Inter-Clopyralid 100

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Clopyralid 100 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 100 g/l clopyralid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Clopyralid 100 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

135 mm

149 mm

147 mm

146 mm

DYSEFORSLAG:

Hardi dyse nr.

Km/t

Liter/ha.

4110-16

ca 200

4110-20

ca 300

ISO F-025-110

ca 200

ISO LD-025-110

ca 200

ISO F-04-110

ca 300

ISO LD-04-110

ca 300

BEMÆRK:

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med Inter-Clopyralid:

Ært, bønne, lupin og andre bælgplanter.

Kartoffel og tomat og andre af natskyggefamilien.

Gulerod og andre skærmblomstrede.

Salat og andre kurveblomstrede.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet i brugsanvisningen, og som er blevet findelt, spredt og ned-

pløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde.

Plantemateriale med rester af Inter-Clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom

afgrøde, f.eks. læggekartofler, umiddelbart efter, at plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Inter-Clopyralid er

nedpløjet.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Inter-Clopyralid må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.

Vær opmærksom på risiko for vinddrift.

Vær specielt omhyggelig ved anvendelse af Inter-Clopyralid forud for læggekartofler, da clopyralid kan koncentreres i

knoldene og forårsage unormal vækst. Pas på vinddrift ind over en mark med læggekartofler.

Efter en udvintret afgrøde kan der sås korn, græs, majs, roer, ryps og raps.

Efter sprøjtning med Inter-Clopyralid skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

- 1 -

145 mm

- 2 -

144 mm

- 3 -

BRUGSANVISNING:

Inter-Clopyralid

systemisk

virkende

ukrudtsmiddel,

primært

optages

gennem

ukrudtets

blade.

Ukrudtsplanterne vil stoppe væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger.

Inter-Clopyralid anvendes til bekæmpelse af

kamille,

svinemælk,

tidsel,

gul okseøje,

haremad,

grå bynke,

brandbæger og andre kurveblomstrede planter,

samt

snerlepileurt og ærter. Det anbefales at sprøjte på småt ukrudt i god vækst. Inter-Clopyralid optages bedst, når der

sprøjtes på saftspændte planter i god vækst. Temperaturen skal være over 15° C, uden udsigt til nattefrost. Sprøjtning

i skarp sol og ved meget høje temperaturer frarådes. Der skal være mindst 6 timers tørvejr efter udsprøjtning.

BEDEROER, RØDBEDER, KÅLFRØ OG ROSENKÅL.

Der må maksimalt anvendes 0,25 l/ha, og midlet må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.

Generel ukrudtsbekæmpelse:

Til bekæmpelse af ukrudt med 2-4 blade opnås den bedste bekæmpelse ved båndsprøjtning med 1,0 l/ha i 12,5. cm

bånd ved 50 cm rækkeafstand. Anvendes i blanding med andre herbicider til forbedring af effekten på kamille og

snerlepileurt.

Tidselbekæmpelse:

Tidsler bekæmpes ved pletsprøjtning med 1,0 l/ha,

når tidslerne er 15-20 cm høje. Tidselpletterne må maksimalt

udgøre 25% af hver hektar.

VINTERRAPS:

Til bekæmpelse af kamille og andre kurveblomstrede arter anvendes 0,8 l/ha om foråret, når væksten er begyndt. Midlet

må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.

ETABLEREDE TRÆKULTURER AF GRAN- OG ÆDELGRANARTER:

Til bekæmpelse af tidsler, grå bynke, brandbæger, bakkestjerne m.fl. anvendes 1,5 l/ha, når ukrudtet er 10-30 cm højt.

BLANDINGER:

Inter-Clopyralid kan tankblandes med de almindeligt anvendte ukrudts-, svampe- og insektmidler, samt med mikro-

næringsstoffer og olier.

Under tørre forhold, hvor Inter-Clopyralid anvendes alene, (tidsler, kamille m.fl.) kan det anbefales at tilsætte olie for at

sikre effekten.

Inter-Clopyralid bør ikke blandes med Safari

og der bør gå mindst 14 dage efter en Safari

behandling før Inter-

Clopyralid bruges mod tidsler. Det er vigtigt at tidslerne igen er kommet i god vækst inden der sprøjtes med Inter-

Clopyralid.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde Inter-Clopyralid tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt

op med vand.

Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at

sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i

mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde,

der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og fedtopløsende rensemiddel.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES FØR BRUG.

Safari

= Reg varemærke fra Du Pont.

INTER-TRADE AALBORG A/S – HALSVEJ 139 – 9310 VODSKOV – TLF. 98.93.89.77.

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og

rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

03/08

Ukrudtsmiddel, nr 221-64

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Clopyralid 100 g/l, 9,5%.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

Åbnes her

LIMSIDE

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

30803115

2008.03.13

135x175 mm

Sort + P293

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

146 mm

145 mm

147 mm

149 mm

135 mm

- 6 -

- 5 -

144 mm

- 4 -

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Kommunekemis affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 20 01 19 Pesticider

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vand-

miljøet.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

Clopyralid (100 g/l), Ethanolamin

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

Vask huden efter arbejdet. ( )

Anden mærkning

FORSIGTIG.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved plet-sprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Branche

Landbrug

Emballage

1 liter plastdunk

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr.

102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning

1907/2006/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003.

Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 1208/2006.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Støvler og nitrilhandsker.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Overtræksbukser, støvler og nitrilhandsker.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Beskyttelsesdragt med hætte, støvler og nitrilhandsker.

Øjenværn

Opblanding: Brug ansigtsskærm.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Ethanolamin

1 ppm 2,5 mg/m3

Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske

pH (koncentrat): 8,5 (25 °C)

Massefylde: 1,05 g/ml

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indånding af sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet. I henhold til test skal produktet ikke klassificeres.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

216-935-4

1702-17-6

3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid 100 g/l)

Xi;R41 N;R51/53

205-483-3

141-43-5

Ethanolamin

Xn;R20/21/22 C;R34

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Yderligere information

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forår-

sage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Øjne

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det

kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede

affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og

vandmiljø samt ved udslip til kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit.

FORSIGTIG.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer

ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i

brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

1

/

2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før

høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og

rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

03/08

Ukrudtsmiddel, nr 221-64

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Clopyralid 100 g/l, 9,5%.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

FORSIGTIG.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer

ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i

brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

1

/

2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før

høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

INTER-CLOPYRALID

PR-nummer: MST reg.nr. 221-64

Leverandør:

Udarbejdet den: 07-02-2008 / ABB

Inter-Trade Aalborg A/S

Halsvej 139

DK-9310 Vodskov

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Tlf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710

Nødtelefonnr.: +45 9825 7700

E-mail: inter@mail.tele.dk

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærk-

som på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Åndedrætsværn

Opblanding: Ikke påkrævet.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Halvmaske med P2-filter.

14-8-2018

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix LLC, is voluntarily recalling lot: 112710 of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa capsules, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend to the consumer level. These products have been tested by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) and found to be contaminated with High Microbial Loads. Additionally, this serves as a update to a previous press release posted on June 30th 2018, concerning Blissful...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

3-5-2018

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM will host the first of a three-part webinar series to provide information on the use of CVM’s electronic submission tool, eSubmitter, in the new animal drug application approval process. These webinars will support the use of eSubmitter as we move to 100% electronic submission.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-9-2017

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector. The Agency is looking for a candidate who is willing and able to work on demanding and interesting tasks, including travels in Iceland and abroad on behalf of the Agency. The vacancy is a full post (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety