Innohep

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Innohep 3.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 3.500 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Innohep 3.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58389
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen, sundhedspersonalet eller

apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

– Lægen har ordineret Innohep til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du

har.

– Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller

apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Innohep

3. Sådan skal du bruge Innohep

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Innohep virker blodfortyndende ved at nedsætte

blodets naturlige evne til at størkne (koagulere).

Innohep 3.500 og 4.500 anti-Xa IE bruges til:

• forebyggelse af blodpropper hos voksne før og

efter operation.

• forebyggelse af blodpropper hos voksne med

en øget risiko for blodpropper f.eks. ved akut

sygdom og begrænset bevægelighed.

• forebyggelse af blodpropper i

hæmodialyseudstyr for patienter, der får

foretaget dialyse. Under hæmodialyse fjernes

affald og væsker fra blodet ved hjælp af et

dialyseapparat og et dialysefilter, som

fungerer som en slags kunstig nyre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE INNOHEP

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Innohep:

• hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Innohep

(angivet i punkt 6).

• hvis du har eller har haft heparininduceret

trombocytopeni (HIT).

• hvis du har en større blødning (fx i hjernen,

rygsøjlen, øjet eller maven).

• hvis du har en infektion i hjertehinden (septisk

endocarditis).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller

apotekspersonalet, før du bruger Innohep:

• hvis du skal have spinal eller epidural

anæstesi eller lumbalpunktur.

• hvis du ved, du har en øget tendens til at

bløde.

• hvis du bliver behandlet med andre

lægemidler ved intramuskulær injektion.

• hvis du har et nedsat antal blodplader.

• hvis du har et forhøjet niveau af kalium i

blodet (hyperkaliæmi).

• hvis du har en kunstig hjerteklap.

• hvis du har haft nyreproblemer.

Børn og unge

Innohep er ikke beregnet til brug hos børn og

unge.

Brug af anden medicin sammen med Innohep

Fortæl det altid til lægen, sundhedspersonalet

eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig. Nogle

lægemidler kan interagere med effekten af

Innohep.

Tal med din læge, hvis du bruger nogle af

følgende lægemidler, da du kan have

tilbøjelighed til at bløde lettere:

• Medicin til behandling af inflammation og

smerte, især ikke-steroide antiinflammatoriske

lægemidler (NSAID) såsom acetylsalicylsyre.

• Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper

(trombolysemidler).

• Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K

(vitamin K-antagonister).

• Aktiveret protein C.

• Direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Innohep i forfyldte sprøjter kan anvendes under

hele graviditeten.

Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du

informere din læge om, at du behandles med

Innohep.

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har

kunstig hjerteklap.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke evnen til at føre motor-

køretøj eller betjene maskiner.

Innohep indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol

natrium (23 mg) per dosis, dvs. den er i det

væsentligste natriumfri.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE INNOHEP

Brug altid Innohep nøjagtigt efter lægens,

sundhedspersonalets eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet.

Din læge kan foretage rutinemæssige

blodanalyser for at vurdere effekten af Innohep.

Undgå dannelse af blodpropper i venerne:

Din læge eller sygeplejerske vil indsprøjte

Innohep under huden (subkutan injektion). Dosis

og længden af din behandling afhænger af

operationens karakter eller den sygdom, du har.

Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og

fortælle dig, hvor længe din behandling skal

vare.

For at undgå dannelse af blodpropper i

forbindelse med hæmodialyse og hæmo-

filtration, bliver Innohep enten givet i

hæmodialysets rør eller i din vene. Dosis

afhænger af dialysevarigheden.

Hvordan du injicerer Innohep

1. Vask hænderne omhyggeligt, før du

indsprøjter Innohep. Tør huden omkring

injektionsstedet med en kirurgisk alkohol-

serviet og lad det tørre – gnub ikke.

2. Du åbner plastbeholderen ved at bøje det

farvede låg helt tilbage. Tag sprøjten ud. Se på

indholdet af sprøjten, før du bruger det. Hvis

indholdet er uklart eller der er bundfald, skal

du ikke bruge det, men tage en anden sprøjte.

Innohep kan blive gul under opbevaring, men

kan stadig anvendes, hvis opløsningen er klar,

og udløbsdatoen ikke er overskreden. Hver

sprøjte er kun beregnet til at blive brugt én

gang.

3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk fra den

beskyttende hætte på nålen.

Fjern den beskyttende nålehætte uden at

bøje nålen. Træk ikke stemplet tilbage og tryk

ikke luftboblen ud. Hvis luftboblen ikke er

placeret lige ved stemplet, slå let på sprøjten,

indtil luftboblen er på plads oppe ved

stemplet.

5. Hold en hudfold løst mellem tommel- og

pegefinger på den ene hånd og stik nålen

lodret ind i hudfolden med den anden,

dvs. i en ret vinkel mod huden.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Innohep

3.500 og 4.500 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

tinzaparinnatrium

198858P002

02/2018

Innohep

er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

6. Injicer langsomt den angivne dosis ind i

hudens fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden

af låret, lænden eller overarmen. Vent et par

sekunder, så væsken får tid til at sprede sig,

før du fjerner nålen. Slip hudfolden.

7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et

andet injektionssted næste gang (fx flyt fra

venstre til højre side af maven).

8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin

oprindelige position, så den nu er under

nålen. Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod

en hård overflade indtil nålen låser i enheden.

9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte i

plastbeholderen med nålen først, eller du kan

sætte den brugte sprøjte i en kanyleboks.

Sprøjten er nu sikret, og beholderen eller

kanyleboksen kan afleveres til destruktion på

hospitalet eller apoteket.

Hvis du har fået for meget Innohep

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du har fået mere Innohep end der står i denne

information, eller mere end lægen har fore-

skrevet (og du føler dig utilpas).

Blødninger kan forekomme, hvis du har fået

mere Innohep, end du burde. Fortæl din læge

eller sygeplejerske, hvis du føler dig utilpas eller

tror, du har fået for meget Innohep.

Hvis du har glemt at bruge Innohep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Hvis du glemmer mere end

én dosis, kontakt din læge omgående.

Hvis du holder op med at bruge Innohep

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du

stopper med Innohep. Ophør ikke med behand-

lingen uden først at kontakte din læge eller

sygeplejerske.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig

lægehjælp, er sjældent set under behandling

med Innohep. Hvis du oplever nogen af følgende

symptomer, bør du straks kontakte din læge

eller dit lokale hospital for akut hjælp.

• Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne

omfatter pludseligt opståede alvorlige udslæt,

hævelse af hals, ansigt, læber eller mund

samt vejrtrækningsproblem.

• Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller

brun urin, sort tjærefarvet afføring, usædvanlige

blå mærker (meget smertefulde, store eller

mørke blå mærker) og blødning, der ikke vil

stoppe.

Følgende bivirkninger er blevet observeret med

administrationen af Innohep:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til

1 ud af 10 personer):

• Blødning. Dette kan resultere i komplikationer

som blodmangel (lavt hæmoglobin) eller blod-

ansamlinger (blå mærker).

• Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå

mærker, blødning, smerter, kløen, rødme,

hævelse eller en hårdhed på injektionsstedet).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

op til 1 ud af 100 personer):

• Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader).

• Overfølsomhed (allergisk reaktion).

• Blå mærker og misfarvninger i huden.

• Forhøjede leverenzymer.

• Dermatitis (betændelse i huden).

• Udslæt og kløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til

1 ud af 1.000 personer):

• Heparin-induceret trombocytopeni (fald i

antallet af blodplader på grund af heparin-

behandling).

• Trombocytose (stigning i antallet af blodplader).

• Angioødem (hævelse af ansigt, læber og

tunge).

• Anafylaktisk reaktion (se ”Alvorlig allergisk

reaktion” ovenfor).

• Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i

blodet).

• Giftig hududslæt.

• Hudnekrose (vævsdød).

• Nældefeber.

• Osteoporose, ses i sammenhæng med

langtidsbehandling.

• Priapisme (vedvarende erektion, normalt

smertefuld, uden seksuel lyst).

Anvendelse hos børn og unge

Begrænset information, der stammer fra et

studie og kliniske erfaringer, indikerer, at

mønsteret af bivirkninger hos børn og unge er

sammenlignelige med voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Innohep utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares over 25 °C.

• Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar

eller du ser bundfald i glasset.

• Væsken kan blive gul ved opbevaring, men

det påvirker ikke produktets kvalitet, og

produktet er stadig sikkert at bruge.

• Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Innohep indeholder:

• Aktivt stof: Tinzaparinnatrium henholdsvis

3.500 anti-Xa IE eller 4.500 anti-Xa IE.

• Øvrige indholdsstoffer: Natriumacetat,

natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Injektionsvæske.

Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller

strågul væske, fri for uklarheder og bundfald.

En fyldt injektionssprøjte indeholder

10.000 anti-Xa IE/ml tinzaparinnatrium

og forefindes som:

• 3.500 anti-Xa IE (0,35 ml) findes i pakninger

med 12 sprøjter og 30 sprøjter.

• 4.500 anti-Xa IE (0,45 ml) findes i pakning

med 10 sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj

2017.

02/2018