Inter-Diuron WDG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Diuron WDG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 800 g/kg diuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Diuron WDG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

Sikkerhedsdatablad

Inter-Diuron WDG

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: MST reg-nr.: 221-106

Revideret den: 23-05-2003 / AN

Erstatter den: 27-06-2002

Anvendelse: Ukrudtsmiddel.

Leverandør:

Inter-Trade Agro ApS

Halsvej 139

9310 Vodskov

Tlf.: 9825 7700 Fax: 9825 7710

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

206-354-4

Diuron (ISO)

Carc3;R40 Xn;R22-48/22

N;R50/53

82,5

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Mulighed for varig skade på helbred. Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. Meget giftig for organismer, der lever i

vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis dette

sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller

overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 23-05-2003/AN

Erstatter den: 27-06-2002

Inter-Diuron WDG

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv ventilation.Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt

arbejde.

Ved andre anvendelsesmetoder end de nedenfor nævnte: Se vejledning om personlige værnemidler fra Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget (1993)

eller "Sikkerhed og bekæmpelsesmidler" fra Arbejdstilsynet (1995).

Åndedrætsværn

Opblanding: Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P3.

Udbringning - rygsprøjte under knæhøjde: Åndedrætsværn, halvmaske. Filtertype A2P3.

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Handsker, forklæde og støvler.

Udbringning - rygsprøjte under knæhøjde: Handsker, overtræksbukser og støvler.

Øjenværn

Opblanding: Ikke påkrævet.

Udbringning - rygsprøjte under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Diuron

5 mg/m3

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

(At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Granulat

pH (v. 20°C i 10 g/l brugsopløsning): 8,5

Massefylde: 520-630 kg/m3.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 23-05-2003/AN

Erstatter den: 27-06-2002

Inter-Diuron WDG

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af støv virker irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag. Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Risiko for uoprettelige skader

Mulighed for varig skade på helbred.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet er meget giftigt for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Cas nr.: 330-54-1 Diuron (ISO)

Krebsdyr: Daphnia pulex: 48tEC50= 1,4 mg/l

Alge: Dunaliella tertiolecta: 10dEC50= 0,01 - 0,02mg/l

Octanol/vand fordelings koefficient: 2,75

Bionedbrydelighed: Ikke let bionedbrydelig

13. Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald.

Tom emballage må ikke genanvendes.

Kemikalieaffaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR:

UN 3077 ; MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (diuron) ; 9 ; III

IMDG:

UN 3077 ; ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (diurone) ; 9 ( MP) ; III

Klassificeringskode: M7 Fareseddel ADR: 9 Farenummer: 90

Flammepunkt: -°C

Fareseddel IMDG: 9 + MP

IMDG EmS.: F-A, S-F

Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 1. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 1000 kg.

MP: Marine Pollutant.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 6 kg pr. indvendig emballage og max. 24 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen samlet max. 20 kg brutto.

(indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG: Max. 5 kg pr. indvendig emballage og max. 30 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli

(indvendige emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 23-05-2003/AN

Erstatter den: 27-06-2002

Inter-Diuron WDG

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Sundhedsskadelig

Faresymboler: Xn

Indeholder

Diuron 82,5 w/w%

R-sætninger

Mulighed for varig skade på helbred. (R40)

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse. (R48/22)

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. (S13)

Vask huden efter arbejdet. ( )

Anden mærkning

ADVARSEL

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i juletræer og pyntegrønt, læhegn, planteskoler, priklebed, roser samt i frugttræer og -buske med doser på

maksimalt 1,2 kg aktivstof/ha. Under frugttræer og buske må kun sprøjtes om efteråret efter høst og om foråret før blomstring.Produktet må ikke

anvendes nærmere end 10 m fra vandløb og søer. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår

som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

Revideret den: 23-05-2003/AN

Erstatter den: 27-06-2002

Inter-Diuron WDG

16. Andre oplysninger

Branche

Landbrug, gartneri, frugtavl og skovbrug.

Emballage

1 og 5 kg.

Anvendte kilder

Godkendelse fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt Kommisionens beslutning 2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 313/2000.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade

og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R22 Farlig ved indtagelse.

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Ændringer

1, 8, 13, 14 og 16

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her