InsektFri Spruzit N Koncentrat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • InsektFri Spruzit N Koncentrat Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 4,59 g/l pyrethrin I og II; 825 g/l rapsolie
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • InsektFri Spruzit N Koncentrat Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 364-5
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

InsektFri Spruzit N konc. Er et effektivt middel til bekæmpelse af skadevoldere i prydplanter (eks. roser), frugt, bær og

grøntsager. Aktivstoffet i InsektFri Spruzit N er pyrethrin udtrukket af Chrysanthemum planten blandet med rapsolie.

Produktet er også tilladt til anvendelse i økologisk dyrkning iht. til sætningen: Ikke-økologisk produkt, der kan anvendes

i økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 834/2007.

Anvendelse

Opbland 1 flaske (20 ml InsektFri Spruzit N koncentrat) med 2 eller 3 liter vand (se skema) i en egnet tryksprøjte (hånd-

sprøjte, skulder sprøjte eller rygsprøjte) og omrør blandingen. Blandingen vil række til ca. 20-33 m2.

Sprøjt direkte på skadevolderne og de plantedele hvor de findes – også på undersiden. Sprøjt så insekterne er grundigt

dækket, men undgå afdrypning fra planten. Skadevolderne vil øjeblikkeligt ophøre med at gøre skade og vil dø i løbet af kort

tid. Sprøjt tidligt om mor genen eller sent om aftenen. Undgå behandling i di rekte solskin og/eller temperaturer over 25 gr.C.

Der kan ikke forventes langtidsvirkning mod skadevoldere. Overhold behandlingsfrist angivet i skemaet.

Bemærk at en række nytteinsekter også bekæmpes, hvorfor InsektFri Spruzit N koncentrat ikke er foreneligt

med biolo gisk bekæmpelse.

Pakken indeholder 5 flasker a’ 20 ml InsektFri Spruzit N konc. som i alt rækker til ca. 100-165m2.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom

emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Emballagen må ikke genbruges.

Hurtigt og

effektivt

resultat

Roser,

prydplanter

og spiselige

afgrøder

Anvendes

udendørs og

i drivhuse

InsektFri Spruzit

N

koncentrat

I

n

s

e

k

t

F

r

i

R

o

s

e

r

,

p

r

y

d

p

l

a

n

t

e

r

o

g

s

p

i

s

e

l

i

g

e

a

f

g

r

ø

d

e

r

S

p

r

u

z

i

t

N

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod,

rødbede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på friland, samt i prydplanter,

salat, persille og urter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Kultur

Skadegører

Behand-

lingsfrist

Opblanding & behandlingsinterval

Række-

evne

Aubergine og tomat i

væksthus

Bladlus, mellus, trips,

væksthusspindemider

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 2 behan-

dlinger med 5-7 dages interval.

22-33

Gulerod, rødbede, knoldselleri,

persillerod, pastinak, skor-

zonerrod, peberrod, cikorie,

spinat og portulak på friland.

Bladlus, sommerfuglelar-

ver undtagen borende og

minerende arter.

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 2 behan-

dlinger med 5-7 dages interval

33 m

Salat, persille og kryd-

derurter på friland og i

væksthus

Bladlus (undtagen salat-

bladlus). Sommerfugle-

larver (undtagen borende

og minerende arter).

Friland:

3 dage

Væksthus:

7 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 2 behan-

dlinger med 5-7 dages interval

33 m

Æbler, pærer

Grøn æblebladlus, æble-

snudebille

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med 2

liter vand (1%). Max 4 behandlinger

med 7 dages mellemrum.

20 m

Kirsebær, blommer

Bladlus

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max 4 behan-

dlinger med 7 dages mellemrum.

28.5 m

Solbær, ribs, stikkelsbær

og blåbær

Bladlus

3 dage

20 ml (en flaske) opblandes med

2 liter vand (1%). Max. 2 behan-

dlinger med 7 dages interval

20 m

Prydplanter på friland og

i væksthus

Bladlus, mellus, trips, væk-

sthus spindemider, uldlus,

skjoldlus, sommerfugle-

larver, bladbiller

Ingen

20 ml (en flaske) opblandes med

3 liter vand (0,7%). Max. 8 behan-

dlinger med 5-7 dages interval.

22 - 33

Koncentrat

koncentrat

5 x 20ml

Rækker op til 165m

2

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige

virkninger for vandlevende organismer (H410). Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre

straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadevoldere i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod, rødbede,

knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, spinat, portulak og cikorie på friland, samt i prydplanter, salat,

persille og urter i væksthus og på friland, samt tomat og aubergine i væksthus. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere

og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må i æbler, pærer, kirsebær, blommer, bær, gulerod, rød-

bede, knoldselleri, persillerod, pastinak, skorzonerrod, peberrod, cikorie, tomat og aubergine i væksthus, salat på f r i l a n d ,

spinat og portulak på friland ikke anvendes senere end 3 dage før høst. Må i salat i væksthus og persille

og urter ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller

med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå foruren-

ing via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for

børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer midlet på

huden vaskes straks med store mængder vand.

InsektFri Spruzit

N

koncentrat

Roser, prydplanter og spiselige afgrøder

InsektFri Spruzit

N

koncentrat

Roser, prydplanter og spiselige afgrøder

WWW.ECOSTYLE.DK

Tlf.: 70 22 70 67

5 707883 011042

01/16 · Varenr.1104

Indhold: 5x20 ml koncentrat

Distributør: ECOstyle A/S,

Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV

Deklaration

Insektmiddel. nr. 364-5.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Pyrethrin I+II 4,59 g/l (0,5% w/w). Rapsolie 825,3 g/l (83% w/w)

Midlet er emulgerbart koncentrat. Nettoindhold 5x20 ml.

Holdbar min. 5 år efter produktionsdato. Produktionsdato og batchnr. er påtrykt emballagen.

Godkendelsesindehaver: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Tyskland

FARLIG

FOR

BIER

27-3-2018

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

FDA authorizes first fully interoperable continuous glucose monitoring system, streamlines review pathway for similar devices

The authorization classifies integrated continuous glucose monitoring devices in class II and subjects them to certain criteria called special controls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-3-2018

Oregon Food Bank Issues Alert on Foreign Material in Chia Seeds

Oregon Food Bank Issues Alert on Foreign Material in Chia Seeds

Oregon Food Bank of Portland, Oregon has initiated a Class II recall of 22,201 pounds of chia seeds, which were donated to the food bank. The product may be contaminated with rodent droppings. While no known illnesses have been associated with this product, use or consumption may present a health hazard to consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-12-2017

FDA approves drug to treat dangerously low blood pressure

FDA approves drug to treat dangerously low blood pressure

The FDA today approved the new drug Giapreza (angiotensin II) injection for intravenous infusion to increase blood pressure in adults with septic or other distributive shock.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-11-2017

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) Manufactured by a Contract Manufacturer due to Microbial Contamination

Sun Pharmaceutical Industries, Inc. (SPII), a wholly owned subsidiary of Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Reuters: SUN.BO, Bloomberg: SUNP IN, NSE: SUNPHARMA, BSE: 524715, “Sun Pharma” including its subsidiaries and/or associate companies) is voluntarily recalling two lots of Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution), 500 mg/5mL, to the retail level (Class II Recall). This product is manufactured for SPII by a contract manufacturer. The Riomet® (Metformin Hydrochloride Oral Solution) has been fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2017

Public Notification: S.W.A.G II Platinum 33K contains hidden drug ingredient

Public Notification: S.W.A.G II Platinum 33K contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use S.W.A.G II Platinum 33K, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2017

Permobil powered wheelchairs - Corpus II seating system

Permobil powered wheelchairs - Corpus II seating system

Recall for product correction - potential for injury due to breakage of the seating system

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-4-2018

Kineret (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Kineret (Swedish Orphan Biovitrum AB (publ))

Kineret (Active substance: Anakinra) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)2188 of Tue, 10 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/363/II/56

Europe -DG Health and Food Safety

3-4-2018

AQUAFLORA PHASE II (Candida Albicans) Liquid [King Bio Inc]

AQUAFLORA PHASE II (Candida Albicans) Liquid [King Bio Inc]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

Translarna (PTC Therapeutics International Limited)

Translarna (PTC Therapeutics International Limited)

Translarna (Active substance: ataluren) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1967 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2720/II/39

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1953 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/127/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2018

Isentress (Merck Sharp and Dohme Limited)

Isentress (Merck Sharp and Dohme Limited)

Isentress (Active substance: raltegravir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1962 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/860/II/64

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

ERAVAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERAVAC (Laboratorios Hipra, S.A.)

ERAVAC (Active substance: rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated)) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1924 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4239/II/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Invirase (Roche Registration Limited)

Invirase (Roche Registration Limited)

Invirase (Active substance: Saquinavir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1844 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/113/II/122

Europe -DG Health and Food Safety

14-3-2018

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

CONQUEST II (Chloroxylenol) Solution [Kay Chemical Co]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

BIOLOGICAL COMPLEX II (Anthracinum,) Liquid [Deseret Biologicals, Inc.]

BIOLOGICAL COMPLEX II (Anthracinum,) Liquid [Deseret Biologicals, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Biofrontera Bioscience GmbH)

Ameluz (Active substance: 5-Aminolaevulinic acid) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1424 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2204/II/27G

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/16/1789 (Active substance: Synthetic human hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1427 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/144/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (La Jolla Pharmaceutical II BV)

EU/3/15/1555 (Active substance: Synthetic hepcidin) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1426 of Mon, 05 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/15/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

Trulicity (Eli Lilly Nederland B.V.)

Trulicity (Eli Lilly Nederland B.V.)

Trulicity (Active substance: dulaglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1236 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2825/II/22

Europe -DG Health and Food Safety

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

19-2-2018

Emselex (Merus Labs Luxco II S.A R.L.)

Emselex (Merus Labs Luxco II S.A R.L.)

Emselex (Active substance: darifenacin hydrobromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)1071 of Mon, 19 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/554/T/65

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

GREAT II LOTIONIZED ANTISEPTIC (Chloroxylenol) Soap [MEYER LABORATORY]

GREAT II LOTIONIZED ANTISEPTIC (Chloroxylenol) Soap [MEYER LABORATORY]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GIAPREZA (Angiotensin Ii) Injection [La Jolla Pharmaceutical Company]

GIAPREZA (Angiotensin Ii) Injection [La Jolla Pharmaceutical Company]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)731 of Wed, 07 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/II/135

Europe -DG Health and Food Safety

2-2-2018

OXYGEN Gas [Acute Care Gases II, LLC]

OXYGEN Gas [Acute Care Gases II, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Active substance: palbociclib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)548 of Fri, 26 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3853/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Active substance: crizotinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)415 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2489/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

15-12-2017

EU/3/17/1950 (MeiraGTx UK II Limited)

EU/3/17/1950 (MeiraGTx UK II Limited)

EU/3/17/1950 (Active substance: Adenovirus associated viral vector serotype 8 containing the human AIPL1 gene) - Orphan designation - Commission Decision (2017)8782 of Fri, 15 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/162/17

Europe -DG Health and Food Safety

13-12-2017

Zyclara (Meda AB)

Zyclara (Meda AB)

Zyclara (Active substance: imiquimod) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)8702 of Wed, 13 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2387/II/13

Europe -DG Health and Food Safety

8-12-2017

CATEGORY II (Immune System Booster) Liquid [Vitality Works, Inc]

CATEGORY II (Immune System Booster) Liquid [Vitality Works, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL II (Benzoyl Peroxide) Gel [Allure Labs, Inc.]

DERMACLEAR PURITY CLEANSER LEVEL II (Benzoyl Peroxide) Gel [Allure Labs, Inc.]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Savene (Clinigen Healthcare Limited)

Savene (Clinigen Healthcare Limited)

Savene (Active substance: Dexrazoxane) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7742 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/682/II/34

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Genzyme Therapeutics Ltd)

Lemtrada (Active substance: Alemtuzumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7765 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3718/II/17

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Zytiga (Janssen-Cilag International NV)

Zytiga (Janssen-Cilag International NV)

Zytiga (Active substance: abiraterone) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7769 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2321/II/47

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Pegasys (Roche Registration Limited)

Pegasys (Roche Registration Limited)

Pegasys (Active substance: peginterferon alfa-2a) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7635 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/395/II/91

Europe -DG Health and Food Safety

3-11-2017

MOTION SICKNESS II (Meclizine Hcl) Tablet [CVS Pharmacy]

MOTION SICKNESS II (Meclizine Hcl) Tablet [CVS Pharmacy]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

Revestive (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Revestive (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Revestive (Active substance: teduglutide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7165 of Mon, 23 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2345/II/37

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2017

Firazyr (Shire Orphan Therapies GmbH)

Firazyr (Shire Orphan Therapies GmbH)

Firazyr (Active substance: icatibant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 7158 of Mon, 23 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/899/II/34/G

Europe -DG Health and Food Safety

23-10-2017

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Pradaxa (Active substance: dabigatran etexilate mesilate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7166 of Mon, 23 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/829/II/103

Europe -DG Health and Food Safety

28-9-2017

SLEEP II NIGHTTIME SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Tablet [Walgreen Company]

SLEEP II NIGHTTIME SLEEP AID (Diphenhydramine Hcl) Tablet [Walgreen Company]

Updated Date: Sep 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

Gazyvaro (Roche Registration Limited)

Gazyvaro (Roche Registration Limited)

Gazyvaro (Active substance: obinutuzumab) - Centralised - Variation - Commission Decision (2017)6426 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002799/II/0016

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

RoActemra (Roche Registration Limited)

RoActemra (Roche Registration Limited)

RoActemra (Active substance: tocilizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)6425 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/000955/II/0066

Europe -DG Health and Food Safety

18-9-2017

Sovaldi (Gilead Sciences International Limited)

Sovaldi (Gilead Sciences International Limited)

Sovaldi (Active substance: sofosbuvir) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)6293 of Mon, 18 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002798/II/0036

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2017

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme Limited)

KEYTRUDA (Merck Sharp and Dohme Limited)

KEYTRUDA (Active substance: pembrolizumab) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5943 of Tue, 29 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/003820/II/23/G

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

Dacogen (Janssen-Cilag International NV)

Dacogen (Janssen-Cilag International NV)

Dacogen (Active substance: Decitabine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5941 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2221/II/31

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

EDURANT (Janssen-Cilag International NV)

EDURANT (Janssen-Cilag International NV)

EDURANT (Active substance: rilpivirine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5942 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2264/II/24

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

BYDUREON (AstraZeneca AB)

BYDUREON (AstraZeneca AB)

BYDUREON (Active substance: exenatide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5937 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2020/II/41

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2017

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (AstraZeneca AB)

Fluenz Tetra (Active substance: influenza vaccine (live attenuated, nasal)) - Centralised - Variation - Commission Decision (2017)5938 of Mon, 28 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2617/II/72

Europe -DG Health and Food Safety