Innohep

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Innohep 4.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 4.500 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Innohep 4.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58858
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Innohep

®

4.500 anti-Xa IE/0,45 ml, injektionsvæske,

opløsning i fyldt injektionssprøjte

Tinzaparinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

3. Sådan skal du bruge Innohep

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

– Innohep virker blodfortyndende ved at nedsætte

blodets naturlige evne til at størkne (koagulere).

– Innohep bruges til forebyggelse af blodpropper

hos voksne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Innohep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Innohep:

– hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium eller

et af de øvrige indholdsstoffer i Innohep (angivet

i afsnit 6)

– hvis du har eller har haft heparininduceret

trombocytopeni (HIT)

– hvis du har en større blødning (fx i hjernen,

rygsøjlen, øjet eller maven)

– hvis du har en infektion i hjertets membraner

(septisk endocarditis)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

bruger Innohep

– hvis du skal have spinal eller epidural anæstesi

eller lumbalpunktur

– hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde

– hvis du bliver behandlet med andre lægemidler ved

intramuskulær injektion

– hvis du har et nedsat antal blodplader

– hvis du har et forhøjet niveau af kalium i blodet

(hyperkaliæmi)

– hvis du har en kunstig hjerteklap

– hvis du har eller har haft nyreproblemer

Børn og unge

Innohep er ikke beregnet til brug hos børn og unge.

Ældre er mere tilbøjelige til at få nedsat

nyrefunktion. Derfor bør forsigtighed udvises ved

ordination af Innohep til ældre.

Brug af anden medicin sammen med Innohep

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig.

Nogle lægemidler kan interagere med effekten af

Innohep

Tal med din læge, hvis du tager:

– Medicin til behandling af inflammation og smerte,

især ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler

(NSAID) såsom acetylsalicylsyre

– Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper

(trombolysemidler)

– Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K

(vitamin K-antagonister)

– Aktiveret protein C

– Direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer

Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og

fortælle dig hvor længe din behandling med Innohep

skal vare.

Innohep fåes i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge din

injektionssprøjte til alle de anførte doseringer.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Brug til børn og unge:

Der er ingen erfaring med Innohep hos børn under

18 år.

Nedsat nyrefunktion:

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Vægt:

Hos patienter med meget lav eller meget høj

kropsvægt kan det være nødvendigt at ændre dosis.

Brugsanvisning

1. Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter

Innohep. Tør huden omkring injektionsstedet

med en kirurgisk alkoholserviet og lad det tørre

– gnub ikke.

2. Du åbner tuben ved at bøje det farvede låg helt

tilbage. Tag sprøjten ud. Se på indholdet af

sprøjten, før du bruger det. Hvis indholdet er

uklart eller der er bundfald, skal du ikke bruge det,

men tage en anden sprøjte. Innohep kan blive

gul under opbevaring, men kan stadig anvendes,

hvis opløsningen er klar, og udløbsdatoen ikke er

overskreden. Hver sprøjte er kun beregnet til at

blive brugt én gang.

3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk fra den

beskyttende hætte på nålen.

07-2017

P170541-4

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Innohep i forud fyldte sprøjter kan anvendes under

hele graviditeten.

Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du informere

din læge om, at du behandles med Innohep.

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har

kunstig hjerteklap.

Amning

Du må normalt ikke bruge Innohep, hvis du ammer.

Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke, eller kun i ubetydelig grad

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Innohep indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol

(23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3. Sådan skal du bruge Innohep

Brug altid Innohep nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Din læge kan foretage rutinemæssige blodanalyser for

at vurdere effekten af Innohep.

Du vil normalt få Innohep af en læge eller

sygeplejerske.

Hvis du selv skal give indsprøjtningerne, skal du nøje

følge din læges eller sygeplejerskes instruktioner.

Undgå dannelse af blodpropper i venerne:

Din læge eller sygeplejerske vil indsprøjte Innohep

under huden (subkutan injektion). Dosis og længden

af din behandling afhænger af operationens karakter

eller den sygdom du har. Din læge vil ordinere den

rette dosis for dig og fortælle dig hvor længe din

behandling skal vare.

Behandling ved hæmodialyse:

For at undgå dannelse af blodpropper i forbindelse

med hæmodialyse og hæmofiltration, bliver Innohep

enten givet i hæmodialysets rør eller i din

vene. Dosis afhænger af dialysens varighed.

Den sædvanlige dosis er

Ved operationer med moderat risiko for blodprop:

3.500 anti-Xa IE to timer før operationen og

derefter én gang dagligt så længe din læge vurderer,

at du er i risiko for at få en blodprop.

Ved operationer med høj risiko for blodprop:

4.500 anti-Xa IE ca. 12 timer før operationen, og

derefter én gang dagligt så længe din læge vurderer at

du er i risiko for at få en blodprop.

Ikke-kirurgiske immobiliserede patienter:

3.500 anti-Xa IE én gang dagligt ved moderat risiko

for blodprop.

4.000 anti-Xa IE én gang dagligt ved høj risiko for

blodprop.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

4. Fjern den beskyttende nålehætte uden at bøje

nålen. Justér sprøjten til den anbefalede dosis.

Pres overskydende væske ud ved at trykke stemplet

nedad.

Træk ikke stemplet tilbage og tryk ikke luftboblen

ud. Hvis luftboblerne ikke er placeret lige ved

stemplet, slå let på sprøjten, indtil luftboblen er

på plads oppe ved stemplet.

5. Hold en hudfold løst mellem tommel- og

pegefinger på den ene hånd og stik nålen lodret

ind i hudfolden med den anden, dvs. i en ret

vinkel mod huden.

6. Injicer langsomt den angivne dosis ind i hudens

fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden af låret,

lænden eller overarmen. Vent et par sekunder

så væsken får tid til at sprede sig, før du fjerner

nålen. Slip hudfolden.

7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et

andet injektionssted næste gang (fx flyt fra

venstre til højre side af maven).

8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin

oprindelige position, så den nu er under nålen.

Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod en hård

overflade indtil nålen låser i enheden.

9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte i røret med

nålen nedad eller du kan sætte den brugte sprøjte

i en kanyleboks. Sprøjten er nu sikret, og røret

eller kanyleboksen kan afleveres til destruktion på

hospitalet eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Innohep

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Innohep, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og

du føler dig utilpas).

Hvis du har modtaget mere Innohep end du burde,

kan dit blod blive tyndere, hvilket kan føre til

alvorlige blødninger.

Hvis du har glemt at bruge Innohep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Hvis du glemmer mere end én

dosis, kontakt din læge omgående.

Hvis du holder op med at bruge Innohep

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du stopper

med Innohep. Ophør ikke med behandlingen uden

først at kontakte din læge eller sygeplejerske.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig

lægehjælp er sjældent set under behandling

med Innohep. Hvis du oplever nogen af følgende

symptomer, bør du straks kontakte din læge

eller lokale hospital for akut hjælp.

– Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne

omfatter pludseligt opståede alvorlige udslæt,

hævelse af hals, ansigt, læber eller mund samt

vejrtrækningsproblem. (Forekommer hos op til 1

ud af 1.000 personer)

– Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller brun

urin, sort tjærefarvet afføring, usædvanlige blå

mærker (meget smertefulde, store eller mørke

blå mærker) og blødning, der ikke vil stoppe.

(Forekommer hos op til 1 ud af 100 personer).

Følgende bivirkninger er blevet observeret med

administrationen af Innohep:

Almindelig: forekommer hos op til 1 ud af 10

personer

– Blødning. Dette kan resultere i komplikationer

som blodmangel (lavt hæmoglobin) eller

blodansamlinger (blå mærker)

– Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå mærker,

blødning, smerter, kløen, rødme, hævelse eller en

hårdhed på injektionsstedet)

Ikke almindelig: forekommer hos op til 1 ud af

100 personer

– Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader)

– Overfølsomhed (allergisk reaktion)

– Blå mærker og misfarvninger i huden

– Forhøjede leverenzymer

– Dermatitis (betændelse i huden)

– Udslæt og kløe

Sjælden: forekommer hos op til 1 ud af 1.000

personer

– Heparin-induceret trombocytopeni (fald i antallet

af blodplader på grund af heparinbehandling)

– Trombocytose (stigning i antallet af blodplader)

– Angioødem (hævelse af ansigt, læber og tunge)

– Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i

blodet)

– Toksisk hududslæt (herunder Stevens-Johnsons

syndrom som blæreformet udslæt og betændelse

i huden, især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge

eller skadestue.

– Hudnekrose (vævsdød)

– Nældefeber

– Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed

(osteoporose), ses i sammenhæng med

langtidsbehandling

– Priapisme (vedvarende erektion, normalt

smertefuld, uden seksuel lyst)

Pædiatrisk befolkning

Innohep kan herudover give bivirkninger, som

du normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i visse laboratorieprøver,

f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar eller du

ser bundfald i glasset.

Væsken kan blive gul ved opbevaring, men det

påvirker ikke produktets kvalitet, og produktet er

stadig sikkert at bruge.

Brug ikke Innohep efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Innohep indeholder:

– Aktivt stof: tinzaparinnatrium. En ml

injektionsvæske indeholder

10.000 anti-Xa IE tinzaparinnatrium.

– Øvrige indholdsstoffer: natriumacetat,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske.

Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller strågul

væske, fri for uklarheder og bundfald.

Pakningsstørrelser:

– 0,45 ml (4.500 anti-Xa IE), pakning med

10 sprøjter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Innohep® er et registreret varemærke, der tilhører

LEO Pharma A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli

2017.