Innohep

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Innohep 14.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Dosering:
 • 14.000 anti-Xa IE
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Innohep 14.000 anti-Xa IE injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58394
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen, apotekspersonalet eller sund­

heds personalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret Innohep til dig

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Kontakt lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis du får

bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Innohep

3. Sådan skal du bruge Innohep

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Innohep er et blodfortyndende lægemiddel

som nedsætter blodets naturlige evne til at

størkne (koagulere).

Innohep 8.000, 10.000, 12.000, 14.000,

16.000 og 18.000 anti­Xa IE bruges til at

behandle blodpropper hos voksne.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU

BEGYNDER AT BRUGE INNOHEP

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Innohep:

hvis du er allergisk over for tinzaparinnatrium

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Innohep

(angivet i punkt 6).

hvis du har eller har haft heparininduceret

trombocytopeni (HIT).

hvis du har en større blødning (fx i hjernen,

rygsøjlen, øjet eller maven).

hvis du har en infektion i hjertets membraner

(septisk endocarditis).

hvis du skal have spinal eller epidural

anæstesi eller lumbalpunktur.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, sundheds personalet eller

apotekspersonalet, før du bruger Innohep:

hvis du ved, du har en øget tendens til at bløde.

hvis du bliver behandlet med andre

lægemidler ved intramuskulær injektion.

hvis du har et nedsat antal blodplader.

hvis du har et forhøjet niveau af kalium i

blodet (hyperkaliæmi).

hvis du har en kunstig hjerteklap.

hvis du har haft nyreproblemer.

Børn og unge

Innohep er ikke beregnet til brug hos børn og

unge.

Brug af anden medicin sammen med Innohep

Fortæl altid lægen, sundhedspersonalet eller

apotekspersonalet, hvis du bruger anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle lægemidler kan interagere med effekten

af Innohep.

Tal med din læge, hvis du bruger nogen af følgende

lægemidler, da du kan have tilbøjelig hed til at

bløde lettere:

Medicin til behandling af inflammation og

smerte, især ikke-steroide antiinflammatoriske

lægemidler (NSAID) såsom acetylsalicylsyre.

Medicin, der anvendes til at opløse blodpropper

(trombolyse­midler).

Medicin, der blokerer virkningen af vitamin K

(vitamin K­antagonister).

Aktiveret protein C.

Direkte faktor Xa­ og IIa­inhibitorer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Innohep i forfyldte sprøjter kan anvendes under

hele graviditeten.

Hvis epiduralbedøvelse er aktuel, skal du

informere din læge om, at du behandles med

Innohep.

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har

kunstig hjerteklap.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Innohep påvirker ikke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Innohep indeholder natriummetabisulfit

og natrium

Natriummetabisulfit kan i sjældne tilfælde

medføre overfølsomhedsreaktioner og

vejrtrækningsbesvær.

Denne medicin indeholder mindre end

1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. den er

i det væsentlige natriumfri.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE INNOHEP

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sundheds­

personalet eller apotekspersonalet.

Din læge kan foretage rutinemæssige blod­

analyser for at vurdere effekten af Innohep.

Innohep skal injiceres under huden (subkutan

injektion). Under behandling med Innohep skal

injektion i musklerne af andre lægemidler

undgås på grund af risikoen for hæmatom.

Anbefalet dosis

175 anti­Xa IE pr. kg legemsvægt injiceret én

gang daglig.

Din læge vil ordinere den rette dosis for dig og

fortælle dig, hvor længe du vil blive behandlet

med Innohep.

Hvordan du injicerer Innohep

1. Vask hænderne omhyggeligt før du indsprøjter

Innohep. Tør huden omkring injektionsstedet

med en kirurgisk alkoholserviet og lad det

tørre – gnub ikke.

2. Du åbner tuben ved at bøje det farvede låg

helt tilbage. Tag sprøjten ud. Se på indholdet

af sprøjten, før du bruger det. Hvis indholdet

er uklart eller der er bundfald, skal du ikke

bruge det, men tage en anden sprøjte.

Innohep kan blive gul under opbevaring, men

kan stadig anvendes, hvis opløsningen er klar,

og udløbsdatoen ikke er overskreden.

Hver sprøjte er kun beregnet til at blive brugt

én gang.

3. Bøj sikkerhedsanordningen ned, væk fra den

beskyttende hætte på nålen.

Fjern den beskyttende nålehætte uden at

bøje nålen. Justér sprøjten til den anbefalede

dosis. Pres overskydende væske ud ved at

trykke stemplet nedad.

Træk ikke stemplet tilbage og tryk ikke

luftboblen ud. Hvis luftboblerne ikke er

placeret lige ved stemplet, slå let på sprøjten,

indtil luftboblen er på plads oppe ved

stemplet.

5. Hold en hudfold løst mellem tommel­ og

pegefinger på den ene hånd og stik nålen

lodret ind i hudfolden med den anden, dvs. i

en ret vinkel mod huden.

6. Injicer langsomt den angivne dosis ind i

hudens fedtvæv på fx maveskindet, ydersiden

af låret, lænden eller overarmen. Vent et par

sekunder så væsken får tid til at sprede sig,

før du fjerner nålen. Slip hudfolden.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Innohep

8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000 og 18.000 anti-Xa IE injektionsvæske,

opløsning i fyldt injektionssprøjte

tinzaparinnatrium

380920P004

02/2018

Innohep

er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S.

7. Tør eventuelt blod af med en serviet. Vælg et

andet injektionssted næste gang (fx flyt fra

venstre til højre side af maven).

8. Bøj sikkerhedsanordningen tilbage til sin

oprindelige position, så den nu er under

nålen. Tryk sikkerhedsanordningen fladt mod

en hård overflade indtil nålen låser i enheden.

9. Du kan enten lægge den brugte sprøjte i røret

med nålen nedad eller du kan sætte den

brugte sprøjte i en kanyleboks.

Sprøjten er nu sikret, og røret eller kanyle­

boksen kan afleveres til destruktion på

hospitalet eller på apoteket.

Hvis du har fået for meget Innohep

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis

du har fået mere Innohep end der står i denne

information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Blødninger kan forekomme, hvis du har fået

mere Innohep end du burde. Fortæl din læge

eller sundhedspersonalet, hvis du føler dig

utilpas eller tror du har fået for meget Innohep.

Hvis du har glemt at tage Innohep

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis. Hvis du glemmer mere end

én dosis, kontakt din læge omgående.

Hvis du holder op med at tage Innohep

Den blodfortyndende effekt ophører, hvis du

stopper med Innohep. Ophør ikke med

behandlingen uden først at kontakte din læge

eller sundhedspersonalet.

Hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af

denne medicin, så spørg din læge, apoteks­

personalet eller sundheds personalet.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Alvorlige bivirkninger, der kræver øjeblikkelig

lægehjælp er sjældent set under behandling

med Innohep. Hvis du oplever nogle af følgende

symptomer, bør du straks kontakte din læge

eller lokale hospital for akut hjælp.

Alvorlig allergisk reaktion. Symptomerne

omfatter pludseligt opståede alvorlige udslæt,

hævelse af hals, ansigt, læber eller mund

samt vejrtrækningsproblem.

Alvorlig blødning. Symptomerne er rød eller

brun urin, sort tjærefarvet afføring, usædvanlige

blå mærker (meget smertefulde, store eller

mørke blå mærker) og blødning, der ikke vil

stoppe.

Følgende bivirkninger er blevet observeret ved

administrationen af Innohep:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til

1 ud af 10 personer):

Blødning. Dette kan resultere i komplikationer

som blodmangel (lavt hæmoglobin) eller

blodansamlinger (blå mærker).

Reaktioner på injektionsstedet (inkl. blå

mærker, blødning, smerter, kløen, rødme,

hævelse eller en hårdhed på injektionsstedet).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

op til 1 ud af 100 personer):

Trombocytopeni (fald i antallet af blodplader).

Overfølsomhed (allergisk reaktion).

Blå mærker og misfarvninger i huden.

Forhøjede leverenzymer.

Dermatitis (betændelse i huden).

Udslæt og kløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til

1 ud af 1.000 personer):

Heparin­induceret trombocytopeni (fald i

antallet af blodplader på grund af heparin­

behandling).

Trombocytose (stigning i antallet af blodplader).

Angioødem (hævelse af ansigt, læber og tunge).

Anafylaktisk reaktion (se “Alvorlig allergisk

reaktion” ovenfor).

Hyperkaliæmi (forhøjet mængde af kalium i

blodet).

Giftig hududslæt.

Hudnekrose (vævsdød).

Nældefeber.

Osteoporose, ses i sammenhæng med

langtidsbehandling.

Priapisme (vedvarende erektion, normalt

smertefuld, uden seksuel lyst).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www. meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Innohep utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Brug ikke denne medicin, hvis den er uklar

eller du ser bundfald i sprøjten.

Væsken kan blive gul ved opbevaring, men

det påvirker ikke produktets kvalitet, og

produktet er stadig sikkert at bruge.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato,

der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Innohep

indeholder:

Aktivt stof: Tinzaparinnatrium henholdsvis

8.000 anti­Xa IE, 10.000 anti­Xa­IE,

12.000 anti­Xa IE, 14.000 anti­Xa IE,

16.000 anti­Xa IE eller 18.000 anti­Xa IE.

Øvrige indholdsstoffer: Natriummetabisulfit

(E223), natriumhydroxid og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser:

Injektionsvæske.

Farveløs glassprøjte fyldt med farveløs eller

strågul væske, fri for uklarheder og bundfald.

En fyldt injektionssprøjte indeholder

20.000 anti­Xa IE/ml tinzaparinnatrium og

forefindes som:

8.000 anti­Xa IE (0,4 ml), pakning med

30 sprøjter.

10.000 anti­Xa IE (0,5 ml), pakning med

6 sprøjter eller 30 sprøjter.

12.000 anti­Xa IE (0,6 ml), pakning med

6 sprøjter.

14.000 anti­Xa IE (0,7 ml), pakning med

30 sprøjter.

16.000 anti­Xa IE (0,8 ml), pakning med

6 sprøjter.

18.000 anti­Xa IE (0,9 ml), pakning med

30 sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

februar 2017.

02/2018