InsektFri Spruzit N Koncentrat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • InsektFri Spruzit N Koncentrat Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 4,59 g/l pyrethrin I og II; 825 g/l rapsolie
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • InsektFri Spruzit N Koncentrat Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 364-5
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

InsektFri Spruzit N konc. Er et effektivt middel til bekæmpelse af skadevoldere i prydplanter (eks. roser), frugt, bær og

grøntsager. Aktivstoffet i InsektFri Spruzit N er pyrethrin udtrukket af Chrysanthemum planten blandet med rapsolie.

Produktet er også tilladt til anvendelse i økologisk dyrkning iht. til sætningen: Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes

i økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Anvendelse

Opbland 1 flaske (20 ml InsektFri Spruzit N koncentrat) med 2 eller 3 liter vand (se skema) i en egnet tryksprøjte (hånd-

sprøjte, skulder sprøjte eller rygsprøjte) og omrør blandingen. Blandingen vil række til ca. 20-33 m2.

Sprøjt direkte på skadevolderne og de plantedele hvor de findes – også på undersiden. Sprøjt så insekterne er grundigt

dækket, men undgå afdrypning fra planten. Skadevolderne vil øjeblikkeligt ophøre med at gøre skade og vil dø i løbet af kort

tid. Sprøjt tidligt om mor genen eller sent om aftenen. Undgå behandling i di rekte solskin og/eller temperaturer over 25 gr.C.

Der kan ikke forventes langtidsvirkning mod skadevoldere. Overhold behandlingsfrist angivet i skemaet.

Bemærk at en række nytteinsekter også bekæmpes, hvorfor InsektFri Spruzit N koncentrat ikke er foreneligt

med biolo gisk bekæmpelse.

Pakken indeholder 5 flasker a’ 20 ml InsektFri Spruzit N konc. som i alt rækker til ca. 100-165m2.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom

emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.

Hurtigt og

effektivt

resultat

Roser,

prydplanter

og spiselige

afgrøder

Anvendes

udendørs og

i drivhuse

InsektFri Spruzit

N

koncentrat

I

n

s

e

k

t

F

r

i

R

o

s

e

r

,

p

r

y

d

p

l

a

n

t

e

r

o

g

s

p

i

s

e

l

i

g

e

a

f

g

r

ø

d

e

r

S

p

r

u

z

i

t

N

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod,

rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på friland, samt i prydplanter,

salat, persille og urter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Kultur

Skadegører

Behand-

lingsfrist

Opblanding & behandlingsinterval

Række-

evne

Aubergine og tomat i

væksthus

Bladlus, mellus, trips,

væksthusspindemider

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 2 behan-

dlinger med 5-7 dages interval.

22-33

Gulerod, rødbede, knoldselleri,

persillerod, pastinak, skor-

zonerrod, peberrod, cikorie,

spinat og portulak på friland.

Bladlus, sommerfuglelar-

ver undtagen borende og

minerende arter.

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 2 behan-

dlinger med 5-7 dages interval

33 m

Salat, persille og kryd-

derurter på friland og i

væksthus

Bladlus (undtagen salat-

bladlus). Sommerfugle-

larver (undtagen borende

og minerende arter).

Friland:

3 dage

Væksthus:

7 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 2 behan-

dlinger med 5-7 dages interval

33 m

Æbler, pærer

Grøn æblebladlus, æble-

snudebille

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med 2

liter vand (1%). Max 4 behandlinger

med 7 dages mellemrum.

20 m

Kirsebær, blommer

Bladlus

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max 4 behan-

dlinger med 7 dages mellemrum.

28.5 m

Solbær, ribs, stikkelsbær

og blåbær

Bladlus

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

2 liter vand (1%). Max. 2 behan-

dlinger med 7 dages interval

20 m

Prydplanter på friland og

i væksthus

Bladlus, mellus, trips, væk-

sthus spindemider, uldlus,

skjoldlus, sommerfugle-

larver, bladbiller

Ingen

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 8 behan-

dlinger med 5-7 dages interval.

22 - 33

Koncentrat

koncentrat

5 x 20ml

Rækker op til 165m

2

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige

virkninger for vandlevende organismer (H410). Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod, rødbede,

knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på friland, samt i prydplanter, salat,

persille og urter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere

og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod, rød-

bede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, cikorie, tomat og aubergine i væksthus, salat på f r i l a n d ,

spinat og portulak på friland ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat i væksthus og persille

og urter ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå foruren-

ing via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for

børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer midlet på

huden vaskes straks med store mængder vand.

InsektFri Spruzit

N

koncentrat

Roser, prydplanter og spiselige afgrøder

InsektFri Spruzit

N

koncentrat

Roser, prydplanter og spiselige afgrøder

WWW.ECOSTYLE.DK

Tlf.: 70 22 70 67

5 707883 011042

01/16 · Varenr.1104

Indhold: 5x20 ml koncentrat

Distributør: ECOstyle A/S,

Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV

Deklaration

Insektmiddel. nr. 364-5.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Pyrethrin I+II 4,59 g/l (0,5% w/w). Rapsolie 825,3 g/l (83% w/w)

Midlet er emulgerbart koncentrat. Nettoindhold 5x20 ml.

Holdbar min. 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Tyskland

FARLIG

FOR

BIER

14-6-2010

Change of the reimbursement for certain cardiovascular products as of 15 November 2010

Change of the reimbursement for certain cardiovascular products as of 15 November 2010

The Reimbursement Committee and the Danish Medicines Agency have reviewed some of the medicinal products used for the treatment of cardiovascular disease (antihypertensives) in order to assess whether they meet the criteria for public reimbursement. The medicinal products concerned are the so-called angiotensin II antagonists and renin inhibitors.

Danish Medicines Agency

3-6-2010

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicinal products in ATC groups C09C, C09D and C09X (angiotensin II antagonists and renin inhibitors)

Consultation responses on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicinal products in ATC groups C09C, C09D and C09X (angiotensin II antagonists and renin inhibitors)

The Reimbursement Committee’s recommendation concerning the future reimbursement status of medicinal products in ATC groups C09C, C09D and C09X (angiotensin II antagonists and renin inhibitors) was open for consultation until 7 May 2010.

Danish Medicines Agency

21-4-2010

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

Decision on future reimbursement status of losartan-containing medicines (C09CA01 and C09DA01) - angiotensin II antagonists

On 16 April 2010, the Danish Medicines Agency decided on the future reimbursement status of some of the losartan-containing medicines in ATC groups C09C and C09D, making these products eligible for general reimbursement as of 19 April 2010.

Danish Medicines Agency

31-3-2010

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation concerning the reimbursement status of medicinal products in ATC groups C09C, C09D and C09X (angiotensin II antagonists and renin inhibitors)

Consultation on the Reimbursement Committee's recommendation concerning the reimbursement status of medicinal products in ATC groups C09C, C09D and C09X (angiotensin II antagonists and renin inhibitors)

At the Danish Medicines Agency's request, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicinal products in ATC groups C09C, C09D and C09X (angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

24-3-2010

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of medicines in ATC groups C09C, C09D and C09X

On 8 March 2010, a number of pharmaceutical companies put generic copies of the angiotensin II antagonist losartan on the market at prices comparable to those of the cheapest ACE inhibitors.

Danish Medicines Agency

8-9-2008

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

Reassessment of reimbursement status of medicinal products for cardiovascular diseases – additional recommendation from the Reimbursement Committee

The Danish Medicines Agency has asked the Reimbursement Committee to reassess the reimbursement status of medicinal products authorised for marketing in Denmark in the ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

14-2-2008

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Reassessment of reimbursement status for medicinal products for the treatment of cardiovascular diseases

Following a request from the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status for medicinal products authorised for marketing in Denmark in ATC groups C02 (antihypertensives), C03 (diuretics), C07 (beta blocking agents), C08 (calcium channel blockers) and C09 (ACE inhibitors, angiotensin II antagonists and renin inhibitors).

Danish Medicines Agency

9-7-2018

Pexion (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Pexion (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Pexion (Active substance: Imepitoin) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4433 of Mon, 09 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2543/II/11/G

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Roche Registration GmbH)

Tecentriq (Active substance: atezolizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4336 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4143/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Simponi (Janssen Biologics B.V.)

Simponi (Janssen Biologics B.V.)

Simponi (Active substance: golimumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 4350 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/992/II/79

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Samsca (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

Samsca (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

Samsca (Active substance: tolvaptan) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 4250 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/980/II/31

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

Jinarc (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd)

Jinarc (Active substance: tolvaptan) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4243 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2788/II/16

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

Porcilis PCV M Hyo (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV M Hyo (Intervet International B.V.)

Porcilis PCV M Hyo (Active substance: Porcine circovirus and Mycoplasma hyopneumoniae vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4166 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3796/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

20-6-2018

Blincyto (Amgen Europe B.V.)

Blincyto (Amgen Europe B.V.)

Blincyto (Active substance: blinatumomab) - Centralised - Authorisation - Switch to non-conditional - Commission Decision (2018)3953 of Wed, 20 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3731/II/9

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Cimzia (UCB Pharma S.A.)

Cimzia (UCB Pharma S.A.)

Cimzia (Active substance: certolizumab pegol ) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3768 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1037/II/65

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Cerdelga (Genzyme Europe B.V.)

Cerdelga (Genzyme Europe B.V.)

Cerdelga (Active substance: eliglustat) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3754 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3724/II/15/G

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

TAGRISSO (AstraZeneca AB)

TAGRISSO (AstraZeneca AB)

TAGRISSO (Active substance: osimertinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3757 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4124/II/19

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Active substance: dabigatran etexilate mesilate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3755 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/829/II/108

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Novo Nordisk A/S)

Xultophy (Active substance: insulin degludec / liraglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3779 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2647/II/23

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Bexsero (GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.)

Bexsero (GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.)

Bexsero (Active substance: Meningococcal group B Vaccine (rDNA, component, adsorbed)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3769 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2333/II/59

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Prolia (Amgen Europe B.V.)

Prolia (Amgen Europe B.V.)

Prolia (Active substance: denosumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 3685 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1120/II/68

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Yervoy (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Yervoy (Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG)

Yervoy (Active substance: ipilimumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3618 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2213/II/55

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Active substance: apixaban) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3616 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2148/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Alecensa (Roche Registration GmbH)

Alecensa (Roche Registration GmbH)

Alecensa (Active substance: alectinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3621 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4164/II/10

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Ipsen Pharma)

CABOMETYX (Active substance: cabozantinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3015 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4163/II/3

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Repatha (Amgen Europe B.V.)

Repatha (Amgen Europe B.V.)

Repatha (Active substance: evolocumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3014 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3766/II/17/G

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Perjeta (Roche Registration GmbH)

Perjeta (Roche Registration GmbH)

Perjeta (Active substance: pertuzumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)2771 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2547/II/35

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Ivemend (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ivemend (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ivemend (Active substance: fosaprepitant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)2777 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/743/II/37

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety