Innohep

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Innohep 16.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 16.000 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Innohep 16.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57951
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Innohep

8.000 anti-Xa IE/0,4 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,

Innohep

10.000 anti-Xa IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,

Innohep

12.000 anti-Xa IE/0,6 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,

Innohep

14.000 anti-Xa IE/0,7 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,

Innohep

16.000 anti-Xa IE/0,8 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,

Innohep

18.000 anti-Xa IE/0,9 ml injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter,

(20.000 anti-Xa IE/ml)

tinzaparinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

3. Sådan skal du bruge Innohep

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Innohep er et blodfortyndende lægemiddel som nedsætter

blodets naturlige evne til at størkne (koagulere).

Innohep 20.000 anti-Xa IE/ml bruges til at behandle

blodpropper hos voksne.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det

bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Innohep

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning

og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Innohep:

hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium eller et af de

øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6)

hvis du har eller har haft heparininduceret trombocytopeni

(HIT)

hvis du har en større blødning (fx i hjernen, rygsøjlen, øjet

eller maven)

hvis du har en infektion i hjertets membraner

(septisk endocarditis)

hvis du skal have spinal eller epidural anæstesi eller

lumbalpunktur

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt med lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger

Innohep

hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde

hvis du bliver behandlet med andre lægemidler ved

intramuskulær injektion

hvis du har et nedsat antal blodplader

• hvis du har et forhøjet niveau af kalium i blodet

(hyperkaliæmi)

hvis du har en kunstig hjerteklap

• hvis du har haft nyreproblemer

Børn og unge

Innohep er ikke beregnet til brug hos børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Innohep

Fortæl altid lægen eller apoteketspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler kan interagere med effekten af Innohep.

Tal med din læge, hvis du bruger nogen af følgende lægemidler,

da du kan have tilbøjelighed til at bløde lettere:

Medicin til behandling af inflammation og smerte, især

ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID)

såsom acetylsalicylsyre

Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper

(trombolysemidler)

Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K

(vitamin K-antagonister)

Aktiveret protein C

Direkte faktor Xa- og IIa-inhibitorer

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Innohep i forud fyldte sprøjter kan anvendes under hele

graviditeten.

Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du informere din læge

om, at du behandles med Innohep.

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har kunstig

hjerteklap.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Innohep indeholder natriummetabisulfit og natrium

Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde medføre

overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol natrium

(23 mg) per dosis, dvs den er i det væsentlige natrium-fri.

3. Sådan skal du bruge Innohep

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

på apoteket.

Din læge kan foretage rutinemæssige blodanalyser for at

vurdere effekten af Innohep.

Innohep skal injiceres under huden (subkutan injektion).

Under behandling med Innohep, skal injektion i musklerne af

andre lægemidler undgås på grund af risikoen for hæmatom.

Anbefalet dosis

175 anti-Xa IE pr. kg legemsvægt injiceret én gang daglig.

Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og fortælle dig hvor

længe du vil blive behandlet med Innohep.

Hvordan du injicerer Innohep

1 Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter Innohep.

Tør huden omkring injektionsstedet med en kirurgisk

alkoholserviet og lad det tørre – gnub ikke.

2. Du åbner tuben ved at bøje det farvede

låg helt tilbage. Tag sprøjten ud.

Se på indholdet af sprøjten, før du

bruger det. Hvis indholdet er uklart eller

der er bundfald, skal du ikke bruge det,

men tage en anden sprøjte. Innohep kan

blive gul under opbevaring, men kan

stadig anvendes, hvis opløsningen er klar, og udløbsdatoen

ikke er overskreden. Hver sprøjte er kun beregnet til at blive

brugt én gang.

3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk

fra den beskyttende hætte på nålen.

4. Fjern den beskyttende nålehætte uden

at bøje nålen. Justér sprøjten til den

anbefalede dosis. Pres overskydende

væske ud ved at trykke stemplet nedad.

Træk ikke stemplet tilbage og tryk ikke

luftboblen ud. Hvis luftboblerne ikke

er placeret lige ved stemplet, slå let på

sprøjten, indtil luftboblen er på plads oppe ved stemplet.

5. Hold en hudfold løst mellem tommel-

og pegefinger på den ene hånd og stik

nålen lodret ind i hudfolden med den

anden, dvs i en ret vinkel mod huden.

France

Scale Get-up

Matrial No

Sent by e-mail

Subject

Date

Colour

Sign.

Date

Sign.

Preparation

Place of production

Strength

Packsize

Comments:

6. Injicér langsomt den angivne dosis ind

i hudens fedtvæv på fx maveskindet,

ydersiden af låret, lænden eller

overarmen. Vent et par sekunder så

væsken får tid til at sprede sig, før du

fjerner nålen. Slip hudfolden.

7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et andet

injektionssted næste gang (fx flyt fra venstre til højre side af

maven).

8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin

oprindelige position, så den nu er under

nålen. Tryk sikkerhedsanordningen fladt

mod en hård overflade indtil nålen låser

i enheden.

9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte

i røret med nålen nedad eller du kan

sætte den brugte sprøjte i en kanyleboks.

Sprøjten er nu sikret, og røret eller

kanyleboksen kan afleveres til

destruktion på hospitalet eller på

apoteket.

Hvis du har fået for meget Innohep

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har fået mere

Innohep end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Blødninger kan forekomme, hvis du har modtaget mere Innohep

end du burde. Fortæl din læge eller sundhedspersonalet, hvis

du føler dig utilpas eller tror du har fået for meget Innohep.

Hvis du har glemt at tage Innohep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Hvis du glemmer mere end én dosis, kontakt din læge

omgående.

Hvis du holder op med at tage Innohep

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du stopper med

Innohep. Ophør ikke med behandlingen uden at først kontakte

din læge eller sundhedspersonalet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af denne medicin,

så spørg din læge eller sygeplejerske.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig lægehjælp er

sjældent set under behandling med Innohep. Hvis du oplever

nogen af følgende symptomer, bør du straks kontakte din læge

eller lokale hospital for akut hjælp.

Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne omfatter pludseligt

opståede alvorlige udslæt, hævelse af hals, ansigt, læber eller

mund samt vejrtrækningsproblem.

Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller brun urin,

sort tjærefarvet afføring, usædvanlige blå mærker

(meget smertefulde, store eller mørkeblå mærker)

og blødning, der ikke vil stoppe.

Følgende bivirkninger er blevet observeret med

administrationen af Innohep:

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Blødning. Dette kan resultere i komplikationer som

blodmangel (lavt hæmoglobin) eller blodansamlinger

(blå mærker)

Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå mærker, blødning,

smerter, kløen, rødme, hævelse eller en hårdhed på

injektionsstedet)

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader)

Overfølsomhed (allergisk reaktion)

Blå mærker og misfarvninger i huden

Forhøjede leverenzymer

Dermatitis (betændelse i huden)

Udslæt og kløe

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Heparin-induceret trombocytopeni (fald i antallet af

blodplader på grund af heparinbehandling)

Trombocytose (stigning i antallet af blodplader)

Angioødem (hævelse af ansigt, læber og tunge)

Anafylaktisk reaktion (se “Alvorlig allergisk reaktion” ovenfor)

Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i blodet)

Giftig hududslæt

Hudnekrose (vævsdød)

Nældefeber

Osteoporose, ses i sammenhæng med langtidsbehandling

Priapisme (vedvarende erektion, normalt smertefuld, uden

seksuel lyst)

Pædiatrisk befolkning

Begrænset information, der stammer fra et studie og post-

marketing data, indikerer at mønsteret af bivirkninger i børn og

unge er sammenlignelige med voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen eller etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25° C.

Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar eller du ser

bundfald i sprøjten.

Væsken kan blive gul ved opbevaring, men det påvirker ikke

produktets kvalitet, og produktet er stadig sikkert at bruge.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Innohep indeholder:

Aktivt stof: tinzaparinnatrium. Én ml af injektionsvæsken

indeholder 20.000 anti-Xa IE tinzaparinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: natriummetabisulfit (E223),

natriumhydroxid og vand til injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Injektionsvæske, opløsning i fyldte injektionssprøjter.

Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller strågul væske,

fri for uklarheder og bundfald.

Pakningsstørrelser:

8.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter

10.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter

12.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter

14.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter

16.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter

18.000 anti-Xa IE, pakning med 2, 6, 10, 30, 50 og 100 sprøjter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark

Fremstiller:

Laboratoires LEO S.A.

39 Route de Chartres

FR - 28500 Vernouillet Cedex

Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under

følgende navne:

Innohep: Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland,

Irland, Luxembourg, Portugal, Rumænien, Spanien,

Storbritannien, Sverige, Tyskland.

Denne indlægsseddel blev senest ændret april 2017.

LEO

055643