Inter-Clopyralid 100

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Clopyralid 100 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 100 g/l clopyralid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Clopyralid 100 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 221-64
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

135 mm

149 mm

147 mm

146 mm

DYSEFORSLAG:

Hardi dyse nr.

Km/t

Liter/ha.

4110-16

ca 200

4110-20

ca 300

ISO F-025-110

ca 200

ISO LD-025-110

ca 200

ISO F-04-110

ca 300

ISO LD-04-110

ca 300

BEMÆRK:

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med Inter-Clopyralid:

Ært, bønne, lupin og andre bælgplanter.

Kartoffel og tomat og andre af natskyggefamilien.

Gulerod og andre skærmblomstrede.

Salat og andre kurveblomstrede.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet i brugsanvisningen, og som er blevet findelt, spredt og ned-

pløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde.

Plantemateriale med rester af Inter-Clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom

afgrøde, f.eks. læggekartofler, umiddelbart efter, at plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Inter-Clopyralid er

nedpløjet.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Inter-Clopyralid må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.

Vær opmærksom på risiko for vinddrift.

Vær specielt omhyggelig ved anvendelse af Inter-Clopyralid forud for læggekartofler, da clopyralid kan koncentreres i

knoldene og forårsage unormal vækst. Pas på vinddrift ind over en mark med læggekartofler.

Efter en udvintret afgrøde kan der sås korn, græs, majs, roer, ryps og raps.

Efter sprøjtning med Inter-Clopyralid skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

- 1 -

145 mm

- 2 -

144 mm

- 3 -

BRUGSANVISNING:

Inter-Clopyralid

systemisk

virkende

ukrudtsmiddel,

primært

optages

gennem

ukrudtets

blade.

Ukrudtsplanterne vil stoppe væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger.

Inter-Clopyralid anvendes til bekæmpelse af

kamille,

svinemælk,

tidsel,

gul okseøje,

haremad,

grå bynke,

brandbæger og andre kurveblomstrede planter,

samt

snerlepileurt og ærter. Det anbefales at sprøjte på småt ukrudt i god vækst. Inter-Clopyralid optages bedst, når der

sprøjtes på saftspændte planter i god vækst. Temperaturen skal være over 15° C, uden udsigt til nattefrost. Sprøjtning

i skarp sol og ved meget høje temperaturer frarådes. Der skal være mindst 6 timers tørvejr efter udsprøjtning.

BEDEROER, RØDBEDER, KÅLFRØ OG ROSENKÅL.

Der må maksimalt anvendes 0,25 l/ha, og midlet må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.

Generel ukrudtsbekæmpelse:

Til bekæmpelse af ukrudt med 2-4 blade opnås den bedste bekæmpelse ved båndsprøjtning med 1,0 l/ha i 12,5. cm

bånd ved 50 cm rækkeafstand. Anvendes i blanding med andre herbicider til forbedring af effekten på kamille og

snerlepileurt.

Tidselbekæmpelse:

Tidsler bekæmpes ved pletsprøjtning med 1,0 l/ha,

når tidslerne er 15-20 cm høje. Tidselpletterne må maksimalt

udgøre 25% af hver hektar.

VINTERRAPS:

Til bekæmpelse af kamille og andre kurveblomstrede arter anvendes 0,8 l/ha om foråret, når væksten er begyndt. Midlet

må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.

ETABLEREDE TRÆKULTURER AF GRAN- OG ÆDELGRANARTER:

Til bekæmpelse af tidsler, grå bynke, brandbæger, bakkestjerne m.fl. anvendes 1,5 l/ha, når ukrudtet er 10-30 cm højt.

BLANDINGER:

Inter-Clopyralid kan tankblandes med de almindeligt anvendte ukrudts-, svampe- og insektmidler, samt med mikro-

næringsstoffer og olier.

Under tørre forhold, hvor Inter-Clopyralid anvendes alene, (tidsler, kamille m.fl.) kan det anbefales at tilsætte olie for at

sikre effekten.

Inter-Clopyralid bør ikke blandes med Safari

og der bør gå mindst 14 dage efter en Safari

behandling før Inter-

Clopyralid bruges mod tidsler. Det er vigtigt at tidslerne igen er kommet i god vækst inden der sprøjtes med Inter-

Clopyralid.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde Inter-Clopyralid tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt

op med vand.

Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at

sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i

mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde,

der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og fedtopløsende rensemiddel.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES FØR BRUG.

Safari

= Reg varemærke fra Du Pont.

INTER-TRADE AALBORG A/S – HALSVEJ 139 – 9310 VODSKOV – TLF. 98.93.89.77.

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og

rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

03/08

Ukrudtsmiddel, nr 221-64

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Clopyralid 100 g/l, 9,5%.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

Åbnes her

LIMSIDE

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

30803115

2008.03.13

135x175 mm

Sort + P293

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

146 mm

145 mm

147 mm

149 mm

135 mm

- 6 -

- 5 -

144 mm

- 4 -

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Kommunekemis affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 20 01 19 Pesticider

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vand-

miljøet.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

Clopyralid (100 g/l), Ethanolamin

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

Vask huden efter arbejdet. ( )

Anden mærkning

FORSIGTIG.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved plet-sprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Branche

Landbrug

Emballage

1 liter plastdunk

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr.

102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning

1907/2006/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003.

Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 1208/2006.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Støvler og nitrilhandsker.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Overtræksbukser, støvler og nitrilhandsker.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Beskyttelsesdragt med hætte, støvler og nitrilhandsker.

Øjenværn

Opblanding: Brug ansigtsskærm.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Ethanolamin

1 ppm 2,5 mg/m3

Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske

pH (koncentrat): 8,5 (25 °C)

Massefylde: 1,05 g/ml

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indånding af sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet. I henhold til test skal produktet ikke klassificeres.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

216-935-4

1702-17-6

3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid 100 g/l)

Xi;R41 N;R51/53

205-483-3

141-43-5

Ethanolamin

Xn;R20/21/22 C;R34

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Yderligere information

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forår-

sage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Øjne

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det

kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede

affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og

vandmiljø samt ved udslip til kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit.

FORSIGTIG.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer

ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i

brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

1

/

2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før

høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og

rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

03/08

Ukrudtsmiddel, nr 221-64

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Clopyralid 100 g/l, 9,5%.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

FORSIGTIG.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer

ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i

brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

1

/

2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før

høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

INTER-CLOPYRALID

PR-nummer: MST reg.nr. 221-64

Leverandør:

Udarbejdet den: 07-02-2008 / ABB

Inter-Trade Aalborg A/S

Halsvej 139

DK-9310 Vodskov

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Tlf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710

Nødtelefonnr.: +45 9825 7700

E-mail: inter@mail.tele.dk

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærk-

som på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Åndedrætsværn

Opblanding: Ikke påkrævet.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Halvmaske med P2-filter.

9-4-2018

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 Recalls Kratom Maeng Da Red Powder and Capsules Because of Possible Health Risk

Club 13 of St. Augustine, FL is recalling 15-gram, 30-gram, 90-gram, 150-gram, and 454-gram pouches, and all bulk orders of "Maeng Da Red" kratom powder; and 5-count, 25-count, 50-count, 100-count, 120-count capsule, and all bulk capsule orders of “Maeng Da Red” kratom bottles; and 5-count, 20-count, 25-count, 40-count, 50-count capsule “Maeng Da Red XS” kratom bottles because they have the potential to be contaminated with Salmonella , an organism which can cause serious and sometimes fatal infections i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2018

Sugar in food

Sugar in food

Glucose, galactose, fructose, sucrose, lactose, maltose… these are all types of what is commonly called sugar. Given the health effects that can be caused by excessive sugar consumption, ANSES recommends not consuming more than 100 g of sugar per day (excluding lactose and galactose) and not more than one sweetened beverage. Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

5-2-2018

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

February 5, 2018: Pennsylvania Firearms Dealer Sentenced To 100 Months Imprisonment

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs (JFFD) of Los Alamitos, CA, is voluntarily recalling its Beef & Russet Potato, Fish & Sweet Potato and Turducken dog food meals in all sizes. JFFD uses 100% USDA and other restaurant grade ingredients in all of its pet food, and because the green beans used in these meals may be contaminated with Listeria monocytogenes, the company is alerting the public.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-1-2018

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Baxter Expands Voluntary Nationwide Recall to Include Second Lot of Nexterone Injection Due to Presence of Particulate Matter

Following the issuance of a voluntary recall dated November 10, 2017 of one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection, Baxter International Inc. announced today it is expanding the recall to include a second lot (NC109123) of NEXTERONE due to the potential presence of particulate matter.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Nexterone (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection: Recall - Presence Of Particulate Matter

Intravenous administration of a solution containing sterile particulate matter may lead to adverse health consequences.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2017

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter Issues A Voluntary Nationwide Recall For One Lot of Nexterone Injection Due To Presence Of Particulate Matter

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one lot of NEXTERONE (amiodarone HCl) 150 mg/100 mL Premixed Injection – distributed between 6/23/2017 and 10/2/2017 in the United States to wholesalers/distributors and healthcare facilities – due to the potential presence of particulate matter. The particulate matter may have entered the solution during the manufacturing process.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Shipment of Intralipid 20% IV Fat Emulsion Due to Product Being Exposed to Subfreezing Temperatures

Baxter International Inc. announced today it is voluntarily recalling one shipment from a single lot of INTRALIPID 20% IV Fat Emulsion, 100 mL, distributed between 8/11/17 and 8/31/17 to hospitals and healthcare providers in the United States, to the user level. The product has been exposed to subfreezing temperatures during transit to a distribution facility. The subfreezing temperature is outside of the acceptable storage range listed on the product labeling. Other shipments of this lot are not affecte...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.

Title: Love Your Hair Color? You Have Over 100 Genes to Thank.Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2018

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (Lapine S-100 Immune Globulin 12 Hpc, 30 Hpc, 50 Hpc) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

VISTACAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Inter-Med, INC.]

VISTACAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Inter-Med, INC.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

25-3-2018

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

The TGA statement in relation to ABC’s Fact Check article on deaths from OTC codeine

In reference to the ABC’s Fact Check article “Will the move to make codeine prescription-only save a 100 lives a year” the Therapeutic Goods Administration (TGA) would like to clarify:

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-3-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1752 of Tue, 20 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/582/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Roche Registration GmbH)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1692 of Mon, 19 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/T/100

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

EQUIZONE 50/100 (Pheynlbutazone) Powder [AG Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

BRILLIA (S-100 Protein Antibody) Pill [Hadaf LLC]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-1-2018

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 100 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

LINCOMED 100 (Lincomycin) Injection [Bimeda Inc., Division Of Cross Vetpharm Group]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

HERB BLENDING ESSENCE 100ML (Adenosine) Liquid [NATURE REPUBLIC CO., LTD.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

28 REMEDY BALANCING TONER 100ML (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

VITAMIN B COMPLEX 100 (Vitamin B Complex) Injection [Fisiopharma SRL]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

FERRODEX 100 (Iron) Injection [Agri Laboratories, Ltd.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

DURAMYCIN 100 (Oxytetracycline Hydrochloride) Injection, Solution [Durvet, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 100 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100 (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

LAXA-BASIC 100 (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [Basic Drugs, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

SUNSCREEN 100 (Titanium Dioxide) Cream [CMS LAB Inc.]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 DYE FREE (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (GW Research Ltd)

EU/3/17/1921 (Active substance: Cannabidivarin) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7054 of Wed, 18 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/17

Europe -DG Health and Food Safety

11-10-2017

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

IRON 100 (Iron) Injection [Durvet, Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

NEO-TERRAMYCIN 100/100D (Neomycin-Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-9-2017

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

CLTC 100 MR (Chlortetracycline Hydrochloride) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed