Inter-Clopyralid 100

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Clopyralid 100 Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 100 g/l clopyralid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Clopyralid 100 Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

135 mm

149 mm

147 mm

146 mm

DYSEFORSLAG:

Hardi dyse nr.

Km/t

Liter/ha.

4110-16

ca 200

4110-20

ca 300

ISO F-025-110

ca 200

ISO LD-025-110

ca 200

ISO F-04-110

ca 300

ISO LD-04-110

ca 300

BEMÆRK:

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med Inter-Clopyralid:

Ært, bønne, lupin og andre bælgplanter.

Kartoffel og tomat og andre af natskyggefamilien.

Gulerod og andre skærmblomstrede.

Salat og andre kurveblomstrede.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet i brugsanvisningen, og som er blevet findelt, spredt og ned-

pløjet om efteråret, vil ikke skade en forårssået følsom afgrøde.

Plantemateriale med rester af Inter-Clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom

afgrøde, f.eks. læggekartofler, umiddelbart efter, at plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Inter-Clopyralid er

nedpløjet.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Inter-Clopyralid må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.

Vær opmærksom på risiko for vinddrift.

Vær specielt omhyggelig ved anvendelse af Inter-Clopyralid forud for læggekartofler, da clopyralid kan koncentreres i

knoldene og forårsage unormal vækst. Pas på vinddrift ind over en mark med læggekartofler.

Efter en udvintret afgrøde kan der sås korn, græs, majs, roer, ryps og raps.

Efter sprøjtning med Inter-Clopyralid skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

- 1 -

145 mm

- 2 -

144 mm

- 3 -

BRUGSANVISNING:

Inter-Clopyralid

systemisk

virkende

ukrudtsmiddel,

primært

optages

gennem

ukrudtets

blade.

Ukrudtsplanterne vil stoppe væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger.

Inter-Clopyralid anvendes til bekæmpelse af

kamille,

svinemælk,

tidsel,

gul okseøje,

haremad,

grå bynke,

brandbæger og andre kurveblomstrede planter,

samt

snerlepileurt og ærter. Det anbefales at sprøjte på småt ukrudt i god vækst. Inter-Clopyralid optages bedst, når der

sprøjtes på saftspændte planter i god vækst. Temperaturen skal være over 15° C, uden udsigt til nattefrost. Sprøjtning

i skarp sol og ved meget høje temperaturer frarådes. Der skal være mindst 6 timers tørvejr efter udsprøjtning.

BEDEROER, RØDBEDER, KÅLFRØ OG ROSENKÅL.

Der må maksimalt anvendes 0,25 l/ha, og midlet må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.

Generel ukrudtsbekæmpelse:

Til bekæmpelse af ukrudt med 2-4 blade opnås den bedste bekæmpelse ved båndsprøjtning med 1,0 l/ha i 12,5. cm

bånd ved 50 cm rækkeafstand. Anvendes i blanding med andre herbicider til forbedring af effekten på kamille og

snerlepileurt.

Tidselbekæmpelse:

Tidsler bekæmpes ved pletsprøjtning med 1,0 l/ha,

når tidslerne er 15-20 cm høje. Tidselpletterne må maksimalt

udgøre 25% af hver hektar.

VINTERRAPS:

Til bekæmpelse af kamille og andre kurveblomstrede arter anvendes 0,8 l/ha om foråret, når væksten er begyndt. Midlet

må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.

ETABLEREDE TRÆKULTURER AF GRAN- OG ÆDELGRANARTER:

Til bekæmpelse af tidsler, grå bynke, brandbæger, bakkestjerne m.fl. anvendes 1,5 l/ha, når ukrudtet er 10-30 cm højt.

BLANDINGER:

Inter-Clopyralid kan tankblandes med de almindeligt anvendte ukrudts-, svampe- og insektmidler, samt med mikro-

næringsstoffer og olier.

Under tørre forhold, hvor Inter-Clopyralid anvendes alene, (tidsler, kamille m.fl.) kan det anbefales at tilsætte olie for at

sikre effekten.

Inter-Clopyralid bør ikke blandes med Safari

og der bør gå mindst 14 dage efter en Safari

behandling før Inter-

Clopyralid bruges mod tidsler. Det er vigtigt at tidslerne igen er kommet i god vækst inden der sprøjtes med Inter-

Clopyralid.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde Inter-Clopyralid tilsættes under omrøring. Fyld tanken helt

op med vand.

Fortsæt omrøring under kørslen. Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask. Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at

sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i

mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde,

der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så også ”sumpen” tømmes ud.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af vand og fedtopløsende rensemiddel.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

OPBEVARES FROSTFRIT.

OMRYSTES FØR BRUG.

Safari

= Reg varemærke fra Du Pont.

INTER-TRADE AALBORG A/S – HALSVEJ 139 – 9310 VODSKOV – TLF. 98.93.89.77.

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og

rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

03/08

Ukrudtsmiddel, nr 221-64

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Clopyralid 100 g/l, 9,5%.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

Åbnes her

LIMSIDE

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

30803115

2008.03.13

135x175 mm

Sort + P293

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

146 mm

145 mm

147 mm

149 mm

135 mm

- 6 -

- 5 -

144 mm

- 4 -

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Kommunekemis affaldsgruppe: T Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 20 01 19 Pesticider

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vand-

miljøet.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

Clopyralid (100 g/l), Ethanolamin

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

Vask huden efter arbejdet. ( )

Anden mærkning

FORSIGTIG.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt Arbejdstilsynets informations-

materiale om bekæmpelsesmidler.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved plet-sprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat/-bevis, jf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Branche

Landbrug

Emballage

1 liter plastdunk

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr.

102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning

1907/2006/EF.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendtgørelsen, 558/2003.

Bekendtgørelse om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler 1208/2006.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R34 Ætsningsfare.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Støvler og nitrilhandsker.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Overtræksbukser, støvler og nitrilhandsker.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Beskyttelsesdragt med hætte, støvler og nitrilhandsker.

Øjenværn

Opblanding: Brug ansigtsskærm.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Ethanolamin

1 ppm 2,5 mg/m3

Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske

pH (koncentrat): 8,5 (25 °C)

Massefylde: 1,05 g/ml

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Indånding af sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse af større mængder kan give ubehag.

Hudkontakt

Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet. I henhold til test skal produktet ikke klassificeres.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

216-935-4

1702-17-6

3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid 100 g/l)

Xi;R41 N;R51/53

205-483-3

141-43-5

Ethanolamin

Xn;R20/21/22 C;R34

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Yderligere information

Kan virke let irriterende på hud og øjne. Produktet indeholder 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre (Clopyralid), der er giftig for organismer, der lever i vand og kan forår-

sage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Øjne

Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det

kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede

affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og

vandmiljø samt ved udslip til kloak.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares køligt men frostfrit.

FORSIGTIG.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer

ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i

brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

1

/

2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før

høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Udarbejdet i Toxido®)

INTER-CLOPYRALID

Ukrudtsmiddel

"Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og

rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning."

03/08

Ukrudtsmiddel, nr 221-64

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Clopyralid 100 g/l, 9,5%.

Nettoindhold: 1,0 ltr.

Flydende

Fabrikationsnummer: Påstemplet flasken

INTER-TRADE AALBORG A/S - HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV - TLF: 98.93.89.77

FORSIGTIG.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvis-

ning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer

ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maximalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i

brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2

1

/

2

måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før

høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Læs først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand. Søg læge hvis irritation fortsætter.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vask straks med store mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden grundigt med vand. Drik derefter rigelige mængder vand eller mælk.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller leverandørbrugsanvisning til læge.

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

INTER-CLOPYRALID

PR-nummer: MST reg.nr. 221-64

Leverandør:

Udarbejdet den: 07-02-2008 / ABB

Inter-Trade Aalborg A/S

Halsvej 139

DK-9310 Vodskov

Anvendelse: Ukrudtsmiddel

Tlf.: +45 9825 7700 Fax: +45 9825 7710

Nødtelefonnr.: +45 9825 7700

E-mail: inter@mail.tele.dk

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Alt arbejde skal foregå under effektiv ventilation. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Undlad at spise, drikke eller ryge under arbejdet. Vær opmærk-

som på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Åndedrætsværn

Opblanding: Ikke påkrævet.

Udbringning - Rygsprøjte, ved sprøjtning under knæhøjde: Ikke påkrævet.

Udbringning - Udendørs ved sprøjtning over knæhøjde vha. rifler/lanse på traktor e.l. eller gående mandskab: Halvmaske med P2-filter.

13-11-2018

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

ALEBRIJE DIST WHOLESALE is collaborating with health officials due to a positive finding of Salmonella in a sample of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. ALEBRIJE DIST WHOLESALE is voluntarily recalling the amount of 100 kilos of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. While “Alebrije Cheese” has not been found positive for Salmonella, ALEBRIJE DIST WHOLESALE has decided to voluntarily recall the specific 498 “Alebrije Cheese” pieces that were imported during the same period out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

First Choice Vapor recalls Unflavoured 100 mg Nicotine Base E-Liquids

These vaping products do not meet requirements of the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 (CCCR, 2001) under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

STIHL Limited recalls STIHL MSA 161 T Battery Operated Arborist Chain Saw

STIHL Limited recalls STIHL MSA 161 T Battery Operated Arborist Chain Saw

The side inter-lock button may stick when gripping the machine, which could cause the throttle trigger to remain depressed and the chain to continue to run even after releasing the throttle trigger. This can pose a risk of laceration to the user or bystander.

Health Canada

31-10-2018

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Efficacy of Bergazym® P100 (endo‐1,4‐β‐xylanase) as a feed additive for chickens for fattening and weaned piglets

Published on: Tue, 30 Oct 2018 00:00:00 +0100 The product Bergazym® P100 contains a xylanase which is produced by a non‐genetically modified strain of Trichoderma reesei. The additive is available in a coated granular form and it is intended to be used as a zootechnical additive (functional group: digestibility enhancers) for chickens for fattening, and weaned piglets at the dose of 1,500 EPU/kg feed. The production strain and the additive were fully characterised in a previous assessment of the Panel o...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

24-10-2018

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Safety and efficacy of Hostazym® X (endo‐1,4‐beta‐xylanase) as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets

Published on: Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on the safety and efficacy of HOSTAZYM® X as a feed additive for sows in order to have benefit in piglets. The additive HOSTAZYM® X contains endo‐1,4‐beta‐xylanase and is available in liquid and solid formulations. This product is authorised as a feed additive for chickens for fattening, tu...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2018

Vacant position at IMA's Quality Assessment Team

Vacant position at IMA's Quality Assessment Team

The Agency advertises vacancy for expert in Quality Assessment Team in Assessment Division. The Agency is looking for strong candidate who are willing to work on challenging and interesting tasks. The vacancy is a full position (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

20-9-2018

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Report of the third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Diseases and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network

Published on: Wed, 19 Sep 2018 00:00:00 +0200 The third Joint Meeting of the ECDC's Food‐ and Waterborne Disease and Zoonoses Network and of the EFSA's Zoonoses Monitoring Data Network was held on 16 and 17 October 2017 in Parma. The meeting was constructed around the principle of ‘One health approach to collaborative response to foodborne disease outbreaks in EU/EEA’ and served as an opportunity for public health authorities and food safety/veterinary authorities to meet and exchange information on the...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

12-9-2018

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind

Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JG...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-9-2018

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Spodoptera frugiperda partial risk assessment

Published on: Fri, 31 Aug 2018 00:00:00 +0200 EFSA was asked for a partial risk assessment of Spodoptera frugiperda for the territory of the EU focussing on the main pathways for entry, factors affecting establishment, risk reduction options and pest management. As a polyphagous pest, five commodity pathways were examined in detail. Aggregating across these and other pathways, we estimate that tens of thousands to over a million individual larvae could enter the EU annually on host commodities. Instigat...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Safety assessment of the process ‘General Plastic’, based on Starlinger Decon technology, used to recycle post‐consumer PET into food contact materials

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 This scientific opinion of the EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and Processing Aids (CEF Panel) deals with the safety evaluation of the recycling process General Plastic (EU register No RECYC153), which is based on the Starlinger Decon technology. The decontamination efficiency of the process was demonstrated by a challenge test. The input of this process is hot caustic washed and dried poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes orig...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-8-2018

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend, Due to High Microbial Loads

World Organix LLC, is voluntarily recalling lot: 112710 of Blissful Remedies Red Maeng Da 100% Mitragyna Speciosa capsules, Blissful Remedies Red Maeng Da Liquid Kratom Mitragyna Speciosa, Blissful Remedies 4 Hour Chill Slow Motion Blend to the consumer level. These products have been tested by the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) and found to be contaminated with High Microbial Loads. Additionally, this serves as a update to a previous press release posted on June 30th 2018, concerning Blissful...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2018

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Posaconazole gastro-resistant tablet 100 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

22-6-2018

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Shortage and althernative supply of Metronidazole intravenous infusion 500 mg/100 mL bag

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-5-2018

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM eSubmitter Webinar 1 Agenda

CVM will host the first of a three-part webinar series to provide information on the use of CVM’s electronic submission tool, eSubmitter, in the new animal drug application approval process. These webinars will support the use of eSubmitter as we move to 100% electronic submission.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim capsules

Help 100% & Pure Natural & Body Slim Capsules pose a serious risk to your health and should not be taken

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-9-2017

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector in its Inspection Unit

The Icelandic Medicines Agency advertises a vacancy for an inspector. The Agency is looking for a candidate who is willing and able to work on demanding and interesting tasks, including travels in Iceland and abroad on behalf of the Agency. The vacancy is a full post (100%).

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-7-2017

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Icelandic Medicines Agency wishes to recruit experts to its Licencing Unit

The Agency advertises two vacancies for experts in its Quality Assessment Team. The Agency is looking for strong candidates who are willing to work on challenging and interesting tasks. Each vacancy is a full position (100%). Application deadline is up to and including 16 July 2017.

IMA - Icelandic Medicines Agency

3-10-2014

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

Consultation procedure about medicinal products and safety measure requirements not completed yet

On 5 September 2014, the Danish Health and Medicines Authority submitted a draft list of the medicinal products comprised by the new safety measures rules (Directive 2001/83) for consultation. The consultation period expired on 17 September 2014, and on 3 October we were to inform the European Commission of the medicinal products we recommend including in the common EU lists. We have received 22 consultation responses. But on 24 September 2014 the European Commission amended the original guideline for...

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

25-10-2018

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Active substance: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere/Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni/Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava/Leptospira kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7138 of Thu, 25 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-10-2018

NexoBrid (MediWound Germany GmbH)

NexoBrid (MediWound Germany GmbH)

NexoBrid (Active substance: Concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6460 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10028/201712

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Kadcyla (Roche Registration GmbH)

Kadcyla (Roche Registration GmbH)

Kadcyla (Active substance: Trastuzumab emtansine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6100 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2389/R/39

Europe -DG Health and Food Safety

23-8-2018

 Minutes of the 100th meeting of the Management Board: 6-7 June 2018

Minutes of the 100th meeting of the Management Board: 6-7 June 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

EU/3/12/1003 (bluebird bio (Germany) GmbH)

EU/3/12/1003 (bluebird bio (Germany) GmbH)

EU/3/12/1003 (Active substance: Autologous haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector Lenti-D encoding the human ABCD1 cDNA) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5033 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/009/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-6-2018

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

Here are three main practices for protecting yourself online: be sure your internet connection is secure, be careful what you download, and always be careful what you post! #InternetSafetyMonth pic.twitter.com/ZpJ0aas1N4

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Agenda: Agenda for the 100th meeting of the Management Board

Agenda: Agenda for the 100th meeting of the Management Board

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-6-2018

Agenda: Draft agenda for the 100th meeting of the Management Board

Agenda: Draft agenda for the 100th meeting of the Management Board

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-5-2018

Tybost (Gilead Sciences International Limited)

Tybost (Gilead Sciences International Limited)

Tybost (Active substance: cobicistat) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3255 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10081/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Roche Registration GmbH)

EU/3/14/1328 (Active substance: 4-{[(2R,3S,4R,5S)-4-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)-3-(3-chloro-2-fluoro-phenyl)-4-cyano-5-(2,2-dimethyl-propyl)-pyrrolidine-2-carbonyl]-amino}-3-methoxy-benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3149 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety