Inter-Epoczol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Epoczol Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 125 g/l epoxiconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Epoczol Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Farebetegnelse: Sundhedsskadelig; Miljøfarlig

Faresymboler: Xn;N

Indeholder: Epoxiconazol (125 g/l)

R-sætninger

Mulighed for kræftfremkaldende effekt. (R40)

Mulighed for skade på forplantningsevnen. (R62)

Mulighed for skade på barnet under graviditeten. (R63)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet. (R50/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)

Brug særligt arbejdstøj. (S36)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. (S37)

146 mm

147 mm

149 mm

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og

efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærksom på,

at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning

samt

Arbejdstilsynets

informationsmateriale

bekæm-

pelsesmidler.

Åndedrætsværn Opblanding: Brug åndedrætsværn med filter A2P3.

Udbringning - Lukket førerhus (bom mindre end 1 m over jordoverfladen):

Brug ånde-

drætsværn med filter A2P3.

Handsker og beskyttelsestøj Opblanding: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi og

gummistøvler. Brug overtræksdragt.

Udbringning - Lukket førerhus (bom mindre end 1 m over jordoverfladen): Brug beskyt-

telseshandsker af nitrilgummi. Brug overtræksdragt med hætte, og gummistøvler.

Øjenværn Ikke relevant, da der anvendes helmaske.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk

10 ppm

T, *)

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over

grænseværdier

(At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Anmærkninger

T: Grænseværdien er tentativ (foreløbig).

*): Grænseværdi for aromatiske carbonhydrider, C9.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Ukrudtsmiddel, nr 221-114

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Epoxiconazol 125 g/l

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer

INTER-EPOCZOL

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer

08/05

157 mm

135 mm

- 3 -

- 4 -

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

2005.08.29

135x175 mm

Sort + P354 + P021

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Inter-Epoczol

PR-nummer: MST reg. nr.: 221-114

Leverandør:

Udarbejdet den: 20-04-2005 / JP

Inter-Trade Aalborg A/S

Erstatter den: 11-02-2004

Halsvej 139

9310 Vodskov

Anvendelse: Svampemiddel

Tlf.: 9825 7700 Fax: 9825 7710

15. Oplysninger om regulering

Anden mærkning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Vær opmærksom på,

at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmate-

riale om bekæmpelsesmidler.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge

over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en

uddannelse.

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsan-

visningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før høst.

Må i sukkerroer ikke anvendes senere end 4 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger

Branche

Landbrug

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbe-

varing af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002, samt 29. tilpas-

ning.

Transportregulativer for ADR/RID 2005 udgave og IMDG 2004 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr.

619/2000 samt Kommissionens beslutning

2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stof-

fer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler,

533/2003 samt ændring af be-

kendtgørelsen, 558/2003.

Øvrige oplysninger

Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger,

leve-

randøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R23 Giftig ved indånding.

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

i vandmiljøet.

R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen.

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Ændringer

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet Produktet er giftigt for organismer, der lever i vand og kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere

kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaf-

felse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af

farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

ADR:

UN 3082 ; MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (epoxiconazol) ; 9 ; III

IMDG:

UN 3082 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(epoxiconazole) ; 9 ; III

Klassificeringskode: M6 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90

Flammepunkt: 100°C Fareseddel IMDG: 9 IMDG EmS.: F-A, S-F

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal

samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg pr. kolli ved kombinationsemballage.

Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 5 l pr. indvendig emballage og max.

20 kg pr. kolli (indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i

stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af

krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være

af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer

kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed. Indånding af

sprøjtetåger kan fremkalde kemisk lungebetændelse.

Indtagelse Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet

hud.

Øjenkontakt Kan fremkalde irritation af øjet.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer

og foderstoffer. Bør opbevares i tættillukket emballage. Opbevares frostfrit.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w% Note

406-850-2 133855-98-8

Epoxiconazol

Carc3;R40

11,5

(2RS,3RS)-3-(2-chlorphenyl)-

Rep3;R62

2-(4-fluorphenyl)-[(1H-1,2,4-

Rep3;R63

triazol-1-yl) methyl]oxiran

N;R51/53

(125 g/l)

265-198-5 64742-94-5

Solventnaphtha (råolie),

Xn;R65 N;R51/53

10-20 1

tung aromatisk

Aliphatisk alkohol, C16/18,

T;R23 N;R50

20-30

ethoxyleret propoxyleret

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Mulighed for kræftfremkaldende effekt. Mulighed for skade på forplantningsevnen.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Meget giftig for organismer, der lever i

vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Yderligere information

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Produktet kan fremkalde kemisk betinget lungebetændelse ved indånding af sprøjtetåge.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning.

Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i

lungerne. Søg omgående læge.

Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge.

Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op.

Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning

eller etiket. Symptomer: Se punkt 11. Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Lægen kan få

råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede

branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres

uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og

røggasser - søg frisk luft. Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter kan dannes.

Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810,

E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Hvid væske

Massefylde: 1,02 - 1,08 g/ml

Lugt: Let aromatisk

Viskositet: < 150 mPa (20°C)

pH (koncentrat): 6 - 8

Opløselighed i vand: Dispergerbar

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsam-

les med sand,

kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede

affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak eller over-

fladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt

ved udslip til kloak.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Miljøfarlig

Sundhedsskadelig

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-

ningen følges nøje.

Mulighed for kræftfremkaldende virkning (R40)

Mulighed for skade på forplantningsevnen (R62)

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Undgå indånding af aerosoltåger (S23)

Brug særligt arbejdstøj (S36)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)

Vask huden efter arbejdet

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dose-

ringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før høst.

Må i sukkerroer ikke anvendes senere end 4 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

(søer og vandløb mm.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene skylles grundigt med

vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos øjenlæge.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med

store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand og drik deref-

ter rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg læge.

INHALATION: Søg frisk luft. Søg læge ved ubehag.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Langtidsvirkninger

Kræft Produktet indeholder epoxiconazol, som mistænkes for at fremkalde kræft.

Risiko for skader på reproduktion

Produktet indeholder epoxiconazol, som mistænkes for at være reproduktionsskadende.

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Risiko for uoprettelige skader Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

Åbnes her 

135 mm

149 mm

147 mm

146 mm

145 mm

BRUGSANVISNING:

INTER-EPOCZOL er et systemisk virkende svampemiddel.

Produktet optages af afgrødens blade og føres med saft-

strømmen op i planten og ud mod blad- og skudspidser.

Produktet virker såvel helbredende som forebyggende.

Den systemiske virkning sikrer en god helbredende effekt,

samt at nytilvækst i nogen grad beskyttes mod svampe-

angreb.Virkningstiden er afhængig af mange faktorer, men

under normale forhold kan der regnes med en virknings-

tid på ca. 3 uger når der er anvendt en dosering på 1,0 ltr

pr. ha.

I korn har INTER-EPOCZOL god virkning mod brunrust,

gulrust, bygrust, hvedebrunplet, hvedegråplet, bladplet og

skoldplet.

I sukkerroer har INTER-EPOCZOL god virkning mod plet-

skimmel (Ramularia).

VINTERSÆD (Hvede, Rug, Vinterbyg, Triticale).

0,5-1,0 ltr.

Ved begyndende angreb.

Vækststadie

30-39.

0,5-1,0 ltr. pr. ha. Anvendes mod aksesygdomme i blan-

ding med andet svampemiddel. Vækststadie 49-71.

VÅRSÆD, (Vårbyg og Havre).

0,5-1,0 ltr. pr. ha. Anvendes mod blad- og akssygdomme

evt. i blanding med andet svampemiddel. Vækststadie 32-

VÅRSÆD, (Vårhvede).

0,5-1,0

ltr.

Anvendes

bladsygdomme.

Vækststadie 32-37.

0,5-1,0 ltr.

Anvendes mod akssygdomme evt.

blanding med andet svampemiddel. Vækststadie 39-65.

Ved etablerede angreb af meldug skal der altid tilsættes et

egnet meldugmiddel.

Ovennævnte anvisninger skal blot betragtes som vejleden-

de, da der ofte sker ændringer på grund af forsøgsresulta-

ter,

samt markedsføring af nye svampemidler.

Kontakt

derfor altid planteavlskonsulenten for vejledning om dose-

ring,

blandingspartnere,

tidspunkt for sprøjtning,

vand-

mængde, dysestørrelse m.m.

SUKKERROER.

0,5-1,0

ltr.

Anvendes

bladsygdomme

Juli/August.

0,5-1,0 ltr. pr. ha. Anvendes som opfølgende sprøjtning i

modtagelige sorter samt ved stærke angreb. Ofte i begyn-

delsen af September.

Roerne skal være saftspændte og i god vækst.

Der må ikke sprøjtes under tørke.

Der må ikke sprøjtes i stærk solskin.

Kontakt

altid

planteavlskonsulenten

vejledning

dosering,

blandingspartnere,

tidspunkt

sprøjtning,

vandmængde, dysestørrelse m.m.

VANDMÆNGDE OG SPRØJTETEKNIK:

Da INTER-EPOCZOL er et systemisk virkende svampemid-

del som fordeles med saftstrømmen OP i planten og UD

mod blad- og skudspidser skal der anvendes en sprøjte-

teknik som gør at sprøjtevæsken rammer planter og blade

dybt nede i afgrøden. Det er vigtigt at planterne dækkes

godt af sprøjtevæsken.

Udviklingsstadiet, vejr- og vindforhold er bl.a. bestemmen-

de for hvilken dysetype og hvilken vandmængde der skal

anvendes.

DYSEFORSLAG:

Hardi dyse nr.

Atm.

Km/t

Liter/ha

ISO F-02-110

ca 160

ISO LD-02-110

ca 160

ISO F-03-110

ca 240

ISO LD-03-110

ca 240

Mindste vandmængde anvendes hvor bladmassen er lille

og planterne er let våde af dug.

Største vandmængde

anvendes i tætte afgrøder med stor bladmasse.

TANKBLANDINGER:

INTER-EPOCZOL kan blandes med andre kendte svampe-

midler og Pyrethorid insektmidler.

Bland ikke med man-

gansulfat.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mæng-

de INTER-EPOCZOL tilsættes under omrøring. Fyld tanken

helt

vand.

Fortsæt

omrøring

under

kørslen.

Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

OPTIMALE SPRØJTEFORHOLD:

Høj luftfugtighed.

Temperaturer på ca. 20° C.

2-3 timers tørvejr efter udsprøjtning.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask.

Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med

rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved

at sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser.

Sprøjt

skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150

l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser,

så disse

sættes i blød.

Lad omrøring og tankspuledyser køre i

mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem

bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde, der

lige er behandlet.

Fjern til sidst bundproppen,

så også

”sumpen” tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af

vand og fedtopløsende rensemiddel.

5. Skyl

tanken

grundigt

minutter

rent

vand.

Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som

nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et

fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

tomme

beholder

bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

OMRYSTES FØR BRUG.

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV

TLF: 98 93 89 77.

- 1 -

- 2 -

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Ukrudtsmiddel, nr 221-114

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Epoxiconazol 125 g/l

Nettoindhold: 5 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer

INTER-EPOCZOL

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer

08/05

Miljøfarlig

Sundhedsskadelig

ADVARSEL:

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-

ningen følges nøje.

Mulighed for kræftfremkaldende virkning (R40)

Mulighed for skade på forplantningsevnen (R62)

Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53)

Undgå indånding af aerosoltåger (S23)

Brug særligt arbejdstøj (S36)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37)

Vask huden efter arbejdet

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og sukkerroer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dose-

ringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før høst.

Må i sukkerroer ikke anvendes senere end 4 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

(søer og vandløb mm.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer (S13).

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene skylles grundigt med

vand i mindst 15 min. Gå til kontrol hos øjenlæge.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med

store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand og drik deref-

ter rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg læge.

INHALATION: Søg frisk luft. Søg læge ved ubehag.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-10-2014

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

On 5 September 2014, the Danish Health and Medicines Authority submitted a draft list of the medicinal products comprised by the new safety measures rules (Directive 2001/83) for consultation. The consultation period expired on 17 September 2014, and on 3 October we were to inform the European Commission of the medicinal products we recommend including in the common EU lists. We have received 22 consultation responses. But on 24 September 2014 the European Commission amended the original guideline for...

Danish Medicines Agency

28-6-2018

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonth pic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

FDA - U.S. Food and Drug Administration