Inter-Alphacyper

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Inter-Alphacyper Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l alpha-cypermethrin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Inter-Alphacyper Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Må i frilandsgrønsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Insektmiddel, nr. 221-68

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Alfacypermethrin 100 g/l, 9,9%

Nettoindhold: 1 liter

Flydende

Fabrikationsnr

INTER-ALPHACYPER

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, raps, ærter, bederoer, majs, kartofler, kål og græs.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisnin-

gen følges nøje.

Farlig ved indtagelse (R22).

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede lang-

tidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, raps, ærter,

bederoer, majs, kartofler, kål og græs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og i højere doseringer

end de i brugsanvisningen nævnte.

Korn må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Raps må ikke behandles senere end 1 måned før høst.

Græs må ikke behandles senere end 4 uger før høst.

Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere

end 14 dage før høst.

Behandling af blomstrende raps må kun foretages uden for biernes

flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid)

Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer m.v.).

Må i frilandsgrøntsager ikke anvendes nærmere end 30 m fra

vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-

stoffer (S13).

Læs altid først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene skylles grundigt med vand.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store

mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden med vand, og drik derefter rigeligt med

vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller sikkerhedsdatablad til læge.

11/03

LIMSIDE

FARLIG

for

BIER

158 mm

157 mm

159 mm

154 mm

135 mm

- 3 -

- 4 -

OB-nr.:

Deres nr.:

Dato:

Etiket str.:

Farver:

Korrektur nr.:

03.11.10

135x175 mm

Sort + P186 + Orange

Godkendt

Godkendt med rettelse

Ny korrektur fremsendes

CCL Label A/S

Telefon 8710 8710

Telefax 8710 8760

Sign.

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

INTER-ALPHACYPER

PR-nummer: MST Reg-nr. 221-68

Leverandør:

Revideret den: 06-11-2003 / AN

Inter-Trade Aalborg A/S

Erstatter den: 18-09-2003

Halsvej 139

9310 Vodskov

Anvendelse: Insekmiddel

Tlf.: 98 93 89 77

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Sundhedsskadelig; Miljøfarlig

Faresymboler: Xn;N

Indeholder: Alpha-cypermethrin 100 g/l

R-sætninger

Farlig ved indtagelse. (R22)

Meget giftig for organismer, der lever i vand og kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

S-sætninger

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. (S13)

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. (S28)

Vask huden efter arbejdet. ( )

Anden mærkning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Vær opmærksom på,

at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den

eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Farlig for bier.

Anvendelsesbegrænsning

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, raps, ærter, bederoer, majs, kartofler, kål

og græs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Raps må ikke behandles senere end 1 måned før høst.

Græs må ikke behandles senere end 4 uger før høst.

Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere end 14 dage før høst.

Behandling af blomstrende raps må kun foretages uden for biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til

kl. 3.00 (dansk sommertid)

Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.m.)

Må i frilandsgrønsager ikke anvendes nærmere end 30 m fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over

15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddan-

nelse.

Krav om uddannelse

Sprøjtecertifikat-/bevis, jvf. Miljøstyrelsens regler om bekæmpelsesmidler.

16. Andre oplysninger

Branche Landbrug

Emballage 1 og 5 l

Anvendte kilder Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.

Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr.

619/2000 samt Kommissionens beslutning

2001/118/EF.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og

materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, 533/2003 samt ændring af bekendt-

gørelsen, 558/2003.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kun-

net levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R22 Farlig ved indtagelse.

R50/53 Meget giftig for organismer,

der lever i vand,

kan forårsage uønskede langtids-

virkninger i vandmiljøet.

Ændringer Punkt 1, 13 og 16.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Økotoksicitet

Produktet er meget giftigt for organismer,

der lever i vand og kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Affaldsfraktion: 05.12

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 02 01 08 Landbrugskemikalieaffald

indeholdende farlige stoffer.

14. Transportoplysninger

Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt

gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

ADR:

UN 2902 ; PESTICID, FLYDENDE, GIFTIGT, N.O.S. (alphacypermetrin) ; 6.1 ; III

IMDG:

UN 2902 ; PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (alphacypermetrine) ; 6.1(MP) ; III

Klassificeringskode: T6 Fareseddel ADR: 6.1 Farenummer: 60

Flammepunkt: 85°C Fareseddel IMDG: 6.1+MP IMDG EmS.: F-A, S-A

Transport efter afsnit 1.1.3.6.3 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: 3. Maksimal sam-

let mængde per transporterende enhed: 333 kg.

MP: Marine Pollutant.

Begrænsede mængder

ADR: Max. 3 l pr. indvendig emballage og max. 12 l pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller

strækfolie er grænsen 1 l pr. indvendig emballage og max. 12 l og 20 kg pr. kolli (indvendige

emballager skal være af metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

IMDG:

Max.

5 l pr.

indvendig emballage og max.

30 kg brutto pr.

kolli.

Ved anvendelse af

krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli (indvendige emballager skal være af

metal eller plast, som ikke let går i stykker eller perforeres).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene

give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.

Indtagelse

Farlig ved indtagelse.

Hudkontakt

Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer. Opbevares tørt og frostfrit.

Brandfareklasse og oplag

Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv ventilation. Der skal være adgang til rindende vand og øjen-

skyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Vær

opmærksom

på,

arbejdstilsynet

regler

anvendelsen.

Læs

nærmere

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Åndedrætsværn

Opblanding: Anvend åndedrætsværn med filter A2P2.

Udsprøjtning: Ikke påkrævet

Handsker og beskyttelsestøj

Opblanding: Handsker af typen gummi/nitril og gummistøvler.

Udsprøjtning:

Spredebom på traktor eller lignende,

lukket førerhus (ventilationsanlægget skal

være slukket) eller åbent førerhus, bom mindre end 1 m over jordoverfladen og dysetryk under

3 bar: Handsker af typen gummi/nitril og gummistøvler.

Øjenværn

Opblanding: Brug beskyttelsesbriller.

Udsprøjtning: Ikke påkrævet.

Grænseværdier

Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

Dipropylenglycolmethylether

50 ppm 300mg/m3

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier

(At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Anmærkninger

H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.

CAS nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

Note

252-104-2

34590-94-8

Dipropylenglycolmethylether

Ingen

< 60 g/l

67375-30-8

Alpha-cypermethrin

Xn,R22 N,R50/53

100 g/l

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynet´s liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Farlig ved indtagelse. Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Yderligere information

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ved-

varende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Hud

Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis

dette sikkerhedsdatablad.

Øjne

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle

kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved brand

spaltes produktet og giftige luftarter så som Cl og NOx dannes.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810,

E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: væske

Flammepunkt: 85°C

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

Spild må ikke udledes til kloak

og/eller

overfladevand.

Spild

inddæmmes

opsamles

sand,

kattegrus

eller

andet

absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for

bortskaffelse. Kontakt myndighederne ved forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til

kloak.

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

BRUGSANVISNING:

INTER-ALPHACYPER anvendes til bekæmpelse af skadedyr

i landbrugsafgrøder. Virker ved optagelse gennem føden,

samt

kontakt.

Produktet

fastlægges

planternes

vokslag, derved opnås en vis langtidsvirkning på behandle-

de plantedele,

afhængig af sprøjtevæskens dækning af

planterne,

doseringens størrelse og planternes vækstha-

stighed. Yderligere behandling kan derfor blive nødvendigt

for at dække nytilvækst. INTER-ALPHACYPER har en inakti-

verende senere dødelig effekt på de skadedyr, der kommer

i kontakt med sprøjtevæsken eller med behandlede plante-

dele. Knock down effekt kan ikke umiddelbart iagttages.

Det er vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, der sikrer,

at skadedyrene rammes af midlet, og at planterne dækkes

godt af sprøjtevæsken helt til bunden af afgrøden.

DOSERING:

KORN:

Bladlus, kornbladbiller, trips og

hvedegalmyg

0,125 ltr. pr. ha.

Fritfluer

0,200 ltr. pr. ha.

RAPS:

Glimmerbøsser, skulpesnudebiller, kåltrips,

bladribbesnudebille, jordlopper, kålmøl,

skulpegalmyg

0,125 ltr. pr. ha.

ÆRTER:

Ærtetrips, ærtebladlus, bladrandbiller

ærteugler, ærtevikler

0,125 ltr. pr. ha.

BEDEROER:

Bedefluens larve, trips

0,100 ltr. pr. ha.

Ådselbiller, bladlus, runkelroebille

0,125 ltr. pr. ha.

MAJS:

Bladlus

0,125 ltr. pr. ha.

Fritfluer

0,200 ltr. pr. ha.

GRÆS:

Fritfluer

0,200 ltr. pr. ha.

KARTOFLER:

Knoporme, bladlus, tæger

0,200 ltr. pr. ha.

KÅL:

Kålsommerfugle

0,125 ltr. pr. ha.

Kåltrips

0,100 ltr. pr. ha.

VANDMÆNGDE:

Der skal anvendes 200-400 ltr vand pr. ha.

DYSEFORSLAG:

Hardi dyse nr.

Atm.

Km/t

Liter/ha

4110-20

ISO F-04-110

ISO LD-04-110

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN:

Sprøjtetanken fyldes halvt med vand. Den afmålte mængde

INTER-ALPHACYPER tilsættes under omrøring. Fyld tanken

helt

vand.

Fortsæt

omrøring

under

kørslen.

Udsprøjtning udføres umiddelbart efter blandingen.

blanding med et andet bekæmpelsesmiddel tilsættes blan-

dingspartneren efter at INTER-ALPHACYPER er tilsat sprøj-

tetanken.

BLANDINGER:

INTER-ALPHACYPER

blandes

fleste

andre

bekæmpelsesmidler.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR:

Tankspuledyse monteret.

Efter sprøjtning skal sprøjteudstyret rengøres grundigt.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask.

Aktiver alle haner/ventiler. Hæv trykket så meget, at over-

tryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent

vand både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at

sprøjte skyllevandet ud gennem bom og dyser. Sprøjt

skyllevandet ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3. Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100-150 l/

1000 l tank). Tilsæt et fedtopløsende rensemiddel. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse

sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyser køre i

mindst 15 minutter inden indholdet tømmes ud gennem

bom og dyser. Sprøjt vaskevandet ud over den afgrøde,

der lige er behandlet. Fjern til sidst bundproppen, så

også ”sumpen” tømmes ud.

135 mm

154 mm

159 mm

158 mm

OPBEVARES FROSTFRIT OG IKKE I DIREKTE SOLLYS

OMRYSTES FØR BRUG.

INTER-TRADE AALBORG A/S · HALSVEJ 139 - 9310 VODSKOV · TLF. 98 93 89 77

- 1 -

- 2 -

4. Dyser og sier afmonteres og renses med en blanding af

vand og fedtopløsende rensemiddel.

5. Skyl tanken grundigt i 5 minutter med rent vand.

Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom og dyser.

Ingen tankspuledyse monteret.

I stedet for at anvende 10-15% af tankkapaciteten som

nævnt under punkt 3, skal tanken fyldes helt med vand.

Traktor og sprøjte rengøres udvendigt med vand tilsat et

fedtopløsende rensemiddel – også under traktorens bug.

BORTSKAFFELSE AF TOM EMBALLAGE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagre-

novationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaf-

felse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

INTER-TRADE AALBORG A/S

Halsvej 139 - 9310 Vodskov - Telefon 98 93 89 77

Insektmiddel, nr. 221-68

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Alfacypermethrin 100 g/l, 9,9%

Nettoindhold: 1 liter

Flydende

Fabrikationsnr

INTER-ALPHACYPER

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, raps, ærter, bederoer, majs, kartofler, kål og græs.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisnin-

gen følges nøje.

Farlig ved indtagelse (R22).

Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede lang-

tidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, raps, ærter,

bederoer, majs, kartofler, kål og græs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og i højere doseringer

end de i brugsanvisningen nævnte.

Korn må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Raps må ikke behandles senere end 1 måned før høst.

Græs må ikke behandles senere end 4 uger før høst.

Andre spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles senere

end 14 dage før høst.

Behandling af blomstrende raps må kun foretages uden for biernes

flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid)

Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer m.v.).

Må i frilandsgrøntsager ikke anvendes nærmere end 30 m fra

vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foder-

stoffer (S13).

Læs altid først vedlagte brugsanvisning.

FØRSTEHJÆLP:

ØJENKONTAKT: Kommer stoffet i øjnene skylles grundigt med vand.

HUDKONTAKT: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store

mængder vand og sæbe (S28).

INDTAGELSE: Skyl munden med vand, og drik derefter rigeligt med

vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved ubehag.

INHALATION: Søg frisk luft.

Medbring altid etiket eller sikkerhedsdatablad til læge.

11/03

FARLIG

for

BIER

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

25-5-2018

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

Nosocomial infections can also be caused by the Bacillus cereus bacterium

While Bacillus cereus is well known as a source of food infections, researchers from INRA and ANSES, working with doctors at nine French hospitals[1] including those in the Paris Public Hospital System (AP-HP), have demonstrated for the first time that this bacterium is also responsible for inter- and intra-hospital nosocomial contamination.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1955 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1955 (Sangamo Therapeutics UK LTD)

EU/3/17/1955 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 2/6 encoding zinc-finger nucleases and the human alpha L-iduronidase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3810 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/167/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human acid alpha-glucosidase gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2403 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/255/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

23-3-2018

EU/3/18/2000 (Amicus Therapeutics UK Ltd)

EU/3/18/2000 (Amicus Therapeutics UK Ltd)

EU/3/18/2000 (Active substance: Recombinant human acid alpha-glucosidase) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1877 of Fri, 23 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/230/17

Europe -DG Health and Food Safety