance: 2'-O-(2-methoxyethyl)phosphorothioate antisense oligonucleotide targeting the growth hormone receptor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1821 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/023/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety